Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ジモティーでの Redash 利用事例

ジモティーでの Redash 利用事例

Redash Meetup #1
https://redash-meetup.connpass.com/event/77681/
での発表スライド

Ca32aad7fe21e4091b93d59c6cf71350?s=128

YOSHIDA Katsuhiko

February 20, 2018
Tweet

More Decks by YOSHIDA Katsuhiko

Other Decks in Research

Transcript

 1. 2018/02/20 #redashmeetup #1 δϞςΟʔͰͷRedashར༻ࣄྫ Katsuhiko YOSHIDA

 2. ࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓

  ·ͱΊ
 3. ࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓

  ·ͱΊ
 4. ٢ాউ඙ !LZPTIJEBLZPTIJEBKQ झຯɿτϨΠϧϥϯχϯάɾϚϥιϯ ॴଐɿגࣜձࣾδϞςΟʔ αʔόαΠυͱΠϯϑϥͷೋ౛ྲྀ
 Ͱ׆༂ʢ͍ͨ͠ʣ

 5. ࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓

  ·ͱΊ
 6. ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ Ϣʔβ਺ ໿ ΫΤϦ਺ ໿  ϝλσʔλ͕؆୯ʹ
 औಘͰ͖Δ

 7. ྫʣ"ENJOΛআ͍ͨΫΤϦ࣮ߦճ਺͕ଟ͍ϢʔβTOP10

 8. ࢓ࣄΛͨ͠ؾ෼ʹͳΕΔʢ͔΋ʣ

 9. ࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓

  ·ͱΊ
 10. 2 1 3 4 5 6 ࣾ಺ Ϣʔβ Amazon Redshift

  Amazon Aurora
 11. ࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓

  ·ͱΊ
 12. ΞΧ΢ϯτ؅ཧ ✓ ࠷ॳ͸"ENJOΞΧ΢ϯτΛڞ༗ ✓ (PPHMFೝূಋೖ Ϣʔβొ࿥ʴΞΧ΢ϯτ؅ཧ͠΍͘͢ͳͬͨ ✓ (PPHMFΞΧ΢ϯτͱηΩϡϦςΟʔά ϧʔϓ
 ʹΑΔΞΫηε੍ݶ

  ✓ ਃ੥͕͋Ε͹શһ͕σʔλʹΞΫηεͰ͖Δ
 13. ΞΧ΢ϯτΛ෼͚ͨޙͷϢʔβҰཡ ✓ ʢϝʔϧΞυϨεʹඥ͍ͮͨʣ
 Gravatarͷը૾͕
 ϓϩϑΟʔϧը૾ʹͳΔ ✓ ͩΕ΋ొ࿥͍ͯ͠ͳ͍ͷͰ
 ύοͱݟ

 14. (PPHMFϓϩϑΟʔϧը૾Λ໊લͷԣʹදࣔ͢Δ13 Show user's profile picture and load it from Google

  when using Google OAuth https://github.com/getredash/redash/pull/2096 v3.0.0 v4.0.0
 15. 63-ϩά͔ΒݕࡧΩʔϫʔυநग़ 4MBDLͰ$4ϝϯόʔ͔ΒΤϯδχΞ΁࣭໰ʣ ʮ˓˓ͷϖʔδͰೖྗ͞Εͨݕࡧϫʔυ
 Λநग़͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ΔͷͰ͠ΐ͏͔ʁʯ ʮRedashΛ࢖͑͹Ͱ͖·͢ʂʯ

 16. ํ๏ͦͷ ΞΫηεϩάͷ63-͔ΒΩʔϫʔυ෦෼
 ΛऔΓग़ͯ͠ू໿ $47&YDFMग़ྗPS"1*ܦ༝Ͱσʔλऔಘ εΫϦϓτ౳Ͱ63-σίʔυʢඇ3FEBTIʣ ճ਺͕ଟ͍ͱखಈ࣮ߦ͕໘౗ɺ"1*Λୟ͍ͨΓ
 εΫϦϓτΛॻ͘࢓૊Έͮ͘Γʹ޻਺͕͔͔Δ

 17. ํ๏ͦͷ ΞΫηεϩάͷ63-͔ΒΩʔϫʔυ෦෼
 ΛऔΓग़ͯ͠ू໿ʢͦͷͱಉ͡ʣ #JH2VFSZϢʔβఆٛؔ਺Ͱ63-σίʔυ 3FEBTIͰ׬݁͢Δ͕σʔλιʔεʹ#JH2VFSZ
 ʢඪ४42-ʣΛ࢖͍ͬͯΔ৔߹ͷΈՄ

 18. ํ๏ͦͷ ΞΫηεϩάͷ63-͔ΒΩʔϫʔυ෦෼
 ΛऔΓग़ͯ͠ू໿ʢͦͷɾͱಉ͡ʣ ผͷΫΤϦͰɺͷ࣮ߦ݁Ռ
 Λࢀরɾ63-σίʔυͯ͠ग़ྗ͢Δ
 1ZUIPOσʔλιʔεʣ ࠷ॳʹू໿ͨ͠ΫΤϦ͸ͲͷσʔλιʔεͰ΋0,☺

 19. ࣾ಺RedashษڧձΛ࣮ࢪ ✓ ӡ༻΋يಓʹ৐͍ͬͯΔ
 λΠϛϯάͰ࣮ࢪ ✓ Redashಠࣗػೳͷ৘ใڞ༗ ✓ ಛʹύϥϝʔλػೳͷධ൑
 ͕ྑ͔ͬͨ

 20. ύϥϝʔλػೳͱ͸ʁ ✓ ΫΤϦͷதͰڞ௨ͷ஋Λఆٛɾࢀর͢Δࣄ
 ͕ग़དྷΔม਺ͷΑ͏ͳ࢓૊Έ ✓ ෳ਺ճಉ͡஋͕ࢀর͞ΕΔΫΤϦͰ࢖༻͢Δͱ
 ϛε͕ݮΔ✌

 21. มߋલ มߋޙ

 22. 'PSLͰύϥϝʔλ஋͕ফ͑Δ໰୊ ✓ Πν͔ΒΫΤϦΛॻ͘
 ͷ͸໘౗ ✓ 'PSLͰطଘΫΤϦ
 Λγϡͬͱίϐʔ ✓ 'PSL࣌ʹύϥϝʔλ஋
 ΋ίϐʔ͞ΕΔΑ͏ʹͨ͠

  Copy parameters when forking a query https://github.com/getredash/redash/pull/2068
 23. ౤ߘͷʮऔҾ͖৔ॴʯ • ౤ߘϢʔβ͸औҾ͖Λߦ͏৔ॴ
 Λࢦఆ • ࢢ۠܊͔Ӻ • ଞͷϢʔβ͸͜ͷ৘ใ
 Λ΋ͱʹݕࡧͰ͖Δ

 24. ˞਺஋͸αϯϓϧ

 25. ࿩͢͜ͱ ✓ ࣗݾ঺հ ✓ ࣾ಺Ͱͷར༻౷ܭ ✓ ूܭ·ͰͷྲྀΕ ✓ ར༻ࣄྫ ✓

  ·ͱΊ
 26. ·ͱΊ ✓ δϞςΟʔͰ͸ϩά෼ੳج൫ͷҰͭͱͯ͠
 RedashΛ࢖ͬͯ͞·͟·ͳ෼ੳΛ͍ͯ͠Δ ✓ 044ͳͷͰ
 ʮ͕͜͜ෆຬʯʮ͜͏ͳΕ͹ศརͳͷʹʯ
 ͱײͨ͡Β13Λૹ͍ͬͯΔ