Slide 1

Slide 1 text

໊ݹ԰ͱ͓՛ࢠ 🍪 Open Source Conference 2021 Online Nagoya 2021೥5݄29೔(౔) 10:00ʙ18:00 2bo

Slide 2

Slide 2 text

͓લ୭Α • ໊લ 
 2bo(@2box2bo/@[email protected]) • ͓࢓ࣄ 
 αʔόʔΠϯϑϥԂࣇʹ͋ 
 (͓࢓ࣄͭΒͨΜ…) • झຯ 
 ञɺຊɺϘʔυήʔϜ • ॅΜͰΔͱ͜ 
 ذෞʢ໊ݹ԰ͷ২ຽ஍ʣ • ࠷ۙͷ͋ 
 ʹΌʔΜ

Slide 3

Slide 3 text

OSC͕ΦϯϥΠϯʹͳ͔ͬͯΒ

Slide 4

Slide 4 text

͝౰஍৯΂෺ԡ͕͠ڧ͍ͷͰ

Slide 5

Slide 5 text

໊ݹ԰(౦ւ)ͷ͓՛ࢠΛ ঺հ͠·͢!!

Slide 6

Slide 6 text

15࣌ͷ૯߹Ҋ಺Ͱ ͪΐͬͱ঺հͨ͠΍ͭͰ͢

Slide 7

Slide 7 text

஫ҙ!! ಺༰͸ݸਓͷײ૝Ͱ͢!!

Slide 8

Slide 8 text

No.1 ͠Δ͜αϯυ ϝʔΧʔɿদӬ੡՛(Ѫ஌ݝ) 
 https://www.matsunaga-seika.co.jp/ ͠Δͬ͜Ά͍ΫϥοΧʔ ඍົͳ؁͞ͱ͠ΐͬͺΈ͕บʹͳΓɺ 
 ؾ͍ͮͨΒແ͘ͳ͍ͬͯΔຐͷ৯΂෺

Slide 9

Slide 9 text

No.2 ͓ʹ͗ΓͤΜ΂͍ ϝʔΧʔɿϚεϠ(ࡾॏݝ) 
 http://www.masuya.co.jp/ ׂͱ࠷ۙ·Ͱશࠃ۠ͷ͓՛ࢠͩͱ 
 ࢥͬͯͨɻ αΠζ͕ΊͬͪΌ๛෋

Slide 10

Slide 10 text

No.3 Χχνοϓ ϝʔΧʔɿϋϧ԰(ذෞݝ) 
 Webϖʔδ͸ଘࡏ͠ͳ͍… ॊΒ͔͍Χχ෩ຯνοϓε ౦ւ஍ํͷṖ୆࿷ྉཧ԰ͰΤϏνϦཔ ΉͱηοτͰ෇͍ͯ͘Δ཰͕ߴ͍

Slide 11

Slide 11 text

No.4 SUPER Χχνοϓ ϝʔΧʔɿϋϧ԰(ذෞݝ) 
 Webϖʔδ͸ଘࡏ͠ͳ͍… Χχ͕ύϫʔΞοϓͨ͠Χχνοϓ Χχ͕௒ڧ͍

Slide 12

Slide 12 text

No.5 ϙςτνοϓε ϝʔΧʔɿCalbee https://www.calbee.co.jp/ શࠃ۠Ͱ͸…?ͱࢥͬͨ͋ͳͨʂ ͍΍͍΍…

Slide 13

Slide 13 text

੡଄ॴݻ༗ه߸͕G͸ذෞݝ֤຿ݪ(͔͔Έ͕͸Β/͔͔Έ͸Β/͔͕Έ͕͸Β/ΈͬͺΒ)ࢢ 
 Ͱ੡଄͞Ε͍ͯ·͢ɻ

Slide 14

Slide 14 text

No.6 Ϡϯάυʔφπ ϝʔΧʔɿٶా੡՛(ذෞݝ) http://www.miyataseika.co.jp/ ԕ଍ͷ͓΍ͭͱ͍͑͹͜Εɻ νϣίຯ΋͋Γ·͢ɻ

Slide 15

Slide 15 text

No.7 ͳ͝΍Μ ϝʔΧʔɿύεί(Ѫ஌ݝ) https://www.pasconet.co.jp/ ࢸߴͷ࿨ʁ՛ࢠ ҟ࿦͸ೝΊΔ ͪͳΈʹʮ͋Ώʯ͓ͬͯ՛ࢠ͸େࡕ…

Slide 16

Slide 16 text

No.8 ੜͳ͝΍Μ ϝʔΧʔɿύεί(Ѫ஌ݝ) https://www.pasconet.co.jp/ ؾ͕͍ͭͨΒ૿͑ͯͨ ͳ͝΍ΜγϦʔζ 
 
 ੜͬͯͷ͕ͳΜ͔͜͏͋Ε

Slide 17

Slide 17 text

ͳ͝΍Μͱੜͳ͝΍Μ Կ͕ҧ͏ͷ?

Slide 18

Slide 18 text

ࠨɿͳ͝΍Μ 
 ӈɿੜͳ͝΍Μ

Slide 19

Slide 19 text

ͳ͝΍Μ 
 ੜͳ͝΍Μ ࠨɿͳ͝΍Μ ӈɿੜͳ͝΍Μ ੜͳ͝΍Μ͸ ൽ͕Ήʹͬͱͨ͠ײ͡ ͋Μ͕͜ͲΖͬͱͨ͠ײ͡ ޷Έ͕෼͔ΕΔͱ͜ΖͰ͕͢ɺ ݸਓతʹ͸ͳ͝΍Μ͕޷͖

Slide 20

Slide 20 text

ۙ৔ͷεʔύʔͰൢച͞Ε͍ͯͨ ͓՛ࢠͨͪͰͨ͠ʂ

Slide 21

Slide 21 text

͋ɺϕϏʔελʔϥʔϝϯ๨Εͯͨ…

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

ଞʹ΋͋Δ໊ݹ԰(౦ւ)ͷ͓՛ࢠ • ϕϏʔελʔϥʔϝϯ • άοϐʔϥϜω • ਫ·Μ͡Ύ͏ • ͏͍Ζ͏ • ͔͑Δ·Μ͡Ύ͏ • ͽΑΓΜ 
 #ͽΑΓΜνϟϨϯδ • َ·Μ͡Ύ͏

Slide 24

Slide 24 text

ͲΕ΋ඒຯ͍͠ͷͰɺ ΋͠खʹೖͬͨΒ৯΂ͯΈ͍ͯͩ͘͞ʂ