Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

名古屋とお菓子🍪

246d2365fbcf6685ff7eaa084d1361ea?s=47 2bo
June 03, 2021

 名古屋とお菓子🍪

OSC Nagoya 2021 LT発表資料
名古屋のお菓子

246d2365fbcf6685ff7eaa084d1361ea?s=128

2bo

June 03, 2021
Tweet

More Decks by 2bo

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. ໊ݹ԰ͱ͓՛ࢠ 🍪 Open Source Conference 2021 Online Nagoya 2021೥5݄29೔(౔) 10:00ʙ18:00

  2bo
 2. ͓લ୭Α • ໊લ 
 2bo(@2box2bo/@2bo@mstdn.maud.io) • ͓࢓ࣄ 
 αʔόʔΠϯϑϥԂࣇʹ͋ 


  (͓࢓ࣄͭΒͨΜ…) • झຯ 
 ञɺຊɺϘʔυήʔϜ • ॅΜͰΔͱ͜ 
 ذෞʢ໊ݹ԰ͷ২ຽ஍ʣ • ࠷ۙͷ͋ 
 ʹΌʔΜ
 3. OSC͕ΦϯϥΠϯʹͳ͔ͬͯΒ

 4. ͝౰஍৯΂෺ԡ͕͠ڧ͍ͷͰ

 5. ໊ݹ԰(౦ւ)ͷ͓՛ࢠΛ ঺հ͠·͢!!

 6. 15࣌ͷ૯߹Ҋ಺Ͱ ͪΐͬͱ঺հͨ͠΍ͭͰ͢

 7. ஫ҙ!! ಺༰͸ݸਓͷײ૝Ͱ͢!!

 8. No.1 ͠Δ͜αϯυ ϝʔΧʔɿদӬ੡՛(Ѫ஌ݝ) 
 https://www.matsunaga-seika.co.jp/ ͠Δͬ͜Ά͍ΫϥοΧʔ ඍົͳ؁͞ͱ͠ΐͬͺΈ͕บʹͳΓɺ 
 ؾ͍ͮͨΒແ͘ͳ͍ͬͯΔຐͷ৯΂෺

 9. No.2 ͓ʹ͗ΓͤΜ΂͍ ϝʔΧʔɿϚεϠ(ࡾॏݝ) 
 http://www.masuya.co.jp/ ׂͱ࠷ۙ·Ͱશࠃ۠ͷ͓՛ࢠͩͱ 
 ࢥͬͯͨɻ αΠζ͕ΊͬͪΌ๛෋

 10. No.3 Χχνοϓ ϝʔΧʔɿϋϧ԰(ذෞݝ) 
 Webϖʔδ͸ଘࡏ͠ͳ͍… ॊΒ͔͍Χχ෩ຯνοϓε ౦ւ஍ํͷṖ୆࿷ྉཧ԰ͰΤϏνϦཔ ΉͱηοτͰ෇͍ͯ͘Δ཰͕ߴ͍

 11. No.4 SUPER Χχνοϓ ϝʔΧʔɿϋϧ԰(ذෞݝ) 
 Webϖʔδ͸ଘࡏ͠ͳ͍… Χχ͕ύϫʔΞοϓͨ͠Χχνοϓ Χχ͕௒ڧ͍

 12. No.5 ϙςτνοϓε ϝʔΧʔɿCalbee https://www.calbee.co.jp/ શࠃ۠Ͱ͸…?ͱࢥͬͨ͋ͳͨʂ ͍΍͍΍…

 13. ੡଄ॴݻ༗ه߸͕G͸ذෞݝ֤຿ݪ(͔͔Έ͕͸Β/͔͔Έ͸Β/͔͕Έ͕͸Β/ΈͬͺΒ)ࢢ 
 Ͱ੡଄͞Ε͍ͯ·͢ɻ

 14. No.6 Ϡϯάυʔφπ ϝʔΧʔɿٶా੡՛(ذෞݝ) http://www.miyataseika.co.jp/ ԕ଍ͷ͓΍ͭͱ͍͑͹͜Εɻ νϣίຯ΋͋Γ·͢ɻ

 15. No.7 ͳ͝΍Μ ϝʔΧʔɿύεί(Ѫ஌ݝ) https://www.pasconet.co.jp/ ࢸߴͷ࿨ʁ՛ࢠ ҟ࿦͸ೝΊΔ ͪͳΈʹʮ͋Ώʯ͓ͬͯ՛ࢠ͸େࡕ…

 16. No.8 ੜͳ͝΍Μ ϝʔΧʔɿύεί(Ѫ஌ݝ) https://www.pasconet.co.jp/ ؾ͕͍ͭͨΒ૿͑ͯͨ ͳ͝΍ΜγϦʔζ 
 
 ੜͬͯͷ͕ͳΜ͔͜͏͋Ε

 17. ͳ͝΍Μͱੜͳ͝΍Μ Կ͕ҧ͏ͷ?

 18. ࠨɿͳ͝΍Μ 
 ӈɿੜͳ͝΍Μ

 19. ͳ͝΍Μ 
 ੜͳ͝΍Μ ࠨɿͳ͝΍Μ ӈɿੜͳ͝΍Μ ੜͳ͝΍Μ͸ ൽ͕Ήʹͬͱͨ͠ײ͡ ͋Μ͕͜ͲΖͬͱͨ͠ײ͡ ޷Έ͕෼͔ΕΔͱ͜ΖͰ͕͢ɺ ݸਓతʹ͸ͳ͝΍Μ͕޷͖

 20. ۙ৔ͷεʔύʔͰൢച͞Ε͍ͯͨ ͓՛ࢠͨͪͰͨ͠ʂ

 21. ͋ɺϕϏʔελʔϥʔϝϯ๨Εͯͨ…

 22. None
 23. ଞʹ΋͋Δ໊ݹ԰(౦ւ)ͷ͓՛ࢠ • ϕϏʔελʔϥʔϝϯ • άοϐʔϥϜω • ਫ·Μ͡Ύ͏ • ͏͍Ζ͏ •

  ͔͑Δ·Μ͡Ύ͏ • ͽΑΓΜ 
 #ͽΑΓΜνϟϨϯδ • َ·Μ͡Ύ͏
 24. ͲΕ΋ඒຯ͍͠ͷͰɺ ΋͠खʹೖͬͨΒ৯΂ͯΈ͍ͯͩ͘͞ʂ