Slide 1

Slide 1 text

Staging؀ڥΛߟ͑Α͏
 (Πϯϑϥ໨ઢ͔Β) JAWS-UG ௕໺ࢧ෦ ࣉా ྯਅ Mar 31 2018 WordBench Nagano @ Matsumoto

Slide 2

Slide 2 text

- ࣉా ྯਅ(Reima TERADA) - ॴଐ1ɿ
 גࣜձࣾαʔόʔϫʔΫε
 Ϋϥ΢υΠϯςάϨʔγϣϯ෦
 ٕज़2՝ (AWSΤϯδχΞ) - ॴଐ2ɿ
 ৴भେֶେֶӃ (ཧֶ෦)
 ߴΤωϧΪʔ෺ཧֶݚڀࣨ ത࢜1೥ - Twitterɿ@re__maɹfacebook: https://www.facebook.com/reima.terada

Slide 3

Slide 3 text

ൃݟ͠·ͨ͠

Slide 4

Slide 4 text

Stagingͷ؀ڥͪΌΜͱ࡞ͬͯ ·͔͢ʁ

Slide 5

Slide 5 text

Wordpressͷਪ঑؀ڥ গͳ͘ͱ΋PHP͸࠷৽൛ʂ

Slide 6

Slide 6 text

ͪΌΜͱΞοϓσʔτ͍ͯ͠ ·͢ʁ

Slide 7

Slide 7 text

ͪΌΜͱϝϯςͯ͠·͢ʁ

Slide 8

Slide 8 text

Staging؀ڥΛ༻ҙ͠Α͏

Slide 9

Slide 9 text

Ͳ͜Ͱʁ

Slide 10

Slide 10 text

αʔόʔ͕࢖͑Ε͹
 Ͳ͜Ͱ΋ʂ

Slide 11

Slide 11 text

ͱ͸͍͑ࠓճ͸AWS؀ڥͰ
 (Amazon Web Services)

Slide 12

Slide 12 text

AWSͷѱ͍ͱ͜Ζ - ϨϯαόɺVPSͱൺ΂Ε͹ɺҰ͚ͭͩ࡞Δʹ͸ଟ෼ߴ͍ - ઃఆ߲໨Ͱ͖Δ߲໨͕ΊͪΌΊͪΌଟ͍ͷͰɺΑ͘஌ Βͳ͍ͱ໘౗ - ͋ͱɺϝϯς͸ࣗݾ੹೚
 ͔ͩΒࣗ෼ͷ޷͖ͳλΠϛϯάͰ
 ޷͖ͳ͚ͩΞοϓσʔτͰ͖Δ

Slide 13

Slide 13 text

AWSͷ͍͍ͱ͜Ζ - ࣌ؒͰར༻Մೳ(ඵ୯Ґ) - ֦ுੑ͸ඇৗʹ෯޿͍ - େن໛αʔϏε΋ - ΨνΨνͷηΩϡϦςΟ΋ - JAWS-UGʂͱ͍͏ίϛχϡςΟ͕େ͖͍
 (Japan AWS User Group

Slide 14

Slide 14 text

Staging(εςʔδϯά)
 ؀ڥͱ͸ʁ - ։ൃ -> Staging -> ຊ൪ ͱେମ3ͭʹ੾Δεςʔδͷதͷ
 ։ൃͰ࡞ͬͨ΋ͷΛɺຊ൪Ͱಈ͔ͯ͠Α͍͔ɺಈ࡞֬ೝΛ͢Δ؀ڥ
 (։ൃ͸؀ڥΛ߹ΘͤΔ৔߹ɺݸਓͷPCͰ΍Δ৔߹ͳͲ͍Ζ͍Ζߟ͑Β ΕΔ - ։ൃͨ͠΋ͷΛ࣮ࡍʹຊ൪ʹҠ࣌͢
 ຊ൪ͰԿ͔ى͖ͨ࣌
 ʹຊ൪ΛࢭΊͣʹௐ΂Δ৔ॴ - جຊ͸ຊ൪ͱಉ͡؀ڥͰ͋Δඞཁ͋Γ - ৗ࣌ಈ͍͍ͯΔඞཁ͸ඞͣ͠΋ͳ͍

Slide 15

Slide 15 text

ߏ੒

Slide 16

Slide 16 text

ߏ੒ - ͜Ε͚ͩ - େࣄͳ͜ͱ͸ɺՄೳͳݶΓຊ൪ͱಉ͡ঢ়ଶʹ - Ϋϥ΢υͳΒɺ࣌ؒͰ՝ۚͳͷͰ࢖͍͍ͨͱ͖͚ͩ

Slide 17

Slide 17 text

ຊ൪ͱͰ͖Δ͚͚ͩۙͮΔ - ಉ͡ʹ͢΂͖΋ͷ - ιϑτ΢ΣΞ - ϛυϧ΢ΣΞ - OS - αʔόʔ - ωοτϫʔΫ - Ͳ͏ͯ͠΋มΘͬͯ͠·͏΋ͷ - υϝΠϯ - தʹ͍࣋ͬͯΔίϯςϯπ (ಛʹηϯγςΟϒͳ৘ใ - ͳʹ͔ͷ༗ঈϥΠηϯεͳͲ

Slide 18

Slide 18 text

εςʔδϯάͰ΍Δ΂͖͜ͱ - ຊ൪ʹେ͖ͳมߋΛ͢Δͱ͖ - ৽͍͠σϓϩΠΛ͢Δ࣌ - WordPressͷΞοϓσʔτ - ϛυϧ΢ΣΞͷΞοϓάϨʔυ - OSͷେ͖ͳΞοϓσʔτ(ಛʹ੬ऑੑରԠ) - ຊ൪ʹো֐͕ى͖ͨ࣌ - ࡉ͔͍ো֐͸ɺຊ൪ΛࢭΊͳ͍ - େ͖͍ো֐Λɺຊ൪Ͱ֬ೝ͢Δͱ໭͢ͱ͖͸ʁ
 (όοΫΞοϓ͕͋Δͱ͸͍͑ - ࣗಈߋ৽ͷͱ͖ʹ΋༗ޮ

Slide 19

Slide 19 text

ຊ൪ʹΞοϓσʔτΛ౰ͯΔ࣌ όοΫΞοϓ͔Βίϐʔ ໰୊ͳ͚Ε͹࠷ޙʹຊ൪ʹద༻ ςετ͢Δ ͏·͘ߦ͔ͳ͔ͬͨΒ
 όοΫΞοϓ͔Β໭͢

Slide 20

Slide 20 text

Կ͔ى͖ͨ࣌ (ࣗಈߋ৽ͷ࣌ͱ͔) όοΫΞοϓ͔Βίϐʔ ղܾํ๏Λͱʹ͔͘୳͢ յͨ͠Β΋͏Ұճ
 όοΫΞοϓ͔Β໭͢ ໰୊ͳ͚Ε͹࠷ޙʹຊ൪Λߋ৽

Slide 21

Slide 21 text

ෳ਺ਓͰ΍Δ࣌
 ෳ਺ͷ͜ͱΛࢼ͍ͨ࣌͠ ͍ͭ͘ίϐʔ͍͍ͨͬͯ͠ ໰୊ͳ͚Ε͹ຊ൪Λߋ৽

Slide 22

Slide 22 text

ඞཁ͕ͳ͘ͳͬͨ࣌ ͍Βͳ͘ͳͬͨΒফ͢
 or ࢭΊΔ

Slide 23

Slide 23 text

͜Ε͕ਐΉͱ
 BlueGreenσϓϩΠϝϯτͱ͔ ৽͍͠΋ͷΛ࣮૷ͯ͠ςετͨ͠Β ͦͷ··ຊ൪ʹ੾Γସ͑ͯ͠·͏ ໰୊ͳ͔ͬͨΒຊ൪ʹ੾Γସ͑ ໰୊ͳ͔ͬͨΒຊ൪ʹ੾Γସ͑

Slide 24

Slide 24 text

ABςετͳͲ΋͋Γ 1ͱ2ͰػೳΛม͑ͯɺ
 10%ͷਓͰςετ͢Δͱ͔ τϥϑΟοΫΛ
 9:1Ͱ෼͚Δ

Slide 25

Slide 25 text

࡞Δ࣌(AWSͳΒ) ؆୯

Slide 26

Slide 26 text

όοΫΞοϓ(AWSͳΒ) ؆୯

Slide 27

Slide 27 text

όοΫΞοϓ͔Β໭࣌͢ ҰԠ؆୯

Slide 28

Slide 28 text

ςϯϓϨʔτ΋
 Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ ҰԠ؆୯ʁ

Slide 29

Slide 29 text

ͰɺAWSͬͯɺ
 Ͳ͏΍ͬͯ࢖͏ͷʁ

Slide 30

Slide 30 text

͕࣌ؒ଍Γͳ͍ͷͰ௚઀ฉ͍ ͍ͯͩ͘͞

Slide 31

Slide 31 text

AWSʹ΋
 ͪΌΜͱίϛχϡςΟ͕
 ͋ΔΑʂ

Slide 32

Slide 32 text

JAWS UG Naganoʂ@ Matsumoto - https://jawsug-nagano.connpass.com/event/81334/ - ࣍ճ͸ ʮ͓ՖݟLTେձʯ - 4/21(Sat) - Aamazon Web Services (AWS)Λத৺ʹɺΠ ϯϑϥ͔ΒΞϓϦ·Ͱɺ֤ਓͷ޷͖ͳ੾Γޱ Ͱ΍͍ͬͯ·͢ - ࠷ۙ࿩୊ͷԻ੠ܥͷαʔϏε Alexaͱ͔ - IoT ͱ͔΋୭͔͠Ό΂Δ͸ͣ - ੋඇࢀՃ͍ͯͩ͘͠͞ʂ

Slide 33

Slide 33 text

·ͱΊ - Staging؀ڥ༻ҙ͠·͠ΐ͏ - AWSΛ஻Γ·͕ͨ͠ɺ
 ผʹ؀ڥ͸ԿͰ΋͍͍ͱࢥ͍·͢ - JAWS΁ͷࢀՃ଴ͬͯ·͢ʂ