Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Staging環境を考えよう
(インフラ目線から)

re__ma
April 01, 2018

 Staging環境を考えよう
(インフラ目線から)

20180331にWordBench長野で話したスライドです。
ごく簡単に、Staging環境を用意しようという話です。

re__ma

April 01, 2018
Tweet

More Decks by re__ma

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Staging؀ڥΛߟ͑Α͏

  (Πϯϑϥ໨ઢ͔Β)
  JAWS-UG ௕໺ࢧ෦
  ࣉా ྯਅ
  Mar 31 2018 WordBench Nagano @ Matsumoto

  View Slide

 2. - ࣉా ྯਅ(Reima TERADA)
  - ॴଐ1ɿ

  גࣜձࣾαʔόʔϫʔΫε

  Ϋϥ΢υΠϯςάϨʔγϣϯ෦

  ٕज़2՝ (AWSΤϯδχΞ)
  - ॴଐ2ɿ

  ৴भେֶେֶӃ (ཧֶ෦)

  ߴΤωϧΪʔ෺ཧֶݚڀࣨ ത࢜1೥
  - Twitterɿ@re__maɹfacebook: https://www.facebook.com/reima.terada

  View Slide

 3. ൃݟ͠·ͨ͠

  View Slide

 4. Stagingͷ؀ڥͪΌΜͱ࡞ͬͯ
  ·͔͢ʁ

  View Slide

 5. Wordpressͷਪ঑؀ڥ
  গͳ͘ͱ΋PHP͸࠷৽൛ʂ

  View Slide

 6. ͪΌΜͱΞοϓσʔτ͍ͯ͠
  ·͢ʁ

  View Slide

 7. ͪΌΜͱϝϯςͯ͠·͢ʁ

  View Slide

 8. Staging؀ڥΛ༻ҙ͠Α͏

  View Slide

 9. Ͳ͜Ͱʁ

  View Slide

 10. αʔόʔ͕࢖͑Ε͹

  Ͳ͜Ͱ΋ʂ

  View Slide

 11. ͱ͸͍͑ࠓճ͸AWS؀ڥͰ

  (Amazon Web Services)

  View Slide

 12. AWSͷѱ͍ͱ͜Ζ
  - ϨϯαόɺVPSͱൺ΂Ε͹ɺҰ͚ͭͩ࡞Δʹ͸ଟ෼ߴ͍
  - ઃఆ߲໨Ͱ͖Δ߲໨͕ΊͪΌΊͪΌଟ͍ͷͰɺΑ͘஌
  Βͳ͍ͱ໘౗
  - ͋ͱɺϝϯς͸ࣗݾ੹೚

  ͔ͩΒࣗ෼ͷ޷͖ͳλΠϛϯάͰ

  ޷͖ͳ͚ͩΞοϓσʔτͰ͖Δ

  View Slide

 13. AWSͷ͍͍ͱ͜Ζ
  - ࣌ؒͰར༻Մೳ(ඵ୯Ґ)
  - ֦ுੑ͸ඇৗʹ෯޿͍
  - େن໛αʔϏε΋
  - ΨνΨνͷηΩϡϦςΟ΋
  - JAWS-UGʂͱ͍͏ίϛχϡςΟ͕େ͖͍

  (Japan AWS User Group

  View Slide

 14. Staging(εςʔδϯά)

  ؀ڥͱ͸ʁ
  - ։ൃ -> Staging -> ຊ൪ ͱେମ3ͭʹ੾Δεςʔδͷதͷ

  ։ൃͰ࡞ͬͨ΋ͷΛɺຊ൪Ͱಈ͔ͯ͠Α͍͔ɺಈ࡞֬ೝΛ͢Δ؀ڥ

  (։ൃ͸؀ڥΛ߹ΘͤΔ৔߹ɺݸਓͷPCͰ΍Δ৔߹ͳͲ͍Ζ͍Ζߟ͑Β
  ΕΔ
  - ։ൃͨ͠΋ͷΛ࣮ࡍʹຊ൪ʹҠ࣌͢

  ຊ൪ͰԿ͔ى͖ͨ࣌

  ʹຊ൪ΛࢭΊͣʹௐ΂Δ৔ॴ
  - جຊ͸ຊ൪ͱಉ͡؀ڥͰ͋Δඞཁ͋Γ
  - ৗ࣌ಈ͍͍ͯΔඞཁ͸ඞͣ͠΋ͳ͍

  View Slide

 15. ߏ੒

  View Slide

 16. ߏ੒
  - ͜Ε͚ͩ
  - େࣄͳ͜ͱ͸ɺՄೳͳݶΓຊ൪ͱಉ͡ঢ়ଶʹ
  - Ϋϥ΢υͳΒɺ࣌ؒͰ՝ۚͳͷͰ࢖͍͍ͨͱ͖͚ͩ

  View Slide

 17. ຊ൪ͱͰ͖Δ͚͚ͩۙͮΔ
  - ಉ͡ʹ͢΂͖΋ͷ
  - ιϑτ΢ΣΞ
  - ϛυϧ΢ΣΞ
  - OS
  - αʔόʔ
  - ωοτϫʔΫ
  - Ͳ͏ͯ͠΋มΘͬͯ͠·͏΋ͷ
  - υϝΠϯ
  - தʹ͍࣋ͬͯΔίϯςϯπ (ಛʹηϯγςΟϒͳ৘ใ
  - ͳʹ͔ͷ༗ঈϥΠηϯεͳͲ

  View Slide

 18. εςʔδϯάͰ΍Δ΂͖͜ͱ
  - ຊ൪ʹେ͖ͳมߋΛ͢Δͱ͖
  - ৽͍͠σϓϩΠΛ͢Δ࣌
  - WordPressͷΞοϓσʔτ
  - ϛυϧ΢ΣΞͷΞοϓάϨʔυ
  - OSͷେ͖ͳΞοϓσʔτ(ಛʹ੬ऑੑରԠ)
  - ຊ൪ʹো֐͕ى͖ͨ࣌
  - ࡉ͔͍ো֐͸ɺຊ൪ΛࢭΊͳ͍
  - େ͖͍ো֐Λɺຊ൪Ͱ֬ೝ͢Δͱ໭͢ͱ͖͸ʁ

  (όοΫΞοϓ͕͋Δͱ͸͍͑
  - ࣗಈߋ৽ͷͱ͖ʹ΋༗ޮ

  View Slide

 19. ຊ൪ʹΞοϓσʔτΛ౰ͯΔ࣌
  όοΫΞοϓ͔Βίϐʔ
  ໰୊ͳ͚Ε͹࠷ޙʹຊ൪ʹద༻
  ςετ͢Δ
  ͏·͘ߦ͔ͳ͔ͬͨΒ

  όοΫΞοϓ͔Β໭͢

  View Slide

 20. Կ͔ى͖ͨ࣌ (ࣗಈߋ৽ͷ࣌ͱ͔)
  όοΫΞοϓ͔Βίϐʔ
  ղܾํ๏Λͱʹ͔͘୳͢
  յͨ͠Β΋͏Ұճ

  όοΫΞοϓ͔Β໭͢
  ໰୊ͳ͚Ε͹࠷ޙʹຊ൪Λߋ৽

  View Slide

 21. ෳ਺ਓͰ΍Δ࣌

  ෳ਺ͷ͜ͱΛࢼ͍ͨ࣌͠
  ͍ͭ͘ίϐʔ͍͍ͨͬͯ͠
  ໰୊ͳ͚Ε͹ຊ൪Λߋ৽

  View Slide

 22. ඞཁ͕ͳ͘ͳͬͨ࣌
  ͍Βͳ͘ͳͬͨΒফ͢

  or ࢭΊΔ

  View Slide

 23. ͜Ε͕ਐΉͱ

  BlueGreenσϓϩΠϝϯτͱ͔
  ৽͍͠΋ͷΛ࣮૷ͯ͠ςετͨ͠Β
  ͦͷ··ຊ൪ʹ੾Γସ͑ͯ͠·͏
  ໰୊ͳ͔ͬͨΒຊ൪ʹ੾Γସ͑
  ໰୊ͳ͔ͬͨΒຊ൪ʹ੾Γସ͑

  View Slide

 24. ABςετͳͲ΋͋Γ
  1ͱ2ͰػೳΛม͑ͯɺ

  10%ͷਓͰςετ͢Δͱ͔
  τϥϑΟοΫΛ

  9:1Ͱ෼͚Δ

  View Slide

 25. ࡞Δ࣌(AWSͳΒ)
  ؆୯

  View Slide

 26. όοΫΞοϓ(AWSͳΒ)
  ؆୯

  View Slide

 27. όοΫΞοϓ͔Β໭࣌͢
  ҰԠ؆୯

  View Slide

 28. ςϯϓϨʔτ΋

  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠
  ҰԠ؆୯ʁ

  View Slide

 29. ͰɺAWSͬͯɺ

  Ͳ͏΍ͬͯ࢖͏ͷʁ

  View Slide

 30. ͕࣌ؒ଍Γͳ͍ͷͰ௚઀ฉ͍
  ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 31. AWSʹ΋

  ͪΌΜͱίϛχϡςΟ͕

  ͋ΔΑʂ

  View Slide

 32. JAWS UG Naganoʂ@ Matsumoto
  - https://jawsug-nagano.connpass.com/event/81334/
  - ࣍ճ͸ ʮ͓ՖݟLTେձʯ
  - 4/21(Sat)
  - Aamazon Web Services (AWS)Λத৺ʹɺΠ
  ϯϑϥ͔ΒΞϓϦ·Ͱɺ֤ਓͷ޷͖ͳ੾Γޱ
  Ͱ΍͍ͬͯ·͢
  - ࠷ۙ࿩୊ͷԻ੠ܥͷαʔϏε Alexaͱ͔
  - IoT ͱ͔΋୭͔͠Ό΂Δ͸ͣ
  - ੋඇࢀՃ͍ͯͩ͘͠͞ʂ

  View Slide

 33. ·ͱΊ
  - Staging؀ڥ༻ҙ͠·͠ΐ͏
  - AWSΛ஻Γ·͕ͨ͠ɺ

  ผʹ؀ڥ͸ԿͰ΋͍͍ͱࢥ͍·͢
  - JAWS΁ͷࢀՃ଴ͬͯ·͢ʂ

  View Slide