Slide 1

Slide 1 text

ScalaͰ
 ࣗಈ࡞ۂͷ࿅श id:aereal

Slide 2

Slide 2 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱɾͶΒ͍ • ݹయతͳ࡞ۂͷϝιουͷ঺հ • ͍ΘΏΔʮΫϥγοΫԻָʯͷ࡞Γํ • ↑ΛScalaͰ࣮૷ͨ͠࿩ • ૉ๿ͳ࣮૷Λఏࣔͯ͠ɺ
 Իָͷߏ଄ɾϧʔϧͷ͓΋͠Ζ͞Λ஌ͬͯ΄͍͠

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ • ϙϐϡϥʔԻָɾδϟζͳͲΑΓۙ୅తͳԻָͷख๏ • ટ๏ (Ϟʔυ)ɺແௐ • ͦͷଞ͍Ζ͍Ζ͋Δख๏ɾϧʔϧ • ָث๏ (orchestration) • ͳʹ͔΋ͷ͔͍͍ͬ͘͢͜͝όʔϯͱ΍͍ͬͯΔײ

Slide 4

Slide 4 text

Ϟνϕʔγϣϯ • WebɾจࣈྻͬΆ͍ϓϩάϥϛϯά͔Β཭ΕͯΈ͍ͨ • ͳΜͱͳ͘ػցֶशͱ਌࿨ੑߴͦ͏ • Scalaॻ͖͍ͨ • ࢥߟΛίʔυʹམͱ͠ࠐΉ࿅श

Slide 5

Slide 5 text

ࣗಈ࡞ۂͷৄ͍͠ࣄྫ • ͍Ζ͍Ζ࿦จͱ͔͋Δ • ౦ژ᥁ज़େֶͷਓͱ͔͕࿦จΛ͍Ζ͍Ζॻ͍͍ͯΔ • ύοέʔδιϑτ΢ΣΞ΋ച͍ͬͯΔ

Slide 6

Slide 6 text

github.com/aereal/music-study

Slide 7

Slide 7 text

࡞ۂ? • ΋ͷ͘͢͝೉͍͠ͷͰ͸? • ͍͢͝ਓ͕ײੑΛۦ࢖ͯ͠ર͖ͱڞʹΤΠοͱ΍Δ? • ࣗಈ࡞ۂͬͯͳΜ͔΋ͷ͍͢͝ϊΠζ·ΈΕͳͷͰ͸?

Slide 8

Slide 8 text

ݹయతͳԻָͷߏ੒ཁૉ • ટ཯ (melody) • ࿨੠ (harmony) • ཯ಈ (rhythm)

Slide 9

Slide 9 text

ݹయతͳԻָͷߏ੒ཁૉ • ͋Δ࣌఺Ͱ໐͍ͬͯΔԻָ = (melody, harmony, rhythm) • Θ͔͖ͬͯͨ

Slide 10

Slide 10 text

࿨੠ • ࿨੠͸໐Βͯ͠Α͍Իͷू߹ΛఆΊΔϧʔϧ • → ટ཯΋ӨڹΛड͚Δ • ίΞυϝΠϯͬΆ͍!

Slide 11

Slide 11 text

࿨੠ • ໐Βͯ͠Α͍ԻͷϨΠΞ΢τΛܾΊΔϧʔϧ • ਫฏ: ͋ΔԻͷ࣍ʹ໐ͬͯΑ͍Ի͸? • ௐ (key), Ի֊ (scale) • ਨ௚: ͋ΔԻͱಉ࣌ʹ໐ͬͯΑ͍Ի͸? • = ࿨Ի (chord)

Slide 12

Slide 12 text

ௐ (key) ͱԻ֊ (scale) • Ի֊: ԻΛԻߴॱʹฒ΂ͨྻ • ྫ: υϨϛϑΝιϥγυ • ௐ: த৺Իͱؔ࿈෇͚

Slide 13

Slide 13 text

௕Ի֊ (major scale) 2 2 2 2 2 1 1

Slide 14

Slide 14 text

୹Ի֊ (minor scale) 2 2 2 2 2 1 1

Slide 15

Slide 15 text

ͭ·Γ? • Ի֊͸ɺج४ͱͳΔԻͱɺԻͷ਺ͱɺ਺ͷൺ͔ΒͳΔ • →ج४ͱͳΔԻΛ༩͑Ε͹ੜ੒Ͱ͖Δ

Slide 16

Slide 16 text

࿨Ի • ҟͳΔߴ͞ͷԻ͕ಉ࣌ʹ໐͍ͬͯΔঢ়ଶ • 3ͭͷԻ͔ΒͳΔࡾ࿨Ի (triad) ͕جຊ

Slide 17

Slide 17 text

௕ࡾ࿨Ի (major triad) 4 7

Slide 18

Slide 18 text

୹ࡾ࿨Ի (minor triad) 3 7

Slide 19

Slide 19 text

ͭ·Γ? • ࿨Իͷੑ࣭ = ࿨ԻΛߏ੒͢ΔԻͷൺ • ࠜԻ (root; Ұ൪ԼͷԻ) ͱͷൺͰنఔ͞ΕΔ • → ࠜԻͱ࿨Իͷੑ࣭Λ༩͑Δͱੜ੒Ͱ͖Δ

Slide 20

Slide 20 text

ػೳ࿨੠ • ͬ͘͟Γݴ͏ͱɺݱࡏͷঢ়ଶ͔Β࣍ʹͲͷ࿨Իʹਐߦͯ͠ Α͍͔ఆΊͨϧʔϧू • ࿨ԻͦΕͧΕʹػೳ͕͋Δͱߟ͑ͯɺ
 ͦͷػೳʹΑͬͯ෼ذ͢Δ • ྫ: ͜ͷ࿨Ի͸ۓு͢ΔͷͰΑΓϦϥοΫεͰ͖Δ࿨Ի ΁ • ίʔυΛݟ·͢

Slide 21

Slide 21 text

σϞ

Slide 22

Slide 22 text

൓ল • ࠷ॳ͔Βಈ͘ͱ͜Ζ͔Β࡞ΔͱΑ͔ͬͨ…… • ෺ཧతͳͱ͜Ζ (प೾਺) ͔Β࡞͍ͬͯͬͨͷΑ͘ͳ͔ͬ ͨ • ਺஋ͷਫ਼౓……

Slide 23

Slide 23 text

ࠓޙͷల๬ • Web Audioͱ݁߹ͯ͠Ի໐Β͍ͨ͠ • ટ཯ͷੜ੒ → ͠ΐ΅ͯ͘΋͍͍ͳΒ͙͢ʹͰ͖ͦ͏