Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Scalaで自動作曲の練習 / A study of automatic composition in Scala

aereal
September 14, 2017

Scalaで自動作曲の練習 / A study of automatic composition in Scala

aereal

September 14, 2017
Tweet

More Decks by aereal

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ScalaͰ

  ࣗಈ࡞ۂͷ࿅श
  id:aereal

  View Slide

 2. ࠓ೔࿩͢͜ͱɾͶΒ͍
  • ݹయతͳ࡞ۂͷϝιουͷ঺հ

  • ͍ΘΏΔʮΫϥγοΫԻָʯͷ࡞Γํ

  • ↑ΛScalaͰ࣮૷ͨ͠࿩

  • ૉ๿ͳ࣮૷Λఏࣔͯ͠ɺ

  Իָͷߏ଄ɾϧʔϧͷ͓΋͠Ζ͞Λ஌ͬͯ΄͍͠

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • ϙϐϡϥʔԻָɾδϟζͳͲΑΓۙ୅తͳԻָͷख๏

  • ટ๏ (Ϟʔυ)ɺແௐ

  • ͦͷଞ͍Ζ͍Ζ͋Δख๏ɾϧʔϧ

  • ָث๏ (orchestration)

  • ͳʹ͔΋ͷ͔͍͍ͬ͘͢͜͝όʔϯͱ΍͍ͬͯΔײ

  View Slide

 4. Ϟνϕʔγϣϯ
  • WebɾจࣈྻͬΆ͍ϓϩάϥϛϯά͔Β཭ΕͯΈ͍ͨ

  • ͳΜͱͳ͘ػցֶशͱ਌࿨ੑߴͦ͏

  • Scalaॻ͖͍ͨ

  • ࢥߟΛίʔυʹམͱ͠ࠐΉ࿅श

  View Slide

 5. ࣗಈ࡞ۂͷৄ͍͠ࣄྫ
  • ͍Ζ͍Ζ࿦จͱ͔͋Δ

  • ౦ژ᥁ज़େֶͷਓͱ͔͕࿦จΛ͍Ζ͍Ζॻ͍͍ͯΔ

  • ύοέʔδιϑτ΢ΣΞ΋ച͍ͬͯΔ

  View Slide

 6. github.com/aereal/music-study

  View Slide

 7. ࡞ۂ?
  • ΋ͷ͘͢͝೉͍͠ͷͰ͸?

  • ͍͢͝ਓ͕ײੑΛۦ࢖ͯ͠ર͖ͱڞʹΤΠοͱ΍Δ?

  • ࣗಈ࡞ۂͬͯͳΜ͔΋ͷ͍͢͝ϊΠζ·ΈΕͳͷͰ͸?

  View Slide

 8. ݹయతͳԻָͷߏ੒ཁૉ
  • ટ཯ (melody)

  • ࿨੠ (harmony)

  • ཯ಈ (rhythm)

  View Slide

 9. ݹయతͳԻָͷߏ੒ཁૉ
  • ͋Δ࣌఺Ͱ໐͍ͬͯΔԻָ = (melody, harmony, rhythm)

  • Θ͔͖ͬͯͨ

  View Slide

 10. ࿨੠
  • ࿨੠͸໐Βͯ͠Α͍Իͷू߹ΛఆΊΔϧʔϧ

  • → ટ཯΋ӨڹΛड͚Δ

  • ίΞυϝΠϯͬΆ͍!

  View Slide

 11. ࿨੠
  • ໐Βͯ͠Α͍ԻͷϨΠΞ΢τΛܾΊΔϧʔϧ

  • ਫฏ: ͋ΔԻͷ࣍ʹ໐ͬͯΑ͍Ի͸?

  • ௐ (key), Ի֊ (scale)

  • ਨ௚: ͋ΔԻͱಉ࣌ʹ໐ͬͯΑ͍Ի͸?

  • = ࿨Ի (chord)

  View Slide

 12. ௐ (key) ͱԻ֊ (scale)
  • Ի֊: ԻΛԻߴॱʹฒ΂ͨྻ

  • ྫ: υϨϛϑΝιϥγυ

  • ௐ: த৺Իͱؔ࿈෇͚

  View Slide

 13. ௕Ի֊ (major scale)
  2 2 2 2 2
  1 1

  View Slide

 14. ୹Ի֊ (minor scale)
  2 2 2 2
  2
  1 1

  View Slide

 15. ͭ·Γ?
  • Ի֊͸ɺج४ͱͳΔԻͱɺԻͷ਺ͱɺ਺ͷൺ͔ΒͳΔ

  • →ج४ͱͳΔԻΛ༩͑Ε͹ੜ੒Ͱ͖Δ

  View Slide

 16. ࿨Ի
  • ҟͳΔߴ͞ͷԻ͕ಉ࣌ʹ໐͍ͬͯΔঢ়ଶ

  • 3ͭͷԻ͔ΒͳΔࡾ࿨Ի (triad) ͕جຊ

  View Slide

 17. ௕ࡾ࿨Ի (major triad)
  4
  7

  View Slide

 18. ୹ࡾ࿨Ի (minor triad)
  3
  7

  View Slide

 19. ͭ·Γ?
  • ࿨Իͷੑ࣭ = ࿨ԻΛߏ੒͢ΔԻͷൺ

  • ࠜԻ (root; Ұ൪ԼͷԻ) ͱͷൺͰنఔ͞ΕΔ

  • → ࠜԻͱ࿨Իͷੑ࣭Λ༩͑Δͱੜ੒Ͱ͖Δ

  View Slide

 20. ػೳ࿨੠
  • ͬ͘͟Γݴ͏ͱɺݱࡏͷঢ়ଶ͔Β࣍ʹͲͷ࿨Իʹਐߦͯ͠
  Α͍͔ఆΊͨϧʔϧू

  • ࿨ԻͦΕͧΕʹػೳ͕͋Δͱߟ͑ͯɺ

  ͦͷػೳʹΑͬͯ෼ذ͢Δ

  • ྫ: ͜ͷ࿨Ի͸ۓு͢ΔͷͰΑΓϦϥοΫεͰ͖Δ࿨Ի
  ΁

  • ίʔυΛݟ·͢

  View Slide

 21. σϞ

  View Slide

 22. ൓ল
  • ࠷ॳ͔Βಈ͘ͱ͜Ζ͔Β࡞ΔͱΑ͔ͬͨ……

  • ෺ཧతͳͱ͜Ζ (प೾਺) ͔Β࡞͍ͬͯͬͨͷΑ͘ͳ͔ͬ
  ͨ

  • ਺஋ͷਫ਼౓……

  View Slide

 23. ࠓޙͷల๬
  • Web Audioͱ݁߹ͯ͠Ի໐Β͍ͨ͠

  • ટ཯ͷੜ੒ → ͠ΐ΅ͯ͘΋͍͍ͳΒ͙͢ʹͰ͖ͦ͏

  View Slide