Slide 1

Slide 1 text

Nuxt.js͔Β࢝ΊΔPWAੜ׆ Gunma.web #35 Takashi Hori

Slide 2

Slide 2 text

ɾງ وࢺɹɹ@t_pori418 ɾ܈അݝࡏॅ⁵౦ژ ɾWebΤϯδχΞ ɾ޿͘ઙ͘ͳΜͰ΋΍Γ·͢
 ɾγεςϜܥ, WebαʔϏεܥ

Slide 3

Slide 3 text

Έͳ͞ΜPWAɺ΍ͬͯ·͔͢ʁ

Slide 4

Slide 4 text

͋ʔPWAͶɺ஌ͬͯΔ஌ͬͯΔ
 ࠓྲྀߦͬͯΔΑͶ 18"ͬͯԿ

Slide 5

Slide 5 text

PWAͱ͸

Slide 6

Slide 6 text

Progressive Web Apps Google͕ఏএ͢Δ΢ΣϒΞϓϦͰ
 UXΛ޲্ͤ͞ΔͨΊͷࢦ਑ɾ࢓૊Έ
 ωΠςΟϒͱಉ౳ͷମݧΛ༩͑ΔWebΞϓϦέʔγϣϯ
 
 
 web push͕༗໊Ͱ͕͢ɺPWAͷཁૉͷҰͭ

Slide 7

Slide 7 text

͋ʔ…ಥવҟੈքసੜͯ͠
 ಛघೳྗΛ༩͑ΒΕͯ
 PWA࣮૷ͷୡਓʹͳΒͳ͍͔ͳʔ

Slide 8

Slide 8 text

(ਆɾωɾ)ʻྗΛ༩͑Α͏

Slide 9

Slide 9 text

(ਆɾωɾ)ͭNuxt.js+PWA modules

Slide 10

Slide 10 text

͏͓͓͓͓͓

Slide 11

Slide 11 text

†׬੒†
 
 https://elated-knuth-617fed.netlify.com/

Slide 12

Slide 12 text

࣮ࡍʹ͸͍Ζ͍Ζઃఆ͠·͢

Slide 13

Slide 13 text

manifest.json Service Worker Cache API Web push

Slide 14

Slide 14 text

·ͣNuxt.jsΛೖΕ·͢ $ yarn create nuxt-app

Slide 15

Slide 15 text

ݱࡏͷόʔδϣϯͩͱPWAαϙʔτ͕બ΂Δʂʂ

Slide 16

Slide 16 text

ద౰ʹ͜Μͳײ͡ʹ͠·ͨ͠

Slide 17

Slide 17 text

࠷ॳ͔Β@nuxtjs/pwa͕ೖͬͯ·͢Ͷʂ

Slide 18

Slide 18 text

manifest.json Service Worker Cache API Web push

Slide 19

Slide 19 text

جຊతʹnuxt.config.jsΛॻ͖଍͍͖ͯ͠·͢

Slide 20

Slide 20 text

ϗʔϜը໘ʹ௥ՃͰΞϓϦԽʂ

Slide 21

Slide 21 text

manifest.json Service Worker Cache API Web push

Slide 22

Slide 22 text

ࠓճ͸͓ࢼ͠ͳͷͰconfigͷΩϟογϡΛͬ͘͟Γઃఆ

Slide 23

Slide 23 text

Ωϟογϡͨ͋͠ͱ͸αΫαΫʂ
 ϓϦΩϟογϡͰΦϑϥΠϯಈ࡞ʂ

Slide 24

Slide 24 text

manifest.json Service Worker Cache API Web push

Slide 25

Slide 25 text

Web push͸݁ߏ͍Ζ͍Ζ΍Δ͜ͱ ଟ͍ͷͰ·ͨࠓ౓ iOSରԠͯ͠ͳ͍͠…

Slide 26

Slide 26 text

PWAͰ͖ͨ

Slide 27

Slide 27 text

༨ஊ: iOSͭΒ͍໰୊

Slide 28

Slide 28 text

iOS12.2·Ͱ PWAԽͨ͠ΞϓϦɺϗʔϜը໘ʹ໭Δͱ࣍։͍ͨ࣌ ϧʔτʹڧ੍ભҠ(reload)໰୊

Slide 29

Slide 29 text

iOS12.2͔Β ϧʔςΟϯά৘ใΛ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨʂ

Slide 30

Slide 30 text

ͱɺࢥ͍͖΍

Slide 31

Slide 31 text

Ωϟογϡͷόʔδϣϯ৘ใ(id)Λ
 ߋ৽ͯ͠΋։͖௚ͨ࣌͠ʹ
 ΞϓϦέʔγϣϯ͕࠷৽Խ͞Εͳ͍

Slide 32

Slide 32 text

࠷৽൛iOSͰ΋͜ͷ໰୊͋Δ? ղܾࡦ͋Δํ৘ใ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢

Slide 33

Slide 33 text

·ͱΊ

Slide 34

Slide 34 text

ಥવҟೳʹ͸໨֮Ί·ͤΜ͕
 ؆୯ͳͱ͜Ζ͔ΒPWAΛ
 ࢝ΊΒΕΔͷͰ
 ࢼͨ͜͠ͱͳ͍ํ͸ੋඇ!!