$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Nuxt.jsから始めるPWA生活

thori
June 01, 2019

 Nuxt.jsから始めるPWA生活

gunmaweb 35 LT PWAネタ

thori

June 01, 2019
Tweet

More Decks by thori

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Nuxt.js͔Β࢝ΊΔPWAੜ׆ Gunma.web #35 Takashi Hori

 2. ɾງ وࢺɹɹ@t_pori418 ɾ܈അݝࡏॅ⁵౦ژ ɾWebΤϯδχΞ ɾ޿͘ઙ͘ͳΜͰ΋΍Γ·͢
 ɾγεςϜܥ, WebαʔϏεܥ

 3. Έͳ͞ΜPWAɺ΍ͬͯ·͔͢ʁ

 4. ͋ʔPWAͶɺ஌ͬͯΔ஌ͬͯΔ
 ࠓྲྀߦͬͯΔΑͶ 18"ͬͯԿ

 5. PWAͱ͸

 6. Progressive Web Apps Google͕ఏএ͢Δ΢ΣϒΞϓϦͰ
 UXΛ޲্ͤ͞ΔͨΊͷࢦ਑ɾ࢓૊Έ
 ωΠςΟϒͱಉ౳ͷମݧΛ༩͑ΔWebΞϓϦέʔγϣϯ
 
 
 web push͕༗໊Ͱ͕͢ɺPWAͷཁૉͷҰͭ

 7. ͋ʔ…ಥવҟੈքసੜͯ͠
 ಛघೳྗΛ༩͑ΒΕͯ
 PWA࣮૷ͷୡਓʹͳΒͳ͍͔ͳʔ

 8. (ਆɾωɾ)ʻྗΛ༩͑Α͏

 9. (ਆɾωɾ)ͭNuxt.js+PWA modules

 10. ͏͓͓͓͓͓

 11. †׬੒†
 
 https://elated-knuth-617fed.netlify.com/

 12. ࣮ࡍʹ͸͍Ζ͍Ζઃఆ͠·͢

 13. manifest.json Service Worker Cache API Web push

 14. ·ͣNuxt.jsΛೖΕ·͢ $ yarn create nuxt-app <project-name>

 15. ݱࡏͷόʔδϣϯͩͱPWAαϙʔτ͕બ΂Δʂʂ

 16. ద౰ʹ͜Μͳײ͡ʹ͠·ͨ͠

 17. ࠷ॳ͔Β@nuxtjs/pwa͕ೖͬͯ·͢Ͷʂ

 18. manifest.json Service Worker Cache API Web push

 19. جຊతʹnuxt.config.jsΛॻ͖଍͍͖ͯ͠·͢

 20. ϗʔϜը໘ʹ௥ՃͰΞϓϦԽʂ

 21. manifest.json Service Worker Cache API Web push

 22. ࠓճ͸͓ࢼ͠ͳͷͰconfigͷΩϟογϡΛͬ͘͟Γઃఆ

 23. Ωϟογϡͨ͋͠ͱ͸αΫαΫʂ
 ϓϦΩϟογϡͰΦϑϥΠϯಈ࡞ʂ

 24. manifest.json Service Worker Cache API Web push

 25. Web push͸݁ߏ͍Ζ͍Ζ΍Δ͜ͱ ଟ͍ͷͰ·ͨࠓ౓ iOSରԠͯ͠ͳ͍͠…

 26. PWAͰ͖ͨ

 27. ༨ஊ: iOSͭΒ͍໰୊

 28. iOS12.2·Ͱ PWAԽͨ͠ΞϓϦɺϗʔϜը໘ʹ໭Δͱ࣍։͍ͨ࣌ ϧʔτʹڧ੍ભҠ(reload)໰୊

 29. iOS12.2͔Β ϧʔςΟϯά৘ใΛ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨʂ

 30. ͱɺࢥ͍͖΍

 31. Ωϟογϡͷόʔδϣϯ৘ใ(id)Λ
 ߋ৽ͯ͠΋։͖௚ͨ࣌͠ʹ
 ΞϓϦέʔγϣϯ͕࠷৽Խ͞Εͳ͍

 32. ࠷৽൛iOSͰ΋͜ͷ໰୊͋Δ? ղܾࡦ͋Δํ৘ใ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢

 33. ·ͱΊ

 34. ಥવҟೳʹ͸໨֮Ί·ͤΜ͕
 ؆୯ͳͱ͜Ζ͔ΒPWAΛ
 ࢝ΊΒΕΔͷͰ
 ࢼͨ͜͠ͱͳ͍ํ͸ੋඇ!!