Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nuxt.jsから始めるPWA生活

thori
June 01, 2019

 Nuxt.jsから始めるPWA生活

gunmaweb 35 LT PWAネタ

thori

June 01, 2019
Tweet

More Decks by thori

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Nuxt.js͔Β࢝ΊΔPWAੜ׆
  Gunma.web #35
  Takashi Hori

  View Slide

 2. ɾງ وࢺɹɹ@t_pori418
  ɾ܈അݝࡏॅ⁵౦ژ
  ɾWebΤϯδχΞ
  ɾ޿͘ઙ͘ͳΜͰ΋΍Γ·͢

  ɾγεςϜܥ, WebαʔϏεܥ

  View Slide

 3. Έͳ͞ΜPWAɺ΍ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide


 4. ͋ʔPWAͶɺ஌ͬͯΔ஌ͬͯΔ

  ࠓྲྀߦͬͯΔΑͶ
  18"ͬͯԿ

  View Slide

 5. PWAͱ͸

  View Slide

 6. Progressive Web Apps
  Google͕ఏএ͢Δ΢ΣϒΞϓϦͰ

  UXΛ޲্ͤ͞ΔͨΊͷࢦ਑ɾ࢓૊Έ

  ωΠςΟϒͱಉ౳ͷମݧΛ༩͑ΔWebΞϓϦέʔγϣϯ  web push͕༗໊Ͱ͕͢ɺPWAͷཁૉͷҰͭ

  View Slide


 7. ͋ʔ…ಥવҟੈքసੜͯ͠

  ಛघೳྗΛ༩͑ΒΕͯ

  PWA࣮૷ͷୡਓʹͳΒͳ͍͔ͳʔ

  View Slide

 8. (ਆɾωɾ)ʻྗΛ༩͑Α͏

  View Slide

 9. (ਆɾωɾ)ͭNuxt.js+PWA modules

  View Slide


 10. ͏͓͓͓͓͓

  View Slide

 11. †׬੒†


  https://elated-knuth-617fed.netlify.com/

  View Slide

 12. ࣮ࡍʹ͸͍Ζ͍Ζઃఆ͠·͢

  View Slide

 13. manifest.json
  Service Worker
  Cache API
  Web push

  View Slide

 14. ·ͣNuxt.jsΛೖΕ·͢
  $ yarn create nuxt-app

  View Slide

 15. ݱࡏͷόʔδϣϯͩͱPWAαϙʔτ͕બ΂Δʂʂ

  View Slide

 16. ద౰ʹ͜Μͳײ͡ʹ͠·ͨ͠

  View Slide

 17. ࠷ॳ͔Β@nuxtjs/pwa͕ೖͬͯ·͢Ͷʂ

  View Slide

 18. manifest.json
  Service Worker
  Cache API
  Web push

  View Slide

 19. جຊతʹnuxt.config.jsΛॻ͖଍͍͖ͯ͠·͢

  View Slide

 20. ϗʔϜը໘ʹ௥ՃͰΞϓϦԽʂ

  View Slide

 21. manifest.json
  Service Worker
  Cache API
  Web push

  View Slide

 22. ࠓճ͸͓ࢼ͠ͳͷͰconfigͷΩϟογϡΛͬ͘͟Γઃఆ

  View Slide

 23. Ωϟογϡͨ͋͠ͱ͸αΫαΫʂ

  ϓϦΩϟογϡͰΦϑϥΠϯಈ࡞ʂ

  View Slide

 24. manifest.json
  Service Worker
  Cache API
  Web push

  View Slide

 25. Web push͸݁ߏ͍Ζ͍Ζ΍Δ͜ͱ
  ଟ͍ͷͰ·ͨࠓ౓
  iOSରԠͯ͠ͳ͍͠…

  View Slide

 26. PWAͰ͖ͨ

  View Slide

 27. ༨ஊ: iOSͭΒ͍໰୊

  View Slide

 28. iOS12.2·Ͱ
  PWAԽͨ͠ΞϓϦɺϗʔϜը໘ʹ໭Δͱ࣍։͍ͨ࣌
  ϧʔτʹڧ੍ભҠ(reload)໰୊

  View Slide

 29. iOS12.2͔Β
  ϧʔςΟϯά৘ใΛ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨʂ

  View Slide

 30. ͱɺࢥ͍͖΍

  View Slide

 31. Ωϟογϡͷόʔδϣϯ৘ใ(id)Λ

  ߋ৽ͯ͠΋։͖௚ͨ࣌͠ʹ

  ΞϓϦέʔγϣϯ͕࠷৽Խ͞Εͳ͍

  View Slide

 32. ࠷৽൛iOSͰ΋͜ͷ໰୊͋Δ?
  ղܾࡦ͋Δํ৘ใ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢

  View Slide

 33. ·ͱΊ

  View Slide

 34. ಥવҟೳʹ͸໨֮Ί·ͤΜ͕

  ؆୯ͳͱ͜Ζ͔ΒPWAΛ

  ࢝ΊΒΕΔͷͰ

  ࢼͨ͜͠ͱͳ͍ํ͸ੋඇ!!

  View Slide