Slide 1

Slide 1 text

ࢲ͕μΠΤοτͰ 15Ωϩݮྔͨ͠ي੻ 2017/8/18 SUMMER JIMAN JAM 2017 גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ ؙࢁͻ͔Δ

Slide 2

Slide 2 text

Profile ؙࢁͻ͔Δ גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ ςΫχΧϧΤόϯδΣϦετ ਆಸ઒ݝ૬໛ݪࢢࡏॅ IJLBSVNBSVZBNB NBSVZBNBIJBLSV IUUQIJJJJJJJIJLBSVIBUFOBEJBSZDPN

Slide 3

Slide 3 text

-15ΩϩͷμΠΤοτʹ ੒ޭ͠·ͨ͠

Slide 4

Slide 4 text

Max࣌୅ • 17ࡀ • 65Ωϩ ೥

Slide 5

Slide 5 text

Max࣌୅ͷࢲ • ߴߍ2೥ੜ • ӡಈ͸தֶ·ͰɻߴߍͰ͸ؼ୐෦ • ߴߍੜʹͳܹͬͯଠΓ • ٢໺ՈͰόΠτΛ࢝ΊΔ • ࿫͍Ͱڇက͕λμͰ৯΂ΕΔ • ேͱனͷؒʹֶ৯ͰαϯυΠονΛ৯΂Δ • ์՝ޙʹϥʔϝϯ८Γ • ϛελʔυʔφπͰɺυʔφπΛ5ݸ৯΂ͯ༑ୡ͕υϯҾ͖ • ༸෰͸΋ͬͺΒݹண԰ • ঁࢠϒϥϯυ༸෰͸αΠζతʹணΕͳ͍͠ɺࣅ߹Θͳ͔ͬͨ

Slide 6

Slide 6 text

ߴߍ3೥ੜͷͱ͖

Slide 7

Slide 7 text

෩अΛҾ͍ͯগ͠૫ͤͨͷΛ ͖͔͚ͬʹμΠΤοτ։࢝

Slide 8

Slide 8 text

΍ͬͨ͜ͱ͸ ɾ৯લʹৠ͠ΩϟϕπΛ৯΂Δ ɾෆఆظͷϥϯχϯά ͨͬͨ͜Ε͚ͩ

Slide 9

Slide 9 text

΋͏গ͠ৄࡉʹ࿩͢ͱ • ߴߍ3೥ੜʹͳͬͯಉ͡Ϋϥεʹͳͬͨ༑ୡ͕গ৯ • ৯΂Δ͝൧ͷྔ͕ࣗવʹগͳ͘ͳͬͨ • ΏΔ͘μΠΤοτΛ΍Ζ͏ͱܾΊΔ • ৯લʹ໺ࡊΛ৯΂Δͱ݂౶஋ͷ্ঢ͕Լ͕ͬͯࢷ๱ͷٵऩ͕ʙͬͯฉ͍ͨ͜ͱ͕ ͋ͬͨͷͰ࣮ફ • μΠΤοτͱݴ͑͹Ωϟϕπ • ৠ͔ͯ͠͞Λ૿ͨ͠ • εʔύʔͰച͍ͬͯΔʮڇ֯ ΍Έ͖ͭԘΩϟϕπͷͨΕʯ͕࠷ڧʹඒຯ͠ ͔ͬͨͷͰଓ͍ͨ • ෆఆظʹՈͷۙ͘Λϥϯχϯά • ଓ͚Δ͜ͱΛ೦಄ʹஔ͍͍ͯͨͷͰɺؾ͕޲͍ͨ࣌&͋·Γਏ͗͢ͳ͍Α͏ʹ

Slide 10

Slide 10 text

ͱʹ͔͘ଓ͚Δ͜ͱ͕େࣄ ͜ΕΛ1೥͘Β͍ଓ͚ͯ·ͨ͠

Slide 11

Slide 11 text

Max࣌୅ • 17ࡀ • 65Ωϩ ೥ ೥ ૫ͤͨʂ • 21ࡀ • 52Ωϩ

Slide 12

Slide 12 text

૫ͤͯΑ͔ͬͨ͜ͱ • ঁࢠϒϥϯυͷ༸෰͕ೖΔΑ͏ʹͳͬͨ • ՚ᇋͳΞΫηαϦʔ͕ࣅ߹͏Α͏ʹͳͬͨ • ߴߍͷ༑ਓʹʮ͑ͬͻ͔Δʁʂ୭͔ͩ෼͔Βͳ͔ͬͨʯ ͱݴΘΕΔͷ͕շײ • ໷৸ͯΔ࣌ʹңࢎͷٯྲྀ͕͋ͬͨΜ͚ͩͲɺͦΕ͕ແ ͘ͳͬͨ • ମ͕ܰ͘ͳͬͨʂ

Slide 13

Slide 13 text

Max࣌୅ • 17ࡀ • 65Ωϩ ݱࡏ • 25ࡀ • 49~50Ωϩ ೥ ೥ ೥ ૫ͤͨʂ • 21ࡀ • 52Ωϩ

Slide 14

Slide 14 text

΍ͬͨͶʂʂ

Slide 15

Slide 15 text

·ͱΊ • ૫ͤͨΒ͍͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Γ·ͨ͠ • ΋͏ݩʹ໭Γͨ͋͘Γ·ͤΜ • ࠓͰ΋૬มΘΒͣ৯΂Δͷ͕޷͖ͳͷͰ໭Βͳ͍Α͏ʹ ؾΛ͚͍ͭͯΔ • ΋͏ͪΐͬͱߜΓ͍ͨͷͰɺ·ͩ·ͩࢼߦࡨޡத • ࠷ۙδϜʹ௨͍࢝Ί·ͨ͠ • ݄ΠνͰߖډϥϯ΍ͬͯ·͢

Slide 16

Slide 16 text

μΠΤοτΛߟ͍͑ͯΔํʹ ࢀߟʹͳΕ͹خ͍͠Ͱ͢

Slide 17

Slide 17 text

Thank you!