Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

私がダイエットで15キロ減量した軌跡 / SUMMER JIMAN JAM 2017

HikaruMaruyama
August 18, 2017
740

私がダイエットで15キロ減量した軌跡 / SUMMER JIMAN JAM 2017

HikaruMaruyama

August 18, 2017
Tweet

More Decks by HikaruMaruyama

Transcript

 1. ࢲ͕μΠΤοτͰ
  15Ωϩݮྔͨ͠ي੻
  2017/8/18
  SUMMER JIMAN JAM 2017
  גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ ؙࢁͻ͔Δ

  View Slide

 2. Profile
  ؙࢁͻ͔Δ
  גࣜձࣾϰΝϧݚڀॴ
  ςΫχΧϧΤόϯδΣϦετ
  ਆಸ઒ݝ૬໛ݪࢢࡏॅ
  IJLBSVNBSVZBNB
  NBSVZBNBIJBLSV
  IUUQIJJJJJJJIJLBSVIBUFOBEJBSZDPN

  View Slide

 3. -15ΩϩͷμΠΤοτʹ
  ੒ޭ͠·ͨ͠

  View Slide

 4. Max࣌୅
  • 17ࡀ
  • 65Ωϩ

  View Slide

 5. Max࣌୅ͷࢲ
  • ߴߍ2೥ੜ
  • ӡಈ͸தֶ·ͰɻߴߍͰ͸ؼ୐෦
  • ߴߍੜʹͳܹͬͯଠΓ
  • ٢໺ՈͰόΠτΛ࢝ΊΔ
  • ࿫͍Ͱڇက͕λμͰ৯΂ΕΔ
  • ேͱனͷؒʹֶ৯ͰαϯυΠονΛ৯΂Δ
  • ์՝ޙʹϥʔϝϯ८Γ
  • ϛελʔυʔφπͰɺυʔφπΛ5ݸ৯΂ͯ༑ୡ͕υϯҾ͖
  • ༸෰͸΋ͬͺΒݹண԰
  • ঁࢠϒϥϯυ༸෰͸αΠζతʹணΕͳ͍͠ɺࣅ߹Θͳ͔ͬͨ

  View Slide

 6. ߴߍ3೥ੜͷͱ͖

  View Slide

 7. ෩अΛҾ͍ͯগ͠૫ͤͨͷΛ
  ͖͔͚ͬʹμΠΤοτ։࢝

  View Slide

 8. ΍ͬͨ͜ͱ͸
  ɾ৯લʹৠ͠ΩϟϕπΛ৯΂Δ
  ɾෆఆظͷϥϯχϯά
  ͨͬͨ͜Ε͚ͩ

  View Slide

 9. ΋͏গ͠ৄࡉʹ࿩͢ͱ
  • ߴߍ3೥ੜʹͳͬͯಉ͡Ϋϥεʹͳͬͨ༑ୡ͕গ৯
  • ৯΂Δ͝൧ͷྔ͕ࣗવʹগͳ͘ͳͬͨ
  • ΏΔ͘μΠΤοτΛ΍Ζ͏ͱܾΊΔ
  • ৯લʹ໺ࡊΛ৯΂Δͱ݂౶஋ͷ্ঢ͕Լ͕ͬͯࢷ๱ͷٵऩ͕ʙͬͯฉ͍ͨ͜ͱ͕
  ͋ͬͨͷͰ࣮ફ
  • μΠΤοτͱݴ͑͹Ωϟϕπ
  • ৠ͔ͯ͠͞Λ૿ͨ͠
  • εʔύʔͰച͍ͬͯΔʮڇ֯ ΍Έ͖ͭԘΩϟϕπͷͨΕʯ͕࠷ڧʹඒຯ͠
  ͔ͬͨͷͰଓ͍ͨ
  • ෆఆظʹՈͷۙ͘Λϥϯχϯά
  • ଓ͚Δ͜ͱΛ೦಄ʹஔ͍͍ͯͨͷͰɺؾ͕޲͍ͨ࣌&͋·Γਏ͗͢ͳ͍Α͏ʹ

  View Slide

 10. ͱʹ͔͘ଓ͚Δ͜ͱ͕େࣄ
  ͜ΕΛ1೥͘Β͍ଓ͚ͯ·ͨ͠

  View Slide

 11. Max࣌୅
  • 17ࡀ
  • 65Ωϩ
  ೥ ೥
  ૫ͤͨʂ
  • 21ࡀ
  • 52Ωϩ

  View Slide

 12. ૫ͤͯΑ͔ͬͨ͜ͱ
  • ঁࢠϒϥϯυͷ༸෰͕ೖΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ՚ᇋͳΞΫηαϦʔ͕ࣅ߹͏Α͏ʹͳͬͨ
  • ߴߍͷ༑ਓʹʮ͑ͬͻ͔Δʁʂ୭͔ͩ෼͔Βͳ͔ͬͨʯ
  ͱݴΘΕΔͷ͕շײ
  • ໷৸ͯΔ࣌ʹңࢎͷٯྲྀ͕͋ͬͨΜ͚ͩͲɺͦΕ͕ແ
  ͘ͳͬͨ
  • ମ͕ܰ͘ͳͬͨʂ

  View Slide

 13. Max࣌୅
  • 17ࡀ
  • 65Ωϩ
  ݱࡏ
  • 25ࡀ
  • 49~50Ωϩ
  ೥ ೥

  ૫ͤͨʂ
  • 21ࡀ
  • 52Ωϩ

  View Slide

 14. ΍ͬͨͶʂʂ

  View Slide

 15. ·ͱΊ
  • ૫ͤͨΒ͍͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Γ·ͨ͠
  • ΋͏ݩʹ໭Γͨ͋͘Γ·ͤΜ
  • ࠓͰ΋૬มΘΒͣ৯΂Δͷ͕޷͖ͳͷͰ໭Βͳ͍Α͏ʹ
  ؾΛ͚͍ͭͯΔ
  • ΋͏ͪΐͬͱߜΓ͍ͨͷͰɺ·ͩ·ͩࢼߦࡨޡத
  • ࠷ۙδϜʹ௨͍࢝Ί·ͨ͠
  • ݄ΠνͰߖډϥϯ΍ͬͯ·͢

  View Slide

 16. μΠΤοτΛߟ͍͑ͯΔํʹ
  ࢀߟʹͳΕ͹خ͍͠Ͱ͢

  View Slide

 17. Thank you!

  View Slide