Slide 1

Slide 1 text

͋Δ͋ΔLT ~ ڧ੍Ξοϓσʔτฤ ~ 2019/05/21ɹͭΉΒ΍

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • ͭΉΒ΍ @tsumuchan • and factoryגࣜձࣾ • AndroidΞϓϦ։ൃ • ېञϚϯʢ8ϲ݄໨ʣ

Slide 3

Slide 3 text

ڧ੍Ξοϓσʔτͱ͸ʁ • ڧ੍తʹΞοϓσʔτΛଅ͢΍ͭ • ݹ͍όʔδϣϯͷΞϓϦΛͳ͘ ͍ͨ͠ • αʔόʔଆͷϚλʔʢAPIม ߋͳͲʣ • ΫϦςΟΧϧͳόάमਖ਼

Slide 4

Slide 4 text

ڧ੍Ξοϓσʔτ • ΫϥΠΞϯτɾαʔόʔͱ΋ʹରԠ޻਺͕ൃ ੜ • ͍͍ͩͨ։ൃऴ൫ʹରԠ͕ͪ͠

Slide 5

Slide 5 text

ڧ੍Ξοϓσʔτ • ϢʔβʔϏϦςΟ͋·Γྑ͘ͳ͍ʁ • ڧ੍ΞϓσΛ༗ޮʹ͢ΔλΠϛϯά͕೉͍͠ • ஍ҬʹΑͬͯ࠷৽൛ͷ൓өλΠϛϯά͕ҧ ͏ʁ • ετΞʹߦͬͯ΋࠷৽൛͕ଘࡏ͠ͳ͍

Slide 6

Slide 6 text

ڧ੍ΞοϓσʔτͷରԠͬͯ ͳ͔ͳ͔໘౗Ͱ͢ΑͶ

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

In-app updates

Slide 9

Slide 9 text

ࢼͯ͠Έͨ

Slide 10

Slide 10 text

1. ϥΠϒϥϦΛ௥Ճ 2. ΞοϓσʔτΛ֬ೝͯ͠ɺμΠΞϩάΛදࣔ͢Δ

Slide 11

Slide 11 text

In-app updates • ύλʔϯ͸2छྨ • Flexible • Immediate

Slide 12

Slide 12 text

In-app updates • Flexible • Ξοϓσʔτ͢Δ͔Ͳ͏͔ μΠΞϩάͰ֬ೝ • ΞϓϦͷߋ৽͸όοΫάϥ ΢ϯυͰߦ͏

Slide 13

Slide 13 text

In-app updates • Immediate • શը໘UI • DL→Πϯετʔϧ→࠶ىಈ ·Ͱߦͬͯ͘ΕΔ

Slide 14

Slide 14 text

ڧ੍ΞοϓσʔτͳΒ ʮImmediateʯ ͷ΄͏Λ࢖͑͹͍͍͔ͳʁ

Slide 15

Slide 15 text

No content

Slide 16

Slide 16 text

Ωϟϯηϧ…Ͱ͖Δ

Slide 17

Slide 17 text

ΩϟϯηϧΠϕϯτΛ ؂ࢹͯ͠࠶දࣔ΋Ͱ͖Δ͕…

Slide 18

Slide 18 text

౎߹ʹΑΓඇެ։

Slide 19

Slide 19 text

Oh...

Slide 20

Slide 20 text

Զ͕ͨͪٻΊ͍ͯͨ ڧ੍ΞοϓσʔτͰ͸ ͳ͍…ʂ

Slide 21

Slide 21 text

ௐ΂ͯ&ࢼͯ͠Έͯ • ΩϟϯηϧϘλϯ͕͋Δ • Android 5.0 Ҏ্͡Όͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍ • Ͳͷόʔδϣϯ͔Β༗ޮʹ͢Δ͔Ͳ͏͔ͷઃఆ͕ͳ͍ • ࣗલ࣮૷͕ඞཁ • ࠷৽൛͕͋Δͷʹೝࣝ͠ͳ͍ʁ • ࣌ظঘૣʁ • ωοτʹ৘ใ͕গͳ͍ • υΩϡϝϯτʹιʔείʔυϛεͳͲ

Slide 22

Slide 22 text

͍͍ͱ͜Ζ • ϢʔβʔϏϦςΟྑ͍ • ൺֱత؆୯ʹ࣮૷Ͱ͖ͦ͏ • ΧδϡΞϧΞοϓσʔτΛଅ͢ͳΒ࢖͑Δ • طଘͷڧ੍ΞοϓσʔτͱIn-app updatesͷϋΠϒ ϦουܕͳΒ͍͍͔΋ʁ

Slide 23

Slide 23 text

݁ہԿࣄ΋ɺ࢖͑Δ͔Ͳ͏͔͸ ΞϓϦͷཁ݅ʹΑΔ…ʂ ʢҰ൪ͷ͋Δ͋ΔϙΠϯτʣ

Slide 24

Slide 24 text

Ҏ্Ͱ͢ɻ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

Slide 25

Slide 25 text

ࢀߟࢿྉɾը૾Ҿ༻ • https://developer.android.com/guide/app- bundle/in-app-updates