Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

あるあるLT ~強制アップデート編~ / Force Update

あるあるLT ~強制アップデート編~ / Force Update

「 あるあるLT〜スマホアプリ開発エンジニア〜 Vol.4 」で発表した資料です。
https://andfactory.connpass.com/event/124687/

※資料公開に伴い、一部画像の変更などを行っています。

137df250baed04aacf6a56231426c219?s=128

tsumuchan

May 21, 2019
Tweet

Transcript

 1. ͋Δ͋ΔLT ~ ڧ੍Ξοϓσʔτฤ ~ 2019/05/21ɹͭΉΒ΍

 2. ࣗݾ঺հ • ͭΉΒ΍ @tsumuchan • and factoryגࣜձࣾ • AndroidΞϓϦ։ൃ •

  ېञϚϯʢ8ϲ݄໨ʣ
 3. ڧ੍Ξοϓσʔτͱ͸ʁ • ڧ੍తʹΞοϓσʔτΛଅ͢΍ͭ • ݹ͍όʔδϣϯͷΞϓϦΛͳ͘ ͍ͨ͠ • αʔόʔଆͷϚλʔʢAPIม ߋͳͲʣ •

  ΫϦςΟΧϧͳόάमਖ਼
 4. ڧ੍Ξοϓσʔτ • ΫϥΠΞϯτɾαʔόʔͱ΋ʹରԠ޻਺͕ൃ ੜ • ͍͍ͩͨ։ൃऴ൫ʹରԠ͕ͪ͠

 5. ڧ੍Ξοϓσʔτ • ϢʔβʔϏϦςΟ͋·Γྑ͘ͳ͍ʁ • ڧ੍ΞϓσΛ༗ޮʹ͢ΔλΠϛϯά͕೉͍͠ • ஍ҬʹΑͬͯ࠷৽൛ͷ൓өλΠϛϯά͕ҧ ͏ʁ • ετΞʹߦͬͯ΋࠷৽൛͕ଘࡏ͠ͳ͍

 6. ڧ੍ΞοϓσʔτͷରԠͬͯ ͳ͔ͳ͔໘౗Ͱ͢ΑͶ

 7. None
 8. In-app updates

 9. ࢼͯ͠Έͨ

 10. 1. ϥΠϒϥϦΛ௥Ճ 2. ΞοϓσʔτΛ֬ೝͯ͠ɺμΠΞϩάΛදࣔ͢Δ

 11. In-app updates • ύλʔϯ͸2छྨ • Flexible • Immediate

 12. In-app updates • Flexible • Ξοϓσʔτ͢Δ͔Ͳ͏͔ μΠΞϩάͰ֬ೝ • ΞϓϦͷߋ৽͸όοΫάϥ ΢ϯυͰߦ͏

 13. In-app updates • Immediate • શը໘UI • DL→Πϯετʔϧ→࠶ىಈ ·Ͱߦͬͯ͘ΕΔ

 14. ڧ੍ΞοϓσʔτͳΒ ʮImmediateʯ ͷ΄͏Λ࢖͑͹͍͍͔ͳʁ

 15. None
 16. Ωϟϯηϧ…Ͱ͖Δ

 17. ΩϟϯηϧΠϕϯτΛ ؂ࢹͯ͠࠶දࣔ΋Ͱ͖Δ͕…

 18. ౎߹ʹΑΓඇެ։

 19. Oh...

 20. Զ͕ͨͪٻΊ͍ͯͨ ڧ੍ΞοϓσʔτͰ͸ ͳ͍…ʂ

 21. ௐ΂ͯ&ࢼͯ͠Έͯ • ΩϟϯηϧϘλϯ͕͋Δ • Android 5.0 Ҏ্͡Όͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍ • Ͳͷόʔδϣϯ͔Β༗ޮʹ͢Δ͔Ͳ͏͔ͷઃఆ͕ͳ͍ •

  ࣗલ࣮૷͕ඞཁ • ࠷৽൛͕͋Δͷʹೝࣝ͠ͳ͍ʁ • ࣌ظঘૣʁ • ωοτʹ৘ใ͕গͳ͍ • υΩϡϝϯτʹιʔείʔυϛεͳͲ
 22. ͍͍ͱ͜Ζ • ϢʔβʔϏϦςΟྑ͍ • ൺֱత؆୯ʹ࣮૷Ͱ͖ͦ͏ • ΧδϡΞϧΞοϓσʔτΛଅ͢ͳΒ࢖͑Δ • طଘͷڧ੍ΞοϓσʔτͱIn-app updatesͷϋΠϒ

  ϦουܕͳΒ͍͍͔΋ʁ
 23. ݁ہԿࣄ΋ɺ࢖͑Δ͔Ͳ͏͔͸ ΞϓϦͷཁ݅ʹΑΔ…ʂ ʢҰ൪ͷ͋Δ͋ΔϙΠϯτʣ

 24. Ҏ্Ͱ͢ɻ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

 25. ࢀߟࢿྉɾը૾Ҿ༻ • https://developer.android.com/guide/app- bundle/in-app-updates