Slide 1

Slide 1 text

MÜLTECİLERİN VE SIĞINMACILARIN İHTİYAÇLARINI GÖRÜNÜR KILMA #FARKINDAYIM Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021

Slide 2

Slide 2 text

Rumeysa Layık B lg sayar Mühend sl ğ Öğrenc Fatma Öztel Endüstr Mühend s Selçuk Arslan Öğretmen Sercan Gürsoy F nansal Raporlama Uzmanı Alper Tanrıverd S yaset B l m ve Kamu Yönet m Öğrenc İrem Sezer Ver Anal st Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021

Slide 3

Slide 3 text

Sunum Planı 1) Problem Tanımı 2) L teratürde ve Uygulamada Benzer Çalışmalar 3) Paydaşlar 4) Çözümümüz 5) Tekn k Süreç 6) Sosyal Etk 7) Sürdürüleb l rl k Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 4

Slide 4 text

Genel Hatlarıyla #Farkındayım Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Projem z n amacı Ankara'da yaşayan mültec ler n ve sığınmacıların karşılaştıkları problemlerle lg l yapılmış ver odaklı çalışmaları görüleb l r ve er ş leb l r kılarak lg l kurum ve kuruluşlara b lg sağlayıcı b r platform gel şt rmek

Slide 5

Slide 5 text

Problem Tanımı Sığınmacılar ve Mültec ler Hang h zmetlere er şem yorlar? Neden er şem yorlar? İht yaçları neler ? Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 6

Slide 6 text

Sığınmacıların ve mültec ler n ht yaçlarına yanıt vermek ç n lg l kurum ve kuruluşlara destek sağlayacak ortak b r platformun yararlı olacağı Sığınmacılara ve mültec lere da r ver ler n şeffaflığının ve er ş leb l rl ğ n n kuvvetlend r lmes gerekl l ğ Mevcut ver kaynaklarının daha etk n şek lde kullanılmasına ht yaç duyulması Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Problem Tanımı

Slide 7

Slide 7 text

İlg l Çalışmalar UNHCR Turkey Help IGAM - I'mappy D4R - Data For Refugees Mob l Uygulamalar Yarışmalar Akadem k Çalışmalar İst hdama ve Eğ t me Yönel k Kurslar Raporlar ve K taplar Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 8

Slide 8 text

Paydaşlarımız CADS@TEDU İstasyon TEDU Ortak Üret m Ortak Yönet m Ortak Tasarım Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Kodluyoruz İGAM STK'lar Dernekler Kamu Kurumları Akadem syenler Topluluklar N ha Yararlanıcılar Bu alanda çalışma yapan kurum ve kuruluşlar Sığınmacılar ve mültec ler Medya

Slide 9

Slide 9 text

Paydaşlardan Gelenler 1) Her kurumun ya da kuruluşun kend ver tabanları olmasına rağmen büyük resm n görüleb leceğ ortak b r platformun olmaması 2) Alanda ver n n gücü kullanılarak yapılan çalışmaların oldukça az olduğu 3) İht yaçların ve h zmetler n k ş sel başvurular yoluyla tesp t ed leb ld ğ 4) İlg lenen herkes n er şeb leceğ , kolayca anlayab leceğ ortak b r platformun faydalı olab leceğ Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 10

Slide 10 text

Çözümümüz #Farkındayım Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021

Slide 11

Slide 11 text

Alanda çalışan kurum, kuruluş ve k ş ler n kullanab lceğ ortak b r destek mekan zması Sığınmacıların ve mültec ler n ht yaçlarına, sorunlarına ver odaklı b r yaklaşım Ülke genel nde veya bölgesel olarak sığınmacıların ve mültec ler n yaşadığı sıkıntıların herkes tarafından görüleb leceğ b r platform Fayda sağlamak, katkıda bulunmak steyen herkes ç n b r buluşma noktası 1. 2. 3. 4. #Farkındayım Ned r? Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 12

Slide 12 text

Tekn k Süreç Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 13

Slide 13 text

Tekn k Süreç Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme 2018 TÜİK İşgücü Araştırma Anket Ver ler 2019-2021 İGAM (İlt ca ve Göç Araştırmaları Merkez ) Danışan Ver ler 2021 İGAM (İlt ca ve Göç Araştırmaları Merkez ) İht yaç Anal z Anket Ver ler Kullandığımız Ver Kaynakları Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 14

Slide 14 text

Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme Python programlama d l kullanılarak ver setler nde gerekl düzenlemeler yapıldı Gerekl görselleşt rmeler yapıldı Hazırlanan graf kler farklı temalar altında b r araya get r ld Tableau kullanılarak b r dashboard oluşturuldu Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 15

Slide 15 text

Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme Türk ye'dek Genel Durum Ankara'dak Genel Durum Nasıl? H zmetlere Er ş m Durumları Nasıl? Eğ t me ve Okula Devam İl şk s Nasıl? Ne Tür Yardımlar Alıyorlar? B lg ye Er ş m Kaynakları Neler? Alanda Çalışan Kurum ve Kuruluşlar Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 16

Slide 16 text

Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme 2018 yılı ç n Türk ye genel çıkarımlar yapıldı Ankara'dak mültec ve sığınmacıların nerelerden geld kler ; çoğunlukla nerelerde kamet ett kler ; eğ t m düzeyler , okuma yazma b l p b lmed kler ve temel genel kaynakları tesp t ed ld Temel h zmetlere er ş m oranları ve varsa bu h zmetlere ulaşamama nedenler tesp t ed ld Eğ t m çağındak çocukların eğ t m h zmetler ne er ş m durumları ve okula devam durumları tesp t ed ld K ş ler n genel olarak b lg ye nereden veya k mlerden er şt kler tesp t ed ld Alanda çalışan kurum ve kuruluşların nerelerde bulundukları ve hang konularda yardımcı oldukları har tada göster ld Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 17

Slide 17 text

Sosyal Etk #Farkındayım 1) Herkes ç n er ş leb l r b r b lg kaynağı 2) Doğrudan sahadan gelen ver lerle doğru ve şeffaf b lg ye ulaşım 3) Sorunların, ht yaçların ve gerekl l kler n görünür hale gelmes 4) Gerekl çözümler n ve faal yetler n gel şt r lmes 5) Alanda herkes ç n şb rl kler n n kolaylaşması Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 18

Slide 18 text

İlerleyen Süreçte #Farkındayım Çeş tl ver setler n n entegrasyonuyla anal z n daha kapsamlı hale gelmes Mahalle ve sokak düzey ndek anal zler n de platforma eklenmes Platformun Türk ye genel ç n yapılab l r hale gelmes Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım

Slide 19

Slide 19 text

Sürdürüleb l rl k Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Alanda çalışan olab ld ğ nce fazla kurum ve kuruluşla ş b rl ğ yaparak çok paydaşlı b r yapı oluşturmak Sürekl ve güncel ver akışının sağlandığı d nam k b r platform oluşturmak

Slide 20

Slide 20 text

TEŞEKKÜRLER ! Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım