Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mültecilerin_ve_Sığınmacıların_İhtiyaçlarını_Görünür_Kılma__1_.pdf

Taha Eren
March 27, 2021

 Mültecilerin_ve_Sığınmacıların_İhtiyaçlarını_Görünür_Kılma__1_.pdf

Taha Eren

March 27, 2021
Tweet

More Decks by Taha Eren

Other Decks in Science

Transcript

 1. Rumeysa Layık B lg sayar Mühend sl ğ Öğrenc Fatma

  Öztel Endüstr Mühend s Selçuk Arslan Öğretmen Sercan Gürsoy F nansal Raporlama Uzmanı Alper Tanrıverd S yaset B l m ve Kamu Yönet m Öğrenc İrem Sezer Ver Anal st Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021
 2. Sunum Planı 1) Problem Tanımı 2) L teratürde ve Uygulamada

  Benzer Çalışmalar 3) Paydaşlar 4) Çözümümüz 5) Tekn k Süreç 6) Sosyal Etk 7) Sürdürüleb l rl k Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 3. Genel Hatlarıyla #Farkındayım Sosyal Fayda ç n Ver B l

  m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Projem z n amacı Ankara'da yaşayan mültec ler n ve sığınmacıların karşılaştıkları problemlerle lg l yapılmış ver odaklı çalışmaları görüleb l r ve er ş leb l r kılarak lg l kurum ve kuruluşlara b lg sağlayıcı b r platform gel şt rmek
 4. Problem Tanımı Sığınmacılar ve Mültec ler Hang h zmetlere er

  şem yorlar? Neden er şem yorlar? İht yaçları neler ? Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 5. Sığınmacıların ve mültec ler n ht yaçlarına yanıt vermek ç

  n lg l kurum ve kuruluşlara destek sağlayacak ortak b r platformun yararlı olacağı Sığınmacılara ve mültec lere da r ver ler n şeffaflığının ve er ş leb l rl ğ n n kuvvetlend r lmes gerekl l ğ Mevcut ver kaynaklarının daha etk n şek lde kullanılmasına ht yaç duyulması Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Problem Tanımı
 6. İlg l Çalışmalar UNHCR Turkey Help IGAM - I'mappy D4R

  - Data For Refugees Mob l Uygulamalar Yarışmalar Akadem k Çalışmalar İst hdama ve Eğ t me Yönel k Kurslar Raporlar ve K taplar Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 7. Paydaşlarımız CADS@TEDU İstasyon TEDU Ortak Üret m Ortak Yönet m

  Ortak Tasarım Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Kodluyoruz İGAM STK'lar Dernekler Kamu Kurumları Akadem syenler Topluluklar N ha Yararlanıcılar Bu alanda çalışma yapan kurum ve kuruluşlar Sığınmacılar ve mültec ler Medya
 8. Paydaşlardan Gelenler 1) Her kurumun ya da kuruluşun kend ver

  tabanları olmasına rağmen büyük resm n görüleb leceğ ortak b r platformun olmaması 2) Alanda ver n n gücü kullanılarak yapılan çalışmaların oldukça az olduğu 3) İht yaçların ve h zmetler n k ş sel başvurular yoluyla tesp t ed leb ld ğ 4) İlg lenen herkes n er şeb leceğ , kolayca anlayab leceğ ortak b r platformun faydalı olab leceğ Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 9. Alanda çalışan kurum, kuruluş ve k ş ler n kullanab

  lceğ ortak b r destek mekan zması Sığınmacıların ve mültec ler n ht yaçlarına, sorunlarına ver odaklı b r yaklaşım Ülke genel nde veya bölgesel olarak sığınmacıların ve mültec ler n yaşadığı sıkıntıların herkes tarafından görüleb leceğ b r platform Fayda sağlamak, katkıda bulunmak steyen herkes ç n b r buluşma noktası 1. 2. 3. 4. #Farkındayım Ned r? Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 10. Tekn k Süreç Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme Sosyal

  Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 11. Tekn k Süreç Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme 2018

  TÜİK İşgücü Araştırma Anket Ver ler 2019-2021 İGAM (İlt ca ve Göç Araştırmaları Merkez ) Danışan Ver ler 2021 İGAM (İlt ca ve Göç Araştırmaları Merkez ) İht yaç Anal z Anket Ver ler Kullandığımız Ver Kaynakları Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 12. Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme Python programlama d l

  kullanılarak ver setler nde gerekl düzenlemeler yapıldı Gerekl görselleşt rmeler yapıldı Hazırlanan graf kler farklı temalar altında b r araya get r ld Tableau kullanılarak b r dashboard oluşturuldu Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 13. Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme Türk ye'dek Genel Durum

  Ankara'dak Genel Durum Nasıl? H zmetlere Er ş m Durumları Nasıl? Eğ t me ve Okula Devam İl şk s Nasıl? Ne Tür Yardımlar Alıyorlar? B lg ye Er ş m Kaynakları Neler? Alanda Çalışan Kurum ve Kuruluşlar Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 14. Ver Toplama Görselleşt rme Sonuç İnceleme 2018 yılı ç n

  Türk ye genel çıkarımlar yapıldı Ankara'dak mültec ve sığınmacıların nerelerden geld kler ; çoğunlukla nerelerde kamet ett kler ; eğ t m düzeyler , okuma yazma b l p b lmed kler ve temel genel kaynakları tesp t ed ld Temel h zmetlere er ş m oranları ve varsa bu h zmetlere ulaşamama nedenler tesp t ed ld Eğ t m çağındak çocukların eğ t m h zmetler ne er ş m durumları ve okula devam durumları tesp t ed ld K ş ler n genel olarak b lg ye nereden veya k mlerden er şt kler tesp t ed ld Alanda çalışan kurum ve kuruluşların nerelerde bulundukları ve hang konularda yardımcı oldukları har tada göster ld Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 15. Sosyal Etk #Farkındayım 1) Herkes ç n er ş leb

  l r b r b lg kaynağı 2) Doğrudan sahadan gelen ver lerle doğru ve şeffaf b lg ye ulaşım 3) Sorunların, ht yaçların ve gerekl l kler n görünür hale gelmes 4) Gerekl çözümler n ve faal yetler n gel şt r lmes 5) Alanda herkes ç n şb rl kler n n kolaylaşması Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 16. İlerleyen Süreçte #Farkındayım Çeş tl ver setler n n entegrasyonuyla

  anal z n daha kapsamlı hale gelmes Mahalle ve sokak düzey ndek anal zler n de platforma eklenmes Platformun Türk ye genel ç n yapılab l r hale gelmes Sosyal Fayda ç n Ver B l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım
 17. Sürdürüleb l rl k Sosyal Fayda ç n Ver B

  l m Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım Alanda çalışan olab ld ğ nce fazla kurum ve kuruluşla ş b rl ğ yaparak çok paydaşlı b r yapı oluşturmak Sürekl ve güncel ver akışının sağlandığı d nam k b r platform oluşturmak
 18. TEŞEKKÜRLER ! Sosyal Fayda ç n Ver B l m

  Programı –DSPG Ankara, 2021 #Farkındayım