Slide 1

Slide 1 text

1MBZHSPVOEॳ৺ऀ͔Β ୤٫͢ΔͨΊͷͭͷ5JQT QPUBUPUJQT!ϝϧϖΠ

Slide 2

Slide 2 text

TFMGEFTDSJQUJPO w 5BLVIJSP.VUBBLB௣໊Նر ,* w 4&೥ 8FC J04 "OESPJE ৽ਓݚमߨࢣFUD 
 J04 डୗ։ൃ ೥൒
 J04 ࣗࣾ։ൃ ࠓίί w 5XJUUFS 2JJUB@LJ
 (JU)VC,*

Slide 3

Slide 3 text

એ఻ w 4XJGU,PUMJOѪ޷ձ߹ಉࣥචຊ
 -PWF4XJGU,PUMJO 4XJGU6*ϓϨνϡʔτϦΞϧ 4XJGUͰ4XJGUίʔυΛ࡞Ζ͏ˡίί 5BCMF%SJWFO5FTUTGPS4XJGU 3BTQCFSSZ1JΛ࢖ͬͯ4XJGUͰԹ౓ΛଌͬͯΈΑ͏ ,PUMJOͷOVMMͱٔΕΔ ''NQFHΛ࢖ͬͨԻ੠ϑΝΠϧͷղੳɾม׵ͷجૅ ,PUMJOʹͳͬͨ1BHJOHΛಡΉ w #005)ʹͯ൦෍தʂ

Slide 4

Slide 4 text

1MBZHSPVOE͸؆୯ͳ ݕূʹͱͯ΋ศར

Slide 5

Slide 5 text

͚ͩͲʜ

Slide 6

Slide 6 text

͜Μͳܦݧ ͋Γ·ͤΜ͔ʁ

Slide 7

Slide 7 text

1MBZHSPVOE࡞Γ͗͢

Slide 8

Slide 8 text

1MBZHSPVOE಺Ͱ 1MBZHSPVOE 1BHF Λ࡞Δ

Slide 9

Slide 9 text

1MBZHSPVOE಺Ͱ 1MBZHSPVOE 1BHF Λ࡞Δ

Slide 10

Slide 10 text

৽͍͠1BHF͕׬੒

Slide 11

Slide 11 text

ͭ໨ͷ1BHFΛॻ͘

Slide 12

Slide 12 text

ຖճಉ͡ॲཧॻ͘ͷμϧ͍ ڞ௨ԽͰ͖ͦ͏ͳίʔυ

Slide 13

Slide 13 text

4XJGUϑΝΠϧΛ࡞ͬͯ ڞ௨Խ

Slide 14

Slide 14 text

4XJGUϑΝΠϧΛ࡞ͬͯ ڞ௨Խ

Slide 15

Slide 15 text

4XJGUϑΝΠϧΛ࡞ͬͯ ڞ௨Խ 4XJGUϑΝΠϧ͕Ͱ͖Δ

Slide 16

Slide 16 text

4XJGUϑΝΠϧΛ࡞ͬͯ ڞ௨Խ ڞ௨Խ͍ͨ͠ॲཧΛ࣮૷͢Δ QVCMJDͷ෇͚๨Εʹ஫ҙʂ

Slide 17

Slide 17 text

ڞ௨ॲཧΛফͯ͠ ಈ͘Α͏ʹͳͬͨ

Slide 18

Slide 18 text

ڞ௨ॲཧΛফͯ͠ ಈ͘Α͏ʹͳͬͨ

Slide 19

Slide 19 text

είʔϓΛݶఆͨ͠ TXJGUϑΝΠϧ΋࡞ΕΔ ଞͷQBHF͔Β͸͜ͷFYUFOTJPO͸ݺ΂ͳ͍

Slide 20

Slide 20 text

είʔϓΛݶఆͨ͠ TXJGUϑΝΠϧ΋࡞ΕΔ

Slide 21

Slide 21 text

είʔϓΛݶఆͨ͠ TXJGUϑΝΠϧ΋࡞ΕΔ

Slide 22

Slide 22 text

6OUJUMFE1BHFͩΒ͚Ͱ Կ΍ͬͯΔ͔෼͔Βͳ͘ͳ͖ͬͯͨ

Slide 23

Slide 23 text

֤1BHFʹ λΠτϧΛ෇͚Δ

Slide 24

Slide 24 text

֤1BHFʹ λΠτϧΛ෇͚Δ ϑΝΠϧ໊Λม͑ΔϊϦͰ

Slide 25

Slide 25 text

֤1BHFʹ λΠτϧΛ෇͚Δ Ͳ͏͍͏ݕূΛ͍ͯ͠Δ͔ ෼͔Γ΍͘͢ͳͬͨ

Slide 26

Slide 26 text

΋ͪΖΜιʔτ΋Մೳ 1BHFΛ࡞ͬͨॱ

Slide 27

Slide 27 text

ιʔτͷ࣮ମ͸ DPOUFOUTYDQMBZHSPVOEʹ ͜ͷ߲໨·ͨ͸ϑΝΠϧ͕ଘࡏ͠ͳ͍৔߹ɺ 4USJOHͷൺֱͰιʔτ͞ΕΔ

Slide 28

Slide 28 text

·ͱΊ

Slide 29

Slide 29 text

·ͱΊ w 1MBZHSPVOE಺ʹ1BHFΛ࡞ͬͯ1MBZHSPVOEϑΝΠϧ਺Λ ཈͑Δ w 4XJGUϑΝΠϧͰ1BHFຖͷڞ௨ίʔυΛ੾Γग़ͤΔ w 1BHFʹλΠτϧΛ෇͚Δ͜ͱͰݕূ಺༰ΛՄࢹԽ

Slide 30

Slide 30 text

1MBZHSPVOEΛ׆༻ͯ͠ ָ͍͠4XJGUϥΠϑΛ IUUQTHJUIVCDPN,*9DPEF1MBZHSPVOE4BNQMF