Slide 1

Slide 1 text

౦ژ޻ۀେֶͷσβΠϯࢥߟͷߨٛϨϙʔτ ࠇ୍༔ଠ :VUB,VSPUBLJ ϖύϘσΟϨΫλʔษڧձ-5 ୈճ ֶੜͱֶͿɺڞײ͔Β͸͡·Δ΋ͷͮ͘Γ

Slide 2

Slide 2 text

ΤϯδχΞ ࠇ୍༔ଠ!LVSPUBLZ ຊࣾࣄۀ෦NJOOFܾࡁνʔϜ IUUQTHJUIVCDPNLVSPUBLZ

Slide 3

Slide 3 text

ࠓ೔࿩͢͜ͱ wࢀՃ͍ͯ͠Δߨٛʹ͍ͭͯ ճ͘Β͍ࢀՃ wߨٛͰ࣮ફ͍ͯ͠ΔσβΠϯࢥߟΛ؆୯ʹ঺հ

Slide 4

Slide 4 text

ͲΜͳߨٛʁ

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

IUUQFEHFQSPHSBNKQVOJWFSTJUZVUJUFDI

Slide 7

Slide 7 text

&%(&130(3". wจ෦Պֶলͷิॿࣄۀ w౦ژ޻ۀେֶ$#&$ϓϩάϥϜ wࠓճɺιϑτ΢ΣΞ։ൃ͕Ͱ͖Δਓͱͯ͠ࢀՃ wߨٛʹ͸໿໊͕ࢀՃ w౦ژ޻ۀେֶɺ౦ژ᥁ज़େֶɺ෢ଂ໺ඒज़େֶͳͲͷֶੜ wاۀͷ૊ΈࠐΈܥͷ։ൃऀ΍ιϑτ΢ΣΞ։ൃऀ΋ࢀՃ

Slide 8

Slide 8 text

ͳͥ͜ͷߨٛʹࢀՃͨ͠ͷ͔ʁ

Slide 9

Slide 9 text

ͳͥ͜ͷߨٛʹࢀՃͨ͠ͷ͔ wϦʔμϒϧίʔυ౳ͷ຋༁Λ͍ͯ͠Δํ͔Βืू͕͋ͬͨ wσβΠϯࢥߟͱ͔஌Βͳ͍ wେֶੜͱҰॹʹ΋ͷͮ͘ΓͰ͖ͨΒ໘നͦ͏ w46;63*ͷ!ZVUB΋ࢀՃ͍ͯ͠Δ 8༔ଠ

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

No content

Slide 13

Slide 13 text

%BODFXJUIBNCJHVJUZ

Slide 14

Slide 14 text

౦޻େͷσβΠϯ޻๪ΛσβΠϯϦσβΠϯ w౦޻େͷσβΠϯ޻๪Λ࢖͏ਓʑͷମݧΛσβΠϯϦσβΠϯ wઐ໳෼໺͕ҧ͏ਓୡͰνʔϜΛ૊Ή wݐஙɾػցɾܦӦɾ৘ใ޻ֶͳͲͳͲ w5BOHJCMFͳϓϩμΫτΛ࡞Δ w৮Εͯײ஌Ͱ͖Δɺ࣮ମతͳɺ༗ܗͷ

Slide 15

Slide 15 text

%FTJHO5IJOLJOH

Slide 16

Slide 16 text

σβΠϯࢥߟ w໰୊ղܾͷͨΊͷࢥߟ๏ wߨٛͰ͸σβΠϯࢥߟͷҰ࿈ͷྲྀΕΛମݧ͠ͳ͕Β΋ͷΛ࡞Δ wελϯϑΥʔυେֶͷETDIPPM σβΠϯεΫʔϧ

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

&NQBUIJ[F ڞײ

Slide 20

Slide 20 text

୳ఁʹͳΔ wσβΠϯ޻๪ͷϢʔβʔʹΠϯλϏϡʔΛ͢Δ wϢʔβʔΠϯλϏϡʔ͔ΒਪཧΛ͢ΔͨΊͷख͕͔ΓΛಘΔ w݁࿦͸͋͘·ͰԾઆ w࿦ཧత੔߹ੑ΋ඞཁ͚ͩͲɺ෺ޠ΋େࣄ

Slide 21

Slide 21 text

ΠϯλϏϡʔ w૬Ṁ΍ڞৼ͕େࣄ wಉߦऀ΋Ұॹʹ൓Ԡ͢Δ wੜͷϩάΛऔΔ wཁ໿͠ͳ͍ wͳͥʁͱฉ͔Εͯ΋౴͑ΒΕͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ w֯౓Λม͑ͯ৭ʑฉ͍ͯΈΔ

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

No content

Slide 24

Slide 24 text

%FpOF ໰୊ఆٛ

Slide 25

Slide 25 text

*OTJHIUͱ).8 wϢʔβʔΠϯλϏϡʔ΍؍࡯͔ΒΠϯαΠτ *OTJHIU Λநग़ w"͞Μ͸˓˓͢Δ͜ͱ͕ඞཁͩͬͨʢχʔζʣɻ wͳͥͳΒ˓˓ʢݐͯલʣɻ wͱ͸͍ͬͯ΋˓˓ʢຊԻʹΠϯαΠτ wͦΕʹର͢Δ)PX.JHIU8F2VFTUJPO ).82 Λग़͢ wͲ͏ղফ͢Δͷ͔ʁΞϓϩʔνΛߟ͑Δ

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

No content

Slide 29

Slide 29 text

No content

Slide 30

Slide 30 text

*EFBUF ૑଄

Slide 31

Slide 31 text

ϒϨʔϯετʔϛϯά w).82ʹ͍ͭͯΞΠσΞΛग़͢ wΞΠσΞΛ൷൑͠ͳ͍ɺଟ͘ग़͢ wଞਓͷΞΠσΞʹ৐͔ͬΔ w਌࿨ਤ๏Ͱάϧʔϐϯά wΧςΰϦͰ෼ྨ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺҙຯΛߟ͑ͳ͕Β෼ྨ w·ͱΊͨΞΠσΞΛΧϥʔϚʔΫͰධՁ w͏·͍͖ͦ͘͏ɾΘ͘Θ͘͢Δɾֵ৽త

Slide 32

Slide 32 text

No content

Slide 33

Slide 33 text

1SPUPUZQF ϓϩτλΠϓ

Slide 34

Slide 34 text

ϓϩτλΠϓͷྫ w%ϓϩτλΠϓ wֆɺອը w%ϓϩτλΠϓ wੇܶΛ͢Δ w෍ɺը༻ࢴͱ͔࢖ͬͯখಓ۩Λ࡞Δ wγφϦΦΛߟ͑Δ

Slide 35

Slide 35 text

No content

Slide 36

Slide 36 text

No content

Slide 37

Slide 37 text

No content

Slide 38

Slide 38 text

5FTU ςετ

Slide 39

Slide 39 text

ϓϩτλΠϓͷςετΛ͓͜ͳ͏ wඳ͍ͨອըΛݟͤͯνʔϜϝϯόʔ͔ΒϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏ w࣮ࡍʹੇܶΛͯ͠ଞͷνʔϜͷਓ͔ΒϑΟʔυόοΫΛ΋Β͏

Slide 40

Slide 40 text

No content

Slide 41

Slide 41 text

No content

Slide 42

Slide 42 text

ͦΕͧΕͷϓϩηεΛߦ͖དྷ͢Δ

Slide 43

Slide 43 text

࠷ޙʹ wֶੜ΍ҟ৬छͷਓͨͪͱߟ͑ͯ΋ͷͮ͘Γ͢Δͷָ͍͠ wߨٛ͸དྷ೥ͷ݄·Ͱ͋ΔͷͰɺͦͷதͰ࣮ࡍʹ࡞ͬͨϞϊ΍ϓϩηεΛࣾ಺ Ͱ΋ڞ༗͍͖͍ͯͨ͠ wձࣾͰϫʔΫγϣοϓ΍ͬͨΒ͓΋͠Ζ͍͔΋