Slide 1

Slide 1 text

Θͨ͠ͷΩϟϦΞνΣϯδ Ծ /BPZB*UP ,BJ[FO1MBUGPSN *OD $PEF*2ײँࡇ

Slide 2

Slide 2 text

ए͔Γ͠ࠒͷࣗ෼ •  ʮ͋ͷαʔϏεΛ࡞ͬͨਓʯʹͳΓ͍ͨ •  ΤϯδχΞͱͯ͠ͷΞΠσϯςΟςΟ

Slide 3

Slide 3 text

Αʔ͠ ελʔτΞοϓͩ

Slide 4

Slide 4 text

݁Ռ •  Ͱɺ࡞ͬͨ •  ௐࢠʹ৐ͬͯΤϞ͍ϓϨθϯ΋Αͨ͘͠

Slide 5

Slide 5 text

ʮϕϯνϟʔࢦ޲ϓϩάϥϚʯ IUUQXXXOJDPWJEFPKQXBUDITN ৄ͘͠͸͜ͷลΛ

Slide 6

Slide 6 text

͔͠͠సػ͸๚ΕΔ Ϛωʔδϟʔ ͭΒΆΑ

Slide 7

Slide 7 text

Ϛωδϝϯτʹ໌͚฻ΕΔ೔ʑ •  Ϛωδϝϯτ͕ॏཁͳͷ͸ॏʑঝ஌͍ͯ͠ Δɻ͔ͩΒ΍Δ •  Ұํʮ͋ͷαʔϏεΛ࡞ͬͨਓʯ͔Βԕ ͔͟Δෆ҆

Slide 8

Slide 8 text

҆੢ઌੜŋŋŋ ։ൃ͕͍ͨ͠Ͱ͢

Slide 9

Slide 9 text

ΑΖ͍͠ɺͳΒ͹ୀ৬ͩ •  ͱ͍͏Θ͚ͰձࣾһΛࣙΊͯΈͨ •  ىۀͰ΋͢Δ͔ – ʮখ͞ͳձࣾͳΒϚωδϝϯτ΋ͦͦ͜͜ʹɺ ࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ͳʯ

Slide 10

Slide 10 text

ཧ૝

Slide 11

Slide 11 text

ݱ࣮

Slide 12

Slide 12 text

࠷େͷࣦഊ ͳ͓΍͸ىۀՈʹͳΔ͸͕ͣ υϥΫΤഇਓʹͳ͍ͬͯͨʂ

Slide 13

Slide 13 text

λίϝοτΛԆʑङͬͯ ͨΒϓϨΠ͕࣌ؒ ࣌ؒ௒͑ͯ·ͨ͠Ͷɻ

Slide 14

Slide 14 text

·͡Ίͳ࿩ •  ͍͟΍Ζ͏ͱ͢ΔͱԿΛࣄۀʹͨ͠Β͍ ͍͔Θ͔Βͳ͘ͳͬͨ – ͓ۚʹͳΒͳ͍ΞΠσΞ͹͔Γ – ͍͔ͭ͘࡞͚ͬͨͲɺϦϦʔε·Ͱ͗͜ண͚ Δഅྗ͕෸͔ͳ͍ ଞਓͱͷؔ܎ੑͬͯɺࣗ ෼͕ࢥ͏Ҏ্ʹӨڹ͕͋ ΔΜͩͳŋŋŋͱ౰ͨΓલͷ ͜ͱΛ௧ײ

Slide 15

Slide 15 text

ࣾ௕͍ͬͯ͢͝ͳʙ খฒײ

Slide 16

Slide 16 text

ཁ͢Δʹ •  ࣗ෼ͷྗΛա৴ͯͨ͠ •  ௐࢠʹͷ͍ͬͯͨΘ͚Ͱ͢Ͷ •  ݱঢ়͔Βಀ͔͚͔͛ͨͬͨͩ΋

Slide 17

Slide 17 text

ٕज़ސ໰ •  ੠Λ͔͚ͯ͘ΕΔਓ͕͍ͨ •  ·͋Ջͩ͠ υϥΫΤ͸๩͔͚ͬͨ͠Ͳ ͳ ͍͍͔ – Ͱɺސ໰ͯԿ͢ΔΜͩΖ͏ŋŋŋ – ͕ɺ΍ͬͯΈͨΒ͋ͬ͞Γ੒Ռ͕ग़ͨ ͋ ΓΌ·

Slide 18

Slide 18 text

No content

Slide 19

Slide 19 text

݁ہϚωδϝϯτ͔

Slide 20

Slide 20 text

h"p://www.4gamer.net/games/999/G999905/20141226033/

Slide 21

Slide 21 text

͑ͬ

Slide 22

Slide 22 text

ؠాࢯ ɹཁ͢Δʹɼʮࣗ෼ͷ޷͖ͳ͜ͱͱݏ͍ͳ͜ ͱʕʕ΋ͬͱݴ͑͹ɼࣗ෼͕΍Γ͍ͨ͜ͱͱ ΍Γͨ͘ͳ͍͜ͱʕʕΛɼࣗ෼͕ಘҙͳ͜ͱ ͱಘҙ͡Όͳ͍͜ͱͱΠίʔϧͩʯͱࢥ͍ࠐ ΜͰΔਓ͕ଟ͍Ͱ͢ɻຊ౰͸ɼͦΕ͔ͬͯͳ ΓζϨͯΔͷʹɻ

Slide 23

Slide 23 text

ؠాࢯ ɹ޷͖͡Όͳ͍͚Ͳಘҙͳ͜ͱ΋͋Γ·͢͠ɼ ޷͖͚ͩͲɼ࣮͸͋Μ·Γಘҙ͡Όͳ͍Αͬ ͍ͯ͏͜ͱ΋݁ߏ͋ͬͯɻ͔ͩΒɼ࢓ࣄͱ͍ ͏ͷ͸ʮಘҙͳ͜ͱʯΛ΍ͬͨํ͕͍͍ΜͰ ͢ɻ޷͖͚ͩͲಘҙ͡Όͳ͍͜ͱʹṆΕΔͱɼ ࢓ࣄ͓͔ͬͯ͘͠ͳΔ͜ͱ͕ଟ͍ΜͰ͢ɻ

Slide 24

Slide 24 text

ͳΔ΄Ͳͳ͋ʙɻ

Slide 25

Slide 25 text

ؠాࢯ ɹࣗ෼ͷ࿑ྗͷׂʹपΓͷਓ͕͋͘͢͝Γ͕ ͕ͨͬͯ͘ΕͨΓɼتΜͰ͘ΕͨΓ͢Δ͜ ͱͬͯ͋Δ͡Όͳ͍Ͱ͔͢ɻཁ͢ΔʹͶɼ ʮͦΕ͕ͦͷਓͷಘҙͳ࢓ࣄͳΜͩʯͬͯ࿩ Ͱɻ

Slide 26

Slide 26 text

ͦΜͳΘ͚Ͱ ࠷ۙ͸΅ͪ΅ͪ ϚωδϝϯτۀΛ ΍͍ͬͯ·͢ɻ

Slide 27

Slide 27 text

5IBOLT ֆCZ͋ΘΏ͖