$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

わたしのキャリアチェンジ (仮)

Naoya Ito
March 26, 2015

わたしのキャリアチェンジ (仮)

CodeIQ感謝祭のパネルの前段の10分程度のプレゼン資料です

Naoya Ito

March 26, 2015
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Θͨ͠ͷΩϟϦΞνΣϯδ Ծ

  /BPZB*UP
  ,BJ[FO1MBUGPSN *OD

  $PEF*2ײँࡇ

  View Slide

 2. ए͔Γ͠ࠒͷࣗ෼
  •  ʮ͋ͷαʔϏεΛ࡞ͬͨਓʯʹͳΓ͍ͨ
  •  ΤϯδχΞͱͯ͠ͷΞΠσϯςΟςΟ

  View Slide

 3. Αʔ͠
  ελʔτΞοϓͩ

  View Slide

 4. ݁Ռ
  •  Ͱɺ࡞ͬͨ
  •  ௐࢠʹ৐ͬͯΤϞ͍ϓϨθϯ΋Αͨ͘͠

  View Slide

 5. ʮϕϯνϟʔࢦ޲ϓϩάϥϚʯ
  IUUQXXXOJDPWJEFPKQXBUDITN
  ৄ͘͠͸͜ͷลΛ

  View Slide

 6. ͔͠͠సػ͸๚ΕΔ
  Ϛωʔδϟʔ
  ͭΒΆΑ

  View Slide

 7. Ϛωδϝϯτʹ໌͚฻ΕΔ೔ʑ
  •  Ϛωδϝϯτ͕ॏཁͳͷ͸ॏʑঝ஌͍ͯ͠
  Δɻ͔ͩΒ΍Δ
  •  Ұํʮ͋ͷαʔϏεΛ࡞ͬͨਓʯ͔Βԕ
  ͔͟Δෆ҆

  View Slide

 8. ҆੢ઌੜŋŋŋ
  ։ൃ͕͍ͨ͠Ͱ͢

  View Slide

 9. ΑΖ͍͠ɺͳΒ͹ୀ৬ͩ
  •  ͱ͍͏Θ͚ͰձࣾһΛࣙΊͯΈͨ
  •  ىۀͰ΋͢Δ͔
  – ʮখ͞ͳձࣾͳΒϚωδϝϯτ΋ͦͦ͜͜ʹɺ
  ࣗ෼ͷ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ͳʯ

  View Slide

 10. ཧ૝

  View Slide

 11. ݱ࣮

  View Slide

 12. ࠷େͷࣦഊ
  ͳ͓΍͸ىۀՈʹͳΔ͸͕ͣ
  υϥΫΤഇਓʹͳ͍ͬͯͨʂ

  View Slide

 13. λίϝοτΛԆʑङͬͯ
  ͨΒϓϨΠ͕࣌ؒ
  ࣌ؒ௒͑ͯ·ͨ͠Ͷɻ

  View Slide

 14. ·͡Ίͳ࿩
  •  ͍͟΍Ζ͏ͱ͢ΔͱԿΛࣄۀʹͨ͠Β͍
  ͍͔Θ͔Βͳ͘ͳͬͨ
  – ͓ۚʹͳΒͳ͍ΞΠσΞ͹͔Γ
  – ͍͔ͭ͘࡞͚ͬͨͲɺϦϦʔε·Ͱ͗͜ண͚
  Δഅྗ͕෸͔ͳ͍
  ଞਓͱͷؔ܎ੑͬͯɺࣗ
  ෼͕ࢥ͏Ҏ্ʹӨڹ͕͋
  ΔΜͩͳŋŋŋͱ౰ͨΓલͷ
  ͜ͱΛ௧ײ

  View Slide

 15. ࣾ௕͍ͬͯ͢͝ͳʙ
  খฒײ

  View Slide

 16. ཁ͢Δʹ
  •  ࣗ෼ͷྗΛա৴ͯͨ͠
  •  ௐࢠʹͷ͍ͬͯͨΘ͚Ͱ͢Ͷ
  •  ݱঢ়͔Βಀ͔͚͔͛ͨͬͨͩ΋

  View Slide

 17. ٕज़ސ໰
  •  ੠Λ͔͚ͯ͘ΕΔਓ͕͍ͨ
  •  ·͋Ջͩ͠ υϥΫΤ͸๩͔͚ͬͨ͠Ͳ
  ͳ
  ͍͍͔
  – Ͱɺސ໰ͯԿ͢ΔΜͩΖ͏ŋŋŋ
  – ͕ɺ΍ͬͯΈͨΒ͋ͬ͞Γ੒Ռ͕ग़ͨ ͋
  ΓΌ·

  View Slide

 18. View Slide

 19. ݁ہϚωδϝϯτ͔

  View Slide

 20. h"p://www.4gamer.net/games/999/G999905/20141226033/

  View Slide

 21. ͑ͬ

  View Slide

 22. ؠాࢯ
  ɹཁ͢Δʹɼʮࣗ෼ͷ޷͖ͳ͜ͱͱݏ͍ͳ͜
  ͱʕʕ΋ͬͱݴ͑͹ɼࣗ෼͕΍Γ͍ͨ͜ͱͱ
  ΍Γͨ͘ͳ͍͜ͱʕʕΛɼࣗ෼͕ಘҙͳ͜ͱ
  ͱಘҙ͡Όͳ͍͜ͱͱΠίʔϧͩʯͱࢥ͍ࠐ
  ΜͰΔਓ͕ଟ͍Ͱ͢ɻຊ౰͸ɼͦΕ͔ͬͯͳ
  ΓζϨͯΔͷʹɻ

  View Slide

 23. ؠాࢯ
  ɹ޷͖͡Όͳ͍͚Ͳಘҙͳ͜ͱ΋͋Γ·͢͠ɼ
  ޷͖͚ͩͲɼ࣮͸͋Μ·Γಘҙ͡Όͳ͍Αͬ
  ͍ͯ͏͜ͱ΋݁ߏ͋ͬͯɻ͔ͩΒɼ࢓ࣄͱ͍
  ͏ͷ͸ʮಘҙͳ͜ͱʯΛ΍ͬͨํ͕͍͍ΜͰ
  ͢ɻ޷͖͚ͩͲಘҙ͡Όͳ͍͜ͱʹṆΕΔͱɼ
  ࢓ࣄ͓͔ͬͯ͘͠ͳΔ͜ͱ͕ଟ͍ΜͰ͢ɻ

  View Slide

 24. ͳΔ΄Ͳͳ͋ʙɻ

  View Slide

 25. ؠాࢯ
  ɹࣗ෼ͷ࿑ྗͷׂʹपΓͷਓ͕͋͘͢͝Γ͕
  ͕ͨͬͯ͘ΕͨΓɼتΜͰ͘ΕͨΓ͢Δ͜
  ͱͬͯ͋Δ͡Όͳ͍Ͱ͔͢ɻཁ͢ΔʹͶɼ
  ʮͦΕ͕ͦͷਓͷಘҙͳ࢓ࣄͳΜͩʯͬͯ࿩
  Ͱɻ

  View Slide

 26. ͦΜͳΘ͚Ͱ
  ࠷ۙ͸΅ͪ΅ͪ
  ϚωδϝϯτۀΛ
  ΍͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide

 27. 5IBOLT
  ֆCZ͋ΘΏ͖

  View Slide