Slide 1

Slide 1 text

ϓϩςχεʹ͓͍ͯ ർΕ͕উഊʹ༩͑ΔӨڹΛ ఆྔԽͯ͠ΈΔ 4QPSUT"OBMZTU.FFUVQ ਫ୩྄ଠ !SNJ[VUB

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • ࢯ໊ɿਫ୩྄ଠ(@rmizuta3) • ͓࢓ࣄɿϚʔέςΟϯάܥاۀͰσʔλ׆༻Λߟ͑Δਓ • झຯɿσʔλ෼ੳɺςχε • εϙʔπྺɿ • ςχεྺ15೥ • େֶ࣌୅͸ମҭձॴଐ • ;͡Έ໺ࢢࢢຽେձγϯάϧεBڃ̏Ґ

Slide 3

Slide 3 text

ʮۋ৫͸ർΕ͍ͯͨʯ • ݄̒ͷશถΦʔϓϯ४ʑܾউͰ6-1, 6-1, 6-3Ͱۋ৫Λഁͬ ͨ࣌ͷφμϧͷίϝϯτ • ४ʑܾউ·Ͱͷ4ࢼ߹ͷ߹ܭࢼ߹࣌ؒ͸φμϧͷ໿9࣌ؒ ʹର͠ɺۋ৫͸13࣌ؒΛ௒͍͑ͯͨɻ ग़యɿIUUQTOFXTUFOOJTOFUOFXTUPEBZIUNM

Slide 4

Slide 4 text

ςχεͷࢼ߹ͷಛ௃ • ࢼ߹͕࣌ؒৼΕ෯͕େ͖͍ • 4େେձͰ͸̑ηοτϚον̏ηοτઌऔ • 1࣌ؒڧͰऴΘΔ͜ͱ΋͋Ε͹5࣌ؒҎ্͔͔Δ৔߹΋͋Δ ೥ͷ̐େେձͷࢼ߹࣌ؒ

Slide 5

Slide 5 text

ςχεͷࢼ߹ͷಛ௃ • େձ಺ͷࢼ߹ִ͕ؒ୹͘ɺଟ͍ɻ • େձ։࠵ظؒ͸໿̎िؒɻͦͷதͰ࠷େ̓ࢼ߹Λઓ͍ ൈ͘ඞཁ͕͋Δ ೔෇ ճઓ ճઓ ճઓ ճઓ ճઓ ճઓ ճઓ ճઓ ೥શ෹ͷ೔ఔ ೔෇ ճઓ ४ʑܾউ ४ʑܾউ ४ܾউ % ४ܾউ 4 ܾউ % ܾউ 4

Slide 6

Slide 6 text

ർΕͷӨڹ͸͋Γͦ͏ɻ ͕࣮ͩࡍͲͷ͘Β͍ͷӨڹ͕ ͋ΔͷͩΖ͏͔ʁ

Slide 7

Slide 7 text

෼ੳํ਑ • ϩδεςΟοΫճؼΛ༻͍ͯർΕ͕উ཰ʹ༩͑ΔӨڹΛݕূ • ճؼࣜ y = 1 1 + exp( − (a1 − a2 )x1 + (b1 − b2 )x2 ) ɹɿউഊ PS ɹɿબखͷڧ͞ɿબखͷڧ͞ ɹɿબखͷർ࿑౓ɹɹɿબख̎ͷർ࿑౓ a1 a2 b2 b1 y

Slide 8

Slide 8 text

બखͷڧ͞ • ΠϩϨʔςΟϯάͷσʔλΛ࢖༻ • https://ultimatetennisstatistics.com/ ೥ͷΠϩϨʔςΟϯά

Slide 9

Slide 9 text

બखͷർ࿑౓ • ֤ࢼ߹ͷࢼ߹࣌ؒͷσʔλΛར༻ • https://github.com/JeffSackmann/tennis_atp • େձظؒதɺࢼ߹ͷർΕ͸஝ੵ͢Δ͕ɺճ෮ͷྔ΋ߟྀ ͍ͨ͠

Slide 10

Slide 10 text

બखͷർ࿑౓ͷߟ͑ํ ࢼ߹࣌ؒ ർ࿑౓ ճઓ ճઓ ճઓ ർ࿑౓લࢼ߹ͷࢼ߹࣌ؒ ɹɹɹɹલࢼ߹ͷർ࿑౓ർ࿑࢒ଘ཰ ࢒ଘ཰͕ͷ৔߹

Slide 11

Slide 11 text

ർ࿑࢒ଘ཰ͷࢉग़ • ർ࿑࢒ଘ཰ΛมԽͤ͞ͳ͕ΒϩδεςΟοΫճؼΛ࣮ࢪ • ༧ଌ஋ͱ࣮ࡍͷ஋ͷRMSE͕࠷খʹͳΔ΋ͷΛબ୒ ർ࿑࢒ଘ཰͕̔ͷ࣌ ࠷΋౰ͯ͸·Γ͕ྑ͍

Slide 12

Slide 12 text

ϩδεςΟοΫճؼͷ࣮ߦ • 2018೥ͷ4େେձͷ482ࢼ߹෼ͷσʔλΛ࢖༻ y = 1 1 + exp( − (a1 − a2 )x1 + (b1 − b2 )x2 ) ɹɿউഊ PS ɹɿબखͷڧ͞ɿબखͷڧ͞ ɹɿબखͷർ࿑౓ɹɹɿબख̎ͷർ࿑౓ a1 a2 b2 b1 y

Slide 13

Slide 13 text

݁Ռ ർ࿑౓ʹ͕ࠩ͋Δͱɺ ͕ࠩͳ͍৔߹ͱൺֱͯ͠উ཰͕໿ഒʹ ճؼ܎਺ Φοζൺ

Slide 14

Slide 14 text

݁Ռͷαϯϓϧ ೥ϕʔεͷۋ৫WTφμϧͷউ཰ͱർ࿑౓ͷࠩͷؔ܎

Slide 15

Slide 15 text

·ͱΊ • ςχεʹ͓͍ͯർΕ͕উ཰ʹ༩͑ΔӨڹΛϩδεςΟΫճ ؼΛ༻͍ͯఆྔԽͨ͠ • ർ࿑౓ͷ͕ࠩ100͋Δ৔߹ɺ͕ࠩͳ͍৔߹ͱൺֱͯ͠উ཰ ͕໿60%ʹݮগ͢Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨ • ଥ౰ੑͷ֬ೝͷͨΊผͷΞϓϩʔνͰ΋΍ͬͯΈ͍ͨ