Slide 1

Slide 1 text

Siri Shortcuts Λࢼͯ͠Έͨʂ JUBILEE WORKS, Inc. @fujikky
 2018/6/18 Apple WWDC 2018 ใࠂձ

Slide 2

Slide 2 text

※͜ͷεϥΠυ͸NDAʹ഑ྀ͠ɺ
 ެ։৘ใͷΈͰߏ੒͍ͯ͠·͢ɻ
 ʢϓϨθϯதͷσϞΛআ͘ʣ

Slide 3

Slide 3 text

౻໦ ༟հ (@fujikky) • ϠϑʔגࣜձࣾʹσβΠφʔͱͯ͠ೖࣾޙɺ ΤϯδχΞʹస޲ • JUBILEE WORKS, Inc. ڞಉઃཱऀ • iOSɺWebϑϩϯτΤϯυɺRailsɺetc..
 ͳΜͰ΋΍ͬͯ·͢

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

TimeTree • Ո଒΍࿀ਓͰεέδϡʔϧΛڞ༗͢Δ͜ͱΛ લఏͱͨ͠ΧϨϯμʔΞϓϦ • ͱʹ͔͘ڞ༗͕؆୯ • ༧ఆ಺Ͱνϟοτ͕Ͱ͖Δ • iOS / Android / Web(PC) ରԠ

Slide 6

Slide 6 text

WWDC18ߦ͖ͬͯ·ͨ͠

Slide 7

Slide 7 text

Siri Shortcuts Siri Shortcuts

Slide 8

Slide 8 text

Siri Shortcuts • ࠓ·Ͱͷ SiriKit ͸ݶΒΕͨಈ࡞͔࣮͠૷Ͱ͖ ͳ͔ͬͨ (ϝοηʔδΛૹΔɺࢧ෷͍Λ͢Δ…etc) • Siri ͰΞϓϦͷ೚ҙͷಈ࡞ΛτϦΨʔͰ͖ΔΑ ͏ʹͳͬͨ • σόΠεΛϩοΫ͍ͯͯ͠΋ݺͼग़ͤΔ

Slide 9

Slide 9 text

ΧϨϯμʔΞϓϦͷ৔߹… • SiriKit ʹ͸ʮ༧ఆʯΛૢ࡞͢Δ Intent ͕
 ͳ͔ͬͨ • Siri ͱ࿈ܞͰ͖Δͱ… • ࠓ೔ͷ༧ఆɺ໌೔ͷ༧ఆΛಡΈ্͛Δ • Siri ͔Β༧ఆΛ࡞੒͢Δ ←μϝͩͬͨ(ޙड़)

Slide 10

Slide 10 text

NSUserActivity vs INIntent • NSUserActivity • ࣮૷޻਺௿Ί • ΞϓϦΛىಈͯ͠೚ҙͷಈ࡞Λ࣮ߦ • INIntent • ࣮૷޻਺ߴΊ • Siri Ͱ׬݁Ͱ͖Δ

Slide 11

Slide 11 text

NSUserActivity DEMO

Slide 12

Slide 12 text

NSUserActivity • ࣮૷؆୯ • Intents, IntentsUI Extension Λ࡞Δඞཁ͕ͳ͍ • γϣʔτΧοτ͕ݺ͹ΕΔͱɺΞϓϦ͕ىಈ ͯ͠೚ҙͷಈ࡞Λ࣮૷Մೳ • Siri ಺Ͱಈ࡞Λ׬݁ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍

Slide 13

Slide 13 text

INIntent DEMO

Slide 14

Slide 14 text

INIntent • Siri ಺Ͱಈ࡞Λ׬݁ͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • IntentsఆٛϑΝΠϧ, Insents, IntentsUI Extension ͳͲΛ࡞Δඞཁ͕͋Δ • σʔλ͸ App Groups ͰຊମΞϓϦͱڞ༗͢ Δඞཁ͕͋Δ

Slide 15

Slide 15 text

ௐ͖ࠪ͠Εͳ͔ͬͨ͜ͱ • Suggestions • Spotlight ͷʮSiri͔ΒͷఏҊʯʹදࣔ
 Ͱ͖Δ • Siri Watch Face • Apple Watch ͷ Siri Watch Face ʹ΋
 ΧελϚΠζදࣔͰ͖Δ

Slide 16

Slide 16 text

ϥϘͰฉ͍ͨ͜ͱ • Q: ʮHey, Siri. ໌೔ͷ10͔࣌ΒͷϛʔςΟϯάͷ ༧ఆΛ࡞ͬͯʯ͸ Siri Shortcuts Ͱ࣮ݱͰ͖Δʁ • A: ʮ໌೔ͷ10࣌ʯ΍ʮϛʔςΟϯάʯͷΑ͏ ʹɺ Intent ʹύϥϝʔλʔΛ࣋ͨͤΔ͜ͱ͸ݱ ঢ়ͷ Shortcuts Ͱ͸࣮ݱͰ͖ͳ͍
 ͥͻ radar ͔ΒػೳϦΫΤετΛ্͍͛ͯͩ͘͞

Slide 17

Slide 17 text

Troubleshooting • Simulator Ͱಈ͔ͳ͍ʂ • →࣮ػΛ࢖͍·͠ΐ͏ • ੠Ͱσόοάஏ͔͍ͣ͠ʂ • →๻͸ձٞࣨʹ͜΋Γ·ͨ͠ • →Intents Λ࢖͏ͱεΩʔϚ͔Β
 ΫΤϦઃఆͰ͖ΔΑ͏Ͱ͢

Slide 18

Slide 18 text

We Are Hiring!

Slide 19

Slide 19 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏
 ͍͟͝·ͨ͠