Slide 1

Slide 1 text

WebΤϯδχΞ ͔Β σʔλΤϯδχΞ ΁స޲͍ͯ͠Δ࿩ ͋Δ͍͸ඇΤϯδχΞͱͷίϥϘϨʔγϣϯʹ͍ͭͯ : 2020/02/22 @treby006 ϓϩάϥϛϯάੜ์ૹษڧձୈ61ճˏ෱Ԭ

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • treby / ͱΕͼʔ (@treby006) • ෱Ԭग़਎ɺ౦ژࡏॅͷ ࣾձਓ7೥໨ • ίϛϡχςΟ׆ಈ • Vue Fes Japan • builderscon • IM@Study • ίϛοΫϚʔέοτ

Slide 3

Slide 3 text

ग़਎͸෱Ԭ • ෱Ԭͷখதֶߍ(౦۠) : ෱Ԭࢢ౦۠ 1988೥ʙ 2003೥ (15೥) • ༗໌ߴઐ / ߴઐઐ߈Պ : ෱Ԭݝେໂాࢢ 2003 ೥ʙ2011೥ (8೥) • ۝भେֶେֶӃ : ෱Ԭࢢ੢۠ 2011೥ʙ2013೥ (2೥) • ࡢ೔͸ݚڀࣨڭतͷ࠷ऴߨٛʹࢀՃ(→) • ࣾձਓʹͳͬͨͷΛظʹ্ژ 2013೥ (7೥໨)

Slide 4

Slide 4 text

ϓϩੜษڧձͱͷͭͳ͕Γ • 2012೥(ࢲͷֶੜ࣌୅(ʂ))͔Β࢝·Δ • ITษڧձελϯϓϥϦʔ͕͖͔͚ͬ • ͸͡ΊͯͷίϛϡχςΟ׆ಈ(Fukuoka NFC Lab)

Slide 5

Slide 5 text

ϓϩੜษڧձΛڞ࠵ͨ͠Γɺొஃͨ͠Γ • 2013೥ ୈ21ճ@෱Ԭ (۝भॳ։࠵) • ձ৔ɾొஃऀͷΞϨϯδ • 2017೥ ୈ48ճ@גࣜձࣾDMM.comϥϘʢ࿡ຊ໦ʣ • ʮ࠷ۙͷRailsϑϩϯτΤϯυ։ൃͷ঺հʯ • 2018೥ ୈ55ճˏ෱Ԭ • ʮϞμϯJSͰϞμϯͳWebΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Ζ͏ʂʯ • 2020೥ ୈ61ճˏ෱Ԭ <- ΠϚίί

Slide 6

Slide 6 text

࣮ՈͷΑ͏ͳ҆৺ײ

Slide 7

Slide 7 text

ࠓ೔ͷ಺༰ 1݄ʹΩϟϦΞνΣϯδ(స৬)Λͨ͠ͷ͕ͩɺ࿩Λฉ͍ͯ΄͍͠

Slide 8

Slide 8 text

஫ҙॻ͖ ※͜Ε͔Β͓࿩͢͠Δ಺༰͸͋͘·ͰϑΟΫγϣϯͰ͋Γɺ࣮ࡍͷۀ຿಺༰ʹۙ ͔ͬͨͱͯ͠΋ͦΕ͸ۮવͰ͢ɻ

Slide 9

Slide 9 text

ΞδΣϯμ • ΩϟϦΞͷมભͱͦΕͧΕͷٕज़෼໺ • VCͰͷ࢓ࣄʹ͍ͭͯ • Podcastͷ͝Ҋ಺

Slide 10

Slide 10 text

ΩϟϦΞͷมભ(ब৬ޙ) • ৽ଔʙ ιγϟήձࣾ (PHP) • 2015 γΣΞϦϯάΤίϊϛʔձࣾ (Rails) • 2016 ϑϦʔϥϯε (Rails / Django) • 2017 ϚʔέςΟϯάπʔϧձࣾ (Rails / AWS / Vue.js) • 2020 ౎಺ಠཱܥVC (Tech Talent)

Slide 11

Slide 11 text

ΩϟϦΞͷมભ(ब৬ޙ) • ৽ଔʙ ιγϟήձࣾ (PHP) • 2015 γΣΞϦϯάΤίϊϛʔձࣾ (Rails) • 2016 ϑϦʔϥϯε (Rails / Django) • 2017 ϚʔέςΟϯάπʔϧձࣾ (Rails / AWS / Vue.js) • 2020 ౎಺ಠཱܥVC (Tech Talent <- ??)

Slide 12

Slide 12 text

VC = ϕϯνϟʔΩϟϐλϧ

Slide 13

Slide 13 text

……Ͱɺ͓ۚΛग़͢ํͰ͢ɻ https://japan.cnet.com/article/35149189/

Slide 14

Slide 14 text

ϕϯνϟʔΩϟϐλϧͷۀ຿ϑϩʔ • LP(Limited Partner)ީิ(େاۀͳͲ)΁Ӧۀ͠ɺϑΝϯυΛ૊੒ • ౤ࢿઌελʔτΞοϓͷ։୓ɾ໘ஊ • ౤ࢿݕ౼ɺ֤छ(ࡒ຿ɺ๏຿ɺTech౳) DD(Due Diligence) • ౤ࢿҕһձ(ҙࢥܾఆ)ɺ౤ࢿ࣮ߦ • όϦϡʔΞοϓͷͨΊͷۀ຿ࢧԉ(ϋϯζΦϯ) • ౤ࢿઌελʔτΞοϓͷExit (Buyout / IPO) => ΩϟϐλϧήΠϯ Q. ͜ͷ͏ͪɺզʑ͕ܞΘΔ෦෼͸ʁ

Slide 15

Slide 15 text

A. શྖҬͱ΋ݴ͑Δ͠ʮඞཁͳ͍ʯͱ΋ݴ͑Δ • LP(Limited Partner)ީิ(େاۀͳͲ)΁Ӧۀ͠ɺϑΝϯυΛ૊੒ • ౤ࢿઌελʔτΞοϓͷ։୓ɾ໘ஊ • ౤ࢿݕ౼ɺ֤छ(ࡒ຿ɺ๏຿ɺTech ౳) DD(Due Diligence) • ౤ࢿҕһձ(ҙࢥܾఆ)ɺ౤ࢿ࣮ߦ • όϦϡʔΞοϓͷͨΊͷۀ຿ࢧԉ(ϋϯζΦϯ) • ౤ࢿઌελʔτΞοϓͷExit (Buyout / IPO) => ΩϟϐλϧήΠϯ ࣮ࡍɺݱ৬ͷதͰ΋ϙδγϣϯ͕Ͱ͖ͨͷ͸͜͜1,2೥Ͱݱࡏ4໊ͷνʔϜ TechʹؔΘΔ͜ͱԿͰ΋΍Δײ͡Ͱ৘γεΛ΍ͬͯΔϝϯόʔ΋͍Δ

Slide 16

Slide 16 text

࣮ࡍԿΛ΍͍ͬͯΔͷʁ 1. Tech DDཁһ 2. ۀ຿ࢧԉͷͨΊͷࣾ಺γεςϜߏங 3. σʔλ෼ੳɺAIΛ࢖ͬͨۀ຿ޮ཰Խ • ελʔτΞοϓͷ։୓ɺಈ޲ͷมԽͷ؂ࢹΛࣗಈԽ͍ͨ͠ • DDͰఏग़͞Εͨࢿྉͷ͏ͪɺΠέͯΔ͔Ͳ͏͔Λޮ཰Խ͍ͨ͠ • ϋϯζΦϯͰ࢖͑ΔศརσʔλΛ࡞Γ͍ͨ ౳ʑ

Slide 17

Slide 17 text

࣮ࡍԿΛ΍͍ͬͯΔͷʁ 1. Tech DDཁһ <- ίϯαϧతεΩϧ 2. ۀ຿ࢧԉͷͨΊͷࣾ಺γεςϜߏங <- WebΤϯδχΞεΩϧ 3. σʔλ෼ੳɺAIΛ࢖ͬͨۀ຿ޮ཰Խ <- σʔλ෼ੳεΩϧ(?) • ελʔτΞοϓͷ։୓ɺಈ޲ͷมԽͷ؂ࢹΛࣗಈԽ͍ͨ͠ • DDͰఏग़͞Εͨࢿྉͷ͏ͪɺΠέͯΔ͔Ͳ͏͔Λޮ཰Խ͍ͨ͠ • ϋϯζΦϯͰ࢖͑ΔศརσʔλΛ࡞Γ͍ͨ ౳ʑ

Slide 18

Slide 18 text

ࣗ෼ͷεΩϧηοτ • WebΤϯδχΞεΩϧ • ࢖͏ٕज़: Vue.js / Laravel / Rails౳ʑ • ݴޠ΍ϑϨʔϜϫʔΫशख़౓ͷϜϥ͸͋ΕͲҰ௨ΓͰ͖Δ • σʔλ෼ੳεΩϧ (௕ظతʹ͸ͪ͜Β͕ظ଴͞Ε͍ͯͦ͏) • ͜Ε·ͰBigQuery΍Presto͔ΒσʔλΛͱΔΑ͏ͳ࢓ࣄ͸͋ͬͨ • ͔͠͠ͳ͕ΒɺΨοπϦσʔλʹؔΘΔ࢓ࣄΛͨ͜͠ͱ͸ͳ͍

Slide 19

Slide 19 text

ࣗ෼ͷεΩϧηοτ • WebΤϯδχΞεΩϧ • ࢖͏ٕज़: Vue.js / Laravel / Rails౳ʑ • ݴޠ΍ϑϨʔϜϫʔΫशख़౓ͷϜϥ͸͋ΕͲҰ௨ΓͰ͖Δ • σʔλ෼ੳεΩϧ (௕ظతʹ͸ͪ͜Β͕ظ଴͞Ε͍ͯͦ͏) • ͜Ε·ͰBigQuery΍Presto͔ΒσʔλΛͱΔΑ͏ͳ࢓ࣄ͸͋ͬͨ • ͔͠͠ͳ͕ΒɺΨοπϦσʔλʹؔΘΔ࢓ࣄΛͨ͜͠ͱ͸ͳ͍

Slide 20

Slide 20 text

ࠔͬͨ • ͔֬ʹେن໛σʔλΛѻ͏ձࣾʹ͍͚ͨΕͲ • ຊ֨తͳ΋ͷ͸ະܦݧͳͷͰखΛ͚ͭͯྑ͍͔෼͔Βͳ͍ ¯\_(π)_/¯

Slide 21

Slide 21 text

޾͍ͳ͜ͱʹ • ITͷྺ࢙͕ઙ͍ͷͰɺҰൠͷWeb։ൃͰ΋ձࣾʹߩݙͰ͖Δ • ձࣾͷϙʔλϧ΍ͪΐͬͱͨ͠ศརγεςϜͳͲ

Slide 22

Slide 22 text

ศརγεςϜ • ۀ຿ϑϩʔ • όϦϡʔΞοϓͷͨΊͷۀ຿ࢧԉ(ϋϯζΦϯ) • LPͳେاۀͱελʔτΞοϓͷϚονϯάγεςϜ • طଘ౤ࢿઌͷಈ޲΢Υον • ࣾ಺γεςϜ • ϙʔλϧ(ϦϯΫूɺυΩϡϝϯτɺۈଵ) • ձࣾओ࠵ͷΠϕϯτ؅ཧγεςϜ

Slide 23

Slide 23 text

޾͍ͳ͜ͱʹ • ITͷྺ࢙͕ઙ͍ͷͰɺҰൠͷWeb։ൃͰ΋ձࣾʹߩݙͰ͖Δ • ձࣾͷϙʔλϧ΍ͪΐͬͱͨ͠ศརγεςϜͳͲ • => WebΤϯδχΞεΩϧͰ৯͍ͭͳ͗ͳ͕Βɺ৽نεΩϧमಘΛߦ͏ • ׂ߹͸େମ൒ʑ͘Β͍

Slide 24

Slide 24 text

৽نεΩϧशಘΛߦ͏ͨΊʹ ౰ͨΕΔ৘ใʹ͔ͨͬͺ͔͠Β౰ͨͬͯ·͢ɻ • ML Study Jams • ษڧձࢀՃ • ػցֶश޻ֶݚڀձ • σʔλΞʔΩςΫτʢσʔλ੔උਓʣΛ”લ޲͖ʹ”ߟ͑Δձ • etc etc • ʰ࠷ڧͷσʔλ෼ੳ૊৫ʱ

Slide 25

Slide 25 text

σʔλपΓͷ৬੹ ͋Δఔ౓ഽײΛ௫ΉͨΊʹͬ͘͠Γ͖ͨਤ • σʔλΤϯδχΞ …… σʔλϨΠΫ • σʔλΞʔΩςΫτ …… σʔλ΢ΣΞϋ΢ εʙूܭ • σʔλαΠΤϯςΟετ …… ෼ੳ https://speakerdeck.com/shinu/maemuki-data- seibinin01 ΑΓ

Slide 26

Slide 26 text

࣮ࡍʹ͸ • ݱ৬Ͱ͸۠ผ͸ͳ͍ͩΖ͏ • কདྷతʹ͸શ෦୲͏͜ͱʹͳΓͦ͏ • ݱஈ֊Ͱ͸σʔλӠʑͷϑΣʔζʹͳ͘ཁ݅ͷώΞϦϯά΍ࢼߦࡨޡ͕த৺ • ޾͍ͳ͜ͱʹཁ݅ώΞϦϯάͰ͋Ε͹ɺ͍࣋ͬͯΔεΩϧͰԿͱ͔ͳΔ • ͱ͸͍͑ɺઌʑඞཁʹͳΔͩΖ͏͠ɺͳΜͳΒઌΛݟਾ͑ͯಈ͘ඞཁ͕͋Δ • Πϯϓοτ͸ܧଓ͓ͯ͜͠ͳ͏ • ˍ ஌ݟΛ୳͍ͯ͘͜͠ͱΛΞ΢τϓοτ͢Δ

Slide 27

Slide 27 text

࣮ࡍʹ͸ • ಛʹඇΤϯδχΞͱͷίϛϡχέʔγϣϯ͕؊ཁ • ͜Ε·Ͱͷܦݧͷ૯߹֨ಆٕײ͋Γͳ͕Β໛ࡧͯ͠·͢

Slide 28

Slide 28 text

σʔλ෼ੳܥͷ͓࢓ࣄΛ΍͍ͬͯΔΑʂˍڵຯ͋ΔΑʂͱ͍͏ ํ͸σΟεΧογϣϯ͠·͠ΐ͏ʂ

Slide 29

Slide 29 text

͓·͚: ΩϟϦΞʹ͍ͭͯ࿩͢PodcastΛ΍͍ͬͯ·͢ https://anchor.fm/kinokoru

Slide 30

Slide 30 text

Happy Hacking!!