Slide 1

Slide 1 text

ࠓ೔͔ΒͰ͖Δ؀ڥΧΠθϯ ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨ∁໦݈հ

Slide 2

Slide 2 text

📛໊લ ∁໦݈հ5","(*,FOTVLF 🏢ॴଐ ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨ ❤ڵຯͷ͋Δ͜ͱ ݸਓͱ૊৫ͷϒʔετ 🎤͠Ό΂Δͻͱ ɹjanus_wel ɹ januswel

Slide 3

Slide 3 text

🏢ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨͱ͸ ैۀһମݧ޲্ $MBTTNFUIPE Χϧνϟʔ ڧΈͰ׆༂͠ଓ͚Δ؀ڥ .JTTJPO ࢖໋ 7BMVF Ձ஋ج४ 7JTJPO ໨ࢦ࢟͢

Slide 4

Slide 4 text

৬৔ͷͭΒΈɺ͋Γ·ͤΜ͔ʁ ಥવͰ͕͢

Slide 5

Slide 5 text

࢓ࣄ͕ࡉ෼Խ͞Εͨݱ৔ ͻͱΓ෦ॺ ϦϞʔτͰऐ͍͠ ޮ཰্͕Βͳ͍ etc…

Slide 6

Slide 6 text

ℹ΍͍͖ͬͯͷίπ ैۀһΤϯήʔδϝϯτ

Slide 7

Slide 7 text

࢓ࣄ΍৬৔ʹ͓͚Δ ैۀһͷ ੵۃతͳؔΘΓͱ΍Δؾ https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx ”

Slide 8

Slide 8 text

🧩ैۀһΤϯήʔδϝϯτͷߏ੒ཁૉ 1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ 2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ 3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ 4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠ 5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ 6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ 7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍Α͏ͩ 8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ 9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ 10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ 11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ 12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

Slide 9

Slide 9 text

✊͙͢ʹޮՌ͕͋Δ΋ͷΛ΍ͬͯΈΑ͏ 1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ 2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ 3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ 4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠ 5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ 6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ 7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍Α͏ͩ 8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ 9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ 10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ 11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ 12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

Slide 10

Slide 10 text

❓ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔ Θ͔Βͳ͍ͱ ແବ͕ଟ͘ͳͬͯ͠·͏

Slide 11

Slide 11 text

🕵̑8)Λ໌Β͔ʹ͍ͯ͜͠͏ ࡉ͔͗ͯ͢ԿͷͨΊʹ΍Δͷ͔ Θ͔Βͳ͍࢓ࣄͷ ओಋݖΛऔ͍ͬͯ͘͜ͱͰ ΍ΔؾΞοϓ🔥

Slide 12

Slide 12 text

📈͜ͷ೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ੒௕͠ͳ͍ͱ ࢢ৔Ձ஋্͕͕Βͳ͍

Slide 13

Slide 13 text

👌ΧΠθϯ͠ͳ͕Βकഁ཭͢Δ ࡞ۀײ͋;ΕΔ࢓ࣄΛ ࣗ෼ͳΓʹΧΠθϯ͠ ͔ͦ͜ΒֶͼΛಘΔ🔥

Slide 14

Slide 14 text

☝ͦͷ͏ͪޮՌ͕ग़ͯ͘Δ΋ͷΛ΍ͬͯΈΑ͏ 1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ 2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ 3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ 4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠ 5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ 6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ 7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍ 8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ 9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ 10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ 11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ 12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

Slide 15

Slide 15 text

্࢘΍ಉ྅ͱͷ ؔ܎ੑΛྑ͘͢Δ

Slide 16

Slide 16 text

🔄੒ޭ॥؀Ϟσϧ https://thesystemsthinker.com/what-is-your-organizations-core-theory-of-success/ ؔ܎ੑͷ࣭ ࢥߟͷ࣭ ߦಈͷ࣭ ੒Ռͷ࣭

Slide 17

Slide 17 text

👍ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ೝΊΒΕΔͱɺ๙ΊΒΕΔͱ ୭ͩͬͯخ͍͠

Slide 18

Slide 18 text

👍ѫࡰ΍4MBDLϦΞΫγϣϯͰঝೝ͍ͯ͜͠͏ ѫࡰ / SlackϦΞΫγϣϯ͢Δͱ ஥͕ؒ૿͑Δ🔥

Slide 19

Slide 19 text

😊্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ਓؒѻ͍͞Εͳ͍ͱ൵͍͠

Slide 20

Slide 20 text

😆ఆ࣌ͰؼΖ͏ ͓ன͝͸ΜΛ৯΂Δ࣌ؒΛ֬อ ఆ࣌ͰؼΕΔΑ͏ʹ͕Μ͹Δ ͦΕΛ౰ͨΓલʹ͢Δͱ ΈΜͳϋοϐʔ🔥

Slide 21

Slide 21 text

👩🏫৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ੒௕Ͱ͖ͨͱ͖͸خ͍͠͠ αϙʔτͯ͘͠Εͨͻͱʹ ײँ͍ͨ͠

Slide 22

Slide 22 text

👩🏫ࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔ΋ͷ͸༩͍͑ͯ͜͏ ༩͑ͨ΋ͷ͸ େ͖͘ͳͬͯฦͬͯ͘Δ🔥 https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100574600

Slide 23

Slide 23 text

👂৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ແࢹ͞ΕͨΒইͭ͘

Slide 24

Slide 24 text

👂ҙݟΛड͚ࢭΊ͍ͯ͜͏ ΈΜͳͷҙݟΛ ड͚ࢭΊΔ͚ͩͰ ࣗ෼ͷҙݟ΋ ड͚ࢭΊͯ΋Β͑Δ🔥

Slide 25

Slide 25 text

👩💻ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ͍͢͝ਓ͸৴པͰ͖Δ͠ ໨ඪʹͳΔ

Slide 26

Slide 26 text

😎͍͍࢓ࣄΛͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ͜͏ पΓ͔ΒཔΓʹ͞ΕΔͱ ࣍΋ؤுΖ͏ͱࢥ͑Δ🔥

Slide 27

Slide 27 text

❗৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx ݟͯ͘Ε͍ͯΔͱ ظ଴ʹԠ͑ͨ͘ͳΔ

Slide 28

Slide 28 text

😍ࢹ໺Λ޿࣋ͬͯ͘ϦΞΫγϣϯ͍ͯ͜͠͏ ΍ͬͨ͜ͱΛೝΊΔ͚ͩͰ ஥͕ؒ૿͑Δ🔥

Slide 29

Slide 29 text

͋Εʁ ؀ڥΧΠθϯͷϋφγ͸ʁʁ

Slide 30

Slide 30 text

👩💼؀ڥ 1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ 2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ 3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ 4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠ 5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ 6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ 7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍ 8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ 9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ 10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ 11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ 12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

Slide 31

Slide 31 text

🧔؀ڥΧΠθϯͷओମ͸ʁ ܦӦ૚ Ϛωʔδϟʔ Ϧʔμʔ

Slide 32

Slide 32 text

ݖݶΛ͍࣋ͬͯΔਓΛ ಈ͔͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

Slide 33

Slide 33 text

ਓΛಈ͔͢ʁ https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=1587

Slide 34

Slide 34 text

📗໨࣍ ◇PART1ɹਓΛಈ͔͢ࡾݪଇ 1ɹ౪ਓʹ΋ޒ෼ͷཧΛೝΊΔ 2ɹॏཁײΛ࣋ͨͤΔ 3ɹਓͷཱ৔ʹ਎Λஔ͘ ◇PART2ɹਓʹ޷͔ΕΔ࿡ݪଇ 1ɹ੣࣮ͳؔ৺ΛدͤΔ 2ɹসإΛ๨Εͳ͍ 3ɹ໊લΛ֮͑Δ 4ɹฉ͖खʹ·ΘΔ 5ɹؔ৺ͷ͋Γ͔Λݟൈ͘ 6ɹ৺͔Β΄ΊΔ 11ɹԋग़Λߟ͑Δ 12ɹର߅ҙࣝΛܹࢗ͢Δ ◇PART4ɹਓΛม͑Δ۝ݪଇ 1ɹ·ͣ΄ΊΔ 2ɹԕ·Θ͠ʹ஫ҙΛ༩͑Δ 3ɹࣗ෼ͷաͪΛ࿩͢ 4ɹ໋ྩΛ͠ͳ͍ 5ɹإΛͭͿ͞ͳ͍ 6ɹΘ͔ͣͳ͜ͱͰ΋΄ΊΔ 7ɹظ଴Λ͔͚Δ 8ɹܹྭ͢Δ 9ɹتΜͰڠྗͤ͞Δ ◇PART3ɹਓΛઆಘ͢Δेೋݪଇ 1ɹٞ࿦Λආ͚Δ 2ɹޡΓΛࢦఠ͠ͳ͍ 3ɹޡΓΛೝΊΔ 4ɹԺ΍͔ʹ࿩͢ 5ɹᶸΠΤεᶹͱ౴͑ΒΕΔ໰୊ ΛબͿ 6ɹ͠Ό΂ΒͤΔ 7ɹࢥ͍͔ͭͤΔ 8ɹਓͷ਎ʹͳΔ 9ɹಉ৘ΛدͤΔ 10ɹඒ͍͠৺৘ʹݺͼ͔͚Δ

Slide 35

Slide 35 text

❤ਓΛಈ͔ͨ͢Ίʹ͸ ࣗ෼͕૬खΛཧղ͢Δ

Slide 36

Slide 36 text

ࠓ೔͔ΒͰ͖Δ؀ڥΧΠθϯ ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨ∁໦݈հ ࠓ೔͔Β΍͍ͬͯ͘ҙࣝΧΠθϯ

Slide 37

Slide 37 text

No content