Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

今日からできる環境カイゼン

januswel
November 21, 2022

 今日からできる環境カイゼン

januswel

November 21, 2022
Tweet

More Decks by januswel

Other Decks in Business

Transcript

 1. ࠓ೔͔ΒͰ͖Δ؀ڥΧΠθϯ

  ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨ∁໦݈հ

  View full-size slide

 2. 📛໊લ
  ∁໦݈հ5","(*,FOTVLF
  🏢ॴଐ
  ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨ
  ❤ڵຯͷ͋Δ͜ͱ
  ݸਓͱ૊৫ͷϒʔετ
  🎤͠Ό΂Δͻͱ
  ɹjanus_wel
  ɹ januswel

  View full-size slide

 3. 🏢ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨͱ͸
  ैۀһମݧ޲্
  $MBTTNFUIPE
  Χϧνϟʔ
  ڧΈͰ׆༂͠ଓ͚Δ؀ڥ
  .JTTJPO
  ࢖໋
  7BMVF
  Ձ஋ج४
  7JTJPO
  ໨ࢦ࢟͢

  View full-size slide


 4. ৬৔ͷͭΒΈɺ͋Γ·ͤΜ͔ʁ
  ಥવͰ͕͢

  View full-size slide


 5. ࢓ࣄ͕ࡉ෼Խ͞Εͨݱ৔


  ͻͱΓ෦ॺ


  ϦϞʔτͰऐ͍͠


  ޮ཰্͕Βͳ͍
  etc…

  View full-size slide


 6. ℹ΍͍͖ͬͯͷίπ
  ैۀһΤϯήʔδϝϯτ

  View full-size slide


 7. ࢓ࣄ΍৬৔ʹ͓͚Δ


  ैۀһͷ


  ੵۃతͳؔΘΓͱ΍Δؾ
  https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

  View full-size slide

 8. 🧩ैۀһΤϯήʔδϝϯτͷߏ੒ཁૉ
  1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ


  2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ


  3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ


  4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠


  5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ


  6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ


  7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍Α͏ͩ


  8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ


  9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ


  10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ


  11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ


  12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ
  https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

  View full-size slide

 9. ✊͙͢ʹޮՌ͕͋Δ΋ͷΛ΍ͬͯΈΑ͏
  1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ


  2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ


  3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ


  4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠


  5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ


  6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ


  7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍Α͏ͩ


  8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ


  9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ


  10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ


  11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ


  12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ
  https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

  View full-size slide

 10. ❓ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔


  Θ͔Βͳ͍ͱ


  ແବ͕ଟ͘ͳͬͯ͠·͏

  View full-size slide


 11. 🕵̑8)Λ໌Β͔ʹ͍ͯ͜͠͏
  ࡉ͔͗ͯ͢ԿͷͨΊʹ΍Δͷ͔


  Θ͔Βͳ͍࢓ࣄͷ


  ओಋݖΛऔ͍ͬͯ͘͜ͱͰ


  ΍ΔؾΞοϓ🔥

  View full-size slide

 12. 📈͜ͷ೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ੒௕͠ͳ͍ͱ


  ࢢ৔Ձ஋্͕͕Βͳ͍

  View full-size slide


 13. 👌ΧΠθϯ͠ͳ͕Βकഁ཭͢Δ
  ࡞ۀײ͋;ΕΔ࢓ࣄΛ


  ࣗ෼ͳΓʹΧΠθϯ͠


  ͔ͦ͜ΒֶͼΛಘΔ🔥

  View full-size slide

 14. ☝ͦͷ͏ͪޮՌ͕ग़ͯ͘Δ΋ͷΛ΍ͬͯΈΑ͏
  1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ


  2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ


  3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ


  4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠


  5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ


  6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ


  7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍


  8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ


  9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ


  10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ


  11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ


  12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ
  https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

  View full-size slide


 15. ্࢘΍ಉ྅ͱͷ


  ؔ܎ੑΛྑ͘͢Δ

  View full-size slide


 16. 🔄੒ޭ॥؀Ϟσϧ
  https://thesystemsthinker.com/what-is-your-organizations-core-theory-of-success/
  ؔ܎ੑͷ࣭
  ࢥߟͷ࣭
  ߦಈͷ࣭
  ੒Ռͷ࣭

  View full-size slide

 17. 👍ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ೝΊΒΕΔͱɺ๙ΊΒΕΔͱ


  ୭ͩͬͯخ͍͠

  View full-size slide


 18. 👍ѫࡰ΍4MBDLϦΞΫγϣϯͰঝೝ͍ͯ͜͠͏
  ѫࡰ / SlackϦΞΫγϣϯ͢Δͱ


  ஥͕ؒ૿͑Δ🔥

  View full-size slide

 19. 😊্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ਓؒѻ͍͞Εͳ͍ͱ൵͍͠

  View full-size slide


 20. 😆ఆ࣌ͰؼΖ͏
  ͓ன͝͸ΜΛ৯΂Δ࣌ؒΛ֬อ


  ఆ࣌ͰؼΕΔΑ͏ʹ͕Μ͹Δ


  ͦΕΛ౰ͨΓલʹ͢Δͱ


  ΈΜͳϋοϐʔ🔥

  View full-size slide

 21. 👩🏫৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ੒௕Ͱ͖ͨͱ͖͸خ͍͠͠


  αϙʔτͯ͘͠Εͨͻͱʹ


  ײँ͍ͨ͠

  View full-size slide


 22. 👩🏫ࣗ෼͕͍࣋ͬͯΔ΋ͷ͸༩͍͑ͯ͜͏
  ༩͑ͨ΋ͷ͸


  େ͖͘ͳͬͯฦͬͯ͘Δ🔥
  https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100574600

  View full-size slide

 23. 👂৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ແࢹ͞ΕͨΒইͭ͘

  View full-size slide


 24. 👂ҙݟΛड͚ࢭΊ͍ͯ͜͏
  ΈΜͳͷҙݟΛ


  ड͚ࢭΊΔ͚ͩͰ


  ࣗ෼ͷҙݟ΋


  ड͚ࢭΊͯ΋Β͑Δ🔥

  View full-size slide

 25. 👩💻ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ͍͢͝ਓ͸৴པͰ͖Δ͠


  ໨ඪʹͳΔ

  View full-size slide


 26. 😎͍͍࢓ࣄΛͰ͖ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯ͜͏
  पΓ͔ΒཔΓʹ͞ΕΔͱ


  ࣍΋ؤுΖ͏ͱࢥ͑Δ🔥

  View full-size slide

 27. ❗৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ
  https://www.gallup.com/workplace/356045/q12-question-summary.aspx
  ݟͯ͘Ε͍ͯΔͱ


  ظ଴ʹԠ͑ͨ͘ͳΔ

  View full-size slide


 28. 😍ࢹ໺Λ޿࣋ͬͯ͘ϦΞΫγϣϯ͍ͯ͜͠͏
  ΍ͬͨ͜ͱΛೝΊΔ͚ͩͰ


  ஥͕ؒ૿͑Δ🔥

  View full-size slide


 29. ͋Εʁ


  ؀ڥΧΠθϯͷϋφγ͸ʁʁ

  View full-size slide

 30. 👩💼؀ڥ
  1. ࢲ͸࢓ࣄͰԿΛٻΊΒΕ͍ͯΔ͔Λ஌͍ͬͯΔ


  2. ࢲ͸ࣗ෼ͷ࢓ࣄΛ͢ΔͨΊʹඞཁͳࢿࡐͱઃඋΛ༩͑ΒΕ͍ͯΔ


  3. ࢲ͸৬৔Ͱɺຖ೔ɺࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱΛ͢Δػձ͕͋Δ


  4. ͜ͷ7೔ؒͰɺࢲ͸ྑ͍࢓ࣄΛೝΊΒΕͨΓɺ๙ΊΒΕͨΓͨ͠


  5. ্࢘΍ಉ྅͸ɺࢲΛҰਓͷਓؒͱͯ͠ѻͬͯ͘Ε͍ͯΔ


  6. ৬৔Ͱɺࢲͷ੒௕Λଅͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δ


  7. ৬৔Ͱ͸ɺࢲͷҙݟ͸ແࢹ͞Ε͍ͯͳ͍


  8. ࢲ͸ձࣾͷ࢖໋΍໨త͔Βɺࣗ෼ͷ࢓ࣄ͕ॏཁͰ͋Δͱײ͍ͯ͡Δ


  9. ࢲͷಉ྅͸࣭ͷߴ͍࢓ࣄΛ͠Α͏ͱ౒ྗ͍ͯ͠Δ


  10.ࢲʹ͸৬৔ʹ਌༑͕͍Δ


  11.͜ͷ6ϲ݄ؒɺ৬৔ͷ୭͔͕ࢲͷਐḿʹ͍ͭͯ࿩ͯ͘͠Εͨ


  12.͜ͷ1೥ؒɺࢲ͸৬৔Ͱֶͼɺ੒௕͢ΔػձΛಘͨ
  https://www.gallup.com/workplace/285674/improve-employee-engagement-workplace.aspx

  View full-size slide

 31. 🧔؀ڥΧΠθϯͷओମ͸ʁ
  ܦӦ૚


  Ϛωʔδϟʔ


  Ϧʔμʔ

  View full-size slide


 32. ݖݶΛ͍࣋ͬͯΔਓΛ


  ಈ͔͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View full-size slide

 33. ਓΛಈ͔͢ʁ
  https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=1587

  View full-size slide

 34. 📗໨࣍
  ◇PART1ɹਓΛಈ͔͢ࡾݪଇ
  1ɹ౪ਓʹ΋ޒ෼ͷཧΛೝΊΔ
  2ɹॏཁײΛ࣋ͨͤΔ
  3ɹਓͷཱ৔ʹ਎Λஔ͘
  ◇PART2ɹਓʹ޷͔ΕΔ࿡ݪଇ
  1ɹ੣࣮ͳؔ৺ΛدͤΔ
  2ɹসإΛ๨Εͳ͍
  3ɹ໊લΛ֮͑Δ
  4ɹฉ͖खʹ·ΘΔ
  5ɹؔ৺ͷ͋Γ͔Λݟൈ͘
  6ɹ৺͔Β΄ΊΔ
  11ɹԋग़Λߟ͑Δ
  12ɹର߅ҙࣝΛܹࢗ͢Δ
  ◇PART4ɹਓΛม͑Δ۝ݪଇ
  1ɹ·ͣ΄ΊΔ
  2ɹԕ·Θ͠ʹ஫ҙΛ༩͑Δ
  3ɹࣗ෼ͷաͪΛ࿩͢
  4ɹ໋ྩΛ͠ͳ͍
  5ɹإΛͭͿ͞ͳ͍
  6ɹΘ͔ͣͳ͜ͱͰ΋΄ΊΔ
  7ɹظ଴Λ͔͚Δ
  8ɹܹྭ͢Δ
  9ɹتΜͰڠྗͤ͞Δ
  ◇PART3ɹਓΛઆಘ͢Δेೋݪଇ
  1ɹٞ࿦Λආ͚Δ
  2ɹޡΓΛࢦఠ͠ͳ͍
  3ɹޡΓΛೝΊΔ
  4ɹԺ΍͔ʹ࿩͢
  5ɹᶸΠΤεᶹͱ౴͑ΒΕΔ໰୊
  ΛબͿ
  6ɹ͠Ό΂ΒͤΔ
  7ɹࢥ͍͔ͭͤΔ
  8ɹਓͷ਎ʹͳΔ
  9ɹಉ৘ΛدͤΔ
  10ɹඒ͍͠৺৘ʹݺͼ͔͚Δ

  View full-size slide


 35. ❤ਓΛಈ͔ͨ͢Ίʹ͸
  ࣗ෼͕૬खΛཧղ͢Δ

  View full-size slide

 36. ࠓ೔͔ΒͰ͖Δ؀ڥΧΠθϯ

  ΤϯδχΞϦϯά౷ׅࣨ∁໦݈հ
  ࠓ೔͔Β΍͍ͬͯ͘ҙࣝΧΠθϯ

  View full-size slide