Slide 1

Slide 1 text

໺ٿΤϯδχΞͷ72ສٿ τϥοΩϯάɾσʔλ͔ΒޠΔ໺ٿϊϯϑΟΫγϣϯ Shinichi Nakagawa@shinyorke

Slide 2

Slide 2 text

໺ٿΤϯδχΞis୭?

Slide 3

Slide 3 text

ʲ౴ʳϫΠͰ͢ • Shinichi Nakagawa(த઒৳Ұ) • ωΫετϕʔε CTO/໺ٿΤϯδχΞ • #ηΠόʔϝτϦΫε #Python #σʔλ෼ੳ • Baseball Play Study ։͔࢝࣌Βৗ࿈(2014ʙ) • Baseball Play Study͔Βϗϯτʹ໺ٿքʹདྷ·ͨ͠

Slide 4

Slide 4 text

ʁʁʁʮ72ສٿ΋౤͛ͨΒݞග͕(ryʯ ※๻͸౤͛ͯͳ͍Ͱ͢w

Slide 5

Slide 5 text

72ສٿ=MLBͷ1γʔζϯ౤ٿ਺ 2017೥ͷ࣮੷,ϨΪϡϥʔγʔζϯͷΈ. ϓϨʔΦϑΛؚΊΔͱ73ສٿͪΐͬͱʹͳΔ.

Slide 6

Slide 6 text

Ͳ͜ʹσʔλ͋Δͷ? • MLBެࣜʮBaseballsavantʯͱ͍͏αΠτͰ
 ୭Ͱ΋ೖखͰ͖Δ • https://baseballsavant.mlb.com/ statcast_search • τϥοΫϚϯɾStatcastͰه࿥ͨ͠
 τϥοΩϯάɾσʔλ͕ݩʹͳ͍ͬͯΔ

Slide 7

Slide 7 text

τϥοΫϚϯ=౤ٿɾଧٿͷܭଌػث ͘Θ͘͠͸ʮBaseball GeeksʯͷղઆΛͲ͏ͧʂ https://www.baseballgeeks.jp/?p=3551

Slide 8

Slide 8 text

ࠓ೔ͷςʔϚʮଧٿʯ • 72ສٿ͔Βબग़ͨ͠ʮҹ৅తͳଧٿʯΛ঺հ • ೔ຊ΋ͱ͍,ϝδϟʔͷϨδΣϯυ͞Μ • ࠓ೥͔Βೋ౛ྲྀͰߦ͘ਓ…ͷಉ྅ • งғؾΛ௫ΜͰ͘ΕΔͱ͋Γ͕͍ͨͰ͢

Slide 9

Slide 9 text

128,945 / 718,917(ٿ) ※શσʔλͷ໿18%Λ࢖༻(͓͓Αͦ100MB͘Β͍)

Slide 10

Slide 10 text

ʲਤʳશଧٿσʔλͷ݁Ռ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓

Slide 11

Slide 11 text

ʲਤʳશଧٿσʔλͷ݁Ռ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ௕ଧκʔϯ

Slide 12

Slide 12 text

ʲਤʳશଧٿσʔλͷ݁Ռ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ௕ଧκʔϯ ୯ଧκʔϯ

Slide 13

Slide 13 text

ʲਤʳશଧٿσʔλͷ݁Ռ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ௕ଧκʔϯ ୯ଧκʔϯ ಺໺खͷ͓࢓ࣄκʔϯ

Slide 14

Slide 14 text

ʲਤʳશଧٿσʔλͷ݁Ռ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ௕ଧκʔϯ ୯ଧκʔϯ ্͕Γ͗͌͢ ಺໺खͷ͓࢓ࣄκʔϯ

Slide 15

Slide 15 text

֮͑ͯ΄͍͜͠ͱ • ͍͍ײ͡ͷʮଧٿ଎౓ʯʮඈᠳ֯౓ʯͰඈͿଧٿ͸ϗʔϜϥϯɾ௕ଧʹͳΔՄೳੑ͕ߴ͍ • ໨҆ • 187km/h / 8~50౓ • 161km/h / 24~33౓ • 158km/h / 26~30౓ • ͜ΕΛʮόϨϧκʔϯʯͱ͍͍·͢ • ʁʁʁʮڈ೥ϑϥΠϘʔϧɾϨϘϦϡʔγϣϯ͕͋ͬͨ͡Όͳ͍ɺͦΕ(ryʯ
 ˠਖ਼ղʂͦ͏͍͏͜ͱͰ͢ • ʲࢀߟจݙʳ https://www.baseballgeeks.jp/?p=1342 ※Baseball GeeksΑΓҾ༻

Slide 16

Slide 16 text

ೋਓͷଧऀʹ͍ͭͯ • ೔ຊ΋ͱ͍,ϝδϟʔͷϨδΣϯυ͞Μ • ࠓ೥͔Βೋ౛ྲྀͰߦ͘ਓ…ͷಉ྅ • ͜ͷೋਓͷଧٿ܏޲ΛݟͯΈΑ͏

Slide 17

Slide 17 text

Ұਓ໨ʮIchiro Suzukiʯ ϚϦφʔζ෮ؼ͓ΊͰͱ͏͍͟͝·͢ʂ ը૾ɿ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ichiro_Suzuki_2010.jpg

Slide 18

Slide 18 text

ʲਤʳIchiro Suzukiબखͷଧٿ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓

Slide 19

Slide 19 text

ʲਤʳIchiro Suzukiબखͷଧٿ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ͜ͷล͕ ௕ଧκʔϯ

Slide 20

Slide 20 text

ʲਤʳIchiro Suzukiબखͷଧٿ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ͜ͷล͕ ௕ଧκʔϯ όϨϧ ൃݟʂ

Slide 21

Slide 21 text

ΠνϩʔબखͷόϨϧ஄ • 2017/8/22 ϑΟϦʔζઓ(ఢ஍Ͱͷࢼ߹) • ୈ3߸ιϩ,ઌൃͷϊϥ͔ΒҰൃ • 160.48 km/h, 28౓ • શ3ຊͷΞʔνத,όϨϧೖΓ͸͜ͷ1ຊͷΈ
 …Ͱ͚͢Ͳ,͜Ε͕40୅ͱ͔ා͍(ଚܟͷ؟ࠩ͠)

Slide 22

Slide 22 text

ೋਓ໨ʮMike Troutʯ େ୩ᠳฏ(ΤϯδΣϧε)ͷಉ྅͔ͭεʔύʔελʔ ը૾ɿ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Los_Angeles_Angels_center_fielder_Mike_Trout_(27)_(5972457428).jpg

Slide 23

Slide 23 text

Mike Trout #ͱ͸ ※೦ͷҝ • ϝδϟʔΛ୅ද͢ΔελʔͷҰਓ • ϩαϯθϧεɾΤϯθϧεͷ֎໺ख(ηϯλʔ) • ӈ౤͛ӈଧͪ,26ࡀ,ϝδϟʔ8೥໨ • ૸߈कࡾഥࢠ͕ʮຊ౰ʹʯἧ໊ͬͨબख • ௨ࢉOPS .976ɹ˞Ϊʔλ(ιϑτόϯΫ)͸.946

Slide 24

Slide 24 text

ʲਤʳMike Troutબखͷଧٿ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓

Slide 25

Slide 25 text

ʲਤʳMike Troutબखͷଧٿ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ͜ͷล͕௕ଧκʔϯ ˠϗʔϜϥϯଟ͗͌͢

Slide 26

Slide 26 text

ʲਤʳMike Troutબखͷଧٿ(2017) X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓ ͜ͷล͕௕ଧκʔϯ ˠϗʔϜϥϯଟ͗͌͢ όϨϧ͚ͩͲ Ξ΢τͩͱʁ

Slide 27

Slide 27 text

Ξ΢τʹͳͬͨଧٿͷৄࡉ X(ԣ)ɿଧٿ଎౓, Y(ॎ)ɿଧٿ֯౓

Slide 28

Slide 28 text

͜Ε͸͍͢͝ϓϨʔͳͷͰ͸ʁ • ͱࢥ͍,ࢼ߹݁ՌΛνΣοΫ • ه࿥ɿηϯλʔϑϥΠ • ϑΝΠϯϓϨʔͱ͍͏ه࿥΋ͳ͘ • ී௨ͷଧٿͱͯ͠ͱΒΕ͍ͯͨ • ϝονϟྑ͍͋ͨΓͷਅਖ਼໘ͩͬͨʁʁʁ
 ;ʔΜ(๮ಡΈ)

Slide 29

Slide 29 text

·ͱΊ • ϝδϟʔϦʔά͸ଧٿɾ౤ٿͷσʔλ͕ϑΝϯͰ΋࢖͑Δ • ଧٿ଎ͱ֯౓ʹண໨͢Δ͚ͩͰ΋৭ʑͳࢹ఺͕Ͱ͖Δ • Πνϩʔબख͸·ͩ·͔ͩͬͱ͹ͤΔ
 (ελΠϧม͑ͯ͘Εͳ͍͔ͳ͋ʁ) • େ୩ᠳฏ͕౤͛Δͱ͖͸τϥ΢τʹ΋஫໨ͯ͠Ͷ • ࢸͬͯී௨ͷϑϥΠ΋࣮͸ී௨͡Όͳ͍Մೳੑ͕

Slide 30

Slide 30 text

τϥοΩϯάɾσʔλ ָ͘͠ͳ͖͔ͬͯͨͳʁ

Slide 31

Slide 31 text

Baseball GeeksͰ΋ͬͱָ͘͠! • τϥοΩϯάɾσʔλΛ׆༻ͨ͠໺ٿͷ৽͍͠ݟํɾࢹ఺Λ঺հͯ͠·͢ • σʔλɾεϙʔπՊֶͰ໌Β͔ʹͳͬͨ͜ͱΛʮΘ͔Γ΍͘͢ʯ఻͑Δ • ΈΜͳಡΜͰͶ&ϒΫϚ΋ΑΖ͘͠ʂ https://www.baseballgeeks.jp/

Slide 32

Slide 32 text

ϓϨΠϘʔϧʂ ࠓ೥΋໺ٿͰྑ͍Ұ೥Λʂ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠⽁ Shinichi Nakagawa(Twitter/Facebook/etc… @shinyorke)