Slide 1

Slide 1 text

Junichi Okamura 2020.12.2 @ DevRel Meetup in Tokyo #59 Tech. Blog TIPS

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

TOPICS • ࠓ·ͰͷΩϟϦΞͰςοΫϒϩάΛͲͷΑ͏ʹ׆༻͖͔ͯͨ͠ʁ • ࣗ෼ͳΓͷςοΫϒϩάʹର͢Δߟ͑ • DevRel AsiaͰຊ౰͸৮Ε͔͚ͨͬͨͲೖΒͳ͔ͬͨͷͰ͜͜Ͱ஻Γ͍ͨ

Slide 4

Slide 4 text

ಥવͰ͕͢ɾɾ • Έͳ͞ΜɺԿͷͨΊʹςοΫϒϩάΛॻ͍͍ͯ·͔͢ʁ

Slide 5

Slide 5 text

ଟ෼େ͖͘෼͚ͯ͜ͷ̎ͭ • A: ։ൃऀʹ޿͘໾ཱͭTIPSΛެ։ͯ͠ɺࣗࣾίϯςϯπ΁ͷྲྀೖΛਤΔʢ੡ ඼υΩϡϝϯτ ɺ࠾༻ϖʔδͳͲʣˠೝ஌ʢAwarenessʣ • B: ࣗࣾίϯςϯπͷิ଍ࢿྉͱͯ͠ެ։ͯ͠ɺϦʔυͷϦΞϧϢʔβʔԽΛ ਤΔˠސ٬ԽʢConversionʣ The diagram sourced by: sproutsocial https://sproutsocial.com/glossary/marketing-funnel/ A B

Slide 6

Slide 6 text

ࣗ෼͕΍͖ͬͯͨ͜ͱᶃ γϟϊϯʢࠃ಺ϚʔέςΟϯάϓϥοτϑΥʔϜʣ2012-2015 • ΤϯδχΞશһ࣋ͪճΓͰ෯޿͍ٕज़هࣄΛࣥච • CTAʢCall-To-Actionʣ͸ΤϯδχΞ࠾༻ϖʔδ • ্ख͍ͬͨ͘఺ɿఆظߪಡऀ΍ϑΝϯ͕૿͑ͨɺ࠾༻࣌ͷձࣾઆ໌ʹ໾ཱ ͭɺΤϯδχΞίϛϡχςΟͰͷ࿐ग़ • ࠔͬͨ఺ɿωλूΊ΍ॻ͘ͷ͕͠ΜͲ͍ɺ͜ͷλΠϓ͸࣭ͱྔΛ௥Θͳ͍ͱ ͍͚ͳ͍ʢৗʹਖ਼͍͠৘ใΛܧଓతʹग़͢ʣɺΤϯδχΞ๩͍͠ Type: A

Slide 7

Slide 7 text

Viewer Journey γϟϊϯ

Slide 8

Slide 8 text

ࣗ෼͕΍͖ͬͯͨ͜ͱᶄ PayPalʢάϩʔόϧܾࡁϓϥοτϑΥʔϜʣ2015-2019 • ެࣜυΩϡϝϯτ͕ӳޠͷΈͳͷͰ೔ຊޠͰ৘ใΛఏڙ͢Δͷ͕໨త • CTAʢCall-To-Actionʣ͸ެࣜ։ൃऀυΩϡϝϯτ • ্ख͍ͬͨ͘఺ɿ຋༁Ͱ͸ͳ͘ΨΠυʹͨ͜͠ͱͰमਖ਼ΠϯύΫτΛܰݮɺ ֎෦αΠτΛ࢖ͬͨ͜ͱͰSEO΍ϑΟʔυόοΫ΋֫ಘ • ࠔͬͨ఺ɿެ͔ࣜΒ཭୤͢Δɺ׬શ຋༁ΛٻΊΔ੠ɺৄࡉ͸݁ہӳޠ΍Μ͚ ͱ͍͏੠ Type: B

Slide 9

Slide 9 text

Viewer Journey PayPal

Slide 10

Slide 10 text

ࣗ෼͕΍͖ͬͯͨ͜ͱᶅ ShopifyʢάϩʔόϧίϚʔεϓϥοτϑΥʔϜʣ2019- • PayPalͱಉ͡ཧ༝ʴύʔτφʔڭҭίϯςϯπʹԠ༻ • CTAʢCall-To-Actionʣ͸ެࣜ։ൃऀυΩϡϝϯτʴύʔτφʔొ࿥ • ্ख͍ͬͨ͘఺ɿPayPalಉ༷ͷमਖ਼ίετ࡟ݮɺϑΟʔυόοΫ͸ϑΥʔϥ Ϝ΁ͷϦϯΫΛ׆༻ɺڭҭ༻ಈը΁ͷϦϯΫͰӳޠͷϋʔυϧݮগ • ࠔͬͨ఺ɿϖʔδ͕ຒ΋Εͯ೔ຊޠެ͔ࣜΒݟ͚ͭʹ͍͘ɺ׬શ຋༁ͷχʔζ ͸ґવ͋ΓɺϓϩμΫτΞοϓσʔτૣ͍ͷͰաڈهࣄͷվగඞཁ Type: B

Slide 11

Slide 11 text

Viewer Journey Shopify

Slide 12

Slide 12 text

ؾ෇͖ • CTA͔Βߟ͑Δͱ໎ࢠʹͳΓʹ͍͘ • Viewer JourneyΛ੔ཧ͢Δ͜ͱͰίϯςϯπ΍ϑΥʔϚοτͷݟ௨͕͠Α͘ͳ Δ • ͦͷ͜ͱͰͦ΋ͦ΋ʮϒϩάʯͱ͍͏ϑΥʔϚοτʹݻࣥ͢Δඞཁ΋ͳ͘ ͳͬͯ͘ΔʢϑΥʔϥϜɺಈըɺ഑৴ɺίʔυूɺదࡐదॴͰ࢖͍෼͚Δʣ • ʮ఻͑ख໨ઢʯΑΓʮಡΈख໨ઢʯ͕େࣄʢඞͣࣗ෼ͰެࣜυΩϡϝϯτΛ ಡΜͰࢼͯ͠ॻ͘ɺ౴͚͑ͩͰͳͯ͘ௐ΂ํ΋ॻ͘ͳͲʣ

Slide 13

Slide 13 text

Ͱ΋΍ͬͺΓϒϩά͍͍ͬͯΑͶʂ

Slide 14

Slide 14 text

Thank you!