Slide 1

Slide 1 text

Vue 2.0͕ϦϦʔε͞ΕͨͷͰ OSSͷ຋༁ʹؔΘͬͯΈͨ࿩ 2016.10 v-meetup="#2" TAKUMA Hanatani(@potato4d) https://speakerdeck.com/potato4d/vue-2-dot-0garirisusaretafalsedeossfalsefan-yi-niguan-watutemitahua- number-vmeetjp2

Slide 2

Slide 2 text

Ֆ୩୓ຏ

Slide 3

Slide 3 text

@potato4d

Slide 4

Slide 4 text

πΠολʔͷϋογϡ λάͰ͏Δ͍͞ਓ

Slide 5

Slide 5 text

Θͨ͠Ͱ͢

Slide 6

Slide 6 text

Θͨ͠Ͱ͢ • Ֆ୩୓ຏɹ18ࡀ • େࡕ͔Βདྷ·ͨ͠ • ̏೔લʹ಺ఆग़ͯࣾձਓͰ͢ • JSॻ͍ͨΓ #frontkansai ͬͯ ίϛϡχςΟ΍ͬͯ·͢

Slide 7

Slide 7 text

Θͨ͠Ͱ͢ • Ֆ୩୓ຏɹ18ࡀ • େࡕ͔Βདྷ·ͨ͠ • ̏೔લʹ಺ఆग़ͯࣾձਓͰ͢ • JSॻ͍ͨΓ #frontkansai ͬͯ ίϛϡχςΟ΍ͬͯ·͢

Slide 8

Slide 8 text

Θͨ͠Ͱ͢ • Ֆ୩୓ຏɹ18ࡀ • ٻਓαʔϏεʮSCOUTERʯͷϑ ϩϯτΤϯυΛVue.jsͰॻ͖ͳ͓ ͨ͠Γ΋͠·ͨ͠ • Vue.jsͷυΩϡϝϯτͷ຋༁΋ ΍ͬͯΈ·ͨ͠

Slide 9

Slide 9 text

Θͨ͠Ͱ͢ • Ֆ୩୓ຏɹ18ࡀ • ٻਓαʔϏεʮSCOUTERʯͷϑ ϩϯτΤϯυΛVue.jsͰॻ͖ͳ͓ ͨ͠Γ΋͠·ͨ͠ • Vue.jsͷυΩϡϝϯτͷ຋༁΋ ΍ͬͯΈ·ͨ͠

Slide 10

Slide 10 text

ʮͱ͖ͬͭ΍͍͢ʯϑϨʔϜϫʔΫ Vue.js #jsfes https://speakerdeck.com/potato4d/totutukiyasui-huremuwaku-vue-dot-js-number- jsfes

Slide 11

Slide 11 text

Vue.jsͱͦͷະདྷ 2.0 #wbkyoto https://speakerdeck.com/potato4d/vue-dot-jstosofalsewei-lai-2-dot-0-number- wbkyoto

Slide 12

Slide 12 text

࿩ͯ͠·͢

Slide 13

Slide 13 text

ࠓճ https://speakerdeck.com/potato4d/vue-2-dot-0garirisusaretafalsedeossfalsefan-yi- niguan-watutemitahua-number-vmeetjp2

Slide 14

Slide 14 text

಄࢖Θͳ͍λΠϓͷ LTͰ͢

Slide 15

Slide 15 text

ຊ୊

Slide 16

Slide 16 text

Vue.js

Slide 17

Slide 17 text

Vue.js Document

Slide 18

Slide 18 text

Vue.js Document Translation

Slide 19

Slide 19 text

͖͔͚ͬ

Slide 20

Slide 20 text

ؔ੢ϑϩϯτΤϯυUG΋͘΋͘ձ #frontkansai ͱ͍͏΍ͭ

Slide 21

Slide 21 text

ྡͷ੮ͷ஌ਓ͕ ຋༁ͯͨ͠

Slide 22

Slide 22 text

↑ ͜ͷͻͱ https://github.com/vuejs/jp.vuejs.org/pull/177

Slide 23

Slide 23 text

2.0 ϦϦʔεͰ ৽͍͠υΩϡϝϯτ͕ ຋༁ืूதͷΑ͏

Slide 24

Slide 24 text

΍ͬͯΈ͍ͨʂ

Slide 25

Slide 25 text

ʮVue.jsͷυΩϡϝϯτ ຋༁ͯ͠ΔΜͰ͢Αʙʯ

Slide 26

Slide 26 text

υϠΓ͍ͨʂ

Slide 27

Slide 27 text

CMSͷϓϥάΠϯ຋༁ ͪΐͬͱ͚ͩ΍ͬͨ͜ͱ ͋Δ

Slide 28

Slide 28 text

͚Ͳߴߍ1೥͙Β͍·Ͱͷ ӳޠ͔͠Θ͔Βͳ͍

Slide 29

Slide 29 text

ͦΕͰ΋

Slide 30

Slide 30 text

υϠΓ͍ͨʂ

Slide 31

Slide 31 text

Ώ͑ʹ΍ͬͯΈͨ

Slide 32

Slide 32 text

຋༁ͷྲྀΕ

Slide 33

Slide 33 text

10/03

Slide 34

Slide 34 text

ҙؾࠐΉ

Slide 35

Slide 35 text

ҙؾࠐΉ

Slide 36

Slide 36 text

ֶͿ

Slide 37

Slide 37 text

10/09

Slide 38

Slide 38 text

ษڧձͷ΋͘΋͘λΠϜͰ΋΍Δ

Slide 39

Slide 39 text

ʙ10/25

Slide 40

Slide 40 text

ۤઓ͢Δ ຋༁ͯͨ͠Β໘઀๨Εͦ͏(10/25) ຋༁ͷଓ͖΍Δ͔͊(10/20) ׳༻۟ͳΜ͔͜Ε(10/18) ,͕̎ͭҎ্͋Δจষ͕ແཧ(ৗʹ)

Slide 41

Slide 41 text

Ͱ͖Δͱ͜Ζ͔Β΍Δ͔Β ίϛοτ͕େཻʹͳΔ ʹίϛοτˠϓογϡස౓͕·ͪ·ͪʹͳΔ

Slide 42

Slide 42 text

༨ܭঢ়گΛ৺഑͞ΕΔ

Slide 43

Slide 43 text

No content

Slide 44

Slide 44 text

10/26

Slide 45

Slide 45 text

ຬΛ࣋ͯ͠ϓϧϦΫΛग़͢

Slide 46

Slide 46 text

10/27

Slide 47

Slide 47 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ

Slide 48

Slide 48 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ maintainer kazupon͞Μ

Slide 49

Slide 49 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ ຋༁͠·ͨ͠ʂϨϏϡʔ͓ئ͍͠·͢ʂ maintainer kazupon͞Μ

Slide 50

Slide 50 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ ຋༁͠·ͨ͠ʂϨϏϡʔ͓ئ͍͠·͢ʂ ϨϏϡʔ ͠·ͨ͠ʂ ϨϏϡʔࢦఠ಺༰ɺͨ͘͞Μ͋Γ·͕͢ɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ maintainer kazupon͞Μ

Slide 51

Slide 51 text

ϨϏϡʔ

Slide 52

Slide 52 text

ϨϏϡʔࢦఠ(1) 1 | 1 | 2 | 2 | {% endraw %} 3 | 3 | | 4 | -### Built-In Text Filters deprecated 4 | | +### ಺ଂϑΟϧλ ඇਪ঑ ಺ଂ ͱ͍͏ݴ༿͸͋·Γ࢖Θͳ͍ͷͰɺ ૊ΈࠐΈ ʹ͠·͠ΐ͏ʂ

Slide 53

Slide 53 text

No content

Slide 54

Slide 54 text

ϨϏϡʔࢦఠ(2) 1 | | -Components now always replace the element they're | | bound to. To simulate the behavior of `replace:… | 1 | +ίϯϙʔωϯτ͸ৗʹඥͮ͘ཁૉʹஔ͖׵͑ΒΕ· | | ͢ɻ `replace:false` ͷڍಈΛ࠶ݱ͢Δʹ͸ɺίϯϙ… ίϯϙʔωϯτ͸ৗʹඥͮ͘ཁૉʹஔ͖׵͑ΒΕ·͢ɻ ͷ༁Ͱ͕͢ɺ ίϯϙʔωϯτ͸ৗʹཁૉʹඥ෇͍ͯஔ͖׵͑ΒΕ·͢ɻ Ͱ͢Ͷɻ

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

ϨϏϡʔࢦఠ(3) 1 | | -Or with a render function: | 1 | +render ؔ਺Ͱߦ͍·͢: or ༁͕ൈ͚͍ͯΔͷͰɺ෇͚͓͍ͯͯԼ͍͞ʂ

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹ81݅ͷίϝϯτɹʻ ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

Slide 59

Slide 59 text

No content

Slide 60

Slide 60 text

ͳ͓ͨ͠

Slide 61

Slide 61 text

40෼ޙ……

Slide 62

Slide 62 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ

Slide 63

Slide 63 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ ͝ࢦఠ͍͍ͨͩͨՕॴमਖ਼͍ͨ͠·ͨ͠ʂ֬͝ೝ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ ·ͨɺͪ͜ΒͳͷͰ͕͢ɺ͍͔͕͍ͨ͠·͠ΐ͏͔ʁ

Slide 64

Slide 64 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ ࣭͝໰͍͍ͨͩͨ݅ɺϨϏϡʔͰίϝϯτ͠·ͨ͠ɻ ରԠΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ʂ ͝ࢦఠ͍͍ͨͩͨՕॴमਖ਼͍ͨ͠·ͨ͠ʂ֬͝ೝ͓ئ͍͍ͨ͠·͢ɻ ·ͨɺͪ͜ΒͳͷͰ͕͢ɺ͍͔͕͍ͨ͠·͠ΐ͏͔ʁ

Slide 65

Slide 65 text

ͳ͓ͨ͠

Slide 66

Slide 66 text

20෼ޙ…

Slide 67

Slide 67 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ

Slide 68

Slide 68 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ ରԠ͠·ͨ͠ʂ

Slide 69

Slide 69 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ ରԠ͠·ͨ͠ʂ

Slide 70

Slide 70 text

Ϛʔδ·ͰͷಓͷΓ

Slide 71

Slide 71 text

ͱ͍͏͜ͱͰ

Slide 72

Slide 72 text

ͦΜͳ͜ΜͳͰҰϲ݄

Slide 73

Slide 73 text

ແࣄϚʔδ͞Ε·ͨ͠ʂ

Slide 74

Slide 74 text

ֶΜͩ͜ͱ̏ͭ

Slide 75

Slide 75 text

̍ͭ໨

Slide 76

Slide 76 text

ҙ֎ͱͳΜͱ͔ͳΔ

Slide 77

Slide 77 text

ʮ୯ޠ͕Θ͔Βͳ͍ʂʯ

Slide 78

Slide 78 text

ௐ΂ͨΒग़ͯ͘Δ

Slide 79

Slide 79 text

ʮ௕จ͕ͭΒ͍ʯ

Slide 80

Slide 80 text

ɿSTEP1ɿ Google຋༁Ͱɺ ͳΜͱͳ͘ ݴ༿ͷҙຯΛ͔ͭΉ

Slide 81

Slide 81 text

ɿSTEP2ɿ Ұͭͣͭਖ਼͘͠༁ͯ͠ ͍͘

Slide 82

Slide 82 text

ɿSTEP3ɿ ͓͔ͦ͠͏ͳͱ͜Ζ͸ લޙͷจ຺Ͱ൑அ͢Δ

Slide 83

Slide 83 text

͜ΕͰେମ͍͚ͨ

Slide 84

Slide 84 text

ʮͳΜ΋Θ͔ΒΜ٧Μͩʯ

Slide 85

Slide 85 text

͖͍ͨ

Slide 86

Slide 86 text

Slide 87

Slide 87 text

͖͍ͨྫ @༑ਓͷTwitter http://vuejs.org/guide/migration.html#FAQ ͜͜Λ຋༁ͯ͠ΔΜ͚ͩͲɺ Where should I start in a migration?Λ1.ͷ2จ໨ ʮWe’ve carefully minified and compressed ʙʯ͍ͬͯ͏……

Slide 88

Slide 88 text

͍͚ͨ

Slide 89

Slide 89 text

1.ௐ΂Δ 2.จ຺Λײ͡औΔ 3.ฉ͘

Slide 90

Slide 90 text

No content

Slide 91

Slide 91 text

̎ͭ໨

Slide 92

Slide 92 text

Vue.jsίϛϡχςΟ ༏͍͠

Slide 93

Slide 93 text

ʮ΍ͬͯΈ͍ͨͰ͢ʂʯ

Slide 94

Slide 94 text

ʮ͓ئ͍͠·͢ʂʯ

Slide 95

Slide 95 text

ΊͬͪΌ׻ܴ͞ΕΔ

Slide 96

Slide 96 text

ʮ຋༁͠·ͨ͠ʂʯ

Slide 97

Slide 97 text

ʊਓਓਓਓਓਓਓਓਓʊ ʼɹ81݅ͷίϝϯτɹʻ ʉY^Y^Y^Y^Y^Y^Y^Yʉ

Slide 98

Slide 98 text

ͻͱͭͻͱͭ ڭ͑ͯ͘ΕΔ

Slide 99

Slide 99 text

ٕज़ͱίϛϡχςΟ͸ ࣅͦ͏ ʮͱ͖ͬͭ΍͍͢ʯϑϨʔϜϫʔΫ Vue.js https://speakerdeck.com/potato4d/totutukiyasui-huremuwaku-vue-dot-js-number-jsfes

Slide 100

Slide 100 text

No content

Slide 101

Slide 101 text

࠷ޙ̏ͭ໨

Slide 102

Slide 102 text

΍ͬͺΓخ͍͠

Slide 103

Slide 103 text

ʮ potato4d wasʯ

Slide 104

Slide 104 text

No content

Slide 105

Slide 105 text

ࣗ෼΋ڧ͘ͳͬͨײ

Slide 106

Slide 106 text

ѹ౗త੒௕

Slide 107

Slide 107 text

ͦΜͳײ͡

Slide 108

Slide 108 text

No content

Slide 109

Slide 109 text

૯ධ

Slide 110

Slide 110 text

೉͍͠ͳ͕Β΋

Slide 111

Slide 111 text

ֶָ͘͠΂ͯ ೉͍͠ͳ͕Β΋

Slide 112

Slide 112 text

೉͍͠ͳ͕Β΋ ੒௕Ͱ͖ͨ ֶָ͘͠΂ͯ

Slide 113

Slide 113 text

ͦΜͳ຋༁ମݧͰͨ͠

Slide 114

Slide 114 text

͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠