Slide 1

Slide 1 text

rebuild.fmͷ౷ܭֶ Ltech#3 ʲpodcast × ITʳLT Night ! ikedayutaro (@ikedaosushi)

Slide 2

Slide 2 text

Ikeda Yutaro @ikedaosushi PyCon JP tsukuba.py from Kaizen Platform / Vuetify Meetup

Slide 3

Slide 3 text

ࠓճͷςʔϚ: Podcast ࣗ෼ͷ࢓ࣄ: σʔλαΠΤϯε rebuild.fm ͷ༷ʑͳ৘ใΛՄࢹԽ × = ࣗ෼ͷҰ൪޷͖ͳ

Slide 4

Slide 4 text

rebuild.fm ͱ͸ • 2013೥͔Β഑৴͞Ε͍ͯΔITΤϯδχΞ޲͚Podcast • ITΤϯδχΞͰҰ൪ฉ͔Ε͍ͯͦ͏(ࣗ෼ௐ΂) • ITΤϯδχΞPodcastͷ૲෼͚తଘࡏ

Slide 5

Slide 5 text

rebuild.fm ʹ͍ͭͯௐ΂ͯΈ·ͨ͠ αΠτ͔Β༷ʑͳ৘ใΛऔಘ

Slide 6

Slide 6 text

߹ܭ࣌ؒ͸21406෼ = 356.7࣌ؒ Ұϲ݄ͷ ࢒ۀͳ͠ͷ ࿑ಇ࣌ؒ࣌ؒ Ѝ෼෍ͬΆ͍ܗ

Slide 7

Slide 7 text

ͩΜͩΜ௕͘ͳ͖͍ͬͯͯΔؾ͕͢Δ͕… ઢܗʹ৳ͼ͍ͯΔ

Slide 8

Slide 8 text

ͩΜͩΜ௕͘ͳ͖͍ͬͯͯΔؾ͕͢Δ͕… "GUFSTIPX ຊฤ

Slide 9

Slide 9 text

ߋ৽ස౓͸ͪΐͬͱগͳ͘ͳ͖ͬͯͯͦ͏ ճ౰ͨΓͷ࣌ؒˢճ਺ˣͰ߹ܭ࣌ؒ͸҆ఆ

Slide 10

Slide 10 text

ͲΜͳ࿩୊͕ଟ͍͔(shownoteΑΓ)

Slide 11

Slide 11 text

ಥવͰ͕͢ɺΫΠζͰ͢ Ұ൪ग़ԋճ਺͕ଟ͍ͷ͸ʁ A B C ৆඼͸ͳ͍Ͱ͕͢…͢Έ·ͤΜʂস

Slide 12

Slide 12 text

ग़ԋճ਺TOP10 ᷮࠩͰIBL͞Μ͕τοϓ

Slide 13

Slide 13 text

߹ܭऩ࿥࣌ؒTOP10 IBL͞Μɺ/͞Μ͕େࠩΛ͚ͭͯ ɺҐ

Slide 14

Slide 14 text

௕͍ΤϐιʔυϥϯΩϯά 1Ґ 2018/7/6 3࣌ؒ7෼ 2Ґ 2018/1/6 3࣌ؒ1෼ 3Ґ 2018/6/10 3࣌ؒ1෼ શͯ೥ʂ

Slide 15

Slide 15 text

ग़ԋऀ͝ͱͷ܏޲ /͞ΜɺIBL͞Μ͸Ϝϥ͕͍͢͝ IJHFQPO͞Μ͸େମ͖͔ͬΓ෼

Slide 16

Slide 16 text

·ͱΊ • શ෦ฉ͍͍ͯΔਓ(ࣗ෼ͳͲ)͸2ϲ݄Ҏ্ۀ຿࣌ؒத ʹͣͬͱrebuild.fmΛฉ͖ଓ͚͍ͯΔܭࢉ • ߋ৽ස౓͸एׯམ͍ͪͯ·͕͢ɺऩ࿥࣌ؒ͸҆ఆ • Ұ൪ଟ͍࿩୊͸ΨδΣοτͷ࿩ • ճ਺ɺऩ࿥࣌ؒͱ΋ʹhak͞Μ͕TOPʂ • ऩ࿥࣌ؒɺγϣʔϊʔτ਺ʹ΋ݸੑ͋Γ

Slide 17

Slide 17 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ ͜Ε͔Β΋Podcastָ͠ΜͰ͍͖·͠ΐ͏