Slide 1

Slide 1 text

ίετΛ͔͚ͣʹػց ֶशͷ؀ڥΛ੔͑Δ& ֶश؀ڥʢਓؒͷʣ @nasum

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • nasum
 github.com/nasum
 twitter.com/tomato360 • ීஈRailsͱ͔JSΛॻ͍ͯ·͢ • Pythonॳ৺ऀ • ਺ࣜΛݟͯͦͬͱ͢͡ΔλΠϓ

Slide 3

Slide 3 text

ΦλΫͬΆ͍
 ֶͼ͸͡Ίͨಈػ

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

͜Εͱಉ͜͡ͱΛ΍Γ͍ͨ
 Ҏ্

Slide 8

Slide 8 text

؀ڥߏஙͷ࿩

Slide 9

Slide 9 text

΋͏AWSΛ࢖͓͏

Slide 10

Slide 10 text

AWSͰ؀ڥߏங

Slide 11

Slide 11 text

Πϯελϯε্Ͱ؀ڥઃఆ • CUDA͸࠷ॳ͔Βೖ͍ͬͯΔ • cuDNN͸scpͰೖΕΔ • anacondaʢpythonʣΛೖΕΔ • pip install chainer etc…

Slide 12

Slide 12 text

ΧελϜAMIΛ࡞੒ • ඞཁͳઃఆΛऴ͑ͨΒAMIΛ࡞੒ • ؀ڥ͕੔ͬͨΠϯελϯεָ͕ʹ࡞ΕΔ • AMIͷҡ࣋͸ͦΕ΄Ͳ͔͔Βͳ͍ʢ͸ͣ

Slide 13

Slide 13 text

ΧελϜAMIΛ࡞੒

Slide 14

Slide 14 text

୯७ܭࢉ • g2.2xlarg $0.9/h
 ฏ೔3࣌ؒษڧ͢Δͱͯ͠
 $0.9 × 3h × 30days = $81
 $81 × ¥112(2/4 2:30࣌఺) = ¥9,130
 Ոܭ͕յΕΔ΄ͲͰ͸ͳ͍ʢͨͿΜ
 εϙοτΠϯελϯεͳΒ΋ͬͱ҆͘ग़དྷΔ
 2/4 2:30 ࣌఺Ͱ $0.25 ͰམࡳͰ͖ͨ 
 ¥2,520 Ͱग़དྷΔ͔΋ʁ

Slide 15

Slide 15 text

ଞͷΫϥ΢υαʔϏε • GCPʢGPUʣ • ·ͩఏڙ͞Ε͍ͯͳ͍ʁ • ͖ͬ͞ݟͨΒHP͕೔ຊޠԽ͞ΕͯͨɻͦΖͦΖʁ • ͘͞ΒΠϯλʔωοτʢߴՐྗʣ • τϥΠΞϧ͸ਃ੥͢Ε͹࢖͑Δ • 2017/3~ 1࣌ؒ ¥267~ • Azure • NγϦʔζͱ͍͏ͷ͕࢖͑ΔΒ͍͠

Slide 16

Slide 16 text

PCΛߪೖ͢Δ৔߹

Slide 17

Slide 17 text

׬શࣗ࡞ • Corei5Ͱे෼ ࠷ۙͷ͸άϥϘͷੑೳʹӨڹ͠ͳ͍Β͍͠ • GTX 1080 ͷ 8GB͸ཉ͍͠ • ·ͨ͸ GTX 1070 ͷ 8GB झຯϨϕϧͰ཈͑ΔͳΒ͜Εʁ • ϝϞϦ΋16GBཉ͍͠ • ͋ͱ͸ੵΊΔMBͱέʔεɺిݯͷ༰ྔΛબͿ • େମ 15ສ͘Β͍ɹอূͳ͠ʂ

Slide 18

Slide 18 text

BTO • υεύϥɹGALLERIA ZG
 http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php? tg=13&tc=652&ft=&mc=6440&sn=0&tb=2
 ¥ 219,980 ߴ͍ʂ • ύιίϯ޻๪ɹStl-R017-i5-VN 
 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=584926
 ¥ 128,980 ͍҆ʂ • DeepMotionɹDEEPstation DK-1000
 https://deepstation.jp/order/?Basic
 ¥ 183,333 (Academic Edition)
 ¥ 237,000 (Basic Edition)

Slide 19

Slide 19 text

·ͱΊ • ϋʔυϧ௿͍ͷ͸AWS
 ʢͨͩͪ͠ΌΜͱΠϯελϯε͸ফͦ͏ • खݩͰ͍Ζ͍Ζ΍Γ͚ͨΕ͹ࣗ࡞ͱ͔BTO
 ݸਓతʹ͸BTOͷ΄͏͕҆৺Ͱ͍͍͔ͳ

Slide 20

Slide 20 text

ֶश؀ڥʢਓؒʣͷ࿩

Slide 21

Slide 21 text

jupyter notebook

Slide 22

Slide 22 text

ϝϦσϝ • ϝϦοτ • ͙݁͢ՌΛΈΕΔʢ͕͕͠͠ॻ͖΍͍͢ • GithubͰ͍͍ײ͡ʹදࣔͯ͘͠ΕΔ • σϝϦοτ • pipͱ͔͸sshͯ͠΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ • ิ׬͕ޮ͔ͳ͍

Slide 23

Slide 23 text

Ҏ্ʂʂ