Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

コストをかけずに機械学習の環境を整える&学習環境(人間の)

Masaya Nasu
February 04, 2017

 コストをかけずに機械学習の環境を整える&学習環境(人間の)

オタク機械学習勉強会#1 にて環境構築の話をしました。
https://otakuml.connpass.com/event/45936/

Masaya Nasu

February 04, 2017
Tweet

More Decks by Masaya Nasu

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ίετΛ͔͚ͣʹػց
  ֶशͷ؀ڥΛ੔͑Δ&
  ֶश؀ڥʢਓؒͷʣ
  @nasum

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • nasum

  github.com/nasum

  twitter.com/tomato360
  • ීஈRailsͱ͔JSΛॻ͍ͯ·͢
  • Pythonॳ৺ऀ
  • ਺ࣜΛݟͯͦͬͱ͢͡ΔλΠϓ

  View Slide

 3. ΦλΫͬΆ͍

  ֶͼ͸͡Ίͨಈػ

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. ͜Εͱಉ͜͡ͱΛ΍Γ͍ͨ

  Ҏ্

  View Slide

 8. ؀ڥߏஙͷ࿩

  View Slide

 9. ΋͏AWSΛ࢖͓͏

  View Slide

 10. AWSͰ؀ڥߏங

  View Slide

 11. Πϯελϯε্Ͱ؀ڥઃఆ
  • CUDA͸࠷ॳ͔Βೖ͍ͬͯΔ
  • cuDNN͸scpͰೖΕΔ
  • anacondaʢpythonʣΛೖΕΔ
  • pip install chainer etc…

  View Slide

 12. ΧελϜAMIΛ࡞੒
  • ඞཁͳઃఆΛऴ͑ͨΒAMIΛ࡞੒
  • ؀ڥ͕੔ͬͨΠϯελϯεָ͕ʹ࡞ΕΔ
  • AMIͷҡ࣋͸ͦΕ΄Ͳ͔͔Βͳ͍ʢ͸ͣ

  View Slide

 13. ΧελϜAMIΛ࡞੒

  View Slide

 14. ୯७ܭࢉ
  • g2.2xlarg $0.9/h

  ฏ೔3࣌ؒษڧ͢Δͱͯ͠

  $0.9 × 3h × 30days = $81

  $81 × ¥112(2/4 2:30࣌఺) = ¥9,130

  Ոܭ͕յΕΔ΄ͲͰ͸ͳ͍ʢͨͿΜ

  εϙοτΠϯελϯεͳΒ΋ͬͱ҆͘ग़དྷΔ

  2/4 2:30 ࣌఺Ͱ $0.25 ͰམࡳͰ͖ͨ 

  ¥2,520 Ͱग़དྷΔ͔΋ʁ

  View Slide

 15. ଞͷΫϥ΢υαʔϏε
  • GCPʢGPUʣ
  • ·ͩఏڙ͞Ε͍ͯͳ͍ʁ
  • ͖ͬ͞ݟͨΒHP͕೔ຊޠԽ͞ΕͯͨɻͦΖͦΖʁ
  • ͘͞ΒΠϯλʔωοτʢߴՐྗʣ
  • τϥΠΞϧ͸ਃ੥͢Ε͹࢖͑Δ
  • 2017/3~ 1࣌ؒ ¥267~
  • Azure
  • NγϦʔζͱ͍͏ͷ͕࢖͑ΔΒ͍͠

  View Slide

 16. PCΛߪೖ͢Δ৔߹

  View Slide

 17. ׬શࣗ࡞
  • Corei5Ͱे෼ ࠷ۙͷ͸άϥϘͷੑೳʹӨڹ͠ͳ͍Β͍͠
  • GTX 1080 ͷ 8GB͸ཉ͍͠
  • ·ͨ͸ GTX 1070 ͷ 8GB झຯϨϕϧͰ཈͑ΔͳΒ͜Εʁ
  • ϝϞϦ΋16GBཉ͍͠
  • ͋ͱ͸ੵΊΔMBͱέʔεɺిݯͷ༰ྔΛબͿ
  • େମ 15ສ͘Β͍ɹอূͳ͠ʂ

  View Slide

 18. BTO
  • υεύϥɹGALLERIA ZG

  http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?
  tg=13&tc=652&ft=&mc=6440&sn=0&tb=2

  ¥ 219,980 ߴ͍ʂ
  • ύιίϯ޻๪ɹStl-R017-i5-VN 

  https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=584926

  ¥ 128,980 ͍҆ʂ
  • DeepMotionɹDEEPstation DK-1000

  https://deepstation.jp/order/?Basic

  ¥ 183,333 (Academic Edition)

  ¥ 237,000 (Basic Edition)

  View Slide

 19. ·ͱΊ
  • ϋʔυϧ௿͍ͷ͸AWS

  ʢͨͩͪ͠ΌΜͱΠϯελϯε͸ফͦ͏
  • खݩͰ͍Ζ͍Ζ΍Γ͚ͨΕ͹ࣗ࡞ͱ͔BTO

  ݸਓతʹ͸BTOͷ΄͏͕҆৺Ͱ͍͍͔ͳ

  View Slide

 20. ֶश؀ڥʢਓؒʣͷ࿩

  View Slide

 21. jupyter notebook

  View Slide

 22. ϝϦσϝ
  • ϝϦοτ
  • ͙݁͢ՌΛΈΕΔʢ͕͕͠͠ॻ͖΍͍͢
  • GithubͰ͍͍ײ͡ʹදࣔͯ͘͠ΕΔ
  • σϝϦοτ
  • pipͱ͔͸sshͯ͠΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • ิ׬͕ޮ͔ͳ͍

  View Slide

 23. Ҏ্ʂʂ

  View Slide