Slide 1

Slide 1 text

ֶߍͷ iOS ୺຤ࣄ৘ EdTech Engineer Meetup #1

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • ຊ໊: ੕઒݈հ • Github: starhoshi • Twitter: @star__hoshi • Classi גࣜձࣾ • iOS ΤϯδχΞ

Slide 3

Slide 3 text

Classi ੜెΞϓϦ

Slide 4

Slide 4 text

ֶߍͰ࢖ΘΕΔͭΒΈ (B2B ͷͭΒΈ?)

Slide 5

Slide 5 text

όʔδϣϯผར༻཰ ˞ΛϦϦʔε͔ΒҰिؒޙ

Slide 6

Slide 6 text

όʔδϣϯผར༻཰ ˞ΛϦϦʔε͔ΒҰिؒޙ

Slide 7

Slide 7 text

ͳΜͰ͜͏ͳΔͷ͔ʁ

Slide 8

Slide 8 text

BYOD ͱ MDM

Slide 9

Slide 9 text

BYOD ͱ͸ • Bring your own device • ैۀһ͕ݸਓอ༗ͷܞଳ༻ػثΛ৬৔ʹ࣋ͪ ࠐΈɺͦΕΛۀ຿ʹ࢖༻͢Δ͜ͱΛࣔ͢ • https://ja.wikipedia.org/wiki/BYOD • ͭ·Γɺੜె͕ݸਓॴ༗͢Δ୺຤Λ࢖͏

Slide 10

Slide 10 text

MDM ͱ͸ • Mobile Device Management • ֶߍଆ͔Βੜెʹ୺຤͕ఏڙ͞ΕΔ • ֶߍ͸ MDM ۀऀͱܖ໿͢Δ • ϞόΠϧ୺຤Λ੍ޚͰ͖Δ • Safari Λ࢖Θͤͳ͍ • AppStore Λ࢖Θͤͳ͍

Slide 11

Slide 11 text

AppStore ͕࢖͑ͳ͍ Πϯετʔϧ͸ʁ Ξοϓσʔτ͸ʁ

Slide 12

Slide 12 text

ΞϓϦͷΠϯετʔϧ͸ʁ • MDM ۀऀͷ͓͠͝ͱ • ୺຤Է࣌ʹΠϯετʔϧ ˞ฉ͍ͨ࿩ͳͷͰ࣮ଶ͸ෆ໌

Slide 13

Slide 13 text

ΞϓϦͷΞοϓσʔτ͸ʁ • ઌੜֶ͕ߍͷ୺຤Λશ୆ूΊΔ • ͦͯ͠ਅ৺ΛࠐΊͯ1୆1୆Ξοϓσʔτ • ฐࣾͷӦۀ͕ख఻͏ • ਅ৺ΛࠐΊͯ… • MDM ۀऀʹґཔ͢Δ? ˞ฉ͍ͨ࿩ͳͷͰ࣮ଶ͸ෆ໌

Slide 14

Slide 14 text

ͱʹ͔͘େมɺ ࣗ༝ʹΞοϓσʔτͰ͖ͳ͍

Slide 15

Slide 15 text

Կ͕໰୊ͳͷʁ • όάͷ͋ΔόʔδϣϯΛ࢖͍ଓ͚Δ • ΞϓϦͰόά͕͋ͬͨΒʁ • ʮ͝ΊΜΞοϓσʔτͯ͠ʯ͕Ͱ͖ͳ͍ • ղܾࡁΈͷ໰͍߹Θ͕ͤདྷͯ͠·͏

Slide 16

Slide 16 text

Q. զʑʹͰ͖Δ͜ͱ͸ʁ

Slide 17

Slide 17 text

A. ͳΔ΂͘όάΛग़͞ͳ͍͜ͱ

Slide 18

Slide 18 text

όάΛग़͞ͳ͍ͨΊʹ͸ʁ • खಈςετΛͪΌΜͱ΍Δ͜ͱ • ͦͷͨΊʹ͸·ͱ΋ͳςετ࢓༷ॻ͕ඞཁ • ϩδοΫςετΛॻ͘͜ͱ • UI ςετΛॻ͘͜ͱ • ίʔυϨϏϡʔΛ͔ͬ͠Γ͢Δ͜ͱ

Slide 19

Slide 19 text

ݱ࣮͸ʁ • ςετ࢓༷ॻΛ੔උத • ϩδοΫςετͷΧόϨοδ2ׂ͘Β͍ • UI ςετ͸શ͘ͳ͠ • ϨϏϡʔΛॿ͚Δ࢓૊Έ΋ͳ͠

Slide 20

Slide 20 text

όάΛग़͞ͳ͍Ҏ֎ͷํ๏͸? • ΞϓϦΛ΍ΊΔ • WebView ͚ͩͷΨϫΞϓϦʹ͢Δ • ֶߍଆʹఆظతͳߋ৽Λ͓ئ͍͢Δ ͋·Γݱ࣮తͰ͸ͳ͍

Slide 21

Slide 21 text

·ͱΊ • ֶߍͷ୺຤ʹ͸੍ݶ͕ଟ͋͘Δ • MDM • ΤϯυϢʔβͷཱ৔Ͱߟ͑Δ • ςετ • ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ΋ͬͱؾΛ͚ͭͯ΍Δ

Slide 22

Slide 22 text

ֶߍͷ iOS ୺຤ࣄ৘ Ҏ্