Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

学校の iOS 端末事情

学校の iOS 端末事情

EdTech Engineer Meetup #1
https://edtechem.connpass.com/event/58603/

star__hoshi

July 07, 2017
Tweet

More Decks by star__hoshi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ֶߍͷ iOS ୺຤ࣄ৘
  EdTech Engineer Meetup #1

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ຊ໊: ੕઒݈հ
  • Github: starhoshi
  • Twitter: @star__hoshi
  • Classi גࣜձࣾ
  • iOS ΤϯδχΞ

  View Slide

 3. Classi
  ੜెΞϓϦ

  View Slide

 4. ֶߍͰ࢖ΘΕΔͭΒΈ
  (B2B ͷͭΒΈ?)

  View Slide

 5. όʔδϣϯผར༻཰
  ˞ΛϦϦʔε͔ΒҰिؒޙ

  View Slide

 6. όʔδϣϯผར༻཰
  ˞ΛϦϦʔε͔ΒҰिؒޙ

  View Slide

 7. ͳΜͰ͜͏ͳΔͷ͔ʁ

  View Slide

 8. BYOD ͱ MDM

  View Slide

 9. BYOD ͱ͸
  • Bring your own device
  • ैۀһ͕ݸਓอ༗ͷܞଳ༻ػثΛ৬৔ʹ࣋ͪ
  ࠐΈɺͦΕΛۀ຿ʹ࢖༻͢Δ͜ͱΛࣔ͢
  • https://ja.wikipedia.org/wiki/BYOD
  • ͭ·Γɺੜె͕ݸਓॴ༗͢Δ୺຤Λ࢖͏

  View Slide

 10. MDM ͱ͸
  • Mobile Device Management
  • ֶߍଆ͔Βੜెʹ୺຤͕ఏڙ͞ΕΔ
  • ֶߍ͸ MDM ۀऀͱܖ໿͢Δ
  • ϞόΠϧ୺຤Λ੍ޚͰ͖Δ
  • Safari Λ࢖Θͤͳ͍
  • AppStore Λ࢖Θͤͳ͍

  View Slide

 11. AppStore ͕࢖͑ͳ͍
  Πϯετʔϧ͸ʁ
  Ξοϓσʔτ͸ʁ

  View Slide

 12. ΞϓϦͷΠϯετʔϧ͸ʁ
  • MDM ۀऀͷ͓͠͝ͱ
  • ୺຤Է࣌ʹΠϯετʔϧ
  ˞ฉ͍ͨ࿩ͳͷͰ࣮ଶ͸ෆ໌

  View Slide

 13. ΞϓϦͷΞοϓσʔτ͸ʁ
  • ઌੜֶ͕ߍͷ୺຤Λશ୆ूΊΔ
  • ͦͯ͠ਅ৺ΛࠐΊͯ1୆1୆Ξοϓσʔτ
  • ฐࣾͷӦۀ͕ख఻͏
  • ਅ৺ΛࠐΊͯ…
  • MDM ۀऀʹґཔ͢Δ?
  ˞ฉ͍ͨ࿩ͳͷͰ࣮ଶ͸ෆ໌

  View Slide

 14. ͱʹ͔͘େมɺ
  ࣗ༝ʹΞοϓσʔτͰ͖ͳ͍

  View Slide

 15. Կ͕໰୊ͳͷʁ
  • όάͷ͋ΔόʔδϣϯΛ࢖͍ଓ͚Δ
  • ΞϓϦͰόά͕͋ͬͨΒʁ
  • ʮ͝ΊΜΞοϓσʔτͯ͠ʯ͕Ͱ͖ͳ͍
  • ղܾࡁΈͷ໰͍߹Θ͕ͤདྷͯ͠·͏

  View Slide

 16. Q. զʑʹͰ͖Δ͜ͱ͸ʁ

  View Slide

 17. A. ͳΔ΂͘όάΛग़͞ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 18. όάΛग़͞ͳ͍ͨΊʹ͸ʁ
  • खಈςετΛͪΌΜͱ΍Δ͜ͱ
  • ͦͷͨΊʹ͸·ͱ΋ͳςετ࢓༷ॻ͕ඞཁ
  • ϩδοΫςετΛॻ͘͜ͱ
  • UI ςετΛॻ͘͜ͱ
  • ίʔυϨϏϡʔΛ͔ͬ͠Γ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 19. ݱ࣮͸ʁ
  • ςετ࢓༷ॻΛ੔උத
  • ϩδοΫςετͷΧόϨοδ2ׂ͘Β͍
  • UI ςετ͸શ͘ͳ͠
  • ϨϏϡʔΛॿ͚Δ࢓૊Έ΋ͳ͠

  View Slide

 20. όάΛग़͞ͳ͍Ҏ֎ͷํ๏͸?
  • ΞϓϦΛ΍ΊΔ
  • WebView ͚ͩͷΨϫΞϓϦʹ͢Δ
  • ֶߍଆʹఆظతͳߋ৽Λ͓ئ͍͢Δ
  ͋·Γݱ࣮తͰ͸ͳ͍

  View Slide

 21. ·ͱΊ
  • ֶߍͷ୺຤ʹ͸੍ݶ͕ଟ͋͘Δ
  • MDM
  • ΤϯυϢʔβͷཱ৔Ͱߟ͑Δ
  • ςετ
  • ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ΋ͬͱؾΛ͚ͭͯ΍Δ

  View Slide

 22. ֶߍͷ iOS ୺຤ࣄ৘
  Ҏ্

  View Slide