Slide 1

Slide 1 text

͓͏ͪϛʔτΞοϓ !TIPLPMBUFEBZ

Slide 2

Slide 2 text

6*ʗ69σβΠφʔ ࣋ͪՈྺ೥

Slide 3

Slide 3 text

ͳΜͰ͜ͷձΛ ։͜͏ͱࢥ͔ͬͨ

Slide 4

Slide 4 text

ՈΛߪೖͨ͠ܦҢ

Slide 5

Slide 5 text

ࡀͷ࣌௕ঁ͕஀ੜͨ͠ɻ ͱʹ͔͘֎͕޷͖ͳࢠͩͬͨ

Slide 6

Slide 6 text

ຖ೔ຖ೔༻ࣄ΋ͳ͍ͷʹ Կ࣌ؒ΋֎Λา͘

Slide 7

Slide 7 text

ຖ೔ຖ೔༻ࣄ΋ͳ͍ͷʹ Կ࣌ؒ΋֎Λา͘ ਏ͍

Slide 8

Slide 8 text

ͦ͏ͩʂ ͜ͷ࣌ؒͰՈΛ୳ͦ͏ Ͳ͏ͤ౎৺Ͱ͸อҭԂೖΕͳ͍͠ɾɾ

Slide 9

Slide 9 text

୳͔͕ͨ͠Θ͔Βͳ͍ɻ ͦ͏ͩෆಈ࢈͞Μͱܨ͕Ζ͏

Slide 10

Slide 10 text

ॅΜͰ͍ͨਓ ചओ͞Μ ͕ ͱͯ΋ૉఢͩͬͨɻ ͜ͷՈͰ͜Μͳ෩ʹࡀΛॏͶΒΕ ͨΒͱࢥͬͨ ܾΊͨཧ༝

Slide 11

Slide 11 text

޲͜͏΋·ͨ ੺ͪΌΜΛ๊͑ͯݟʹ͖ͨզʑ ʹߪೖͨ͠ࠒͷࣗ෼ୡ͕ ॏͳͬͨΒ͍͠

Slide 12

Slide 12 text

྆ࢥ͍Ͱߪೖ ຊ౰ʹ͓ݟ߹͍΍݁ࠗͱಉ͡

Slide 13

Slide 13 text

ங೥Ҏ্ͷށݐͯ Ͱ΋

Slide 14

Slide 14 text

࣋ͪϝϦοτ ࣋ͪσϝϦοτ w ͦΕͳΓʹ޿͍ w Ո଒͕૿͑ͯ΋ฏؾ w ૽Իʹରͯ͠աහʹͳ Βͳ͍͍ͯ͘ w վ૷ࣗ༝ w ఉ࣋ͯͨΓ͢Δ w Ոͷੈ࿩Λͯ͘͠Ε Δਓ͕͍ͳ͍ w ఉͷҡ࣋େม w յΕΔ w ಥવͷສ୯Ґͷग़අ

Slide 15

Slide 15 text

ߋʹݹ͍զ͕ͷ໰୊ w ੲͷՈ͸פ͍ɾɾ w ࣪ؾͻͲ͍ɾɾ w ໢ށഁΕͯΔͷ௚ͨ͠Γɺਫ৔ΛγϦ ίʔϯิमͨ͠ΓमસεΩϧ͕ඞཁ w յΕͨՕॴ͚ͩަ׵ͨͯ͘͠΋ੜ࢈த ࢭͰ෦඼͕ͳ͍

Slide 16

Slide 16 text

ͦΜͳ࣌ʹ࠭ֆ

Slide 17

Slide 17 text

03 ݐͯ ସ͑ ৽ن ߪೖ ച٫ͯ͠

Slide 18

Slide 18 text

࣍ʹऔΓೖΕ͍ͨ஌ݟ

Slide 19

Slide 19 text

֎น͸೥ʹ ౓ృΓ௚͢ͱ͍͍ ͱݴΘΕͯΔ

Slide 20

Slide 20 text

଍৔Λ࡞Δ΋ͷ͸ අ༻͕ߴ͍ʂʂʂ /P.PSF଍৔

Slide 21

Slide 21 text

ΨϧόϦ΢Ϝ߯൘

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

ϝϦοτ σϝϦοτ w ଱༻೥਺͸໿೥ w ϝϯςφϯε͕͔ͳ Γָ w Ḋͼʹ͍͘ w ͍ܰͷͰ଱਒ੑ͕ߴ ͍ w ೤൓ࣹ཰ʹ༏ΕΔ w ॳظඅ༻͕ߴΊ w ݟͨ໨͕τλϯΆ͍ w ֗தͰ΋૿͖͑ͯͨͷ Ͱಉ͡Α͏ͳ֎؍ʹ ͸ͳΓ͕ͪ w ׬શϝϯςφϯεϑϦʔ ͳΘ͚Ͱ͸ͳ͍

Slide 24

Slide 24 text

ࢠڙ෦԰

Slide 25

Slide 25 text

ࢠڙ෦԰Λ༩͑Δͷ͸͍͍͚ Ͳɺ᝷Βͳ͍Ͱ΄͍͠ɾɾ

Slide 26

Slide 26 text

صͱϕουͱऩೲ ࠷௿ݶεϖʔεʹ͓ͯ͘͠

Slide 27

Slide 27 text

ϦϏϯάΛՕॴ࡞Δͷ΋ख

Slide 28

Slide 28 text

͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠