Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

おうちミートアップ

Shoko Terajima
July 04, 2018
1.1k

 おうちミートアップ

持ち家/マンションの知見を発表し合う会で発表したもの

Shoko Terajima

July 04, 2018
Tweet

Transcript

 1. ͓͏ͪϛʔτΞοϓ

  !TIPLPMBUFEBZ

  View Slide

 2. 6*ʗ69σβΠφʔ
  ࣋ͪՈྺ೥

  View Slide

 3. ͳΜͰ͜ͷձΛ
  ։͜͏ͱࢥ͔ͬͨ

  View Slide

 4. ՈΛߪೖͨ͠ܦҢ

  View Slide

 5. ࡀͷ࣌௕ঁ͕஀ੜͨ͠ɻ
  ͱʹ͔͘֎͕޷͖ͳࢠͩͬͨ

  View Slide

 6. ຖ೔ຖ೔༻ࣄ΋ͳ͍ͷʹ
  Կ࣌ؒ΋֎Λา͘

  View Slide

 7. ຖ೔ຖ೔༻ࣄ΋ͳ͍ͷʹ
  Կ࣌ؒ΋֎Λา͘
  ਏ͍

  View Slide

 8. ͦ͏ͩʂ
  ͜ͷ࣌ؒͰՈΛ୳ͦ͏
  Ͳ͏ͤ౎৺Ͱ͸อҭԂೖΕͳ͍͠ɾɾ

  View Slide

 9. ୳͔͕ͨ͠Θ͔Βͳ͍ɻ
  ͦ͏ͩෆಈ࢈͞Μͱܨ͕Ζ͏

  View Slide

 10. ॅΜͰ͍ͨਓ ചओ͞Μ
  ͕
  ͱͯ΋ૉఢͩͬͨɻ
  ͜ͷՈͰ͜Μͳ෩ʹࡀΛॏͶΒΕ
  ͨΒͱࢥͬͨ
  ܾΊͨཧ༝

  View Slide

 11. ޲͜͏΋·ͨ
  ੺ͪΌΜΛ๊͑ͯݟʹ͖ͨզʑ
  ʹߪೖͨ͠ࠒͷࣗ෼ୡ͕
  ॏͳͬͨΒ͍͠

  View Slide


 12. ྆ࢥ͍Ͱߪೖ
  ຊ౰ʹ͓ݟ߹͍΍݁ࠗͱಉ͡

  View Slide


 13. ங೥Ҏ্ͷށݐͯ
  Ͱ΋

  View Slide

 14. ࣋ͪϝϦοτ ࣋ͪσϝϦοτ
  w ͦΕͳΓʹ޿͍
  w Ո଒͕૿͑ͯ΋ฏؾ
  w ૽Իʹରͯ͠աහʹͳ
  Βͳ͍͍ͯ͘
  w վ૷ࣗ༝
  w ఉ࣋ͯͨΓ͢Δ
  w Ոͷੈ࿩Λͯ͘͠Ε
  Δਓ͕͍ͳ͍
  w ఉͷҡ࣋େม
  w յΕΔ
  w ಥવͷສ୯Ґͷग़අ

  View Slide

 15. ߋʹݹ͍զ͕ͷ໰୊
  w ੲͷՈ͸פ͍ɾɾ
  w ࣪ؾͻͲ͍ɾɾ
  w ໢ށഁΕͯΔͷ௚ͨ͠Γɺਫ৔ΛγϦ
  ίʔϯิमͨ͠ΓमસεΩϧ͕ඞཁ
  w յΕͨՕॴ͚ͩަ׵ͨͯ͘͠΋ੜ࢈த
  ࢭͰ෦඼͕ͳ͍

  View Slide

 16. ͦΜͳ࣌ʹ࠭ֆ

  View Slide

 17. 03
  ݐͯ
  ସ͑
  ৽ن
  ߪೖ
  ച٫ͯ͠

  View Slide

 18. ࣍ʹऔΓೖΕ͍ͨ஌ݟ

  View Slide

 19. ֎น͸೥ʹ
  ౓ృΓ௚͢ͱ͍͍
  ͱݴΘΕͯΔ

  View Slide

 20. ଍৔Λ࡞Δ΋ͷ͸
  අ༻͕ߴ͍ʂʂʂ
  /P.PSF଍৔

  View Slide

 21. ΨϧόϦ΢Ϝ߯൘

  View Slide

 22. View Slide

 23. ϝϦοτ σϝϦοτ
  w ଱༻೥਺͸໿೥
  w ϝϯςφϯε͕͔ͳ
  Γָ
  w Ḋͼʹ͍͘
  w ͍ܰͷͰ଱਒ੑ͕ߴ
  ͍
  w ೤൓ࣹ཰ʹ༏ΕΔ
  w ॳظඅ༻͕ߴΊ
  w ݟͨ໨͕τλϯΆ͍
  w ֗தͰ΋૿͖͑ͯͨͷ
  Ͱಉ͡Α͏ͳ֎؍ʹ
  ͸ͳΓ͕ͪ
  w ׬શϝϯςφϯεϑϦʔ
  ͳΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 24. ࢠڙ෦԰

  View Slide

 25. ࢠڙ෦԰Λ༩͑Δͷ͸͍͍͚
  Ͳɺ᝷Βͳ͍Ͱ΄͍͠ɾɾ

  View Slide

 26. صͱϕουͱऩೲ
  ࠷௿ݶεϖʔεʹ͓ͯ͘͠

  View Slide

 27. ϦϏϯάΛՕॴ࡞Δͷ΋ख

  View Slide

 28. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide