Slide 1

Slide 1 text

QAΤϯδχΞ͕ ࣮ྫϚοϐϯάΛ 2ϲ݄ӡ༻ͨ͠࿩ @nametake

Slide 2

Slide 2 text

Shogo Nameki QAΤϯδχΞ Ξϧϓגࣜձࣾ

Slide 3

Slide 3 text

Shogo Nameki @nametake @nametake1009

Slide 4

Slide 4 text

No content

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

No content

Slide 7

Slide 7 text

No content

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

No content

Slide 11

Slide 11 text

ΞδϟΠϧ ςεςΟϯάతͳ औ૊ΈΛ͍ͯ͠·͢

Slide 12

Slide 12 text

͜͜2ϲ݄ؒ ΍͖ͬͯͨ ࣮ྫϚοϐϯάʹ ͍ͭͯͷ࿩

Slide 13

Slide 13 text

࣮ྫϚοϐϯάΛ ΍Γ࢝ΊΔલ

Slide 14

Slide 14 text

ࣾ಺Ͱ๊͍͑ͯͨ ՝୊ͷ1ͭ

Slide 15

Slide 15 text

Staging؀ڥ σϓϩΠޙʹCS΍ Sales͔Βཁ݅࿙Ε΍ ՝୊Λࢦఠ͞ΕΔ

Slide 16

Slide 16 text

GFBUVSF EFWFMPQNFOU TUBHJOH QSPEVDUJPO ਫ༵೔ ਫ༵೔

Slide 17

Slide 17 text

GFBUVSF EFWFMPQNFOU TUBHJOH QSPEVDUJPO ਫ༵೔ ਫ༵೔ ड͚ೖΕςετऴྃ

Slide 18

Slide 18 text

GFBUVSF EFWFMPQNFOU TUBHJOH QSPEVDUJPO ਫ༵೔ ਫ༵೔ ཌਫ༵೔ʹ TUBHJOH؀ڥʹ ϦϦʔε ड͚ೖΕςετऴྃ

Slide 19

Slide 19 text

GFBUVSF EFWFMPQNFOU TUBHJOH QSPEVDUJPO ਫ༵೔ ਫ༵೔ ཌਫ༵೔ʹ TUBHJOH؀ڥʹ ϦϦʔε ཌʑਫ༵೔ʹ QSPEVDUJPO؀ڥʹ ϦϦʔε ड͚ೖΕςετऴྃ

Slide 20

Slide 20 text

GFBUVSF EFWFMPQNFOU TUBHJOH QSPEVDUJPO ਫ༵೔ ਫ༵೔ ཌਫ༵೔ʹ TUBHJOH؀ڥʹ ϦϦʔε ཌʑਫ༵೔ʹ QSPEVDUJPO؀ڥʹ ϦϦʔε ड͚ೖΕςετऴྃ ͜ͷظؒͰ$4ϝϯόʔʹ ৮ͬͯ΋Β͍ͬͯΔ

Slide 21

Slide 21 text

GFBUVSF EFWFMPQNFOU TUBHJOH QSPEVDUJPO ਫ༵೔ ਫ༵೔ ཌਫ༵೔ʹ TUBHJOH؀ڥʹ ϦϦʔε ཌʑਫ༵೔ʹ QSPEVDUJPO؀ڥʹ ϦϦʔε ड͚ೖΕςετऴྃ ͜͜Ͱࢦఠ͞ΕΔ

Slide 22

Slide 22 text

୯७ͳෆ۩߹͔Β ࢥͬͯͨͷͱ ͪΐͬͱҧ͏ Έ͍ͨͳࢦఠ·Ͱ

Slide 23

Slide 23 text

ϦϦʔεલʹ ରԠ͕ඞཁͳΔͨΊ νʔϜͷෛ୲ʹ ͳͬͨΓ͍ͯ͠Δ

Slide 24

Slide 24 text

Ұํ

Slide 25

Slide 25 text

StagingϦϦʔεલ΋ ςετΛͪΌΜͱ ߦ͍ͬͯͯ PRD΋ॻ͍͍ͯΔ

Slide 26

Slide 26 text

ͳͥى͖Δ͔

Slide 27

Slide 27 text

Ծઆ

Slide 28

Slide 28 text

CSɾSalesͱ ։ൃνʔϜͰ ࢀর͢Δ۩ମͷ ਺͕ҧ͏

Slide 29

Slide 29 text

ݱࡏͷϓϩμΫτ ։ൃͷਐΊํ

Slide 30

Slide 30 text

$4 1E. 5FBN ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 31

Slide 31 text

$4 1E. 5FBN ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 32

Slide 32 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 33

Slide 33 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 34

Slide 34 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ػೳ ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 35

Slide 35 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ػೳ ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ ಈ࡞֬ೝ

Slide 36

Slide 36 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ػೳ ϓϩόΠμʔͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ ಈ࡞֬ೝ

Slide 37

Slide 37 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ػೳ ಈ࡞֬ೝ ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 38

Slide 38 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ػೳ ಈ࡞֬ೝ ࢀর͢Δ۩ମͷ਺͕ҧ͏ͷͰ ந৅Խ͞ΕͨػೳʹζϨ͕ݟ͔ͭΔ ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 39

Slide 39 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ػೳ ։ൃத΋ςετཁ݅౳Λ࡞੒͢Δ࣌΋ Ḫ͍ͬͯΔ͕ḷΓண͚ͳ͍ ސ٬ͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

Slide 40

Slide 40 text

$4 1E. 5FBN ػೳཁ๬ 13% ػೳ ϓϩόΠμʔͷ ࣮ࡍͷ࢖͍ํ ػೳཁ๬ʹશ෦ॻ͘Θ͚ʹ΋͍͔ͳ͍

Slide 41

Slide 41 text

ड͚ೖΕςετ΍ γεςϜςετͰؤுΔҊ΋͋Δ

Slide 42

Slide 42 text

Ͱ͖Ε͹ͬͪ͜ଆͰ ௵͓͖͍ͯͨ͠

Slide 43

Slide 43 text

ͦΜͳத

Slide 44

Slide 44 text

No content

Slide 45

Slide 45 text

ৄࡉʹղઆ ͞Ε͍ͯͨ ϫʔΫγϣοϓ

Slide 46

Slide 46 text

࣮ྫϚοϐϯά

Slide 47

Slide 47 text

՝୊ͷղܾʹ ͳΓͦ͏ͩͬͨͷͰ ࢼͯ͠Έͨ࿩

Slide 48

Slide 48 text

࣮ྫϚοϐϯάͷ ؆୯ͳઆ໌

Slide 49

Slide 49 text

ϙετΠοτΛ ࢖͏ϫʔΫγϣοϓ

Slide 50

Slide 50 text

ର৅ʹ͢Δ ϑΟʔνϟʔΛ ܾΊΔ

Slide 51

Slide 51 text

No content

Slide 52

Slide 52 text

۩ମྫΛ ࣭໰ܗࣜͰڍ͛ͯ هड़͍ͯ͘͠

Slide 53

Slide 53 text

No content

Slide 54

Slide 54 text

ෳ਺ͷ۩ମྫΛ ந৅Խͯ͠ ϧʔϧΛ࡞੒͢Δ

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

ਐΊͳ͕ΒϧʔϧΛ ચ࿅͍ͯ͘͠

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

No content

Slide 59

Slide 59 text

No content

Slide 60

Slide 60 text

ෆ໌ͳ΋ͷ͸ ٙ໰఺ͱͯ͠ ੺͍ϙετΠοτʹ هड़͍ͯ͘͠

Slide 61

Slide 61 text

No content

Slide 62

Slide 62 text

͜Ε͚ͩ

Slide 63

Slide 63 text

͜ΕΛ1ͭͷ ϑΟʔνϟʔʹ͖ͭ 30෼͙Β͍Ͱճ͢

Slide 64

Slide 64 text

࠷ऴతͳ Ξ΢τϓοτ

Slide 65

Slide 65 text

No content

Slide 66

Slide 66 text

ϑΟʔνϟʔ͕ຬͨ͢΂͖ཁ݅ ϧʔϧ

Slide 67

Slide 67 text

͕͜͜ଟ͍ͱϑΟʔνϟʔͷ ཻ౓͕େ͖͗͢Δ͔΋͠Εͳ͍

Slide 68

Slide 68 text

۩ମྫ

Slide 69

Slide 69 text

ͦͷ··ड͚ೖΕςετͷ ςετέʔεͱͯ͠࢖͑Δ

Slide 70

Slide 70 text

No content

Slide 71

Slide 71 text

۩ମྫ͕ͭͷϧʔϧʹ ଟ͘ඥ͍͍ͭͯͨ৔߹ ෳࡶͳϧʔϧʹͳ͍ͬͯΔ ͔΋͠Εͳ͍

Slide 72

Slide 72 text

ݱஈ֊ͷߟྀ࿙Ε

Slide 73

Slide 73 text

௨ৗͩͬͨΒ։ൃ͕ ਐΜͰ͔Βݟ͔ͭͬͯ ख໭ΓʹͳΓಘΔ΋ͷ

Slide 74

Slide 74 text

΍Γํࣗମ͸؆୯

Slide 75

Slide 75 text

ಋೖ΋͠΍͍͢

Slide 76

Slide 76 text

No content

Slide 77

Slide 77 text

ಋೖͯ͠ Ͳ͏͔ͩͬͨ

Slide 78

Slide 78 text

ྑ͍͜ͱ͕ ଟ͔ͬͨ

Slide 79

Slide 79 text

࣮ྫϚοϐϯά ΍ͬͯΈͯΑ͔ͬͨ ͜ͱΛ঺հ

Slide 80

Slide 80 text

ͦͷ1

Slide 81

Slide 81 text

࣮૷ணखલʹ ख໭ΓʹͳΓಘΔ ͜ͱ͕ൃݟͰ͖Δ

Slide 82

Slide 82 text

͜ͷ෦෼΍

Slide 83

Slide 83 text

͜ͷ෦෼

Slide 84

Slide 84 text

ࠓ·Ͱ΋࢓༷౳ͷ υΩϡϝϯτ͸ ϨϏϡʔ͞Ε͍ͯͨ

Slide 85

Slide 85 text

ʮϨϏϡʔʯ ͱ͍͏ܗͩͱจষͷ ੔߹ੑʹूத ͯ͠͠·͏

Slide 86

Slide 86 text

ຬͨ͢΂͖΋ͷ͕ ຬ͍ͨͤͯΔ͔ ͱ͍͏෦෼ʹ ໨͕ߦ͖ͮΒ͍

Slide 87

Slide 87 text

࣮ྫϚοϐϯάͰ͸ ຬͨ͢΂͖ཁ͕݅ ۩ମྫͱͯ͠ڍ͕Δ

Slide 88

Slide 88 text

۩ମྫ = ໰

Slide 89

Slide 89 text

໰͕ຬͨͤΔ͔ ֬ೝ͢Δ͜ͱʹͳΔ

Slide 90

Slide 90 text

݁Ռͱͯ͠

Slide 91

Slide 91 text

ཁ݅ʹର͢Δ ςετʹͳ͍ͬͯΔ

Slide 92

Slide 92 text

࣮ྫϚοϐϯά͸ ໰Λޮ཰తʹ ूΊΒΕΔ

Slide 93

Slide 93 text

ڞ௨ͷ৔Ͱ ໰͕ू·ΔͨΊ ೝࣝͷᴥᴪ͕ݮΔ

Slide 94

Slide 94 text

ࠓ·Ͱ͸ݕ஌ Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨ ͜ͱΛ࣮૷લʹݕ஌ Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

Slide 95

Slide 95 text

ͦͷ2

Slide 96

Slide 96 text

ϑΟʔνϟʔͷ ঢ়گͷ೺Ѳ

Slide 97

Slide 97 text

͜ͷ෦෼

Slide 98

Slide 98 text

ϞσϦϯάલ΍ ϑΟʔνϟʔʹ ର࣮ͯ͠ࢪͨ͠ͱ͖

Slide 99

Slide 99 text

ཁ͕݅͏·͘ ෼ׂͰ͖͍ͯͳ͍ ͱ͖͸ܗ͕͓͔͘͠ ͳ͍ͬͯ͘

Slide 100

Slide 100 text

࣮ࡍʹ͋ͬͨ࿩

Slide 101

Slide 101 text

No content

Slide 102

Slide 102 text

͜ͷ෦෼

Slide 103

Slide 103 text

ϧʔϧΛߏ੒͢Δ ۩ମྫ͕ଟ͗͢Δ

Slide 104

Slide 104 text

ϑΟʔνϟʔͷൣғ͕ ޿͗ͨͨ͢Ίෳࡶͳ ϧʔϧʹͳͬͯ͠·ͬͨ

Slide 105

Slide 105 text

ϧʔϧͦͷ΋ͷ͕෼ׂͰ͖ͳ͍͔ ߟྀͨ݁͠ՌϑΟʔνϟʔΛ෼ׂͨ͠

Slide 106

Slide 106 text

No content

Slide 107

Slide 107 text

ٙ໰఺͕ଟ͍ͷ΋ ͕͋ͬͨ

Slide 108

Slide 108 text

ϧʔϧͷ਺͕ଟ͗͢Δ

Slide 109

Slide 109 text

ϧʔϧͷؒʹམͪΔ ཁ݅࿙Ε͕ͷՄೳੑ͕͋ͬͨ

Slide 110

Slide 110 text

ਐΜͰ͍ΔϑΟʔνϟʔ ͕ͩͬͨ৭ʑݟ௚͕͠૸ͬͨ

Slide 111

Slide 111 text

ͲͪΒ΋30෼ఔ౓Ͱ ݁Ռ͕ಘΒΕͨ

Slide 112

Slide 112 text

࣮૷ʹೖΔલʹ ͜͜·ͰΘ͔Ε͹ يಓमਖ਼͕༰қ

Slide 113

Slide 113 text

࣮૷͕࢝·͔ͬͯΒ େ͖ͳཁ݅มߋ͕ ى͖ͮΒ͘ͳͬͨ

Slide 114

Slide 114 text

ͦͷ3

Slide 115

Slide 115 text

Ϗδωεଆͷ஌ࣝΛ ϓϩμΫτʹ൓ө ͤ͞΍͍͢

Slide 116

Slide 116 text

͜ͷ෦෼

Slide 117

Slide 117 text

ཁ݅ఆٛલ΍ υϝΠϯϞσϦϯά ౳ͷந৅౓ͷ ߴ͍ஈ֊

Slide 118

Slide 118 text

ந৅Խ͢Δʹ͸ ۩ମྫ͕ඞཁʹͳΔ

Slide 119

Slide 119 text

ͦͷஈ֊Ͱ͋͑ͯ ࣮ྫϚοϐϯάΛ ࢖ͬͯΈΔ

Slide 120

Slide 120 text

͔ͳΓޮՌ͕͋ͬͨ

Slide 121

Slide 121 text

CSɾSalesͱ͍ͬͨ ϏδωεଆϝΠϯͰ ΍ͬͯΈͨ

Slide 122

Slide 122 text

No content

Slide 123

Slide 123 text

େྔʹू·ͬͨ

Slide 124

Slide 124 text

ϧʔϧͱ۩ମྫΛ ߦͬͨΓདྷͨΓ ͢Δ͜ͱͰ۩ମྫ͕ ڍ͕Γ΍͍͢

Slide 125

Slide 125 text

৔߹ʹ΋ΑΔ͕ ʮώΞϦϯάʯ ͱ͍͏ܗΑΓ΋ ޮ཰͕͍͍ҹ৅

Slide 126

Slide 126 text

ϞσϦϯά΍ ཁ݅ఆ͕ٛ ΍Γ΍͘͢ͳͬͨ

Slide 127

Slide 127 text

ͦͷ4

Slide 128

Slide 128 text

ΞδϟΠϧతͳ ։ൃͷਐΊํͷଅਐ

Slide 129

Slide 129 text

ΞδϟΠϧ։ൃ

Slide 130

Slide 130 text

΍Γ͖Ζ͏ͱ͢Δͱ ݁ߏ೉͍͠

Slide 131

Slide 131 text

ಛʹ֎෦ཁҼΛ ׬શʹίϯτϩʔϧ ͢Δͷ͕೉͍͠

Slide 132

Slide 132 text

๩͘͠ͳͬͯ ίϛϡχέʔγϣϯ ͕ݮ͍ͬͯ͘

Slide 133

Slide 133 text

݁Ռͱͯ͠ ϛχ΢Υʔλʔ ϑΥʔϧʹ͍ۙ ߏ଄ʹͳΓ͕ͪ

Slide 134

Slide 134 text

ΞϧϓͰͷ ࣮ྫϚοϐϯάͷ ର৅

Slide 135

Slide 135 text

υϝΠϯϞσϦϯά ཁ݅ఆٛ σβΠϯϨϏϡʔ ςετ࢓༷ॻϨϏϡʔ

Slide 136

Slide 136 text

։ൃணखલͷ ʮϨϏϡʔʯ͕ ࣮ࢪ͞Ε͍ͯͨ ஈ֊Ͱࢼͯ͠Έͨ

Slide 137

Slide 137 text

લड़ͷ఺΋ Α͔͕ͬͨ

Slide 138

Slide 138 text

ίϛϡχέʔγϣϯ Λ࡞Δڧ੍తͳ ఺ͱͯ͠࡞༻ͨ͠

Slide 139

Slide 139 text

࣮ࢪ΋؆୯Ͱ Ξ΢τϓοτ΋ Θ͔Γ΍͍͢

Slide 140

Slide 140 text

ࢀՃऀͷڞ௨஌͕ ࡞ΕΔ

Slide 141

Slide 141 text

݁Ռతʹ ΞδϟΠϧͬΆ͘ ͳ͍ͬͯ͘

Slide 142

Slide 142 text

ϓϩμΫτଆ΋ خ͍͕͠

Slide 143

Slide 143 text

Ϗδωεଆʹ΋ ϝϦοτ

Slide 144

Slide 144 text

։ൃऴྃલ͔Β ։ൃ͢Δػೳͷ ৄࡉ͕೺ѲͰ͖Δ

Slide 145

Slide 145 text

ػೳ֬ೝ࣌΍ CSͷରԠ४උ͕ ࣄલʹͰ͖Δ Α͏ʹͳͬͨ

Slide 146

Slide 146 text

ΞϧϓͰ͸ Ϗδωεଆ͔Β ࣮ྫϚοϐϯάͷ ධ൑ׂ͕ͱྑ͍

Slide 147

Slide 147 text

Ϗδωεଆ͕ࣗ਎ͷ ஌ࣝ΍ܦݧΛ ϓϩμΫτʹ ௚઀ίϛοτ͢Δ ػձʹ΋ͳ͍ͬͯΔ

Slide 148

Slide 148 text

։ൃ͚ͩͰͳ͘ ձࣾશମͱͯ͠ ϓϩηε͕վળ ͭͭ͋͠Δ

Slide 149

Slide 149 text

͜͜·Ͱ͕ ࣮ྫϚοϐϯά ΍ͬͯΈͯ Α͔ͬͨ͜ͱ

Slide 150

Slide 150 text

࣮ྫϚοϐϯάΛ ࣮ࢪ͖ͯͯ͠ ཷ·ͬͨϊ΢ϋ΢

Slide 151

Slide 151 text

ձࣾݻ༗ͷࣄ৘΋ ͋Δ͸ͣͳͷͰ ͦͷ··Ͱ͸ ࢖͑ͳ͍͔΋

Slide 152

Slide 152 text

ҰԠల։

Slide 153

Slide 153 text

ϊ΢ϋ΢1

Slide 154

Slide 154 text

໰Λग़͠΍͍͢ ঢ়گΛ࡞Δ

Slide 155

Slide 155 text

ϑΟʔνϟʔ͚ͩͷ ڞ༗ͩͱ۩ମྫ͕ ڍ͕ΓͮΒ͍

Slide 156

Slide 156 text

ϑΟʔνϟʔ ʴ Ͳ͏͍͏໨త͔

Slide 157

Slide 157 text

໨తͷྫ

Slide 158

Slide 158 text

طଘͷϞσϧͱͷ ݉Ͷ߹͍͸Ͳ͏͔

Slide 159

Slide 159 text

࣮ࡍʹ࢖͏Ϣʔβʔ ͷࢹ఺Ͱͷը໘ૢ࡞

Slide 160

Slide 160 text

ࠓ·ͰӦۀ࣌΍ CSରԠ࣌ʹ͋ͬͨ ຊ౰ʹ۩ମతͳ ͜ͱΛ஌Γ͍ͨ

Slide 161

Slide 161 text

ͷΑ͏ͳײ͡

Slide 162

Slide 162 text

هԱΛḷΓ΍͍͢ Α͏ͳ໨తΛ ఏࣔ͢Δͱྑ͍ձʹ ͳΓ΍͍͢

Slide 163

Slide 163 text

ϖϧιφ͕͋ΔͳΒ ͦΕΛࢀরͯ͠΋ ͍͍͔΋͠Εͳ͍

Slide 164

Slide 164 text

ϊ΢ϋ΢2

Slide 165

Slide 165 text

είʔϓ࠷ॳʹ ໌֬ʹ͢Δ

Slide 166

Slide 166 text

ϧʔϧԽʹ͋ͨͬͯ Ұఆٞ࿦΋ൃੜ͢Δ

Slide 167

Slide 167 text

ͦΕ͕ൃࢄ͠ͳ͍ Α͏ʹ͢Δ ඞཁ͕͋Δ

Slide 168

Slide 168 text

࠷ॳʹείʔϓΛ ໌ࣔ͢Δ͜ͱͰ ٞ࿦͕࢝·ͬͨͱ͖ʹ ͦͷൣғ͔൱͔ͷ ࿩ʹͳΔ

Slide 169

Slide 169 text

ٞ࿦͕ൃࢄ ͮ͠Β͘ͳΔ

Slide 170

Slide 170 text

۩ମྫ

Slide 171

Slide 171 text

ܦཧ୲౰ऀ͕ ੥ٻॻΛૹΔ·Ͱ

Slide 172

Slide 172 text

ࣗࣾγεςϜ͔Β ࢖༻ྔΛूΊͯ ੥ٻʹ൓ө͢Δ·Ͱ

Slide 173

Slide 173 text

Έ͍ͨͳײ͡

Slide 174

Slide 174 text

ڥք͚ͮΒΕͨ ίϯςΩετ

Slide 175

Slide 175 text

׳Εͯ͘Δͱ ࢀՃऀࣗ਎͕ είʔϓΛҙࣝ ͯ͘͠ΕΔ

Slide 176

Slide 176 text

ϊ΢ϋ΢3

Slide 177

Slide 177 text

ٞࣄ࿥΋ ۩ମྫ౳ʹ࢒͢

Slide 178

Slide 178 text

No content

Slide 179

Slide 179 text

͜͏͍͏෦෼΍

Slide 180

Slide 180 text

͜͏͍͏෦෼

Slide 181

Slide 181 text

࠷ॳʹॻ͍ͯ͋ͬͨ ࣄͷิ଍͕ޱ಄Ͱ࿩͞Εͨ

Slide 182

Slide 182 text

ͭͷ۩ମྫ͔Β ೿ੜͨ͠࿩͕ग़͖ͯͨ

Slide 183

Slide 183 text

ޱ಄Ͱग़ͨ͜ͱ͸۩ମྫ͕ ؚ·Ε͍ͯΔࣄ͕ଟ͍ͨΊ ੵۃతʹ࢒͢

Slide 184

Slide 184 text

ؔ࿈෇͚ΒΕͯ ৘ใ͕࢒Δ

Slide 185

Slide 185 text

͋ͱ͔Βࢀরͨ͠ͱ͖ʹ ৘ใྔ͕૿͑Δ

Slide 186

Slide 186 text

ϊ΢ϋ΢4

Slide 187

Slide 187 text

ϧʔϧԽͷ ڠྗΛٻΊΔ

Slide 188

Slide 188 text

͜ͷ෦෼

Slide 189

Slide 189 text

ڪΒ͘QA୲౰͕ ओ࠵͢Δͱ ϑΝγϦςʔλʔΛ ݉೚͢Δ͜ͱʹͳΔ

Slide 190

Slide 190 text

ϑΝγϦςʔγϣϯ ͱϧʔϧԽΛฒྻ ͢Δͷ͸೉қ౓͕ ඇৗʹߴ͍

Slide 191

Slide 191 text

࠷ॳʹ໌ࣔతʹ ڠྗऀΛࢦ໊͢Δ

Slide 192

Slide 192 text

ཁ݅ͳΒPO΍ ͦΕʹ४ͣΔਓ

Slide 193

Slide 193 text

σβΠϯϨϏϡʔ ͳΒσβΠφ

Slide 194

Slide 194 text

QA͕ੜ൒Մͳ஌ࣝͰ ϧʔϧԽ͢ΔΑΓ ਫ਼౓͕ߴ͍

Slide 195

Slide 195 text

ڠྗ͢Δ͜ͱͰ ޮ཰తͳձʹͳΔ

Slide 196

Slide 196 text

ϊ΢ϋ΢͸ ଞʹ΋͋Δ͕ एׯࡉ͔͍ͷͰׂѪ

Slide 197

Slide 197 text

͜Ε͔Β ΍͍͖͍ͬͯͨ͜ͱ

Slide 198

Slide 198 text

ఆࣜԽͱࣗಈԽ

Slide 199

Slide 199 text

ͦ΋ͦ΋BDDຊͰͷ ࣮ྫϚοϐϯάͷ ঺հͷ͞Εํ

Slide 200

Slide 200 text

BDDͷྲྀΕ

Slide 201

Slide 201 text

No content

Slide 202

Slide 202 text

#%%ͱ͍͏ͷ͸ஈ֊͋Δ

Slide 203

Slide 203 text

࣮ྫϚοϐϯά͸ ʮൃݟʯͷͨΊʹ ࢖͑ΔϫʔΫγϣοϓͷͭ

Slide 204

Slide 204 text

࣍ʹܨ͛Δඞཁ͕͋Δ

Slide 205

Slide 205 text

ҰํͰʮൃݟʯ্͕ख͘Ͱ͖ͳ͍ͱ ޙଓʹ্ख͘ܨ͕Βͳ͍ͱ͍͏࿩΋͋Δ

Slide 206

Slide 206 text

ͦͷͨΊࠓݱஈ֊Ͱ͸ ʮൃݟʯʹूத͍ͯ͠Δ

Slide 207

Slide 207 text

͍ͣΕ͸ͪ͜Βʹ΋ खΛ෇͚͍ͨ

Slide 208

Slide 208 text

͓ΘΓʹ

Slide 209

Slide 209 text

࣮ྫϚοϐϯάΛ ಋೖͯ͠Έͨ

Slide 210

Slide 210 text

ख͕ܰͩޮՌ͕ߴ͍

Slide 211

Slide 211 text

ཁ݅ఆٛ࿙ΕʹΑΔ ෆ۩߹͸ ݮগ܏޲ʹ͋Δ

Slide 212

Slide 212 text

΋ͪΖΜ ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍ ͨΊ໢ཏతͳܗͷ ςετ΋ඞཁ

Slide 213

Slide 213 text

ซ༻͠ͳ͕Β ඼࣭ΛߴΊ͍ͯ͘

Slide 214

Slide 214 text

͔͜͜Βఆܕจ

Slide 215

Slide 215 text

ΞϧϓגࣜձࣾͰ͸ QAΤϯδχΞΛ ࠾༻தͰ͢

Slide 216

Slide 216 text

඼࣭จԽʹཧղͷ ͋Δ૊৫

Slide 217

Slide 217 text

TwitterͰ΋ MeetyͰ΋ؾܰʹ ͓੠͕͚͍ͩ͘͞