Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

QAエンジニアが実例マッピングを2ヶ月運用した話 / Example Mapping for 2 months

nametake
July 19, 2022

QAエンジニアが実例マッピングを2ヶ月運用した話 / Example Mapping for 2 months

[JaSST nano vol.14](https://jasst-nano.connpass.com/event/253258/) の発表資料です。

スライド内で紹介している資料

[Agile Testing Condensed Japanese Edition](https://leanpub.com/agiletesting-condensed-japanese-edition)
[The BDD Books - Discovery (Japanese Edition)](https://leanpub.com/bddbooks-discovery-jp)

参考資料
[事例から学ぶ実例マッピングのやり方 / Example Mapping
](https://speakerdeck.com/nihonbuson/example-mapping)
[Scalebase](https://scalebase.com/)

nametake

July 19, 2022
Tweet

More Decks by nametake

Other Decks in Technology

Transcript

 1. QAΤϯδχΞ͕


  ࣮ྫϚοϐϯάΛ


  2ϲ݄ӡ༻ͨ͠࿩
  @nametake

  View Slide

 2. Shogo Nameki
  QAΤϯδχΞ
  Ξϧϓגࣜձࣾ

  View Slide

 3. Shogo Nameki
  @nametake
  @nametake1009

  View Slide

 4. View Slide

 5. View Slide

 6. View Slide

 7. View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. ΞδϟΠϧ


  ςεςΟϯάతͳ


  औ૊ΈΛ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 12. ͜͜2ϲ݄ؒ


  ΍͖ͬͯͨ


  ࣮ྫϚοϐϯάʹ


  ͍ͭͯͷ࿩

  View Slide

 13. ࣮ྫϚοϐϯάΛ


  ΍Γ࢝ΊΔલ

  View Slide

 14. ࣾ಺Ͱ๊͍͑ͯͨ


  ՝୊ͷ1ͭ

  View Slide

 15. Staging؀ڥ


  σϓϩΠޙʹCS΍


  Sales͔Βཁ݅࿙Ε΍


  ՝୊Λࢦఠ͞ΕΔ

  View Slide

 16. GFBUVSF
  EFWFMPQNFOU
  TUBHJOH
  QSPEVDUJPO
  ਫ༵೔ ਫ༵೔

  View Slide

 17. GFBUVSF
  EFWFMPQNFOU
  TUBHJOH
  QSPEVDUJPO
  ਫ༵೔ ਫ༵೔
  ड͚ೖΕςετऴྃ

  View Slide

 18. GFBUVSF
  EFWFMPQNFOU
  TUBHJOH
  QSPEVDUJPO
  ਫ༵೔ ਫ༵೔
  ཌਫ༵೔ʹ
  TUBHJOH؀ڥʹ
  ϦϦʔε
  ड͚ೖΕςετऴྃ

  View Slide

 19. GFBUVSF
  EFWFMPQNFOU
  TUBHJOH
  QSPEVDUJPO
  ਫ༵೔ ਫ༵೔
  ཌਫ༵೔ʹ
  TUBHJOH؀ڥʹ
  ϦϦʔε
  ཌʑਫ༵೔ʹ
  QSPEVDUJPO؀ڥʹ
  ϦϦʔε
  ड͚ೖΕςετऴྃ

  View Slide

 20. GFBUVSF
  EFWFMPQNFOU
  TUBHJOH
  QSPEVDUJPO
  ਫ༵೔ ਫ༵೔
  ཌਫ༵೔ʹ
  TUBHJOH؀ڥʹ
  ϦϦʔε
  ཌʑਫ༵೔ʹ
  QSPEVDUJPO؀ڥʹ
  ϦϦʔε
  ड͚ೖΕςετऴྃ
  ͜ͷظؒͰ$4ϝϯόʔʹ
  ৮ͬͯ΋Β͍ͬͯΔ

  View Slide

 21. GFBUVSF
  EFWFMPQNFOU
  TUBHJOH
  QSPEVDUJPO
  ਫ༵೔ ਫ༵೔
  ཌਫ༵೔ʹ
  TUBHJOH؀ڥʹ
  ϦϦʔε
  ཌʑਫ༵೔ʹ
  QSPEVDUJPO؀ڥʹ
  ϦϦʔε
  ड͚ೖΕςετऴྃ
  ͜͜Ͱࢦఠ͞ΕΔ

  View Slide

 22. ୯७ͳෆ۩߹͔Β


  ࢥͬͯͨͷͱ


  ͪΐͬͱҧ͏


  Έ͍ͨͳࢦఠ·Ͱ

  View Slide

 23. ϦϦʔεલʹ


  ରԠ͕ඞཁͳΔͨΊ


  νʔϜͷෛ୲ʹ


  ͳͬͨΓ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 24. Ұํ

  View Slide

 25. StagingϦϦʔεલ΋


  ςετΛͪΌΜͱ


  ߦ͍ͬͯͯ


  PRD΋ॻ͍͍ͯΔ

  View Slide

 26. ͳͥى͖Δ͔

  View Slide

 27. Ծઆ

  View Slide

 28. CSɾSalesͱ


  ։ൃνʔϜͰ


  ࢀর͢Δ۩ମͷ


  ਺͕ҧ͏

  View Slide

 29. ݱࡏͷϓϩμΫτ


  ։ൃͷਐΊํ

  View Slide

 30. $4 1E. 5FBN
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 31. $4 1E. 5FBN
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 32. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 33. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13%
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 34. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 35. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 36. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 37. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ಈ࡞֬ೝ
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 38. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ಈ࡞֬ೝ
  ࢀর͢Δ۩ମͷ਺͕ҧ͏ͷͰ
  ந৅Խ͞ΕͨػೳʹζϨ͕ݟ͔ͭΔ
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 39. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ։ൃத΋ςετཁ݅౳Λ࡞੒͢Δ࣌΋
  Ḫ͍ͬͯΔ͕ḷΓண͚ͳ͍
  ސ٬ͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ

  View Slide

 40. $4 1E. 5FBN
  ػೳཁ๬ 13% ػೳ
  ϓϩόΠμʔͷ
  ࣮ࡍͷ࢖͍ํ
  ػೳཁ๬ʹશ෦ॻ͘Θ͚ʹ΋͍͔ͳ͍

  View Slide

 41. ड͚ೖΕςετ΍
  γεςϜςετͰؤுΔҊ΋͋Δ

  View Slide

 42. Ͱ͖Ε͹ͬͪ͜ଆͰ
  ௵͓͖͍ͯͨ͠

  View Slide

 43. ͦΜͳத

  View Slide

 44. View Slide

 45. ৄࡉʹղઆ


  ͞Ε͍ͯͨ


  ϫʔΫγϣοϓ

  View Slide

 46. ࣮ྫϚοϐϯά

  View Slide

 47. ՝୊ͷղܾʹ


  ͳΓͦ͏ͩͬͨͷͰ


  ࢼͯ͠Έͨ࿩

  View Slide

 48. ࣮ྫϚοϐϯάͷ


  ؆୯ͳઆ໌

  View Slide

 49. ϙετΠοτΛ


  ࢖͏ϫʔΫγϣοϓ

  View Slide

 50. ର৅ʹ͢Δ


  ϑΟʔνϟʔΛ


  ܾΊΔ

  View Slide

 51. View Slide

 52. ۩ମྫΛ


  ࣭໰ܗࣜͰڍ͛ͯ


  هड़͍ͯ͘͠

  View Slide

 53. View Slide

 54. ෳ਺ͷ۩ମྫΛ


  ந৅Խͯ͠


  ϧʔϧΛ࡞੒͢Δ

  View Slide

 55. View Slide

 56. ਐΊͳ͕ΒϧʔϧΛ


  ચ࿅͍ͯ͘͠

  View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. ෆ໌ͳ΋ͷ͸


  ٙ໰఺ͱͯ͠


  ੺͍ϙετΠοτʹ


  هड़͍ͯ͘͠

  View Slide

 61. View Slide

 62. ͜Ε͚ͩ

  View Slide

 63. ͜ΕΛ1ͭͷ


  ϑΟʔνϟʔʹ͖ͭ


  30෼͙Β͍Ͱճ͢

  View Slide

 64. ࠷ऴతͳ


  Ξ΢τϓοτ

  View Slide

 65. View Slide

 66. ϑΟʔνϟʔ͕ຬͨ͢΂͖ཁ݅ ϧʔϧ

  View Slide

 67. ͕͜͜ଟ͍ͱϑΟʔνϟʔͷ
  ཻ౓͕େ͖͗͢Δ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 68. ۩ମྫ

  View Slide

 69. ͦͷ··ड͚ೖΕςετͷ
  ςετέʔεͱͯ͠࢖͑Δ

  View Slide

 70. View Slide

 71. ۩ମྫ͕ͭͷϧʔϧʹ
  ଟ͘ඥ͍͍ͭͯͨ৔߹
  ෳࡶͳϧʔϧʹͳ͍ͬͯΔ
  ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 72. ݱஈ֊ͷߟྀ࿙Ε

  View Slide

 73. ௨ৗͩͬͨΒ։ൃ͕
  ਐΜͰ͔Βݟ͔ͭͬͯ
  ख໭ΓʹͳΓಘΔ΋ͷ

  View Slide

 74. ΍Γํࣗମ͸؆୯

  View Slide

 75. ಋೖ΋͠΍͍͢

  View Slide

 76. View Slide

 77. ಋೖͯ͠


  Ͳ͏͔ͩͬͨ

  View Slide

 78. ྑ͍͜ͱ͕


  ଟ͔ͬͨ

  View Slide

 79. ࣮ྫϚοϐϯά


  ΍ͬͯΈͯΑ͔ͬͨ


  ͜ͱΛ঺հ

  View Slide

 80. ͦͷ1

  View Slide

 81. ࣮૷ணखલʹ


  ख໭ΓʹͳΓಘΔ


  ͜ͱ͕ൃݟͰ͖Δ

  View Slide

 82. ͜ͷ෦෼΍

  View Slide

 83. ͜ͷ෦෼

  View Slide

 84. ࠓ·Ͱ΋࢓༷౳ͷ


  υΩϡϝϯτ͸


  ϨϏϡʔ͞Ε͍ͯͨ

  View Slide

 85. ʮϨϏϡʔʯ


  ͱ͍͏ܗͩͱจষͷ


  ੔߹ੑʹूத


  ͯ͠͠·͏

  View Slide

 86. ຬͨ͢΂͖΋ͷ͕


  ຬ͍ͨͤͯΔ͔


  ͱ͍͏෦෼ʹ


  ໨͕ߦ͖ͮΒ͍

  View Slide

 87. ࣮ྫϚοϐϯάͰ͸


  ຬͨ͢΂͖ཁ͕݅


  ۩ମྫͱͯ͠ڍ͕Δ

  View Slide

 88. ۩ମྫ = ໰

  View Slide

 89. ໰͕ຬͨͤΔ͔


  ֬ೝ͢Δ͜ͱʹͳΔ

  View Slide

 90. ݁Ռͱͯ͠

  View Slide

 91. ཁ݅ʹର͢Δ


  ςετʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 92. ࣮ྫϚοϐϯά͸


  ໰Λޮ཰తʹ


  ूΊΒΕΔ

  View Slide

 93. ڞ௨ͷ৔Ͱ


  ໰͕ू·ΔͨΊ


  ೝࣝͷᴥᴪ͕ݮΔ

  View Slide

 94. ࠓ·Ͱ͸ݕ஌


  Ͱ͖͍ͯͳ͔ͬͨ


  ͜ͱΛ࣮૷લʹݕ஌


  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 95. ͦͷ2

  View Slide

 96. ϑΟʔνϟʔͷ


  ঢ়گͷ೺Ѳ

  View Slide

 97. ͜ͷ෦෼

  View Slide

 98. ϞσϦϯάલ΍


  ϑΟʔνϟʔʹ


  ର࣮ͯ͠ࢪͨ͠ͱ͖

  View Slide

 99. ཁ͕݅͏·͘


  ෼ׂͰ͖͍ͯͳ͍


  ͱ͖͸ܗ͕͓͔͘͠


  ͳ͍ͬͯ͘

  View Slide

 100. ࣮ࡍʹ͋ͬͨ࿩

  View Slide

 101. View Slide

 102. ͜ͷ෦෼

  View Slide

 103. ϧʔϧΛߏ੒͢Δ
  ۩ମྫ͕ଟ͗͢Δ

  View Slide

 104. ϑΟʔνϟʔͷൣғ͕
  ޿͗ͨͨ͢Ίෳࡶͳ
  ϧʔϧʹͳͬͯ͠·ͬͨ

  View Slide

 105. ϧʔϧͦͷ΋ͷ͕෼ׂͰ͖ͳ͍͔
  ߟྀͨ݁͠ՌϑΟʔνϟʔΛ෼ׂͨ͠

  View Slide

 106. View Slide

 107. ٙ໰఺͕ଟ͍ͷ΋
  ͕͋ͬͨ

  View Slide

 108. ϧʔϧͷ਺͕ଟ͗͢Δ

  View Slide

 109. ϧʔϧͷؒʹམͪΔ
  ཁ݅࿙Ε͕ͷՄೳੑ͕͋ͬͨ

  View Slide

 110. ਐΜͰ͍ΔϑΟʔνϟʔ
  ͕ͩͬͨ৭ʑݟ௚͕͠૸ͬͨ

  View Slide

 111. ͲͪΒ΋30෼ఔ౓Ͱ


  ݁Ռ͕ಘΒΕͨ

  View Slide

 112. ࣮૷ʹೖΔલʹ


  ͜͜·ͰΘ͔Ε͹


  يಓमਖ਼͕༰қ

  View Slide

 113. ࣮૷͕࢝·͔ͬͯΒ


  େ͖ͳཁ݅มߋ͕


  ى͖ͮΒ͘ͳͬͨ

  View Slide

 114. ͦͷ3

  View Slide

 115. Ϗδωεଆͷ஌ࣝΛ


  ϓϩμΫτʹ൓ө


  ͤ͞΍͍͢

  View Slide

 116. ͜ͷ෦෼

  View Slide

 117. ཁ݅ఆٛલ΍


  υϝΠϯϞσϦϯά


  ౳ͷந৅౓ͷ


  ߴ͍ஈ֊

  View Slide

 118. ந৅Խ͢Δʹ͸


  ۩ମྫ͕ඞཁʹͳΔ

  View Slide

 119. ͦͷஈ֊Ͱ͋͑ͯ


  ࣮ྫϚοϐϯάΛ


  ࢖ͬͯΈΔ

  View Slide

 120. ͔ͳΓޮՌ͕͋ͬͨ

  View Slide

 121. CSɾSalesͱ͍ͬͨ


  ϏδωεଆϝΠϯͰ


  ΍ͬͯΈͨ

  View Slide

 122. View Slide

 123. େྔʹू·ͬͨ

  View Slide

 124. ϧʔϧͱ۩ମྫΛ


  ߦͬͨΓདྷͨΓ


  ͢Δ͜ͱͰ۩ମྫ͕


  ڍ͕Γ΍͍͢

  View Slide

 125. ৔߹ʹ΋ΑΔ͕


  ʮώΞϦϯάʯ


  ͱ͍͏ܗΑΓ΋


  ޮ཰͕͍͍ҹ৅

  View Slide

 126. ϞσϦϯά΍


  ཁ݅ఆ͕ٛ


  ΍Γ΍͘͢ͳͬͨ

  View Slide

 127. ͦͷ4

  View Slide

 128. ΞδϟΠϧతͳ


  ։ൃͷਐΊํͷଅਐ

  View Slide

 129. ΞδϟΠϧ։ൃ

  View Slide

 130. ΍Γ͖Ζ͏ͱ͢Δͱ


  ݁ߏ೉͍͠

  View Slide

 131. ಛʹ֎෦ཁҼΛ


  ׬શʹίϯτϩʔϧ


  ͢Δͷ͕೉͍͠

  View Slide

 132. ๩͘͠ͳͬͯ


  ίϛϡχέʔγϣϯ
  ͕ݮ͍ͬͯ͘

  View Slide

 133. ݁Ռͱͯ͠


  ϛχ΢Υʔλʔ


  ϑΥʔϧʹ͍ۙ


  ߏ଄ʹͳΓ͕ͪ

  View Slide

 134. ΞϧϓͰͷ


  ࣮ྫϚοϐϯάͷ


  ର৅

  View Slide

 135. υϝΠϯϞσϦϯά


  ཁ݅ఆٛ


  σβΠϯϨϏϡʔ


  ςετ࢓༷ॻϨϏϡʔ

  View Slide

 136. ։ൃணखલͷ


  ʮϨϏϡʔʯ͕


  ࣮ࢪ͞Ε͍ͯͨ


  ஈ֊Ͱࢼͯ͠Έͨ

  View Slide

 137. લड़ͷ఺΋


  Α͔͕ͬͨ

  View Slide

 138. ίϛϡχέʔγϣϯ


  Λ࡞Δڧ੍తͳ


  ఺ͱͯ͠࡞༻ͨ͠

  View Slide

 139. ࣮ࢪ΋؆୯Ͱ


  Ξ΢τϓοτ΋


  Θ͔Γ΍͍͢

  View Slide

 140. ࢀՃऀͷڞ௨஌͕


  ࡞ΕΔ

  View Slide

 141. ݁Ռతʹ


  ΞδϟΠϧͬΆ͘


  ͳ͍ͬͯ͘

  View Slide

 142. ϓϩμΫτଆ΋


  خ͍͕͠

  View Slide

 143. Ϗδωεଆʹ΋


  ϝϦοτ

  View Slide

 144. ։ൃऴྃલ͔Β


  ։ൃ͢Δػೳͷ


  ৄࡉ͕೺ѲͰ͖Δ

  View Slide

 145. ػೳ֬ೝ࣌΍


  CSͷରԠ४උ͕


  ࣄલʹͰ͖Δ


  Α͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 146. ΞϧϓͰ͸


  Ϗδωεଆ͔Β


  ࣮ྫϚοϐϯάͷ


  ධ൑ׂ͕ͱྑ͍

  View Slide

 147. Ϗδωεଆ͕ࣗ਎ͷ


  ஌ࣝ΍ܦݧΛ


  ϓϩμΫτʹ


  ௚઀ίϛοτ͢Δ


  ػձʹ΋ͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 148. ։ൃ͚ͩͰͳ͘


  ձࣾશମͱͯ͠


  ϓϩηε͕վળ


  ͭͭ͋͠Δ

  View Slide

 149. ͜͜·Ͱ͕


  ࣮ྫϚοϐϯά


  ΍ͬͯΈͯ


  Α͔ͬͨ͜ͱ

  View Slide

 150. ࣮ྫϚοϐϯάΛ


  ࣮ࢪ͖ͯͯ͠


  ཷ·ͬͨϊ΢ϋ΢

  View Slide

 151. ձࣾݻ༗ͷࣄ৘΋


  ͋Δ͸ͣͳͷͰ


  ͦͷ··Ͱ͸


  ࢖͑ͳ͍͔΋

  View Slide

 152. ҰԠల։

  View Slide

 153. ϊ΢ϋ΢1

  View Slide

 154. ໰Λग़͠΍͍͢


  ঢ়گΛ࡞Δ

  View Slide

 155. ϑΟʔνϟʔ͚ͩͷ


  ڞ༗ͩͱ۩ମྫ͕


  ڍ͕ΓͮΒ͍

  View Slide

 156. ϑΟʔνϟʔ


  ʴ


  Ͳ͏͍͏໨త͔

  View Slide

 157. ໨తͷྫ

  View Slide

 158. طଘͷϞσϧͱͷ


  ݉Ͷ߹͍͸Ͳ͏͔

  View Slide

 159. ࣮ࡍʹ࢖͏Ϣʔβʔ


  ͷࢹ఺Ͱͷը໘ૢ࡞

  View Slide

 160. ࠓ·ͰӦۀ࣌΍


  CSରԠ࣌ʹ͋ͬͨ


  ຊ౰ʹ۩ମతͳ


  ͜ͱΛ஌Γ͍ͨ

  View Slide

 161. ͷΑ͏ͳײ͡

  View Slide

 162. هԱΛḷΓ΍͍͢


  Α͏ͳ໨తΛ


  ఏࣔ͢Δͱྑ͍ձʹ


  ͳΓ΍͍͢

  View Slide

 163. ϖϧιφ͕͋ΔͳΒ


  ͦΕΛࢀরͯ͠΋


  ͍͍͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 164. ϊ΢ϋ΢2

  View Slide

 165. είʔϓ࠷ॳʹ


  ໌֬ʹ͢Δ

  View Slide

 166. ϧʔϧԽʹ͋ͨͬͯ


  Ұఆٞ࿦΋ൃੜ͢Δ

  View Slide

 167. ͦΕ͕ൃࢄ͠ͳ͍


  Α͏ʹ͢Δ


  ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 168. ࠷ॳʹείʔϓΛ


  ໌ࣔ͢Δ͜ͱͰ


  ٞ࿦͕࢝·ͬͨͱ͖ʹ


  ͦͷൣғ͔൱͔ͷ


  ࿩ʹͳΔ

  View Slide

 169. ٞ࿦͕ൃࢄ


  ͮ͠Β͘ͳΔ

  View Slide

 170. ۩ମྫ

  View Slide

 171. ܦཧ୲౰ऀ͕


  ੥ٻॻΛૹΔ·Ͱ

  View Slide

 172. ࣗࣾγεςϜ͔Β


  ࢖༻ྔΛूΊͯ


  ੥ٻʹ൓ө͢Δ·Ͱ

  View Slide

 173. Έ͍ͨͳײ͡

  View Slide

 174. ڥք͚ͮΒΕͨ


  ίϯςΩετ

  View Slide

 175. ׳Εͯ͘Δͱ


  ࢀՃऀࣗ਎͕


  είʔϓΛҙࣝ


  ͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 176. ϊ΢ϋ΢3

  View Slide

 177. ٞࣄ࿥΋


  ۩ମྫ౳ʹ࢒͢

  View Slide

 178. View Slide

 179. ͜͏͍͏෦෼΍

  View Slide

 180. ͜͏͍͏෦෼

  View Slide

 181. ࠷ॳʹॻ͍ͯ͋ͬͨ
  ࣄͷิ଍͕ޱ಄Ͱ࿩͞Εͨ

  View Slide

 182. ͭͷ۩ମྫ͔Β
  ೿ੜͨ͠࿩͕ग़͖ͯͨ

  View Slide

 183. ޱ಄Ͱग़ͨ͜ͱ͸۩ମྫ͕
  ؚ·Ε͍ͯΔࣄ͕ଟ͍ͨΊ
  ੵۃతʹ࢒͢

  View Slide

 184. ؔ࿈෇͚ΒΕͯ
  ৘ใ͕࢒Δ

  View Slide

 185. ͋ͱ͔Βࢀরͨ͠ͱ͖ʹ
  ৘ใྔ͕૿͑Δ

  View Slide

 186. ϊ΢ϋ΢4

  View Slide

 187. ϧʔϧԽͷ


  ڠྗΛٻΊΔ

  View Slide

 188. ͜ͷ෦෼

  View Slide

 189. ڪΒ͘QA୲౰͕


  ओ࠵͢Δͱ


  ϑΝγϦςʔλʔΛ


  ݉೚͢Δ͜ͱʹͳΔ

  View Slide

 190. ϑΝγϦςʔγϣϯ


  ͱϧʔϧԽΛฒྻ


  ͢Δͷ͸೉қ౓͕


  ඇৗʹߴ͍

  View Slide

 191. ࠷ॳʹ໌ࣔతʹ


  ڠྗऀΛࢦ໊͢Δ

  View Slide

 192. ཁ݅ͳΒPO΍


  ͦΕʹ४ͣΔਓ

  View Slide

 193. σβΠϯϨϏϡʔ


  ͳΒσβΠφ

  View Slide

 194. QA͕ੜ൒Մͳ஌ࣝͰ


  ϧʔϧԽ͢ΔΑΓ


  ਫ਼౓͕ߴ͍

  View Slide

 195. ڠྗ͢Δ͜ͱͰ


  ޮ཰తͳձʹͳΔ

  View Slide

 196. ϊ΢ϋ΢͸


  ଞʹ΋͋Δ͕


  एׯࡉ͔͍ͷͰׂѪ

  View Slide

 197. ͜Ε͔Β


  ΍͍͖͍ͬͯͨ͜ͱ

  View Slide

 198. ఆࣜԽͱࣗಈԽ

  View Slide

 199. ͦ΋ͦ΋BDDຊͰͷ


  ࣮ྫϚοϐϯάͷ


  ঺հͷ͞Εํ

  View Slide

 200. BDDͷྲྀΕ

  View Slide

 201. View Slide

 202. #%%ͱ͍͏ͷ͸ஈ֊͋Δ

  View Slide

 203. ࣮ྫϚοϐϯά͸
  ʮൃݟʯͷͨΊʹ
  ࢖͑ΔϫʔΫγϣοϓͷͭ

  View Slide

 204. ࣍ʹܨ͛Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 205. ҰํͰʮൃݟʯ্͕ख͘Ͱ͖ͳ͍ͱ
  ޙଓʹ্ख͘ܨ͕Βͳ͍ͱ͍͏࿩΋͋Δ

  View Slide

 206. ͦͷͨΊࠓݱஈ֊Ͱ͸
  ʮൃݟʯʹूத͍ͯ͠Δ

  View Slide

 207. ͍ͣΕ͸ͪ͜Βʹ΋
  खΛ෇͚͍ͨ

  View Slide

 208. ͓ΘΓʹ

  View Slide

 209. ࣮ྫϚοϐϯάΛ


  ಋೖͯ͠Έͨ

  View Slide

 210. ख͕ܰͩޮՌ͕ߴ͍

  View Slide

 211. ཁ݅ఆٛ࿙ΕʹΑΔ


  ෆ۩߹͸


  ݮগ܏޲ʹ͋Δ

  View Slide

 212. ΋ͪΖΜ


  ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍


  ͨΊ໢ཏతͳܗͷ


  ςετ΋ඞཁ

  View Slide

 213. ซ༻͠ͳ͕Β


  ඼࣭ΛߴΊ͍ͯ͘

  View Slide

 214. ͔͜͜Βఆܕจ

  View Slide

 215. ΞϧϓגࣜձࣾͰ͸


  QAΤϯδχΞΛ


  ࠾༻தͰ͢

  View Slide

 216. ඼࣭จԽʹཧղͷ


  ͋Δ૊৫

  View Slide

 217. TwitterͰ΋


  MeetyͰ΋ؾܰʹ


  ͓੠͕͚͍ͩ͘͞

  View Slide