Slide 1

Slide 1 text

ϲ݄൒Ͱϓογϡ௨஌ڐ୚཰ Λˋ͔Βˋʹ͋͛ͨ࿩ Ѩٱ௡ַࢤ גࣜձࣾλΠϛʔ J04%$

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ 5BLFTIJ"LVUTV 5XJUUFSTLZ@

Slide 3

Slide 3 text

ʮҰൠతʹ௨஌ڐ୚཰͸dΒ͍͠ͷͰɺ ๻ͨͪ͸ˋΛ໨ࢦ͠·͠ΐ͏ʯ

Slide 4

Slide 4 text

ϓογϡ௨஌Λ࣮૷͢Δࡍɺ େ͖͘એݴͯ͠͠·͍ͬͯ·ͨ͠

Slide 5

Slide 5 text

ڐ୚཰ˋΛୡ੒͢Δൿࡦ ࣗવͳྲྀΕͰೝূύωϧΛग़͢ ͳͥϓογϡ௨஌͕ඞཁͳͷ͔͖ͪΜͱઆ໌͢Δ

Slide 6

Slide 6 text

ࣗવͳྲྀΕͰೝূύωϧΛग़͢

Slide 7

Slide 7 text

ͳͥϓογϡ௨஌͕ ඞཁͳͷ͔ ͖ͪΜͱઆ໌͢Δ

Slide 8

Slide 8 text

׬ᘳ΍Μ

Slide 9

Slide 9 text

ͨͩɺݱ࣮͸ͦ͏؁͋͘Γ·ͤΜͰͨ͠ɻ

Slide 10

Slide 10 text

શମฏۉɿ໿৽نฏۉɿdˋ

Slide 11

Slide 11 text

ڐ୚཰ˋΛୡ੒͢Δൿࡦ ࣗવͳྲྀΕͰೝূύωϧΛग़͢ ͳͥϓογϡ௨஌͕ඞཁͳͷ͔͖ͪΜͱઆ໌͢Δ &&& ˞΋ͪΖΜɺҰ֓ʹݴ͍੾ΕΔ΋ͷͰ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ

Slide 12

Slide 12 text

શମฏۉɿ໿৽نฏۉɿdˋ

Slide 13

Slide 13 text

৽نϢʔβͷฏۉΊͬͪΌ௿ʂ

Slide 14

Slide 14 text

શମฏۉɿ໿৽نฏۉɿdˋ

Slide 15

Slide 15 text

৽نϢʔβͷڐ୚཰͕৳ͼͣɺ ͦͷ݁Ռͱͯ͠ɺ શମฏۉ΋ԡ͠Լ͛ΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻ

Slide 16

Slide 16 text

ϓογϡ௨஌ঝ୚ύωϧΛࣗવͳ ྲྀΕͰग़ͦ͏ͱ͢Δ͋·Γɺಋઢ ͕Ԟͷํʹߦͬͯ͠·͍ͬͯͨɻ

Slide 17

Slide 17 text

௨஌ύωϧ͕දࣔ͞ΕΔલʹ ΈΜͳ཭୤ͪ͠Όͬͯͨ

Slide 18

Slide 18 text

ૉ௚ʹॳճىಈ௚ޙʹ ঝ୚ύωϧΛग़ͯ͠Έͨ

Slide 19

Slide 19 text

No content

Slide 20

Slide 20 text

ͦͯ͠ʜ

Slide 21

Slide 21 text

݁࿦ ճ͔͠දࣔ͞Εͳ͍௨஌ύωϧΛͲͷλΠϛϯάͰग़͔͢͸େ੾ɻ ͚ͩͲɺͦΕҎ্ʹɺ ॳճىಈͰར༻͞ΕΔಋઢͷதʹ ௨஌ύωϧΛஔ͘͜ͱ͕େ੾ʂʂ

Slide 22

Slide 22 text

͓·͚ ճ௨஌ύωϧग़ͯ͠൱ఆ͞ Εͯ΋ɺ͜Μͳײ͡Ͱ܁Γฦ ͠௨஌࠵ଅ͢Ε͹Φοέʔ