Slide 1

Slide 1 text

/44 1 1.5ྲྀΤϯδχΞͷ ੜଘઓུ 2020/05/03 #eng_career @ttskch ITΤϯδχΞͷΩϟϦΞΛ໛ࡧ͢Δձ Vol.3

Slide 2

Slide 2 text

/44 ࣗݾ঺հ 2

Slide 3

Slide 3 text

/44 ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ 3 • ʙ2020/03 (ג)ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO blog.ttskch.com/thank-you-quartet-communications • 2020/04ʙ ϑϦʔϥϯεWebΤϯδχΞ https://kannade.jp

Slide 4

Slide 4 text

/44 ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ 4 • ϦεςΟϯά޿ࠂͷձࣾͰWebαʔϏεΛ࡞ͬͯ·ͨ͠ • CTOͱͯ͠ࡏ੶ͨ͠8೥ؒͰɺࣾһ਺2໊ˠ60໊ɺ ച্ن໛5000ສԁˠ27ԯԁʹ·Ͱ੒௕

Slide 5

Slide 5 text

/44 ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ 5 • ͓ख఻͍ͨ͠ຊʢ2015/12ʣ • Schooߨࢣʢ2018/04ʣ ʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯ ʮجຊ͔Β͔ͬ͠ΓֶͿ Symfony2ೖ໳ʯ

Slide 6

Slide 6 text

/44 6 ͨ ͭ ͖ ͪ twitter.com/ttskch ͋͞ɺ͋ͳͨ΋ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͠Α͏!!! ׬શແྉ ·͞ʹ໊ݴ੡଄ػ ਓੜͰେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ͢΂ͯ ͖͔ͨͭͪΒڭΘͬͨ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔͨ͠Β ࠊ௧͕࣏ͬͯ൴ঁ͕Ͱ͖ͨ 100% φϯτʂ ϑΥϩϫʔ͔Βͷࢧ࣋཰ 100% ͍ͯ͠Δ ͍ͯ͠ͳ͍ ϑΥϩϫʔ͞Μ100ਓʹฉ͖·ͨ͠ ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δʁ

Slide 7

Slide 7 text

/44 ਅͷࣗݾ঺հ 7

Slide 8

Slide 8 text

/44 ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ 8 • ߴߍͰ΋େֶͰ΋੒੷͸ֶ೥ͰԼ͔Β10൪໨͙Β͍ • ৽ଔͰೖͬͨձࣾͰ2೥͙ؒΒ͍·ΔͰ࢓ࣄ͕֮͑Β Εͣࣗ෼͕ݏʹͳΔ • େͯ͠੒௕΋͠ͳ͍··Җ੎͚ͩͰస৬ • Web׬શະܦݧͷঢ়ଶͰ໾һͱͯ͠ඈͼࠐΈɺ FW΋DB΋࢖Θͣʢ஌Βͳ͍͔Βʣڊେͳindex.phpΛ ͻͨ͢Βॻ͍ͯͨ

Slide 9

Slide 9 text

/44 Ͳ͏ݟͯ΋ຌਓͰ͢ 9 ʢΉ͠ΖͦΕҎԼʣ

Slide 10

Slide 10 text

/44 ຌਓͷ๻Ͱ΋ 10

Slide 11

Slide 11 text

/44 ຌਓͷ๻Ͱ΋ 11

Slide 12

Slide 12 text

/44 ࠓ೔ͷ࿩ 12 ຌਓʹ͸ຌਓͷ ੜଘઓུ

Slide 13

Slide 13 text

/44 ͖ͨͭͪͷ৔߹ 13

Slide 14

Slide 14 text

/44 14

Slide 15

Slide 15 text

/44 ࣗݾ෼ੳ 15 • ࣗ෼͸ϓϩάϥϛϯά͕ಘҙ͡Όͳ͍ • Twitterʹ͍ΔҰྲྀΤϯδχΞͨͪͷΑ͏ʹ͸ ଟ෼ͳΕͳ͍ • ͳΕͯ΋౒ྗͷίεύ͕ΊͬͪΌѱͦ͏ • ࣗ෼ͷಘҙͳ౔ඨͰઓͬͨ΄͏͕Αͦ͞͏

Slide 16

Slide 16 text

/44 ࣗݾ෼ੳ 16 • ΤϯδχΞʹͯ͠͸ίϛϡྗߴΊ • ෺ࣄΛ෼͔Γ΍͘͢આ໌͢Δͷ͕ಘҙ • ാҧ͍ͷྖҬʹ΋ΞϨϧΪʔ͕ͳ͍ ʢ͍ΖΜͳϏδωεʹาΈدΕΔʣ ࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱ

Slide 17

Slide 17 text

/44 17 ग़యɿάϦʔͷ"ٕज़"Λ10೥ࢧ͑ΔCTO౻ຊࢯ͕ʮ࠷΋΍Γ͍ͨ͜ͱʯ - CNET Japan https://japan.cnet.com/article/35059737/ ࣗݾ෼ੳ

Slide 18

Slide 18 text

/44 18 ग़యɿάϦʔͷ"ٕज़"Λ10೥ࢧ͑ΔCTO౻ຊࢯ͕ʮ࠷΋΍Γ͍ͨ͜ͱʯ - CNET Japan https://japan.cnet.com/article/35059737/ ࣗݾ෼ੳ

Slide 19

Slide 19 text

/44 ໨ࢦͨ͠CTO૾ 19 • εʔύʔϓϨΠϠʔܥCTO • ܦӦͱݱ৔ͷڮ౉͠໾Λ࠷ߴ඼࣭Ͱߦ͏CTO • ࣗ෼͕ຌਓ͔ͩΒͦ͜ɺݱ৔ͷΤϯδχΞΛ७ ਮʹ৺͔ΒϦεϖΫτͰ͖Δʢ͜Ε͸࠽ೳʣ • ࠷௿ݶɺݱ৔ͷؾ࣋ͪΛཧղ͢ΔͨΊʹٕज़Λ ֶͼଓ͚ΔʢҰྲྀͷٕज़ऀʹͳΔඞཁ͸ͳ͍ʣ

Slide 20

Slide 20 text

/44 20 ݁ Ռ

Slide 21

Slide 21 text

/44 ☼ ౔ඨͷݟ͚ͭํ 21

Slide 22

Slide 22 text

/44 ೳྗͷֻ͚ࢉͰ ϙδγϣϯΛऔΔ 22 ౔ඨͷݟ͚ͭํᶃ

Slide 23

Slide 23 text

/44 23 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

Slide 24

Slide 24 text

/44 24 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

Slide 25

Slide 25 text

/44 25 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

Slide 26

Slide 26 text

/44 26 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

Slide 27

Slide 27 text

/44 27 https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890 ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

Slide 28

Slide 28 text

/44 ͖ͨͭͪͷ৔߹ʢ·ͩ·ͩಓ൒͹Ͱ͕͢ʣ 28 આ໌ೳྗ จষྗ ϓϩάϥϛϯά ώΞϦϯάྗ Ϗδωεཧղྗ • Schooߨࢣ • ٕज़ॻࣥච_ • CTOۀ • ϑϦʔϥϯεۀ_

Slide 29

Slide 29 text

/44 ֻ͚ࢉͷྗ 29 • 10ਓʹҰਓͷ࠽ೳ͙Β͍Ͱ͸Ձ஋͕௿͍ʁ • 10ਓʹҰਓͷ࠽ೳΛ3͍ͭ࣋ͬͯͨΒʁ • ͢΂ͯੜ͔ͤ͹1000ਓʹҰਓͷ࠽ೳʹʂ

Slide 30

Slide 30 text

/44 ֻ͚ࢉͷྗ 30 ೳྗͷֻ͚ࢉͰ ࣗ෼ͳΓͷϙδγϣϯΛ ୳ͯ͠Έ·͠ΐ͏

Slide 31

Slide 31 text

/44 ༐ؾΛग़ͯ͠ νϟϯεʹඈͼͭ͘ 31 ౔ඨͷݟ͚ͭํᶄ

Slide 32

Slide 32 text

/44 ίϯϑΥʔτκʔϯΛඈͼग़ͦ͏ 32 • զʑຌਓ͸ɺࣗ෼ͷ֪ΛഁΓଓ͚ͳ͚Ε͹ δϦශඞࢸ • ༐ؾΛग़ͯ͠ίϯϑΥʔτκʔϯʢָͳྖҬʣΛ ඈͼग़ͦ͏

Slide 33

Slide 33 text

/44 33

Slide 34

Slide 34 text

/44 34

Slide 35

Slide 35 text

/44 ਖ਼௚ΊͬͪΌϏϏͬͯͨ 35 • ື઒͞Μͱ໘ࣝͳ͔ͬͨ͠ • ొஃͱ͔ܦݧͳ͔ͬͨ͠ • ͕͋Γ঱ͩ͠ • ਓલͰ͠Ό΂Δͷۤखͩ͠

Slide 36

Slide 36 text

/44 ා͍ʹ΍Δ΂͖ 36 • ා͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺࣗ෼ͷ֪ͷ֎ଆͷ΋ͷ ͱ͍͏͜ͱ • ͦ͜ʹखΛ৳͹ͤ͹ɺ੒ޭͯ͠΋ࣦഊͯ͠΋ ࣮֬ʹࣗ෼ΛΞοϓσʔτͰ͖Δ • ා͍ͱײ͡Δ͜ͱʹͦ͜ɺ༐ؾΛ࣋ͬͯ௅ઓ ͢΂͖ʂ

Slide 37

Slide 37 text

/44 ΍ͬͯΈͨΒ 37 · ͋ · ͋ ͷ ൓ ڹ _

Slide 38

Slide 38 text

/44 ΍ͬͯΈͨΒ 38 https://propoko.com/blog/schoo-git ग़యɿSchooಈըʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯΛࢹௌͨ͠ | ϓϩΆ͜ خ ͠ ͍ ͝ ײ ૝

Slide 39

Slide 39 text

/44 ग़యɿAWS EC2΁GitHubͱCircleCIΛ࿈ܞͯࣗ͠ಈͰσϓϩΠ: σϓϩΠ – FindxFine ΍ͬͯΈͨΒ 39 https://www.findxfine.com/programming/995561878.html خ ͠ ͍ ͝ ײ ૝

Slide 40

Slide 40 text

/44 ΍ͬͯΈͨΒ 40 ໊ ࢗ ୅ Θ Γ ʹ _

Slide 41

Slide 41 text

/44 ࣗ෼ͷ֪Λഁͬͯ ೳྗΛ׆͔ͤΔ৔ॴΛ ։୓͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ ාͯ͘΋νϟϯεʹඈͼͭ͜͏ 41

Slide 42

Slide 42 text

/44 ·ͱΊ 42

Slide 43

Slide 43 text

/44 ຌਓʹ͸ຌਓͷੜଘઓུ 43 • ҰྲྀΤϯδχΞ͚͕ͩΤϯδχΞ͡Όͳ͍ʂ • ຌਓͰ΋ೳྗͷֻ͚ࢉͰউػ͸ݟग़ͤΔʂ • ϏϏΔؾ࣋ͪ͸෼͔Δ͚Ͳɺ༐ؾΛग़ͯ͠ νϟϯεʹඈͼͭ͜͏ʂ

Slide 44

Slide 44 text

/44 44 @ttskch ʘThanks!ʗ TwitterͰϑΟʔυόοΫ͓଴ͪͯ͠·͢