$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

1.5流エンジニアの生存戦略

 1.5流エンジニアの生存戦略

ITエンジニアのキャリアを模索する会 Vol.3 LT資料
https://re-build.connpass.com/event/173943/

Takashi Kanemoto

May 03, 2020
Tweet

More Decks by Takashi Kanemoto

Other Decks in Programming

Transcript

 1. /44
  1
  1.5ྲྀΤϯδχΞͷ
  ੜଘઓུ
  2020/05/03 #eng_career @ttskch
  ITΤϯδχΞͷΩϟϦΞΛ໛ࡧ͢Δձ Vol.3

  View Slide

 2. /44
  ࣗݾ঺հ
  2

  View Slide

 3. /44
  ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ
  3
  • ʙ2020/03
  (ג)ΧϧςοτίϛϡχέʔγϣϯζCTO
  blog.ttskch.com/thank-you-quartet-communications
  • 2020/04ʙ
  ϑϦʔϥϯεWebΤϯδχΞ
  https://kannade.jp

  View Slide

 4. /44
  ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ
  4
  • ϦεςΟϯά޿ࠂͷձࣾͰWebαʔϏεΛ࡞ͬͯ·ͨ͠
  • CTOͱͯ͠ࡏ੶ͨ͠8೥ؒͰɺࣾһ਺2໊ˠ60໊ɺ
  ച্ن໛5000ສԁˠ27ԯԁʹ·Ͱ੒௕

  View Slide

 5. /44
  ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ
  5
  • ͓ख఻͍ͨ͠ຊʢ2015/12ʣ
  • Schooߨࢣʢ2018/04ʣ
  ʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯ
  ʮجຊ͔Β͔ͬ͠ΓֶͿ Symfony2ೖ໳ʯ

  View Slide

 6. /44
  6
  ͨ ͭ ͖ ͪ
  twitter.com/ttskch
  ͋͞ɺ͋ͳͨ΋ࠓ͙͢ϑΥϩʔ͠Α͏!!!
  ׬શແྉ
  ·͞ʹ໊ݴ੡଄ػ
  ਓੜͰେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ͢΂ͯ
  ͖͔ͨͭͪΒڭΘͬͨ
  ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔͨ͠Β
  ࠊ௧͕࣏ͬͯ൴ঁ͕Ͱ͖ͨ
  100%
  φϯτʂ
  ϑΥϩϫʔ͔Βͷࢧ࣋཰
  100%
  ͍ͯ͠Δ
  ͍ͯ͠ͳ͍
  ϑΥϩϫʔ͞Μ100ਓʹฉ͖·ͨ͠
  ͖ͨͭͪΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δʁ

  View Slide

 7. /44
  ਅͷࣗݾ঺հ
  7

  View Slide

 8. /44
  ͖ͨͭͪʢ໊͋ͩʣ
  8
  • ߴߍͰ΋େֶͰ΋੒੷͸ֶ೥ͰԼ͔Β10൪໨͙Β͍
  • ৽ଔͰೖͬͨձࣾͰ2೥͙ؒΒ͍·ΔͰ࢓ࣄ͕֮͑Β
  Εͣࣗ෼͕ݏʹͳΔ
  • େͯ͠੒௕΋͠ͳ͍··Җ੎͚ͩͰస৬
  • Web׬શະܦݧͷঢ়ଶͰ໾һͱͯ͠ඈͼࠐΈɺ
  FW΋DB΋࢖Θͣʢ஌Βͳ͍͔Βʣڊେͳindex.phpΛ
  ͻͨ͢Βॻ͍ͯͨ

  View Slide

 9. /44
  Ͳ͏ݟͯ΋ຌਓͰ͢
  9
  ʢΉ͠ΖͦΕҎԼʣ

  View Slide

 10. /44
  ຌਓͷ๻Ͱ΋
  10

  View Slide

 11. /44
  ຌਓͷ๻Ͱ΋
  11

  View Slide

 12. /44
  ࠓ೔ͷ࿩
  12
  ຌਓʹ͸ຌਓͷ
  ੜଘઓུ

  View Slide

 13. /44
  ͖ͨͭͪͷ৔߹
  13

  View Slide

 14. /44
  14

  View Slide

 15. /44
  ࣗݾ෼ੳ
  15
  • ࣗ෼͸ϓϩάϥϛϯά͕ಘҙ͡Όͳ͍
  • Twitterʹ͍ΔҰྲྀΤϯδχΞͨͪͷΑ͏ʹ͸
  ଟ෼ͳΕͳ͍
  • ͳΕͯ΋౒ྗͷίεύ͕ΊͬͪΌѱͦ͏
  • ࣗ෼ͷಘҙͳ౔ඨͰઓͬͨ΄͏͕Αͦ͞͏

  View Slide

 16. /44
  ࣗݾ෼ੳ
  16
  • ΤϯδχΞʹͯ͠͸ίϛϡྗߴΊ
  • ෺ࣄΛ෼͔Γ΍͘͢આ໌͢Δͷ͕ಘҙ
  • ാҧ͍ͷྖҬʹ΋ΞϨϧΪʔ͕ͳ͍
  ʢ͍ΖΜͳϏδωεʹาΈدΕΔʣ
  ࣗ෼ͷಘҙͳ͜ͱ

  View Slide

 17. /44
  17
  ग़యɿάϦʔͷ"ٕज़"Λ10೥ࢧ͑ΔCTO౻ຊࢯ͕ʮ࠷΋΍Γ͍ͨ͜ͱʯ - CNET Japan
  https://japan.cnet.com/article/35059737/
  ࣗݾ෼ੳ

  View Slide

 18. /44
  18
  ग़యɿάϦʔͷ"ٕज़"Λ10೥ࢧ͑ΔCTO౻ຊࢯ͕ʮ࠷΋΍Γ͍ͨ͜ͱʯ - CNET Japan
  https://japan.cnet.com/article/35059737/
  ࣗݾ෼ੳ

  View Slide

 19. /44
  ໨ࢦͨ͠CTO૾
  19
  • εʔύʔϓϨΠϠʔܥCTO
  • ܦӦͱݱ৔ͷڮ౉͠໾Λ࠷ߴ඼࣭Ͱߦ͏CTO
  • ࣗ෼͕ຌਓ͔ͩΒͦ͜ɺݱ৔ͷΤϯδχΞΛ७
  ਮʹ৺͔ΒϦεϖΫτͰ͖Δʢ͜Ε͸࠽ೳʣ
  • ࠷௿ݶɺݱ৔ͷؾ࣋ͪΛཧղ͢ΔͨΊʹٕज़Λ
  ֶͼଓ͚ΔʢҰྲྀͷٕज़ऀʹͳΔඞཁ͸ͳ͍ʣ

  View Slide

 20. /44
  20
  ݁
  Ռ

  View Slide

 21. /44
  ☼ ౔ඨͷݟ͚ͭํ
  21

  View Slide

 22. /44
  ೳྗͷֻ͚ࢉͰ
  ϙδγϣϯΛऔΔ
  22
  ౔ඨͷݟ͚ͭํᶃ

  View Slide

 23. /44
  23
  https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890
  ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

  View Slide

 24. /44
  24
  https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890
  ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

  View Slide

 25. /44
  25
  https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890
  ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

  View Slide

 26. /44
  26
  https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890
  ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

  View Slide

 27. /44
  27
  https://www.slideshare.net/AiMinatogawa/by-69678890
  ग़యɿθϩ͔Β࢝ΊΔٕज़ॻࣥච by ື઒͍͋

  View Slide

 28. /44
  ͖ͨͭͪͷ৔߹ʢ·ͩ·ͩಓ൒͹Ͱ͕͢ʣ
  28
  આ໌ೳྗ
  จষྗ
  ϓϩάϥϛϯά
  ώΞϦϯάྗ
  Ϗδωεཧղྗ
  • Schooߨࢣ
  • ٕज़ॻࣥච_
  • CTOۀ
  • ϑϦʔϥϯεۀ_

  View Slide

 29. /44
  ֻ͚ࢉͷྗ
  29
  • 10ਓʹҰਓͷ࠽ೳ͙Β͍Ͱ͸Ձ஋͕௿͍ʁ
  • 10ਓʹҰਓͷ࠽ೳΛ3͍ͭ࣋ͬͯͨΒʁ
  • ͢΂ͯੜ͔ͤ͹1000ਓʹҰਓͷ࠽ೳʹʂ

  View Slide

 30. /44
  ֻ͚ࢉͷྗ
  30
  ೳྗͷֻ͚ࢉͰ
  ࣗ෼ͳΓͷϙδγϣϯΛ
  ୳ͯ͠Έ·͠ΐ͏

  View Slide

 31. /44
  ༐ؾΛग़ͯ͠
  νϟϯεʹඈͼͭ͘
  31
  ౔ඨͷݟ͚ͭํᶄ

  View Slide

 32. /44
  ίϯϑΥʔτκʔϯΛඈͼग़ͦ͏
  32
  • զʑຌਓ͸ɺࣗ෼ͷ֪ΛഁΓଓ͚ͳ͚Ε͹
  δϦශඞࢸ
  • ༐ؾΛग़ͯ͠ίϯϑΥʔτκʔϯʢָͳྖҬʣΛ
  ඈͼग़ͦ͏

  View Slide

 33. /44
  33

  View Slide

 34. /44
  34

  View Slide

 35. /44
  ਖ਼௚ΊͬͪΌϏϏͬͯͨ
  35
  • ື઒͞Μͱ໘ࣝͳ͔ͬͨ͠
  • ొஃͱ͔ܦݧͳ͔ͬͨ͠
  • ͕͋Γ঱ͩ͠
  • ਓલͰ͠Ό΂Δͷۤखͩ͠

  View Slide

 36. /44
  ා͍ʹ΍Δ΂͖
  36
  • ා͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺࣗ෼ͷ֪ͷ֎ଆͷ΋ͷ
  ͱ͍͏͜ͱ
  • ͦ͜ʹखΛ৳͹ͤ͹ɺ੒ޭͯ͠΋ࣦഊͯ͠΋
  ࣮֬ʹࣗ෼ΛΞοϓσʔτͰ͖Δ
  • ා͍ͱײ͡Δ͜ͱʹͦ͜ɺ༐ؾΛ࣋ͬͯ௅ઓ
  ͢΂͖ʂ

  View Slide

 37. /44
  ΍ͬͯΈͨΒ
  37
  ·
  ͋
  ·
  ͋
  ͷ

  ڹ
  _

  View Slide

 38. /44
  ΍ͬͯΈͨΒ
  38
  https://propoko.com/blog/schoo-git
  ग़యɿSchooಈըʮGitHubΛ࢖ͬͨσϓϩΠࣗಈԽ࣮ફʯΛࢹௌͨ͠ | ϓϩΆ͜
  خ
  ͠
  ͍
  ͝
  ײ


  View Slide

 39. /44
  ग़యɿAWS EC2΁GitHubͱCircleCIΛ࿈ܞͯࣗ͠ಈͰσϓϩΠ: σϓϩΠ – FindxFine
  ΍ͬͯΈͨΒ
  39
  https://www.findxfine.com/programming/995561878.html
  خ
  ͠
  ͍
  ͝
  ײ


  View Slide

 40. /44
  ΍ͬͯΈͨΒ
  40  Θ
  Γ
  ʹ
  _

  View Slide

 41. /44
  ࣗ෼ͷ֪Λഁͬͯ
  ೳྗΛ׆͔ͤΔ৔ॴΛ
  ։୓͍͖ͯ͠·͠ΐ͏
  ාͯ͘΋νϟϯεʹඈͼͭ͜͏
  41

  View Slide

 42. /44
  ·ͱΊ
  42

  View Slide

 43. /44
  ຌਓʹ͸ຌਓͷੜଘઓུ
  43
  • ҰྲྀΤϯδχΞ͚͕ͩΤϯδχΞ͡Όͳ͍ʂ
  • ຌਓͰ΋ೳྗͷֻ͚ࢉͰউػ͸ݟग़ͤΔʂ
  • ϏϏΔؾ࣋ͪ͸෼͔Δ͚Ͳɺ༐ؾΛग़ͯ͠
  νϟϯεʹඈͼͭ͜͏ʂ

  View Slide

 44. /44
  44
  @ttskch
  ʘThanks!ʗ
  TwitterͰϑΟʔυόοΫ͓଴ͪͯ͠·͢

  View Slide