Slide 1

Slide 1 text

ࣸਅಈըͷϑΥϧμબ୒ʹ ରԠͨ͠࿩ @akatsuki174

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

• ਢ౻ຘʢ@akatsuki174ʣ • iOS→AndroidΤϯδχΞ • גࣜձࣾTimersॴଐ • ͓͏ͪ࣌ؒͷա͝͠ํ • ͓՛ࢠ࡞Γ • ϦϯάϑΟοτΞυϕϯνϟʔ

Slide 4

Slide 4 text

ࠓ೔ͷ࿩

Slide 5

Slide 5 text

HJG

Slide 6

Slide 6 text

ࠓ೔࿩͢ൣғ • ࣸਅϑΥϧμΛऔಘɺදࣔ ----- • ຊ෺͸ಈը΋ରԠͯ͠Δ • ຊ෺͸ʮ͢΂ͯʯϑΥϧμ΋͋ͬͨΓ͢Δ

Slide 7

Slide 7 text

Fammͱ͸

Slide 8

Slide 8 text

No content

Slide 9

Slide 9 text

No content

Slide 10

Slide 10 text

αϯϓϧίʔυ

Slide 11

Slide 11 text

https://github.com/ akatsuki174/ PhotoGallery

Slide 12

Slide 12 text

࣮૷ʢʙAndroid 9ʣ

Slide 13

Slide 13 text

ྲྀΕ • ContentResolver Λ࢖ͬͯσʔλΛऔಘ • ࣗ෼ͷՃ޻͠΍͍͢ܗͰ֨ೲ͢Δ • σʔλΛදࣔ͢Δ

Slide 14

Slide 14 text

औಘ͢ΔΧϥϜ౳

Slide 15

Slide 15 text

औಘ͢ΔΧϥϜ౳

Slide 16

Slide 16 text

ΫΤϦ

Slide 17

Slide 17 text

σʔλ֨ೲ

Slide 18

Slide 18 text

දࣔ Α͠ͳʹ΍Δ

Slide 19

Slide 19 text

Android 10ରԠ

Slide 20

Slide 20 text

1. Group by͕࢖͑ͳ͍ Android 10Ͱ͸Group byʢʴcountʣ͕࢖͑ͳ ͘ͳ͍ͬͯΔ༷ࢠ

Slide 21

Slide 21 text

→ࣗલͰؤுΔ ࣗ෼ʹ߹ͬͨํ๏Ͱɻ

Slide 22

Slide 22 text

2. DATA͕deprecated

Slide 23

Slide 23 text

→࢖Θͳ͍Α͏ʹ͢Δ ύεࣗମ͸ҎԼͰऔΕΔ .FEJB4UPSF*NBHFT.FEJB&95&3/"-@$0/5&/5@63*

Slide 24

Slide 24 text

·ͱΊ

Slide 25

Slide 25 text

·ͱΊ • ϑΥϧμ৘ใͷऔಘ͸αΫοͱͰ͖Δ • Android 9ҎԼ10Ҏ߱Ͱ͸ಈ͖͕ҟͳΔͷͰ ஫ҙ

Slide 26

Slide 26 text

• αʔόʔαΠυΤϯδχΞ (PHP, Golang, AWS) • AndroidΤϯδχΞ (Kotlin) • iOSΤϯδχΞ (Swift) TimersͰ͸ݱࡏΤϯδχΞશ৬छ࠾༻தʂ ৄ͘͠͸"Timers","Famm"Ͱݕࡧ