Slide 1

Slide 1 text

ࣗಈਫ΍Γ૷ஔ 3೥ʹΘͨΔۤಆ 2018೥5݄29೔ IoTLT vol.39 @ GMO Yours ෱Ҫᚸޗ

Slide 2

Slide 2 text

͋ͳͨ୭ʁ ෱Ҫ ᚸޗ @SilkAndTikit ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ ઐ໳ྖҬΛIoTʹ֦େத ڞஶ ϋϯζΦϯ։࠵

Slide 3

Slide 3 text

Θʔ͍ՆٳΈɺཱྀߦʹߦͧ͘ʂ → ʮϕϥϯμͷ২෺ʹ୭͕ਫΛ΍Δʁʯ໰୊

Slide 4

Slide 4 text

੍໿৚݅ ऄޱͳ͠ ίϯηϯτͳ͠ ̓೔ؒ࿈ଓՔಇ

Slide 5

Slide 5 text

ిಈ౮༉ϙϯϓ IoTϘʔυʢWROOM-02ʣ ਫ෼഑༻ϗʔε ̍೔̍ճɺ30ඵؒϙϯϓΛ
 ࡞ಈͤ͞Δ ߴ௿ࠩͰਫ͕ྲྀΕΔ ̍߸ػ

Slide 6

Slide 6 text

څਫྔͷௐ੔͕΍ͨΒ೉͍͠ ਫฏʹṜΘͤΔͷͰ܏͕ࣼͱΕͣɺ͔ͭඍົʹ্Լ͢Δ ్தͷుਫྔΛ૿΍͢ͱલޙʹӨڹ ϗʔε͕ਅͬࠇͳͷͰྲྀΕ͍ͯΔਫ͕ݟ͑ͳ͍ ߴ௿ࠩখ

Slide 7

Slide 7 text

څਫྔͷௐ੔͕΍ͨΒ೉͍͠ ਫฏʹṜΘͤΔͷͰ܏͕ࣼͱΕͣɺ͔ͭඍົʹ্Լ͢Δ ్தͷుਫྔΛ૿΍͢ͱલޙʹӨڹ ϗʔε͕ਅͬࠇͳͷͰྲྀΕ͍ͯΔਫ͕ݟ͑ͳ͍ ߴ௿ࠩখ ཱྀߦલ೔ͷਂ໷ʹ ͔͚̎࣌ؒͯௐ੔ ϕϥϯμਫਁ͠ ଥڠ

Slide 8

Slide 8 text

ཱྀߦ͸ָ͔ͬͨ͠

Slide 9

Slide 9 text

2೥໨

Slide 10

Slide 10 text

ཱྀߦ೔਺͕૿͑ͯ ɹɹɹɹλϯΫ༰ྔෆ଍ ͦ͏ͩɺαΠϗϯΛ࢖͑͹͍͍ʂ

Slide 11

Slide 11 text

No content

Slide 12

Slide 12 text

ਫͷ෼഑ௐ੔΍Γͨ͘ͳ͍ → ɹɹͦ͏ͩ̎෼໦Λ࢖͑͹͍͍ʂ

Slide 13

Slide 13 text

No content

Slide 14

Slide 14 text

མͱ݀͠ɿ ɹɹλϯΫΛ্࣋ͪ͛ΒΕͳ͍ 140cm 20kg

Slide 15

Slide 15 text

མͱ݀͠ɿ ɹɹλϯΫΛ্࣋ͪ͛ΒΕͳ͍ 140cm গͣͭ͠ਫΛ஫͍Ͱճආ 20kg

Slide 16

Slide 16 text

ཱྀߦ͸ָ͔ͬͨ͠

Slide 17

Slide 17 text

3೥໨

Slide 18

Slide 18 text

໰୊఺ ·ͩɺਫྔௐ੔͕೉͍͠ ২໦ു͝ͱʹਫྔΛม͍͑ͨ

Slide 19

Slide 19 text

໰୊఺ ո͍͠૷ஔΛϕϥϯμʹઃஔͯ͠ɺ ഁյ޻࡞һͩͱࢥΘΕͨ͘ͳ͍

Slide 20

Slide 20 text

෺ྔͰ໰୊ղܾ ϦϨʔ X ̐ @610ԁ 500ԁ

Slide 21

Slide 21 text

ཱྀߦ͸͜Ε͔Β

Slide 22

Slide 22 text

ֶΜͩ͜ͱ ιϑτ΢ΣΞ෦෼ΑΓ΋
 ෺ཧత෦෼ͷઃܭɾௐ੔͕େม

Slide 23

Slide 23 text

݁࿦ɿίϯϏφʔτઃܭऀ͸ਆʂ