Slide 1

Slide 1 text

ݸਓΞϓϦͰ ϨϏϡʔΛߴ͘͢ΔͨΊʹ ΍͍ͬͯΔ͜ͱ potato%ps #46

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ • ੕઒݈հ • @star__hoshi • Cookpad Inc. • ࠃ಺ࣄۀ։ൃ෦ • Firebase Ͱ৽نαʔϏε։ൃத

Slide 3

Slide 3 text

ݸਓΞϓϦͰ͸ ΞϓϦͷϨϏϡʔͱ!͕ Ϟνϕʔγϣϯ

Slide 4

Slide 4 text

ϨϏϡʔΛߴ͘͢ΔͨΊʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ • SKStoreReviewController • ϨϏϡʔͷฦ৴ • ઃఆը໘ʹϨϏϡʔͷϦϯΫઌΛஔ͘ • ໘ന͓͔͍͠Ξοϓσʔτ಺༰ • πΠολʔͰͷݺͼ͔͚

Slide 5

Slide 5 text

ࠓ೔࿩͢ͷ͸2ͭ • SKStoreReviewController • ϨϏϡʔͷฦ৴ • ઃఆը໘ʹϨϏϡʔͷϦϯΫઌΛஔ͘ • ໘ന͓͔͍͠Ξοϓσʔτ಺༰ • πΠολʔͰͷݺͼ͔͚

Slide 6

Slide 6 text

ݸਓΞϓϦ (πʔϧܥΞϓϦ) μϝʔδܭࢉZ ݸମ஋͔ͣΜZ ฏۉධՁ 4.9 ฏۉධՁ 4.9 1489 ݅ 1150 ݅ h"ps:/ /itunes.apple.com/jp/developer/kensuke-hoshikawa/id733552122

Slide 7

Slide 7 text

SKStoreReviewController

Slide 8

Slide 8 text

Qiita ʹৄ͘͠ ॻ͍ͯ͋Γ·͢ h"ps:/ /qiita.com/star__hoshi/items/ 34b06ef4aed6692ff015

Slide 9

Slide 9 text

SKStoreReviewController • iOS 10.3 ͔Β࢖͑Δ • Apple ެࣜͷϨϏϡʔ࠵ଅγεςϜ • ͜Ε͚ͩͰ࢖͑Δ! • SKStoreReviewController .requestReview() • ஫ҙ:ඞͣΞϥʔτ͕දࣔ͞ΕΔΘ͚Ͱ ͸ͳ͍

Slide 10

Slide 10 text

͍ͭΞϥʔτΛग़͍ͯ͠Δ͔ • ΞϓϦͷىಈճ਺͕ 20ճ໨ ͷͱ͖ • ͦͦ͜͜ΞϓϦΛ࢖͍͜ΜͰ͍Δͻͱ • ىಈ࣌ ʹΞϥʔτΛग़͍ͯ͠Δ͚ͩ • ຊ౰͸࠷దͳλΠϛϯάͰग़ͨ͠ํ͕ྑ͍

Slide 11

Slide 11 text

݁ՌͲ͏ͳ͔ͬͨ • 1,489 ݅ͷ͏ͪɺίϝϯτ͕͍͍ͭͯΔͷ͕ 296 ݅ • 80% ͷਓ͸ίϝϯτͳ͠ධՁ • ଟ͘ͷਓ͕ SKStore... ܦ༝ͰධՁͯ͘͠Ε͍ͯΔ • ධՁ΋͔ͳΓྑ͍ • ϔϏʔϢʔβʹ࠵ଅ͍ͯ͠ΔͷͰධՁ͕ߴ͘ͳΔ

Slide 12

Slide 12 text

ϨϏϡʔʹฦ৴

Slide 13

Slide 13 text

ϨϏϡʔʹฦ৴ • iOS 10.3 ͷϦϦʔε͔ΒϨϏϡʔʹฦ ৴Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ • (2017೥4݄) • ฦ৴͢ΔͱϢʔβʹϝʔϧ͕ಧ͘ • ϝʔϧʹʮϨϏϡʔΛߋ৽ʯͱ͍͏ ϦϯΫ͕͋Δ • ฦ৴͢Ε͹ϨϏϡʔ͕վળ͞ΕΔͷͰ ͸?

Slide 14

Slide 14 text

23݅ϨϏϡʔΛฦ৴ ˑ ਓ਺ ˑ1 3ਓ ˑ3 10ਓ ˑ4 7ਓ ˑ5 5ਓ

Slide 15

Slide 15 text

௿ධՁϨϏϡʔͷվળऀ͸θϩ!

Slide 16

Slide 16 text

ฦ৴ޙʹϨϏϡʔฤूͯ͘͠Εͨਓ΋͍Δ • શͯ ˑ5 Λ͚ͭͨͻͱ • ϨϏϡʔͰٙ໰఺Λฉ͔ΕͨͷͰճ౴ͨ͠ • ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·͢ʂ ͱ͍͏ฤू಺༰

Slide 17

Slide 17 text

ϨϏϡʔฦ৴Ͳ͏࢖͏͔ • ௿ධՁΛߴධՁʹม͑ΔϨϏϡʔฦ৴͸೉͍͠ͷͰ͸ • ߴධՁͷਓͷٙ໰఺ղফͳͲʹ͸༗༻ • ݱঢ়ϨϏϡʔΛݟͯ͸͍Δ͕ฦ৴͸͠ͳ͘ͳͬͨ • ฦ৴͸͠ͳ͍ΑΓͨ͠ํ͕͍͍͔΋͠Εͳ͍ • ͔͠͠௿ධՁϨϏϡʔʹฦࣄ͢Δͷ͸ফ໣͢Δ

Slide 18

Slide 18 text

·ͱΊ • SKStoreReviewController • ࠓ͙͢ೖΕΑ͏ • ϨϏϡʔฦ৴ • ͋·Γظ଴͗͢͠ͳ͍͜ͱ • Ϣʔβͱͷίϛϡχέʔγϣϯͷ৔ͱͯ͠׆༻

Slide 19

Slide 19 text

ݸਓΞϓϦͰϨϏϡʔΛߴ͘͢ΔͨΊʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱ ͓ΘΓ