Slide 1

Slide 1 text

ΨϦ͸݈߁ʹ
 ฻Β͍ͨ͠ Health Hack MeetUp #1

Slide 2

Slide 2 text

ࣗݾ঺հ ࠷ۙ͸RailsͷϓϩδΣΫτ΍ͬͯΔ • Cake 2.3ͷݹͷϓϩδΣΫτͱ͔… • PHP5.1ͷϓϩδΣΫτ΋͋ͬͯͭΒ͔ͬͨ twitter : @Rittyan • Πϯϑϥ͔ΒWebΞϓϦଆ·Ͱશ෦ جຊతʹ͸PHPͰɺͨ·ʹΞϓϦ࡞ͬͨΓϑϩϯτ΋ॻ͍ͨΓͯ͠Δ • ͸΍͘ES6͕࢖͑Δͱ͍͏ᷚͷSprockets4ग़ͯ͠ ׬શແܽίʔώʔྺ൒೥ɹ

Slide 3

Slide 3 text

2೥͙Β͍લͷࣗ෼ͷεϖοΫ • ͋͹Β͏͍ͯΔ • Ӊ஦ਓΈ͍ͨͳମܕ ମॏ40kg୆ • ےྗ΄΅ͳ͠ ͓ञ͸ऑ͍ͷͰ͋Μ·Γҿ·ͳ͍ • ମࢷ๱͸9%͙Β͍ Ͳ͜ʹͰ΋͍Δ;ͭʔͷαϥϦʔϚϯ

Slide 4

Slide 4 text

͋Δ೔݈߁਍அͷ ݁Ռ͕ಧ͖·ͨ͠…

Slide 5

Slide 5 text

ʂʁ

Slide 6

Slide 6 text

؊ଁܥͷ਺஋͕ ΍͹͍

Slide 7

Slide 7 text

҆৺ͯ͠ख़ਭ Ͱ͖ͳ͘ͳͬͨ

Slide 8

Slide 8 text

໰୊఺

Slide 9

Slide 9 text

ӡಈෆ଍

Slide 10

Slide 10 text

ےτϨ

Slide 11

Slide 11 text

೑ମͷݟӫ͑͸ ྑ͘ͳͬͨ

Slide 12

Slide 12 text

ϢχΫϩணͯͯ΋ ߴͦ͏ͳ෰Ͱ͢Ͷʂ ͬͯݴΘΕΔ

Slide 13

Slide 13 text

ےτϨ͢Δͱ ετϨεղফʹͳΔ

Slide 14

Slide 14 text

No content

Slide 15

Slide 15 text

Ͱ΋ͦΜͳʹ ମௐྑ͘ͳͬͨؾ͕͠ͳ͍…

Slide 16

Slide 16 text

No content

Slide 17

Slide 17 text

༗ࢎૉӡಈ

Slide 18

Slide 18 text

࠷ॳ͸ՈͷपΓ ૸ͬͯͨ

Slide 19

Slide 19 text

͕ɹ׬શෆ৹ऀ

Slide 20

Slide 20 text

࣮ࡍঁੑ͕ ࣗ෼ʹڪා͍ͯ͠ΔͷΛ ݟΔͱͭΒ͍

Slide 21

Slide 21 text

͍͔ͭั·Γͦ͏

Slide 22

Slide 22 text

No content

Slide 23

Slide 23 text

ͷͰδϜʹ ੾Γସ͑ͨ(ےτϨ΋)

Slide 24

Slide 24 text

ΫϩετϨʔφʔ

Slide 25

Slide 25 text

৸ى͖͕ ྑ͘ͳͬͨ

Slide 26

Slide 26 text

؊ଁܥͷ஋͕ݮͬ ͨʂ

Slide 27

Slide 27 text

No content

Slide 28

Slide 28 text

͜ΕͰࠓ໷΋ ҆৺ͯ͠ख़ਭͰ͖Δ

Slide 29

Slide 29 text

δϜͰӡಈ͢Δ࣌ؒ͸ REBUILD.FM Ұճ෼͕Φεεϝ

Slide 30

Slide 30 text

ؾΛ͚͍ͭͨ͜ͱ

Slide 31

Slide 31 text

ΨϦ͸಺ଁ͕ऑ͍

Slide 32

Slide 32 text

ӫཆ ͋ͬ͝ΊΜແཧ ͓ͦͯ͠ෲ͕׬શແܽ΁…. ΨϦͷң௎

Slide 33

Slide 33 text

಺ଁͷ εϖοΫ͸্͕Βͳ͍ͬΆ͍

Slide 34

Slide 34 text

Զ͍͘Β৯΂ͯ΋ ଠΒͳ͍͔Β

Slide 35

Slide 35 text

ͱݴͬͯ એઓ෍ࠂͯ͠Δਓ

Slide 36

Slide 36 text

No content

Slide 37

Slide 37 text

ݸਓతʹ͋·Γ औΒͳ͍΄͏͕͍͍΋ͷ

Slide 38

Slide 38 text

ࢷ͕Ұഋͷྉཧ

Slide 39

Slide 39 text

಺ଁʹෛ୲͕ ͔͔͍ͬͯΔͬΆ͍

Slide 40

Slide 40 text

ΨϦ͸ ৯ࣄʹؾΛ͚ͭΖ

Slide 41

Slide 41 text

಺ଁʹෛ୲͕͔͔ ΔͱͶΉ͘ͳΔ

Slide 42

Slide 42 text

ޕޙͷਐḿ΍͹͍

Slide 43

Slide 43 text

·ͱΊ

Slide 44

Slide 44 text

ے೑͸શͯΛ ղܾͯ͘͠ΕΔ

Slide 45

Slide 45 text