Slide 1

Slide 1 text

Hoe scripting kan bijdragen aan een betekenisvolle inzet van big data in het veiligheidsdomein Thom Snaphaan Big Data Expo | 14 september 2022

Slide 2

Slide 2 text

Even voorstellen Promovendus / wetenschappelijk onderzoeker Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht Universiteit Gent Criminoloog / senior adviseur Functioneel Parket Openbaar Ministerie

Slide 3

Slide 3 text

No content

Slide 4

Slide 4 text

Scripting • Afkomstig uit de cognitiewetenschappen • Gelieerd aan principe van ‘schema’s’: abstracte cognitieve representaties van bestaande kennis (in een georganiseerde vorm) die ontleend worden aan voorgaande ervaringen • Gebeurtenisschema = script • Script = “a predetermined, stereotyped sequence of actions that define a well known situation in a particular context” (Shank & Abelson , 1977, p. 41)

Slide 5

Slide 5 text

Scripting • Concepten en bouwstenen worden ontleend aan de natuurlijke analogie met concepten uit de dramaturgie en filmologie • Rollen (vormen de cast) • Activiteiten • Rekwisieten (props of attributen) • Settings (locaties en tijdstippen)

Slide 6

Slide 6 text

Crime scripting • In 1994 geïntroduceerd in de criminologie door Cornish als “a way of generating, organizing and systematizing knowledge about the procedural aspects and procedural requirements of crime commission” (p. 151) • Later wordt gesteld dat het ook een methode is om het gedrag van de dader en de beweegredenen voor zijn beslissingen te achterhalen • Hoe dan ook staan de procedurele aspecten of criminele logistiek centraal

Slide 7

Slide 7 text

Crime scripting • Maar waarom eigenlijk?  Theoretisch relevant  Beleidsmatig relevant  Praktische relevant

Slide 8

Slide 8 text

Crime scripting Theoretische relevantie • Bij introductie hoofdzakelijk ingegeven door rationele keuzetheorie (Cornish & Clarke, 1986), maar uit onderzoek blijkt dat keuzes niet zo rationeel verlopen dan eerder gedacht (bounded rationality) • Crime scripting biedt aanknopingspunten voor hedendaagse (geïntegreerde) criminologische theorieën, zoals de Situationele Actietheorie (SAT; Wikström & Treiber, 2015), die uitgaan van situationele convergentie (persoon-omgeving- interactie)

Slide 9

Slide 9 text

Crime scripting Beleidsmatige relevantie • Situationele criminaliteitspreventie • Inzicht in criminaliteit en criminele besluitvorming biedt een raamwerk om in te grijpen in de gelegenheid tot plegen van criminaliteit • 25 technieken (Cornish & Clarke , 2003), ingedeeld in vijf categorieën: increase the effort, increase the risks, reduce the rewards, reduce provocations en remove excuses

Slide 10

Slide 10 text

Crime scripting Praktische relevantie • Systemische aanpak • Analytische benadering (mechanismegebaseerd) • Samenhang o Actoren en factoren o Wat weet je wel en wat niet? • Dynamiek: verandering over tijd o Autonoom o Door interventie (Kerstholt, 2022)

Slide 11

Slide 11 text

Crime scripting Praktische relevantie • Intelligencegestuurd werken • Door data, informatie en kennis in samenhang en in context te bekijken, en af te zetten tegen het crimineel proces kan intelligence worden gegenereerd (Kop & Klerks, 2009)

Slide 12

Slide 12 text

Crime scripting Praktische relevantie • Intelligencegestuurd werken (Ekblom, 2011) (Ratcliffe, 2003, 2016) (Van der Velpen, 2021)

Slide 13

Slide 13 text

Crime scripting Praktische relevantie • Intelligencegestuurd werken o Bundeling van kennis en informatie + kruisverwijzing tussen scripts o Kennishiaten identificeren o Kennisbron en collectief geheugen • Geïnformeerde interventies o Indicatoren ontwikkelen o Verstoren of ontwrichten van het netwerk (zicht op sleutelfiguren) o Barrières opwerpen in logistieke keten

Slide 14

Slide 14 text

Crime scripting Abstractieniveau Omschrijving Voorbeelden Concreet Abstract Track Het betreft een specifieke aaneenschakeling van acties in specifieke omstandigheden. Op dit niveau worden situationele criminaliteits- preventiemaatregelen meestal ingezet.  Cocaïnehandel, geïmporteerd door middel van rip-off methode ‘snelle uithaal’ in Nederlandse zeehavens  Overval in een metro  Seksueel misbruik van jongens in een specifieke instelling Script Op scriptniveau wordt de vorm van criminaliteit meer veralgemeend. Het scriptniveau is een samenstel van alle tracks.  Cocaïnehandel in Nederland  Overval op een persoon  Seksueel misbruik van jongens Protoscript Op protoscriptniveau wordt verdere abstractie toegepast. Het gaat om een veralgemening van het scriptniveau.  Handel in verdovende middelen  Overval  Seksueel kindermisbruik Metascript Het hoogste abstractieniveau en is daarmee het meest algemeen. Op dit niveau worden subgroepen van criminaliteitstypes onderscheiden.  Illegale handel  Eigendomsdelicten  Seksuele misdrijven (Snaphaan, 2021)

Slide 15

Slide 15 text

Crime scripting Verschillende typen scripts • Uitgevoerde scripts • Geplande scripts • Potentiële scripts (cfr. misuse cases / scenario’s) NB uitgevoerde en geplande scripts kunnen bruikbare input/vertrekpunten vormen voor potentiële scripts en vice versa

Slide 16

Slide 16 text

Crime scripting Verschillende perspectieven • Daderperspectief • Slachtofferperspectief • Guardianperspectief Ook: interpersoonlijke scripts (zie Haelterman, 2016) (Cohen & Felson, 1979)

Slide 17

Slide 17 text

Crime scripting Bestanddelen van scripts • Scènes, rollen, activiteiten, attributen en settings • Gelijkwaardige acties, paden, tracks en permutaties

Slide 18

Slide 18 text

(Snaphaan, 2021)

Slide 19

Slide 19 text

(Chainey & Alonso Berbotto, 2021)

Slide 20

Slide 20 text

Scripting veiligheid in bredere zin Beginselen en werkwijze zijn overdraagbaar naar andere (veiligheids)domeinen: • Security management (denk aan guardian scripts) • Risicomanagement (inzicht  indicatoren) • Kwaliteitszorg • Arbeidsveiligheid • Procesveiligheid • …

Slide 21

Slide 21 text

Connecting the dots Koppeling met andere methoden en technieken: • Permutaties: bieden mogelijkheden voor simulatietechnieken (zoals agent- based modeling) • Rollen: bieden referentiepunten voor sociale-netwerkanalyse • Entiteiten: bieden mogelijkheden voor entiteitextractie in tekst (NLP: named- entity recognition) en beeld (CV: object detection) • Ruimere context (conditions): systeemdynamica

Slide 22

Slide 22 text

Connecting the dots Permutaties – Simulatietechnieken (Klaassen, 2021)

Slide 23

Slide 23 text

Connecting the dots Rollen – Sociale-netwerkanalyse (Brants, 2019)

Slide 24

Slide 24 text

Connecting the dots Entiteiten – Entiteitextractie Tekst: Named-Entity Recognition Beeld: Object Detection

Slide 25

Slide 25 text

Connecting the dots Conditions – Systeemdynamica MARVEL: Method to Analyse Relations using Variable Enriched Loops (Kerstholt, 2022)

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

Literatuur Brants, W. M. G. (2019). CSI: Crime Script Investigation. Towards an efficient method of finding and analyzing criminal networks using G-CORE and graph databases. Eindhoven University of Technology. Cohen, L., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44, 588–608. Chainey, S. P., & Alonso Berbotto, A. (2021). A structured methodological process for populating a crime script of organized crime activity using OSINT. Trends in Organized Crime. https://doi.org/10.1007/s12117-021-09428-9 Cornish, D. B. (1994). The procedural analysis of offending and its relevance for situational prevention. In R. V. Clarke (Ed.), Crime prevention studies 3 (pp. 151– 196). Criminal Justice Press. Cornish, D., & Clarke, R. (1986). The reasoning criminal. Rational choice perspectives on offending. Springer-Verlag. Cornish, D., & Clarke, R. (2003). Opportunities, precipitators, and criminal decisions: A reply to Wortley’s critique of situational crime prevention. In M. Smith & D. Cornish (Eds.), Theory for practice in situational crime prevention (pp. 41–96). Criminal Justice Press. Dehghanniri, H., & Borrion, H. (2019). Crime scripting: A systematic review. European Journal of Criminology. https://doi.org/10.1177/1477370819850943 Ekblom, P. (2011). Crime prevention, security and community safety using the 5Is framework. Palgrave Macmillan. Haelterman, H. (2016). Crime script analysis. Preventing crimes against business. Springer.

Slide 28

Slide 28 text

Literatuur Kerstholt, J. H. (2022, 23 januari). Interventiekeuze systemisch werken [PowerPointpresentatie]. TNO. Klaassen, R. (2021). The route of crime. Analysing the impact of risk vs gain trade-offs on international criminal supply chains. TU Delft. Kop, N., & Klerks, P. (2009). Doctrine intelligencegestuurd politiewerk. Politieacademie. Ratcliffe, J. H. (2003). Intelligence-led policing, Trends and Issues in Crime and Criminal Justice, 248, 1-6. Ratcliffe, J. H. (2016). Intelligence-led policing (2nd ed.). Willan. Schank, R., & Abelson, R. P. (1977). Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry into human knowledge. Erlbaum. Snaphaan, T. (2021). Licht, camera, actie! Een intelligencegestuurd aanpak van criminaliteit met crime scripting. Panopticon, 42(6), 488-507. https://www.researchgate.net/publication/356646234_Licht_camera_actie_Een_intelligencegestuurde_aanpak_van_criminaliteit_met_crime_scripting Van der Velpen, M. (2021). Sturen op intelligence in samenwerkingsverbanden. In Trends in Veiligheid 2021-2022. Adaptieve organisaties houden Nederland veilig. Capgemini. https://www.trendsinveiligheid.nl/wp-content/uploads/2021/06/Capgemini-TiV-2021-Adaptieve-organisaties-houden-Nederland-veilig.pdf Wikström, P.-O.H., & Treiber, K. (2015). Situational theory: The importance of interactions and action mechanisms in the explanation of crime. In A. Piquero (Ed.), Handbook of criminological theory (pp. 414-444). Wiley-Blackwell.