Slide 1

Slide 1 text

iOS 11 Programming ͜΅Ε࿩ Xcode 9 ͷฒྻςετ͸ͲΕ͚ͩޮՌ͕͋Δͷ͔ʁ

Slide 2

Slide 2 text

2 ! Koichi Sakata " @huin # huinme $ Fablic, Inc. ࣗݾ঺հ

Slide 3

Slide 3 text

3

Slide 4

Slide 4 text

4

Slide 5

Slide 5 text

5 ʮୈ̑ষ Xcode 9ͷ৽ػೳʯ ʹؚΊΒΕͳ͔ͬͨ಺༰Λ࿩͠·͢

Slide 6

Slide 6 text

6 What’s New in Xcode

Slide 7

Slide 7 text

7 What’s New in Xcode

Slide 8

Slide 8 text

8 ฒྻςετͷαϙʔτ

Slide 9

Slide 9 text

9 ฒྻςετͷαϙʔτ

Slide 10

Slide 10 text

10 ฒྻςετͷαϙʔτ -destination ΦϓγϣϯΛෳ਺ࢦఆ͢Δ͚ͩ

Slide 11

Slide 11 text

11 ͲΕ͚ͩޮՌ͕͋Δͷ͔ʁ

Slide 12

Slide 12 text

12 ฒྻςετͷύϑΥʔϚϯεݕূ • 5ඵ͔͔ΔϢχοτςετͱUIςετΛ1ͭͣͭ༻ҙ • destinationΦϓγϣϯͷ਺Λ1, 2, 4, 8ͱ૿΍ͨ͠ͱ͖ʹ͔͔Δ࣌ؒΛܭଌ • (໘౗ͩͬͨͷͰ) time ίϚϯυͰܭଌ • ܭଌ࣌ؒ͸5ճͷฏۉ஋ • ࣮ߦ؀ڥ͸MacBook Pro 15” 2017, Memory 16GB, macOS High Sierra

Slide 13

Slide 13 text

13 ݕূ݁Ռʢ࣮ߦ࣌ؒʣ ฒྻ਺ E E E E ࣮ߦ࣌ؒ ඵ Eʹର͢Δׂ߹

Slide 14

Slide 14 text

14 8ճ෼࣮ߦͯ͠4ճ෼ऑͷ࣮ߦ࣌ؒͳͷͰ ฒྻ࣮ߦͨ͠ޮՌ͸͋Δʂʂ

Slide 15

Slide 15 text

15 ΑΖ͍͠ɺͳΒ͹ฒྻ਺16ͩ

Slide 16

Slide 16 text

16

Slide 17

Slide 17 text

17

Slide 18

Slide 18 text

18

Slide 19

Slide 19 text

19 15෼Ҏ্·ͬͯ΋ϩά͕ਐ·ͣఘΊͨ

Slide 20

Slide 20 text

20

Slide 21

Slide 21 text

21 ςετલʹγϛϡϨʔλʔΛ ͢΂ͯىಈ͍ͤͯ͞ΔΒ͘͠ɺ ୺຤਺͕ଟ͍ͱμϝΈ͍ͨ

Slide 22

Slide 22 text

22 ·ͱΊ • ฒྻ࣮ߦʹΑͬͯτʔλϧͷςετ࣮ߦ࣌ؒ͸ૣ͘ͳͬͨ. • ͨͩ͠ɺdestinationΛࢦఆ͗͢͠Δͱ్தͰࢭ·Δ • ࢦఆ਺෼γϛϡϨʔλΛىಈ͢ΔͷͰϦιʔεΛ৯͍ͭͿͯ͠Δҹ৅ • ฒྻ਺ࢦఆ(max-concurrent-test-simulator-destination)Λͯ͠΋มΘΒͣ. • Ϛγϯੑೳʹ͋Θͤͯࢦఆ਺Λௐ੔͍ͯͩ͘͠͞

Slide 23

Slide 23 text

23 ͓·͚

Slide 24

Slide 24 text

24

Slide 25

Slide 25 text

25 -disable-concurrent-testingΦϓγϣϯΛ͚࣮ͭͯߦ͢Δͱ 16छྨࢦఆͯ͠΋ແࣄ׬૸Ͱ͖·͢ɻ ͨͩ͠ɺ࣮ߦ࣌ؒ͸௕͘ͳΔʢܭଌ஋Ͱ13.9ഒʣͷͰ ߴ଎Խ͸Ͱ͖·ͤΜɻ