Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Xcode 9 の並列テストはどれだけ効果があるのか?

7f2e0d6b54e2bd2a6527b9d468b1c4f6?s=47 huin
November 21, 2017

Xcode 9 の並列テストはどれだけ効果があるのか?

11/21に開催された「関西モバイルアプリ研究会 in 関東」https://kanmoba.connpass.com/event/70685/ で利用したスライドです。

7f2e0d6b54e2bd2a6527b9d468b1c4f6?s=128

huin

November 21, 2017
Tweet

Transcript

 1. iOS 11 Programming ͜΅Ε࿩ Xcode 9 ͷฒྻςετ͸ͲΕ͚ͩޮՌ͕͋Δͷ͔ʁ

 2. 2 ! Koichi Sakata " @huin # huinme $ Fablic,

  Inc. ࣗݾ঺հ
 3. 3

 4. 4

 5. 5 ʮୈ̑ষ Xcode 9ͷ৽ػೳʯ ʹؚΊΒΕͳ͔ͬͨ಺༰Λ࿩͠·͢

 6. 6 What’s New in Xcode

 7. 7 What’s New in Xcode

 8. 8 ฒྻςετͷαϙʔτ

 9. 9 ฒྻςετͷαϙʔτ

 10. 10 ฒྻςετͷαϙʔτ -destination ΦϓγϣϯΛෳ਺ࢦఆ͢Δ͚ͩ

 11. 11 ͲΕ͚ͩޮՌ͕͋Δͷ͔ʁ

 12. 12 ฒྻςετͷύϑΥʔϚϯεݕূ • 5ඵ͔͔ΔϢχοτςετͱUIςετΛ1ͭͣͭ༻ҙ • destinationΦϓγϣϯͷ਺Λ1, 2, 4, 8ͱ૿΍ͨ͠ͱ͖ʹ͔͔Δ࣌ؒΛܭଌ •

  (໘౗ͩͬͨͷͰ) time ίϚϯυͰܭଌ • ܭଌ࣌ؒ͸5ճͷฏۉ஋ • ࣮ߦ؀ڥ͸MacBook Pro 15” 2017, Memory 16GB, macOS High Sierra
 13. 13 ݕূ݁Ռʢ࣮ߦ࣌ؒʣ ฒྻ਺ E E E E ࣮ߦ࣌ؒ ඵ 

    Eʹର͢Δׂ߹       
 14. 14 8ճ෼࣮ߦͯ͠4ճ෼ऑͷ࣮ߦ࣌ؒͳͷͰ ฒྻ࣮ߦͨ͠ޮՌ͸͋Δʂʂ

 15. 15 ΑΖ͍͠ɺͳΒ͹ฒྻ਺16ͩ

 16. 16

 17. 17

 18. 18

 19. 19 15෼Ҏ্·ͬͯ΋ϩά͕ਐ·ͣఘΊͨ

 20. 20

 21. 21 ςετલʹγϛϡϨʔλʔΛ ͢΂ͯىಈ͍ͤͯ͞ΔΒ͘͠ɺ ୺຤਺͕ଟ͍ͱμϝΈ͍ͨ

 22. 22 ·ͱΊ • ฒྻ࣮ߦʹΑͬͯτʔλϧͷςετ࣮ߦ࣌ؒ͸ૣ͘ͳͬͨ. • ͨͩ͠ɺdestinationΛࢦఆ͗͢͠Δͱ్தͰࢭ·Δ • ࢦఆ਺෼γϛϡϨʔλΛىಈ͢ΔͷͰϦιʔεΛ৯͍ͭͿͯ͠Δҹ৅ • ฒྻ਺ࢦఆ(max-concurrent-test-simulator-destination)Λͯ͠΋มΘΒͣ.

  • Ϛγϯੑೳʹ͋Θͤͯࢦఆ਺Λௐ੔͍ͯͩ͘͠͞
 23. 23 ͓·͚

 24. 24

 25. 25 -disable-concurrent-testingΦϓγϣϯΛ͚࣮ͭͯߦ͢Δͱ 16छྨࢦఆͯ͠΋ແࣄ׬૸Ͱ͖·͢ɻ ͨͩ͠ɺ࣮ߦ࣌ؒ͸௕͘ͳΔʢܭଌ஋Ͱ13.9ഒʣͷͰ ߴ଎Խ͸Ͱ͖·ͤΜɻ