Slide 1

Slide 1 text

Optimizing Ruby with JIT Builderscon 2019 / Takashi Kokubun ࠷଎ͷݴޠΛ໨ࢦͯ͠

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

Ruby 2.6 ͔ΒJITΛ։ൃ

Slide 4

Slide 4 text

΍Γ·ͨ͠ [Misc #16094]

Slide 5

Slide 5 text

No content

Slide 6

Slide 6 text

(࠷దԽࢹ఺Ͱͷ) Rubyͷಛ௃

Slide 7

Slide 7 text

1. ϝιου΋ఆ਺΋࠶ఆٛ͠์୊ 1 + 1 #=> 100

Slide 8

Slide 8 text

1. ϝιου΋ఆ਺΋࠶ఆٛ͠์୊ 1 + 1 #=> 100

Slide 9

Slide 9 text

1. ϝιου΋ఆ਺΋࠶ఆٛ͠์୊ 1 + 1 #=> 100

Slide 10

Slide 10 text

2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ a = 1 + 1

Slide 11

Slide 11 text

2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ a = 1 + 1 a #=> 2

Slide 12

Slide 12 text

2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ a = 1 + 1 a #=> 2 a #=> 100 !?

Slide 13

Slide 13 text

2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ

Slide 14

Slide 14 text

2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ ʮ3ߦ໨ʹୡͨ͠Β a = 100ʯ

Slide 15

Slide 15 text

3. ଞʹ΋ָ͍͠ػೳ͕͍ͬͺ͍ • eval • ଋറ΍؀ڥͷΦϒδΣΫτԽ (binding, Proc) • ೚ҙΦϒδΣΫτͷྻڍػೳ (ObjectSpace) • Φʔόʔϑϩʔ͢Δͱܕ͕มΘΔ੔਺ • ΞυϨεมΘΓ์୊ͷώʔϓྖҬ (GC.compact)

Slide 16

Slide 16 text

ຊ೔ͷΰʔϧ ͜ͷ࠷దԽ͕ࠔ೉ͳݴޠΛ ݶք·Ͱߴ଎Խ͢Δ ָ͠͞Λମݧ͍ͯͨͩ͘͠

Slide 17

Slide 17 text

RubyΠϯλϓϦλͷ͘͠Έ

Slide 18

Slide 18 text

1. RubyͷίʔυΛಡΈࠐΉ

Slide 19

Slide 19 text

2. ύʔεͯ͠ߏจ໦ʹ͢Δ EFGUXP

Slide 20

Slide 20 text

3. ίϯύΠϧ໋ͯ͠ྩྻʹ͢Δ EFGUXP UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF

Slide 21

Slide 21 text

4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ EFGUXP UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ

Slide 22

Slide 22 text

4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ EFGUXP UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ

Slide 23

Slide 23 text

4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ EFGUXP UXP QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ

Slide 24

Slide 24 text

4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ EFGUXP UXP TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ

Slide 25

Slide 25 text

4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ EFGUXP UXP MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ

Slide 26

Slide 26 text

͜ͷϑΣʔζͷڍಈΛ଎͍ͨ͘͠ EFGUXP UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ

Slide 27

Slide 27 text

5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ +*5

Slide 28

Slide 28 text

5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ +*5 ࠓͷͱ͜Ζ *OUFHFS ࠶ఆٛ͞Εͯͳ͍ͳ

Slide 29

Slide 29 text

5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ +*5 ͳͷͰ͸

Slide 30

Slide 30 text

5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ +*5 ͍΍ɺ͕࠶ఆٛ ͞ΕͨΒ͔΋

Slide 31

Slide 31 text

5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ +*5

Slide 32

Slide 32 text

5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ UXP QVUPCKFDU QVUPCKFDU TFOE MFBWF 7JSUVBM.BDIJOF ελοΫ +*5

Slide 33

Slide 33 text

JITͰͲͷ͘Β͍଎͘ͳΔͷ͔

Slide 34

Slide 34 text

JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.0x Version

Slide 35

Slide 35 text

JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.0 2.1 2.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.1x Version

Slide 36

Slide 36 text

JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 0.0 0.0 49.0 46.2 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.4x Version

Slide 37

Slide 37 text

JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 0.0 55.9 49.0 46.2 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.6x Version

Slide 38

Slide 38 text

JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 JIT 85.8 55.9 49.0 46.2 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 2.5x Version

Slide 39

Slide 39 text

͜ͷ͕ࠩग़Δཧ༝Λݟ͍͖ͯ·͢ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 2.6 JIT 85.8 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a Version

Slide 40

Slide 40 text

JITίϯύΠϥ͸ͲͷΑ͏ʹ ߴ଎ԽΛ͢Δ͔?

Slide 41

Slide 41 text

JITͷجૅ0 ػցޠʹ͚ͨͩ͠Ͱ͸ ଎͘ͳΒͳ͍

Slide 42

Slide 42 text

VM࣮ߦ → ػցޠ ͰͷੑೳมԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native 2.6 JIT 85.8 55.9 ? (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽͳ͠)

Slide 43

Slide 43 text

VM࣮ߦ → ػցޠ ͰͷੑೳมԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native 2.6 JIT 85.8 56.2 55.9 (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽͳ͠)

Slide 44

Slide 44 text

ػցޠʹ͚ͨͩ͠Ͱ͸଎͘ͳΒͳ͍ • VMͷ࣮૷͕ͦ΋ͦ΋ػցޠͰಈ͍͍ͯΔ • VMͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔෳࡶͳॲཧΛ؆ུԽͰ͖ͳ ͚Ε͹଎͘ͳΒͳ͍

Slide 45

Slide 45 text

VMͷதͰ͸Կ͕ى͖͍ͯΔ͔ (Ͳ͕͜଎͘Ͱ͖ͦ͏Ͱ͠ΐ͏͔?)

Slide 46

Slide 46 text

No content

Slide 47

Slide 47 text

No content

Slide 48

Slide 48 text

No content

Slide 49

Slide 49 text

No content

Slide 50

Slide 50 text

No content

Slide 51

Slide 51 text

No content

Slide 52

Slide 52 text

No content

Slide 53

Slide 53 text

No content

Slide 54

Slide 54 text

No content

Slide 55

Slide 55 text

No content

Slide 56

Slide 56 text

No content

Slide 57

Slide 57 text

No content

Slide 58

Slide 58 text

No content

Slide 59

Slide 59 text

No content

Slide 60

Slide 60 text

No content

Slide 61

Slide 61 text

No content

Slide 62

Slide 62 text

No content

Slide 63

Slide 63 text

RubyͷJIT͸CίϯύΠϥΛ࢖͏ • ࣮ߦ࣌ʹCίϯύΠϥΛ࣮ߦͯ͠ಈతϥΠϒϥϦ Λੜ੒ɺಈతϩʔυ • ϝϦοτ: Ҡ২ੑͷ୲อ͕ͦΕͳΓʹָɺෳ਺ ͷ࠷దԽόοΫΤϯυΛ࢖͑Δ • σϝϦοτ: JITίϯύΠϧத·͋·͋Ϧιʔε Λ࢖͏ɺϓϩηε΍γάφϧͷѻ͍͕൥ࡶʹͳ Δ

Slide 64

Slide 64 text

RubyͷJIT͸CίϯύΠϥΛ࢖͏ • CίϯύΠϥ͸ී௨ͷCͷίʔυͰ࠷దԽͰ͖Δൣ ғ͔͠࠷దԽͰ͖ͳ͍ • Rubyಛ༗ͷಛผͳॲཧΛऔΓআ͘ͷ͸େମࣗ෼ Ͱ࣮૷͢Δ͔͠ͳ͍

Slide 65

Slide 65 text

ίϯύΠϥͷ࠷దԽʹΑΔߴ଎Խ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native com piler 2.6 JIT 85.8 62.5 56.2 55.9 (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽ͋Γ)

Slide 66

Slide 66 text

JITͷجૅ1 ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ

Slide 67

Slide 67 text

No content

Slide 68

Slide 68 text

ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ • VMͷϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷҙٛͷҰͭ͸VM໋ྩ σΟεύον͕ͩɺ͜Ε͸ෆཁʹͳ͍ͬͯΔ • Ͱ͸ɺϓϩάϥϜΧ΢ϯλಈ͔͞ͳͯ͘΋͍͍͔?

Slide 69

Slide 69 text

ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ • ଞͷϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ༻్: • ྫ֎ͷΩϟονςʔϒϧʹ࢖ΘΕΔ • ྫ֎͕ͳ͘ͱ΋ߦ൪߸ͷܭࢉʹ࢖ΘΕΔ

Slide 70

Slide 70 text

No content

Slide 71

Slide 71 text

No content

Slide 72

Slide 72 text

ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native com piler pc 2.6 JIT 85.8 62.7 62.5 56.2 55.9

Slide 73

Slide 73 text

JITͷجૅ2 ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ

Slide 74

Slide 74 text

No content

Slide 75

Slide 75 text

ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ • VMͷελοΫϙΠϯλͷҙٛ͸VMͷελοΫͷ ૢ࡞ʹ͋Δ • ωΠςΟϒͳελοΫ΍ϨδελͰಉ͡ૢ࡞Λ࣮ ݱͯ͠ελοΫϙΠϯλΛ΍ΊΒΕͳ͍͔?

Slide 76

Slide 76 text

ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ • ϝιουݺͼग़͢͠Δࡍʹ͸VMͷελοΫʹ໭ ͞ͳ͍ͱݺͼग़ͨ͠ϝιου͔ΒࢀরͰ͖ͳ͍ • େҬ୤ग़ޙʹ࢖ΘΕΔ

Slide 77

Slide 77 text

No content

Slide 78

Slide 78 text

No content

Slide 79

Slide 79 text

No content

Slide 80

Slide 80 text

No content

Slide 81

Slide 81 text

ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native com piler pc sp 2.6 JIT 85.8 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9

Slide 82

Slide 82 text

·͔ͩͳΓ͕ࠩ͋Δ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native com piler pc sp 2.6 JIT 85.8 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9

Slide 83

Slide 83 text

Ͳ͏ͨ͠Βߋʹ଎͘ͳΔͷ͔? • PC/SPͷૢ࡞͸ผʹϘτϧωοΫͰ͸ͳ͍ͷͰ͜ ΕͰ͸଎͘ͳΒͳ͍ • Ή͠ΖRubyͷಈతͳಛੑͷαϙʔτͷͨΊʹ೉͠ ͘ͳ͍ͬͯΔ࠷దԽΛ࣮ݱ͢Δํ͕ॏཁ

Slide 84

Slide 84 text

JITͷڧΈΛੜ͔ͨ͠࠷దԽ

Slide 85

Slide 85 text

JITͷԠ༻1 ϝιουΠϯϥΠϯԽ

Slide 86

Slide 86 text

No content

Slide 87

Slide 87 text

ϝιουΠϯϥΠϯԽ • 1+1Λܭࢉ͢ΔΑΓ΋Rubyͷϝιουݺͼग़͠ॲ ཧͷํ͕ෳࡶ • ϝιουݺͼग़͠ͷΦʔόʔϔουΛແʹͰ͖ ͳ͍͔? => ΠϯϥΠϯԽ

Slide 88

Slide 88 text

ϝιουΠϯϥΠϯԽ • ΠϯϥΠϯԽ͢ΔͱɺίʔϧελοΫͷૢ࡞͕ͳ ͘ͳΔ͚ͩͰͳ͘ɺϝιουݺͼग़͠Λӽ͑ͯ࠷ దԽ͕ޮ͘ • ͔͠͠ΠϯϥΠϯԽͨ͠ޙਖ਼͍͠ڍಈʹద੾ʹ෮ ؼͰ͖Δඞཁ͕͋Δ • “Deoptimization” ͱ͍͏

Slide 89

Slide 89 text

Rubyͷϝιουݺͼग़͠ͷ͘͠Έ • άϩʔόϧϝιουΩϟογϡͱΠϯϥΠϯϝ ιουΩϟογϡ͕͋Δ • ΠϯϥΠϯϝιουΩϟογϡ͸શͯͷcall siteʹ ରͯ͠ଘࡏ͢Δ • ͜ΕΛDeoptimizationʹ࢖͏

Slide 90

Slide 90 text

ϝιουΠϯϥΠϯԽ • ΠϯϥΠϯԽ͢Δϝιου಺Ͱߦ൪߸Λऔಘͨ͠ Γྫ֎͕ඈΜͩΓ͠ͳ͍͜ͱΛอূ͠ͳ͍ͱ͍͚ ͳ͍ • VM໋ྩͷϝλσʔλΛ༻ҙ͓ͯ͘͠

Slide 91

Slide 91 text

ϝιουΠϯϥΠϯԽ

Slide 92

Slide 92 text

No content

Slide 93

Slide 93 text

No content

Slide 94

Slide 94 text

ϝιουΠϯϥΠϯԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native com piler pc sp inline 2.6 JIT 85.8 72.4 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9

Slide 95

Slide 95 text

JITͷԠ༻2 Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ

Slide 96

Slide 96 text

Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ • Πϯελϯεม਺ΛಡΉʹ͸Կ౓͔ϝϞϦͷϩʔ υΛ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ => ஗͍ • ຊདྷϩʔυ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍஋ΛJITੜ੒ίʔυ಺ Ͱ͸ଈ஋ʹͰ͖ͳ͍͔?

Slide 97

Slide 97 text

RubyͷΠϯελϯεม਺ͷ͘͠Έ • Ϋϥε͝ͱʹɺ͋ΔΠϯελϯεม਺͕֨ೲ͞Ε ͍ͯΔΠϯσοΫε͕ҟͳΔ • ܧঝͯ͠ಉ໋͡ྩྻ͕ڞ༗͞Ε͍ͯΔͱյΕΔ

Slide 98

Slide 98 text

Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ • ϝιουΠϯϥΠϯԽͱಉ༷ͷํ๏Ͱ Deoptimization͢Δ • Ճ͑ͯɺ༨ܭͳϒϥϯνΛ࡟Δ͜ͱͰίϯύΠϥ ͷ࠷దԽ͕ޮ͖΍͘͢͢Δ

Slide 99

Slide 99 text

Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ

Slide 100

Slide 100 text

Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92 2.6 native com piler pc sp inline ivar 2.6 JIT 85.8 85.8 72.4 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9

Slide 101

Slide 101 text

Ruby͸·ͩਐԽΛ࢒͍ͯ͠Δ (TruffleRuby ͸ 170fps ग़Δ)

Slide 102

Slide 102 text

·ͱΊ • Ruby͸࠷଎ͷݴޠͱͳΓಘΔ͔ʁ • ଞͷݴޠͰ΋ॻ͚Δίʔυ͸ɺେ఍͸ͦΕ૬౰ ʹ࠷దԽͰ͖Δ • Rubyಛ༗ͬΆ͍ݴޠػೳ͸અ౓ͷ͋Δར༻Λ