$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Optimizing Ruby with JIT

Optimizing Ruby with JIT

Takashi Kokubun

August 30, 2019
Tweet

More Decks by Takashi Kokubun

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Optimizing Ruby with JIT
  Builderscon 2019 / Takashi Kokubun
  ࠷଎ͷݴޠΛ໨ࢦͯ͠

  View Slide

 2. View Slide

 3. Ruby 2.6 ͔ΒJITΛ։ൃ

  View Slide

 4. ΍Γ·ͨ͠ [Misc #16094]

  View Slide

 5. View Slide

 6. (࠷దԽࢹ఺Ͱͷ)
  Rubyͷಛ௃

  View Slide

 7. 1. ϝιου΋ఆ਺΋࠶ఆٛ͠์୊
  1 + 1 #=> 100

  View Slide

 8. 1. ϝιου΋ఆ਺΋࠶ఆٛ͠์୊
  1 + 1 #=> 100

  View Slide

 9. 1. ϝιου΋ఆ਺΋࠶ఆٛ͠์୊
  1 + 1 #=> 100

  View Slide

 10. 2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ
  a = 1 + 1

  View Slide

 11. 2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ
  a = 1 + 1
  a #=> 2

  View Slide

 12. 2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ
  a = 1 + 1
  a #=> 2
  a #=> 100
  !?

  View Slide

 13. 2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ

  View Slide

 14. 2. ߦ͕ਐΉͱ೚ҙͷ͜ͱ͕ى͖Δ
  ʮ3ߦ໨ʹୡͨ͠Β a = 100ʯ

  View Slide

 15. 3. ଞʹ΋ָ͍͠ػೳ͕͍ͬͺ͍
  • eval
  • ଋറ΍؀ڥͷΦϒδΣΫτԽ (binding, Proc)
  • ೚ҙΦϒδΣΫτͷྻڍػೳ (ObjectSpace)
  • Φʔόʔϑϩʔ͢Δͱܕ͕มΘΔ੔਺
  • ΞυϨεมΘΓ์୊ͷώʔϓྖҬ (GC.compact)

  View Slide

 16. ຊ೔ͷΰʔϧ
  ͜ͷ࠷దԽ͕ࠔ೉ͳݴޠΛ
  ݶք·Ͱߴ଎Խ͢Δ
  ָ͠͞Λମݧ͍ͯͨͩ͘͠

  View Slide

 17. RubyΠϯλϓϦλͷ͘͠Έ

  View Slide

 18. 1. RubyͷίʔυΛಡΈࠐΉ

  View Slide

 19. 2. ύʔεͯ͠ߏจ໦ʹ͢Δ

  EFGUXP

  View Slide

 20. 3. ίϯύΠϧ໋ͯ͠ྩྻʹ͢Δ

  EFGUXP

  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF

  View Slide

 21. 4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ

  EFGUXP

  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ

  View Slide

 22. 4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ

  EFGUXP

  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ

  View Slide

 23. 4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ

  EFGUXP

  UXP
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ


  View Slide

 24. 4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ

  EFGUXP

  UXP
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ  View Slide

 25. 4. VMͰ໋ྩྻΛ࣮ߦ͢Δ

  EFGUXP

  UXP
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ

  View Slide

 26. ͜ͷϑΣʔζͷڍಈΛ଎͍ͨ͘͠

  EFGUXP

  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ

  View Slide

 27. 5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ
  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ
  +*5

  View Slide

 28. 5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ
  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ
  +*5
  ࠓͷͱ͜Ζ
  *OUFHFS
  ࠶ఆٛ͞Εͯͳ͍ͳ

  View Slide

 29. 5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ
  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ
  +*5

  ͳͷͰ͸

  View Slide

 30. 5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ
  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ
  +*5
  ͍΍ɺ͕࠶ఆٛ
  ͞ΕͨΒ͔΋

  View Slide

 31. 5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ
  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ
  +*5

  View Slide

 32. 5. JIT ίϯύΠϥͰߴ଎Խ͢Δ
  UXP
  QVUPCKFDU
  QVUPCKFDU
  TFOE
  MFBWF
  7JSUVBM.BDIJOF
  ελοΫ
  +*5

  View Slide

 33. JITͰͲͷ͘Β͍଎͘ͳΔͷ͔

  View Slide

 34. JITʹ͓͚Δੑೳ޲্
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  34.2
  Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a
  1.0x
  Version

  View Slide

 35. JITʹ͓͚Δੑೳ޲্
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.0
  2.1
  2.2
  2.3
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  39.1
  37.9
  37.8
  34.2
  Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a
  1.1x
  Version

  View Slide

 36. JITʹ͓͚Δੑೳ޲্
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.0
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4
  2.5
  0.0
  0.0
  49.0
  46.2
  39.1
  37.9
  37.8
  34.2
  Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a
  1.4x
  Version

  View Slide

 37. JITʹ͓͚Δੑೳ޲্
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.0
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4
  2.5
  2.6
  0.0
  55.9
  49.0
  46.2
  39.1
  37.9
  37.8
  34.2
  Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a
  1.6x
  Version

  View Slide

 38. JITʹ͓͚Δੑೳ޲্
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.0
  2.1
  2.2
  2.3
  2.4
  2.5
  2.6
  2.6
  JIT
  85.8
  55.9
  49.0
  46.2
  39.1
  37.9
  37.8
  34.2
  Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a
  2.5x
  Version

  View Slide

 39. ͜ͷ͕ࠩग़Δཧ༝Λݟ͍͖ͯ·͢
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  2.6
  JIT
  85.8
  55.9
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  0.0
  Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a
  Version

  View Slide

 40. JITίϯύΠϥ͸ͲͷΑ͏ʹ
  ߴ଎ԽΛ͢Δ͔?

  View Slide

 41. JITͷجૅ0
  ػցޠʹ͚ͨͩ͠Ͱ͸
  ଎͘ͳΒͳ͍

  View Slide

 42. VM࣮ߦ → ػցޠ ͰͷੑೳมԽ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  2.6
  JIT
  85.8
  55.9
  ?
  (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽͳ͠)

  View Slide

 43. VM࣮ߦ → ػցޠ ͰͷੑೳมԽ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  2.6
  JIT
  85.8
  56.2
  55.9
  (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽͳ͠)

  View Slide

 44. ػցޠʹ͚ͨͩ͠Ͱ͸଎͘ͳΒͳ͍
  • VMͷ࣮૷͕ͦ΋ͦ΋ػցޠͰಈ͍͍ͯΔ
  • VMͰ࣮૷͞Ε͍ͯΔෳࡶͳॲཧΛ؆ུԽͰ͖ͳ
  ͚Ε͹଎͘ͳΒͳ͍

  View Slide

 45. VMͷதͰ͸Կ͕ى͖͍ͯΔ͔
  (Ͳ͕͜଎͘Ͱ͖ͦ͏Ͱ͠ΐ͏͔?)

  View Slide

 46. View Slide

 47. View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. View Slide

 61. View Slide

 62. View Slide

 63. RubyͷJIT͸CίϯύΠϥΛ࢖͏
  • ࣮ߦ࣌ʹCίϯύΠϥΛ࣮ߦͯ͠ಈతϥΠϒϥϦ
  Λੜ੒ɺಈతϩʔυ
  • ϝϦοτ: Ҡ২ੑͷ୲อ͕ͦΕͳΓʹָɺෳ਺
  ͷ࠷దԽόοΫΤϯυΛ࢖͑Δ
  • σϝϦοτ: JITίϯύΠϧத·͋·͋Ϧιʔε
  Λ࢖͏ɺϓϩηε΍γάφϧͷѻ͍͕൥ࡶʹͳ
  Δ

  View Slide

 64. RubyͷJIT͸CίϯύΠϥΛ࢖͏
  • CίϯύΠϥ͸ී௨ͷCͷίʔυͰ࠷దԽͰ͖Δൣ
  ғ͔͠࠷దԽͰ͖ͳ͍
  • Rubyಛ༗ͷಛผͳॲཧΛऔΓআ͘ͷ͸େମࣗ෼
  Ͱ࣮૷͢Δ͔͠ͳ͍

  View Slide

 65. ίϯύΠϥͷ࠷దԽʹΑΔߴ଎Խ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  com
  piler
  2.6
  JIT
  85.8
  62.5
  56.2
  55.9
  (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽ͋Γ)

  View Slide

 66. JITͷجૅ1
  ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ

  View Slide

 67. View Slide

 68. ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ
  • VMͷϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷҙٛͷҰͭ͸VM໋ྩ
  σΟεύον͕ͩɺ͜Ε͸ෆཁʹͳ͍ͬͯΔ
  • Ͱ͸ɺϓϩάϥϜΧ΢ϯλಈ͔͞ͳͯ͘΋͍͍͔?

  View Slide

 69. ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ
  • ଞͷϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ༻్:
  • ྫ֎ͷΩϟονςʔϒϧʹ࢖ΘΕΔ
  • ྫ֎͕ͳ͘ͱ΋ߦ൪߸ͷܭࢉʹ࢖ΘΕΔ

  View Slide

 70. View Slide

 71. View Slide

 72. ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  com
  piler
  pc
  2.6
  JIT
  85.8
  62.7
  62.5
  56.2
  55.9

  View Slide

 73. JITͷجૅ2
  ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ

  View Slide

 74. View Slide

 75. ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ
  • VMͷελοΫϙΠϯλͷҙٛ͸VMͷελοΫͷ
  ૢ࡞ʹ͋Δ
  • ωΠςΟϒͳελοΫ΍ϨδελͰಉ͡ૢ࡞Λ࣮
  ݱͯ͠ελοΫϙΠϯλΛ΍ΊΒΕͳ͍͔?

  View Slide

 76. ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ
  • ϝιουݺͼग़͢͠Δࡍʹ͸VMͷελοΫʹ໭
  ͞ͳ͍ͱݺͼग़ͨ͠ϝιου͔ΒࢀরͰ͖ͳ͍
  • େҬ୤ग़ޙʹ࢖ΘΕΔ

  View Slide

 77. View Slide

 78. View Slide

 79. View Slide

 80. View Slide

 81. ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  com
  piler
  pc sp
  2.6
  JIT
  85.8
  66.4
  62.7
  62.5
  56.2
  55.9

  View Slide

 82. ·͔ͩͳΓ͕ࠩ͋Δ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  com
  piler
  pc sp
  2.6
  JIT
  85.8
  66.4
  62.7
  62.5
  56.2
  55.9

  View Slide

 83. Ͳ͏ͨ͠Βߋʹ଎͘ͳΔͷ͔?
  • PC/SPͷૢ࡞͸ผʹϘτϧωοΫͰ͸ͳ͍ͷͰ͜
  ΕͰ͸଎͘ͳΒͳ͍
  • Ή͠ΖRubyͷಈతͳಛੑͷαϙʔτͷͨΊʹ೉͠
  ͘ͳ͍ͬͯΔ࠷దԽΛ࣮ݱ͢Δํ͕ॏཁ

  View Slide

 84. JITͷڧΈΛੜ͔ͨ͠࠷దԽ

  View Slide

 85. JITͷԠ༻1
  ϝιουΠϯϥΠϯԽ

  View Slide

 86. View Slide

 87. ϝιουΠϯϥΠϯԽ
  • 1+1Λܭࢉ͢ΔΑΓ΋Rubyͷϝιουݺͼग़͠ॲ
  ཧͷํ͕ෳࡶ
  • ϝιουݺͼग़͠ͷΦʔόʔϔουΛແʹͰ͖
  ͳ͍͔? => ΠϯϥΠϯԽ

  View Slide

 88. ϝιουΠϯϥΠϯԽ
  • ΠϯϥΠϯԽ͢ΔͱɺίʔϧελοΫͷૢ࡞͕ͳ
  ͘ͳΔ͚ͩͰͳ͘ɺϝιουݺͼग़͠Λӽ͑ͯ࠷
  దԽ͕ޮ͘
  • ͔͠͠ΠϯϥΠϯԽͨ͠ޙਖ਼͍͠ڍಈʹద੾ʹ෮
  ؼͰ͖Δඞཁ͕͋Δ
  • “Deoptimization” ͱ͍͏

  View Slide

 89. Rubyͷϝιουݺͼग़͠ͷ͘͠Έ
  • άϩʔόϧϝιουΩϟογϡͱΠϯϥΠϯϝ
  ιουΩϟογϡ͕͋Δ
  • ΠϯϥΠϯϝιουΩϟογϡ͸શͯͷcall siteʹ
  ରͯ͠ଘࡏ͢Δ
  • ͜ΕΛDeoptimizationʹ࢖͏

  View Slide

 90. ϝιουΠϯϥΠϯԽ
  • ΠϯϥΠϯԽ͢Δϝιου಺Ͱߦ൪߸Λऔಘͨ͠
  Γྫ֎͕ඈΜͩΓ͠ͳ͍͜ͱΛอূ͠ͳ͍ͱ͍͚
  ͳ͍
  • VM໋ྩͷϝλσʔλΛ༻ҙ͓ͯ͘͠

  View Slide

 91. ϝιουΠϯϥΠϯԽ

  View Slide

 92. View Slide

 93. View Slide

 94. ϝιουΠϯϥΠϯԽ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  com
  piler
  pc sp
  inline
  2.6
  JIT
  85.8
  72.4
  66.4
  62.7
  62.5
  56.2
  55.9

  View Slide

 95. JITͷԠ༻2
  Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ

  View Slide

 96. Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ
  • Πϯελϯεม਺ΛಡΉʹ͸Կ౓͔ϝϞϦͷϩʔ
  υΛ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ => ஗͍
  • ຊདྷϩʔυ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍஋ΛJITੜ੒ίʔυ಺
  Ͱ͸ଈ஋ʹͰ͖ͳ͍͔?

  View Slide

 97. RubyͷΠϯελϯεม਺ͷ͘͠Έ
  • Ϋϥε͝ͱʹɺ͋ΔΠϯελϯεม਺͕֨ೲ͞Ε
  ͍ͯΔΠϯσοΫε͕ҟͳΔ
  • ܧঝͯ͠ಉ໋͡ྩྻ͕ڞ༗͞Ε͍ͯΔͱյΕΔ

  View Slide

 98. Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ
  • ϝιουΠϯϥΠϯԽͱಉ༷ͷํ๏Ͱ
  Deoptimization͢Δ
  • Ճ͑ͯɺ༨ܭͳϒϥϯνΛ࡟Δ͜ͱͰίϯύΠϥ
  ͷ࠷దԽ͕ޮ͖΍͘͢͢Δ

  View Slide

 99. Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ

  View Slide

 100. Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ
  NES emulator: github.com/mame/optcarrot
  fps
  0
  23
  46
  69
  92
  2.6
  native
  com
  piler
  pc sp
  inline
  ivar
  2.6
  JIT
  85.8
  85.8
  72.4
  66.4
  62.7
  62.5
  56.2
  55.9

  View Slide

 101. Ruby͸·ͩਐԽΛ࢒͍ͯ͠Δ
  (TruffleRuby ͸ 170fps ग़Δ)

  View Slide

 102. ·ͱΊ
  • Ruby͸࠷଎ͷݴޠͱͳΓಘΔ͔ʁ
  • ଞͷݴޠͰ΋ॻ͚Δίʔυ͸ɺେ఍͸ͦΕ૬౰
  ʹ࠷దԽͰ͖Δ
  • Rubyಛ༗ͬΆ͍ݴޠػೳ͸અ౓ͷ͋Δར༻Λ

  View Slide