Optimizing Ruby with JIT

Optimizing Ruby with JIT

08d5432a5bc31e6d9edec87b94cb1db1?s=128

Takashi Kokubun

August 30, 2019
Tweet

Transcript

 1. 2.
 2. 5.
 3. 15.

  3. ଞʹ΋ָ͍͠ػೳ͕͍ͬͺ͍ • eval • ଋറ΍؀ڥͷΦϒδΣΫτԽ (binding, Proc) • ೚ҙΦϒδΣΫτͷྻڍػೳ

  (ObjectSpace) • Φʔόʔϑϩʔ͢Δͱܕ͕มΘΔ੔਺ • ΞυϨεมΘΓ์୊ͷώʔϓྖҬ (GC.compact)
 4. 34.

  JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.0x Version
 5. 35.

  JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.0 2.1 2.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.1x Version
 6. 36.

  JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 0.0 0.0 49.0 46.2 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.4x Version
 7. 37.

  JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 0.0 55.9 49.0 46.2 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 1.6x Version
 8. 38.

  JITʹ͓͚Δੑೳ޲্ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 JIT 85.8 55.9 49.0 46.2 39.1 37.9 37.8 34.2 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a 2.5x Version
 9. 39.

  ͜ͷ͕ࠩग़Δཧ༝Λݟ͍͖ͯ·͢ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.6 2.6 JIT 85.8 55.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Details: https://gist.github.com/k0kubun/0337e1f40b146b2cae7b7c8e6a79973a Version
 10. 42.

  VM࣮ߦ → ػցޠ ͰͷੑೳมԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23

  46 69 92 2.6 native 2.6 JIT 85.8 55.9 ? (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽͳ͠)
 11. 43.

  VM࣮ߦ → ػցޠ ͰͷੑೳมԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23

  46 69 92 2.6 native 2.6 JIT 85.8 56.2 55.9 (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽͳ͠)
 12. 46.
 13. 47.
 14. 48.
 15. 49.
 16. 50.
 17. 51.
 18. 52.
 19. 53.
 20. 54.
 21. 55.
 22. 56.
 23. 57.
 24. 58.
 25. 59.
 26. 60.
 27. 61.
 28. 62.
 29. 65.

  ίϯύΠϥͷ࠷దԽʹΑΔߴ଎Խ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.6 native com piler 2.6 JIT 85.8 62.5 56.2 55.9 (-O3 w/ VM໋ྩΠϯϥΠϯԽ͋Γ)
 30. 67.
 31. 70.
 32. 71.
 33. 72.

  ϓϩάϥϜΧ΢ϯλͷ࠷దԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.6 native com piler pc 2.6 JIT 85.8 62.7 62.5 56.2 55.9
 34. 74.
 35. 77.
 36. 78.
 37. 79.
 38. 80.
 39. 81.

  ελοΫϙΠϯλͷ࠷దԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.6 native com piler pc sp 2.6 JIT 85.8 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9
 40. 82.

  ·͔ͩͳΓ͕ࠩ͋Δ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.6 native com piler pc sp 2.6 JIT 85.8 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9
 41. 86.
 42. 92.
 43. 93.
 44. 94.

  ϝιουΠϯϥΠϯԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.6 native com piler pc sp inline 2.6 JIT 85.8 72.4 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9
 45. 100.

  Πϯελϯεม਺ͷ࠷దԽ NES emulator: github.com/mame/optcarrot fps 0 23 46 69 92

  2.6 native com piler pc sp inline ivar 2.6 JIT 85.8 85.8 72.4 66.4 62.7 62.5 56.2 55.9