Slide 1

Slide 1 text

ΧʔυൃߦձࣾʢΠγϡΞʣΛ ࢧ͑ΔγεςϜղઆ 8FMDPNF'JOUFDI$PNNVOJUZ :VUB)PSJJʢ!ZVUBEBZPʣ

Slide 2

Slide 2 text

Smart, Secure, Mobile Super powered Banking and Living. $50 ງҪ༤ଠ w ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ೥͙Β͍👨💻 w εϚʔτόϯΫͱ͍͏ձࣾΛ೥ʹ૑ۀͯ͠ɺ'JOUFDIϓϩμΫτͷ։ ൃΛ΍ͬͯ·͢🚀 גࣜձࣾεϚʔτόϯΫ !ZVUBEBZP

Slide 3

Slide 3 text

X

Slide 4

Slide 4 text

ΠγϡΞͱͯ͠ͷαʔϏεશମΛͲͷΑ͏ʹߏங͍͔ͯͬͨ͠ɺ ͦͷաఔͰͲΜͳҙࢥܾఆ͕͔͋ͬͨΛ఻͍͑ͨ

Slide 5

Slide 5 text

ΞδΣϯμ w Χʔυձࣾͷࣄۀʹ͍ͭͯ w #ΞʔΩςΫνϟͷ঺հ w #Λࢧ͑Δ֤ίϯϙʔωϯτͷ঺հ w ·ͱΊ

Slide 6

Slide 6 text

ΧʔυൃߦձࣾʢΠγϡΞʣͷࣄۀ

Slide 7

Slide 7 text

ΠγϡΞͷࣄۀʹ͍ͭͯ ΠγϡΞ ࠃࡍϒϥϯυ ΞΫϫΠΞϥ Ճໍళ Ϣʔβʔ #*/εϙϯαʔ ΞϥΠΞϯεܖ໿ ΞϥΠΞϯεܖ໿ Χʔυൃߦ ࢒ߴ؅ཧܾࡁ ߪೖऔҾ Ճໍళܖ໿ ΞϥΠΞϯεܖ໿

Slide 8

Slide 8 text

ΠγϡΞͷࣄۀʹ͍ͭͯ ΠγϡΞ ࠃࡍϒϥϯυ ΞΫϫΠΞϥ Ճໍళ Ϣʔβʔ #*/εϙϯαʔ ΞϥΠΞϯεܖ໿ ΞϥΠΞϯεܖ໿ Χʔυൃߦ ࢒ߴ؅ཧܾࡁ ߪೖऔҾ Ճໍళܖ໿ ΞϥΠΞϯεܖ໿

Slide 9

Slide 9 text

ΠγϡΞ͕ఏڙ͢ΔՁ஋ ϕʔεͷఏڙՁ஋ 💳Χʔυͷఏڙ ձһ޲͚ʹΧʔυΛ੡଄ͯ͠ఏڙ͢Δ 🏢ೖۚ ܾࡁʹඞཁͳ͓ۚΛ࢒ߴʹ௥Ճ͢Δ ˞ϓϦϖΠυσϏοτࣜͷΧʔυͷ৔߹ 💸ܾࡁ ՃໍళͰΧʔυܾࡁͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ 📈࢒ߴ؅ཧ ࢒ߴΛ؅ཧܾ͠ࡁͷ໌ࡉͳͲΛ෼͔Γ΍͘͢දࣔ͢Δ

Slide 10

Slide 10 text

ΠγϡΞͷٕज़తͳ࣮૷ϙΠϯτ 💳Χʔυͷఏڙ 🔍F,:$ʢຊਓ֬ೝʣ Χʔυձһࢿ֨ͷ৹ࠪ 👮ΞϯνϚωʔϩʔϯμϦϯά ൓ࣾϦεΫͷνΣοΫ 💳Χʔυ੡଄ ࣓ؾ*$ΧʔυΛൃߦ͢Δ 🏢ೖۚ 💰ೖۚॲཧ ίϯϏχۜߦFUD 💸ग़ۚॲཧ "5.͔Βͷग़ۚ 💸ܾࡁ 🔌ܾࡁ/8΁ͷ઀ଓ 7JTB/FUΛհͯ͠ͷܾࡁडిॲཧ 🏪Ծച্ ΦʔιϦిจͷॲཧ 🏪ച্֬ఆ ਗ਼ࢉʢΫϦΞϦϯάʣॲཧ 📈࢒ߴ؅ཧ 🔐ձһొ࿥ೝূ ձһొ࿥ೝূج൫ 📊צఆܥج൫ͷߏங Ϣʔβʔ࢒ߴͷ؅ཧ 👫༩৴؅ཧ Ϣʔβʔͷ༩৴৹ࠪ

Slide 11

Slide 11 text

#Ͱఏڙ͍ͯ͠ΔՁ஋ w ݸਓϖΞδϡχΞͳͲɺՈܭʹ߹ΘͤͨΧʔυͷఏڙ w ࢧग़ͷ෼ੳϨϙʔτσʔλͷఏڙ w Ո଒ؒͷՈܭڞ༗ૹۚػೳ w ໨తʹ߹Θͤͨޱ࠲ͷ࡞੒ w αϒεΫϦϓγϣϯαʔϏεͷఏڙ w FUD #ϓϩμΫτಠࣗͷαʔϏε։ൃ΋ඞཁ

Slide 12

Slide 12 text

#ΞʔΩςΫνϟͷ঺հ

Slide 13

Slide 13 text

γεςϜߏஙલͷઃܭϙΠϯτ ۚ༥γεςϜ͸ن੍΍੍໿͕ଟ͘ɺͦΕΒʹγεςϜ͕४ڌ͢Δඞཁ͕͋Δ w ࢿۚҠಈۀલ෷͍ࣄۀऀ1$*%44΁ͷ४ڌ ֎෦αʔϏεͱ࿈ܞ͢Δඞཁ͕͋Δ w ֤ܾࡁωοτϫʔΫʢ7JTB.BTUFSFUDʣ΍ҹ࡮޻৔ͱͷ઀ଓ Ұൠతͳ8FCΞϓϦέʔγϣϯͱͯ͠ͷػೳ΋ଟ࣮͘૷͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ w 8FC։ൃͷٕज़͕దԠͰ͖ɺࠓ·Ͱͷ։ൃܦݧ͕े෼׆͔ͤΔ༨஍͕͋Δ γεςϜΛ࡞Δલʹԡ͍͑ͯͨ͞ϙΠϯτ

Slide 14

Slide 14 text

γεςϜߏங࣌ͷҙࢥܾఆ ηΩϡϦςΟج४Λຬͨ͠ ҆શʹ։ൃ͢Δ w ηΩϡϦςΟཁ݅Λຬͨͭͭ͠ɺ֎෦*'ΛݻΊʹ࡞Γ͍ͨ w ඞཁͳ෦෼͸؂ࠪ΍ηΩϡϦςΟ਍அͳͲΛ͔ͬ͠Γ΍Γ͍ͨ ඞཁͳػೳΛߴ଎Ͱ࡞Δ w 8FCΞϓϦέʔγϣϯʢ#ಠࣗػೳʣ෦෼Λߴ଎Ͱ࡞Γ͍ͨ w ॳखͷυϝΠϯ෼཭͸೉қ౓͕ߴ͍ͷͰϞϊϦγοΫʹ͍ͨ͠ ྑ͍γεςϜڥքΛݟ͚ͭͯɺγεςϜΛ෼཭͢Δඞཁ͕͋Δʂ

Slide 15

Slide 15 text

γεςϜ෼཭ʹ͍ͭͯͷߟ࡯ 💳Χʔυͷఏڙ 🔍F,:$ʢຊਓ֬ೝʣ Χʔυձһࢿ֨ͷ৹ࠪ 👮ΞϯνϚωʔϩʔϯμϦϯά ൓ࣾϦεΫͷνΣοΫ 💳Χʔυ੡଄ ࣓ؾ*$ΧʔυΛൃߦ͢Δ 🏢ೖۚ 💰ೖۚॲཧ ίϯϏχۜߦFUD 💸ग़ۚॲཧ "5.͔Βͷग़ۚ 💸ܾࡁ 🔌ܾࡁ/8΁ͷ઀ଓ 7JTB/FUΛհͯ͠ͷܾࡁडిॲཧ 🏪Ծച্ ΦʔιϦిจͷॲཧ 🏪ച্֬ఆ ਗ਼ࢉʢΫϦΞϦϯάʣॲཧ 📈࢒ߴ؅ཧ 🔐ձһొ࿥ೝূ ձһొ࿥ೝূج൫ 📊צఆܥج൫ͷߏங Ϣʔβʔ࢒ߴͷ؅ཧ 👫༩৴؅ཧ Ϣʔβʔͷ༩৴৹ࠪ #ػೳ ɹϢʔβʔ޲͚ͷՈܭ؅ཧΛࢧ͑Δଟ͘ͷػೳ ࣾ಺޲͚ͷΦϖϨʔγϣϯػೳ

Slide 16

Slide 16 text

γεςϜ෼཭ʹ͍ͭͯͷߟ࡯ 💳Χʔυͷఏڙ 🔍F,:$ʢຊਓ֬ೝʣ Χʔυձһࢿ֨ͷ৹ࠪ 👮ΞϯνϚωʔϩʔϯμϦϯά ൓ࣾϦεΫͷνΣοΫ 💳Χʔυ੡଄ ࣓ؾ*$ΧʔυΛൃߦ͢Δ 🏢ೖۚ 💰ೖۚॲཧ ίϯϏχۜߦFUD 💸ग़ۚॲཧ "5.͔Βͷग़ۚ 💸ܾࡁ 🔌ܾࡁ/8΁ͷ઀ଓ 7JTB/FUΛհͯ͠ͷܾࡁडిॲཧ 🏪Ծച্ ΦʔιϦిจͷॲཧ 🏪ച্֬ఆ ਗ਼ࢉʢΫϦΞϦϯάʣॲཧ 📈࢒ߴ؅ཧ 🔐ձһొ࿥ೝূ ձһొ࿥ೝূج൫ 📊צఆܥج൫ͷߏங Ϣʔβʔ࢒ߴͷ؅ཧ 👫༩৴؅ཧ Ϣʔβʔͷ༩৴৹ࠪ #ػೳ ɹϢʔβʔ޲͚ͷՈܭ؅ཧΛࢧ͑Δଟ͘ͷػೳ ࣾ಺޲͚ͷΦϖϨʔγϣϯػೳ Χʔυ৘ใΛऔΓѻ͍ͭͭɺ֎෦αʔϏεͱ࿈ܞ͢ΔγεςϜΛ෼཭

Slide 17

Slide 17 text

No content

Slide 18

Slide 18 text

γεςϜͷಛ௃ w "84؀ڥຖผͷγεςϜͱͯ͠ߏங w ४ڌˠඇ४ڌ؀ڥͷҰํ௨ߦʹͳΔΑ ͏ʹ௨৴੍ޚΛߦ͍ͬͯΔ w #''Ͱ྆؀ڥͷϨεϙϯεΛ߹੒ͯ͠ฦ ٫͍ͯ͠Δʢ࢒ߴͱΧʔυ৘ใͳͲʣ 1$*%44४ڌʢΧʔυऔΓѻ͍ͷηΩϡϦςΟج४ʣڥքͰγεςϜΛͭʹ෼཭

Slide 19

Slide 19 text

#ΞʔΩςΫνϟղઆ ⚡ن੍४ڌͷ༗ແΛڥքͱͯ͠؀ڥͰӡ༻ ؀ڥຖʹ΋ෳ਺ͷίϯϙʔωϯτ͕ଘࡏ͢Δ 🛤3BJMT؀ڥ w ձһొ࿥࢒ߴ؅ཧೖग़ۚͳͲϝΠ ϯػೳͷଟ͘Λ࢘ΔϞϊϦε w 3VCZ3BJMTͰ։ൃ w શίʔυྔͷdׂ 💳(P؀ڥ w 7JTBܾࡁΧʔυൃߦͳͲηΩϡϦςΟ ج४ʹ४ڌͨ͠γεςϜ w (PͰ։ൃ w શίʔυྔͷdׂ

Slide 20

Slide 20 text

#ΞʔΩςΫνϟղઆ 🛤8IZ3BJMTʁ w 3BJMT🤏σΩΔɺεϐʔυॏࢹͷ։ൃ w ͋Δఔ౓ίʔυྔ΍։ൃऀ͕૿͑ͯ΋ର ॲͰ͖ΔݟࠐΈ͕͋ͬͨ w աڈʹ࢒ߴΛ؅ཧ͢Δେن໛γεςϜͷ ߏஙܦݧ͕͋ͬͨ w 7JTBిจن֨΍Χʔυҹ࡮޻৔΁ͷೖߘ ϑΥʔϚοτͳͲܕΛ੍࣋ͬͯޚ͍ͨ͠ w 8JOEPXT؀ڥͰͷ࣮ߦͷඞཁੑ w େྔͷϦΫΤετΛॠؒతʹࡹ͖͍ͨ 3VCZʢ3BJMTʣ(Pͷ࠾༻ཧ༝ 8IZ(Pʁ

Slide 21

Slide 21 text

#Λࢧ͑Δ֤ίϯϙʔωϯτͷ঺հ

Slide 22

Slide 22 text

$PSFBQJղઆ w ೖखۚ࢒ߴ؅ཧͳͲͷצఆܥॲཧʹՃ͑ͯɺΞϓϦ ݻ༗ͷϩδοΫ͕٧·ͬͨϞϊϦε w Ϣʔβʔ޲͚ࣾ಺޲͚ͷ"1*Λఏڙ͍ͯ͠Δ w σʔλϕʔεͷςʔϒϧ਺ɺ"1*͸͍ۙɺͦ͜ ͦ͜ڊେͳαʔϏεʹͳΓͭͭ͋Δ w طଘσʔλʹґଘ͠ͳ͍γεςϜ͸෼཭͍ͯ͘͠Մೳ ੑ͸͋Δ͔΋ʁ

Slide 23

Slide 23 text

$PSFBQJͷػೳ 💳Χʔυͷఏڙ 🔍F,:$ʢຊਓ֬ೝʣ Χʔυձһࢿ֨ͷ৹ࠪ 👮ΞϯνϚωʔϩʔϯμϦϯά ൓ࣾϦεΫͷνΣοΫ 💳Χʔυ੡଄ ࣓ؾ*$ΧʔυΛൃߦ͢Δ 🏢ೖۚ 💰ೖۚॲཧ ίϯϏχۜߦFUD 💸ग़ۚॲཧ "5.͔Βͷग़ۚ 💸ܾࡁ 🔌ܾࡁ/8΁ͷ઀ଓ 7JTB/FUΛհͯ͠ͷܾࡁडిॲཧ 🏪Ծച্ ΦʔιϦిจͷॲཧ 🏪ച্֬ఆ ਗ਼ࢉʢΫϦΞϦϯάʣॲཧ 📈࢒ߴ؅ཧ 🔐ձһొ࿥ೝূ ձһొ࿥ೝূج൫ 📊צఆܥج൫ͷߏங Ϣʔβʔ࢒ߴͷ؅ཧ 👫༩৴؅ཧ Ϣʔβʔͷ༩৴৹ࠪ #ػೳ ɹϢʔβʔ޲͚ͷՈܭ؅ཧΛࢧ͑Δଟ͘ͷػೳ ࣾ಺޲͚ͷΦϖϨʔγϣϯػೳ

Slide 24

Slide 24 text

*TTVJOHBQJղઆ w 7JTB/FU͔Βͷച্ϦΫΤετΛࡹ͘"1*αʔ όʔ w *40ϕʔεͰૹΒΕͯ͘Δ7JTBܾࡁσʔ λͷ෼ੳͱΧʔυ৘ใͱͷඥ෇͚Λߦͬͯ DPSFBQJʹϓϩΩγ͍ͯ͠Δ w Χʔυσʔλͷੜ੒Λߦ͏όον܊΋ߏங͞Εͯ ͍Δ w ΧʔυσʔλΛҹ࡮ձࣾ΁σΠϦʔͰૹ৴

Slide 25

Slide 25 text

*TTVJOHBQJͷػೳ 💳Χʔυͷఏڙ 🔍F,:$ʢຊਓ֬ೝʣ Χʔυձһࢿ֨ͷ৹ࠪ 👮ΞϯνϚωʔϩʔϯμϦϯά ൓ࣾϦεΫͷνΣοΫ 💳Χʔυ੡଄ ࣓ؾ*$ΧʔυΛൃߦ͢Δ 🏢ೖۚ 💰ೖۚॲཧ ίϯϏχۜߦFUD 💸ग़ۚॲཧ "5.͔Βͷग़ۚ 💸ܾࡁ 🔌ܾࡁ/8΁ͷ઀ଓ 7JTB/FUΛհͯ͠ͷܾࡁडిॲཧ 🏪Ծച্ ΦʔιϦిจͷॲཧ 🏪ച্֬ఆ ਗ਼ࢉʢΫϦΞϦϯάʣॲཧ 📈࢒ߴ؅ཧ 🔐ձһొ࿥ೝূ ձһొ࿥ೝূج൫ 📊צఆܥج൫ͷߏங Ϣʔβʔ࢒ߴͷ؅ཧ 👫༩৴؅ཧ Ϣʔβʔͷ༩৴৹ࠪ #ػೳ ɹϢʔβʔ޲͚ͷՈܭ؅ཧΛࢧ͑Δଟ͘ͷػೳ ࣾ಺޲͚ͷΦϖϨʔγϣϯػೳ

Slide 26

Slide 26 text

·ͱΊ

Slide 27

Slide 27 text

·ͱΊ 💳ΠγϡΞͷࣄۀϞσϧͷ঺հͱ࡞Δ΂͖γεςϜʹ͍ͭͯ ⚡ηΩϡϦςΟཁ݅Λ౿·͑ͯ؀ڥΛ෼͚ͨγεςϜʹͨ͠ܦҢʹ͍ͭͯ 💎֤γεςϜίϯϙʔωϯτͷ໾ׂ΍ػೳʹ͍ͭͯ ࿩ͨ͜͠ͱ

Slide 28

Slide 28 text

·ͱΊ 💸ΦʔιϦ΍ΫϦΞϦϯάͱ͍ܾͬͨࡁిจͷॲཧ 💳Χʔυσʔλͷ੡଄޻ఔ΍ػີσʔλͷऔΓѻ͍ 🕋๏ن੍Λલఏʹͨ͠࢒ߴ؅ཧͷ࢓૊Έ ࣍ճҎ߱ʹ۷ΓԼ͛ͯ࿩͍ͨ͜͠ͱ

Slide 29

Slide 29 text

͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠