Slide 1

Slide 1 text

ձࣾ঺հࢿྉ

Slide 2

Slide 2 text

Ϗδϣϯϛογϣϯ

Slide 3

Slide 3 text

7*4*0/ 100年先もつづく、農業を。 ࡔϊ్த͕໨ࢦ͍ͯ͠Δͷ͸ɺ ؀ڥෛՙͷখ͞ͳ೶ۀʹऔΓ૊ΉਓͨͪΛ૿΍͢͜ͱͰ͢ɻ ೥ઌ΋ͭͮ͘೶ۀͷ͔ͨͪΛͭ͘Γ͍ͨɺ ͦͯ࣋͠ଓՄೳͳࣾձʹͨͲΓண͖͍ͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ

Slide 4

Slide 4 text

.*44*0/ 環境負荷の⼩さい 農業を広げる ৽نब೶ɺͭ·ΓޙܧͰ͸ͳࣗ͘෼͔Β ৽͘͠೶ۀʹ௅ઓ͢Δਓͨͪ͸ɺ೶ༀ΍ ԽֶංྉʹཔΒͳ͍ɺ͍ΘΏΔ༗ػ೶ۀ Λࢤ͢ਓ͕ଟ͍ɻࢲͨͪ͸ɺͦ͏͍͏ਓ ͨͪͷӦ೶ͷϋʔυϧΛԼ͛Δ͜ͱͰɺ ؀ڥ΁ͷෛ୲ͷখ͍͞೶ۀʹ௅ઓ͢Δਓ ͕૿͍͖͔͚͑ͯͬ͘Λ࡞Γ͍ͨͱࢥͬ ͍ͯ·͢ɻ

Slide 5

Slide 5 text

.*44*0/ 多様性を排除しない 流通のしくみをつくる ໺ࡊ͸ੜ͖΋ͷͩͱ͍͏͜ͱΛ๻ͨͪ͸ େ੾ʹ͠·͢ɻੜ͖΋ͷ͸ͻͱͭͱͯ͠ಉ ͡΋ͷ͸ͳ͍͠ɺ࣌ؒ΍؀ڥɺ͍Ζ͍Ζ ͳӨڹΛड͚ͯมԽ͢ΔɻϒϨ͕͋Δɻ ͦΕΛɺඇޮ཰͔ͩΒͱ͍ͬͯ੾Γࣺͯ ͨΓ͠ͳ͍ྲྀ௨ͷ͘͠ΈΛ͍͖ͭͬͯ͘ ·͢ɻ

Slide 6

Slide 6 text

.*44*0/ ブレを楽しむ ⽂化を育てる ͓໺ࡊ͸͍Ζ͍ΖʹมԽ͢Δ͜ͱɺͦΕ Λָ͠Ή฻Β͠ΛఏҊ͍͖ͯ͠·͢ɻ໺ࡊ ͱ͍͏ੜ͖΋ͷͷϒϨΛ఻͑ͨΓɺָ͠ ΈํΛఏҊ͢Δ͜ͱͰɺ૝૾ྗͷ͋Δফ අʹͭͳ͍͛ͨͱࢥ͍·͢ɻͦΜͳ;͏ʹ ͓໺ࡊͷଟ༷ੑΛڐ༰͠ɺָ͠Ήࣾձ ͸ɺ͖ͬͱਓʹରͯ͠΋แ༰ྗΛ࣋ͬͨ ࣾձ͡Όͳ͍͔ͱࢥ͏ͷͰ͢ɻ

Slide 7

Slide 7 text

ձࣾ֓ཁ

Slide 8

Slide 8 text

ձࣾ֓ཁ ձ໊ࣾ גࣜձࣾࡔϊ్த ژ౎ຊࣾɹɹɹ ˟ژ౎ࢢೆ্۠ௗӋߴിொ ౦ژΦϑΟε ˟౦ژ౎඼઒۠๺඼઒ஸ໨ (00%0''*$&඼઒#' ୅දऀ খ໺๜඙ ઃཱ ೥ ژ౎Ӻ ࡔϊ్த े৚௨Γ ژ ࡕ ࠃ ಓ

Slide 9

Slide 9 text

୅ද ೥ಸྑݝੜ·Εɻ ژ౎େֶ૯߹ਓֶؒ෦ଔɻ ֎ࢿܥۚ༥ػؔͰͷमߦظؒΛܦͯɺ ೥ʹגࣜձࣾࡔϊ్தΛઃཱɻ ޷͖ͳ໺ࡊ͸ΧϒɺΦΫϥɺ͍͚ͨ͠ɻ جຊతʹলΤωܥɻ ⼩野邦彦 0OP,VOJIJLP

Slide 10

Slide 10 text

͋ΏΈ

Slide 11

Slide 11 text

ࢲ͕ͨͪ޲͖߹͍ͬͯΔ ՝୊ͱண؟఺ ʢࠃ಺ʣ

Slide 12

Slide 12 text

農業が環境に与える影響は とても⼤きい ࢲ͕ͨͪ޲͖߹͍ͬͯΔ՝୊ʢࠃ಺ʣ Ұൠతͳ೶ۀʢ׳ߦ࠿ഓʣ͸೶ༀ΍Խֶ ංྉΛ͸͡Ί༷ʑͳ֎෦ࢿࡐͱΤωϧ ΪʔΛඞཁͱ͍ͯ͠·͢ɻԽֶංྉ͸੡଄ աఔͰఱવΨεΛඞཁͱ͠ɺ·ͨ௕೥ാ ʹ౤ೖ͞ΕΔ͜ͱͰ౔৕ྼԽΛҾ͖ى͜ ͠·͢ɻ౤ೖ෺΁ͷա౓ͳґଘʹΑͬͯ؀ ڥ΁ͷΠϯύΫτ΋େ͖͘ͳΓ·͢ɻ

Slide 13

Slide 13 text

有機農業への取り組みは 先進国の中でも遅れている ߞ஍໘ੵʹର͢Δ༗ػ೶ۀऔ૊໘ੵͷׂ߹ ΠλϦΞ υΠπ εϖΠϯ ϑϥϯε ΠΪϦε ؖࠃ ΞϝϦΧ தࠃ ೔ຊ ˞'J#-*'0".5IF8PSMEPG0SHBOJD"HSJDVMUVSFTUBUJDT&NFSHJOHUSFOETΛ΋ͱʹɺ ೶ྛਫ࢈ল೶࢈ہ೶ۀ؀ڥରࡦ՝͕࡞੒ ߞ஍໘ੵશମʹର͢Δ༗ػ೶ۀऔ૊໘ੵ͸ɺԤถॾࠃͱൺֱ͢Δ ͱ͔ͳΓগͳ͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ·ͨɺΞδΞ஍Ҭͷࠃʑͱൺ΂ͯ ΋ɺ೔ຊ͸ͱ஗ΕΛऔ͍ͬͯΔঢ়ଶʹ͋Γ·͢ɻ ࢲ͕ͨͪ޲͖߹͍ͬͯΔ՝୊ʢࠃ಺ʣ ࡀҎ্ dࡀ dࡀ dࡀ dࡀ ฏۉ೥ྸ ࡀ 農業就業⼈⼝の ⾼齢化と減少 جװత೶ۀैࣄऀɺͭ·Γ೶ۀϝΠϯͰੜܭΛཱ͍ͯͯΔਓ͸ߴ ྸԽ͕ਐΜͰ͓Γɺ೥࣌఺Ͱ൒਺Ҏ্͕ࡀҎ্ɺฏۉ೥ྸ ͸ࡀͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ೶ۀऀશମͷ਺΋ݮগ܏޲ʹ͋Γɺಛʹ ࡀҎԼͷ੨೥૚͸೥લͱൺֱͯ͠΋ݮগ͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 14

Slide 14 text

就農希望者の多くは 有機農業に興味あり ৽نब೶ر๬ऀͷ͏ͪ༗ػ೶ۀʹڵຯ͕͋Δਓ͸ˋʹͷ΅Γ·͢ɻ ·ͨɺब೶ޙʹ࣮ࡍʹ༗ػ೶ۀʹऔΓ૊Ήׂ߹͸ɺ৽نࢀೖऀͷ͏ͪ Ͱɺશ೶ۀऀͷʹൺ΂ͯඇৗʹߴׂ͍߹ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ ڵຯͳ͠ ڵຯ͋Γ ΍Γ͍ͨ ༗ػ೶ۀ ʹ͍ͭͯ ࢲ͕ͨͪ޲͖߹͍ͬͯΔ՝୊ʢࠃ಺ʣ ৽نब೶ऀ ೥Ҏ಺ʹ ׂ͕̏཭೶ ͔ͤͬ͘ڧ͘ࢤͯ͠೶ۀΛ͸͡ΊͨਓͨͪͰ΋ɺ౔஍ͷ࣭͕ѱ͔ͬͨ ΓɺϦιʔε΍ࢿۚͷෆ଍ʹΑͬͯ೶ۀͰੜܭΛ੒ΓཱͨͤΔ͜ͱ͕ Ͱ͖ͣɺ̑೥Ҏ಺ʹׂ͕̏཭೶ɺ೶ۀΛࣙΊͯ͠·͏ͷ͕ݱঢ়Ͱ͢ɻ しかし新規就農者の 道のりは険しい……

Slide 15

Slide 15 text

ࢲͨͪͷண؟఺ʢࠃ಺ʣ ࡔϊ్த͸৽نब೶ऀͷύʔτφʔͱͯ͠ɺࣗΒ͕ൢ࿏ͱͳΓɺ ͍ͭԿΛͲΕ͘Β͍࡞Δ͔ͷ࠿ഓܭըΛҰॹʹཱͯɺ ৘ใͷఏڙͳͲΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ 新規就農者が希望する有機農法で⽣計を⽴てられたら、 環境負荷の⼩さな農業が広がり、 ⾃然環境の改善につながる

Slide 16

Slide 16 text

ࣄۀ಺༰ ʢࠃ಺ʣ

Slide 17

Slide 17 text

提携農家さんは⻄⽇本を中⼼に約346軒。 農家さん同⼠の紹介で拡⼤中 ఏܞ೶Ո͞Μ͸ɺ঺հʹΑͬͯ৽͍͓͠෇ ͖߹͍͕࢝·Δ͜ͱ͕΄ͱΜͲͰ͢ɻ ৽نब೶ऀͷਓ͕ͨͪҭͯΔ໺ࡊ͸গྔଟ ඼໨Ͱɺऩ֭ྔ΋ෆ҆ఆʹͳΓ͕ͪɻ ҰݢҰݢ͸গྔෆ҆ఆͰ΋ɺఏܞ೶Ո͞Μ ಉ࢜Ͱิ͍߹ͬͨΓɺ࡞෇͚ܭըʢ͍ͭԿ ΛͲΕ͘Β͍࡞Δ͔ʣΛҰॹʹߟ͑ͨΓ͢ Δ͜ͱͰɺશମ࠷దԽΛਤ͍ͬͯ·͢ɻ ࣄۀ಺༰

Slide 18

Slide 18 text

ࣄۀ಺༰ શࠃͷఏܞ೶Ո͞Μ͔Βಧ͘໿छྨ ʢ೥ؒʣͷ͓໺ࡊΛόϥϯεΑ͘ηοτʹ ͯ͠ɺຖि΋͘͠͸ִिͰ͓٬͞·ʹ͓ಧ ͚͍ͯ͠·͢ɻ͓໺ࡊηοτΛ௨ͯ͠ɺق અͷҠΓมΘΓ΍ɺੜ͖෺ͱͯ͠ͷ໺ࡊͷ ݸੑΛָ͠ΉελΠϧΛఏҊ͍ͯ͠·͢ɻ εʔύʔͰ͸ݟ͔͚ͳ͍௝͍͓͠໺ࡊ͕ೖ Δͷ΋ಛ௃Ͱ͢ɻ 旬のお野菜セットの 定期宅配サービス

Slide 19

Slide 19 text

ࣄۀ಺༰ ඦ՟ళͷ͓໺ࡊചΓ৔΍ߴ෇ՃՁ஋ܕͷεʔύʔͳͲͰͷಋ ೖ͕ਐΜͰ͍·͢ɻҿ৯ళͰ͸αϥμ΍ম͖໺ࡊͳͲɺૉࡐΛ ׆͔ͨ͠γϯϓϧͳྉཧʹ࢖͍ͬͯͨͩ͘͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ ೥͔Β౦ࣉͷۙ͘ʹখ͞ͳീඦ԰ʮࡔϊ్தTPJMʢιΠϧʣʯ Λɺ೥͔Βɺӊؙޚ஑ͷ৽෩ؗͷதͰҿ৯ళʮຊͱ໺ࡊ0Z0Zʯ ΛӡӦ͍ͯ͠·͢ɻϦΞϧͳ৔Ͱࡔϊ్தͷ໺ࡊΛ਎ۙʹײͯ͡΋Β ͍ɺࢲͨͪͷߟ͑Λ஌ͬͯ΄͍͠ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ 飲⾷店や⼩売店への 卸販売(BtoB) ⼋百屋と飲⾷店も 経営しています

Slide 20

Slide 20 text

ࢲ͕ͨͪ޲͖߹͍ͬͯΔ ՝୊ͱண؟఺ ʢւ֎ʣ

Slide 21

Slide 21 text

ਓޱ૿Ճ΍՟ฎܦࡁͷྲྀೖʹΑͬͯɺ׵ۚ࡞෺ΛҭͯΔͨΊͷ ϓϥϯςʔγϣϯ೶஍ʹͨ͠Γɺমാ೶ۀͷαΠΫϧΛૣ͘͠ ͨΓ͢Δ͜ͱͰ৿ྛ͕͔ͭͯͳ͍εϐʔυͰݮগ͍ͯ͠·͢ɻ ࢲ͕ͨͪ޲͖߹͍ͬͯΔ՝୊ ࢁ஍ͷଜͰ͸҆ఆͨ͠ऩೖΛಘΒΕΔखஈ͕গͳ͘ɺ౎ࢢ෦΁ ग़Ք͗ʹߦ͔͟ΔΛಘͳ͍ঢ়گ͕͋Γ·͢ɻ͋Δ͍͸৿Λ੾Γ։ ͍ͯϓϥϯςʔγϣϯ೶๏Ͱ࡞෺Λҭͯͯ΋ɺՁ֨มಈ͕େ͖ ͍ͨΊ҆ఆͨ͠ऩೖʹ͸ͭͳ͕Βͣɺॳظඅ༻ΛճऩͰ͖ͣɺ͔ ͑ͬͯआ͕ۚେ͖͘ͳΔέʔε΋͋Γ·͢ɻ 東南アジアで進む 急速な森林減少 都市部へ出稼ぎに ⾏かざるを得ない状況

Slide 22

Slide 22 text

森を守り作物を育てる アグロフォレストリー ৿ྛͷதɺద౓ͳ໦ӄͰ࡞෺ΛҭͯΔΞάϩϑΥϨετϦʔɻ௚ࣹ ೔ޫ͕ۤखͳίʔώʔͷ໦ʹదͨ͠࠿ഓํ๏Ͱ͢ɻݱ஍Ͱ์͓͔ͬͯ Ε͍ͯͨίʔώʔͷ໦Λ؅ཧ͠ɺ࠿ഓ΍ऩ֭ͷτϨʔχϯάΛ͢Δ͜ ͱͰকདྷతʹ҆ఆͨ͠ऩೖʹܨ͕Δͱߟ͑·ͨ͠ɻ ࢲͨͪͷண؟఺ スペシャルティコーヒーの マーケットは拡⼤中 ੈքͷεϖγϟϧςΟίʔώʔࢢ৔͸೥ฏۉ੒௕཰Ͱ֦େ ͠ɺ೥ʹ͸ԯυϧʹୡ͢Δͱ༧૝͞Ε͍ͯ·͢ɻεϖ γϟϧςΟίʔώʔ͸೶Ԃ͔Β༌ೖ঎ࣾͳͲ͕௚઀ങ͍෇͚Δͨ Ίɺൺֱత҆ఆͨ͠Ձ֨ͰऔҾ͞ΕΔ܏޲͕͋Γ·͢ɻ ˛ੈքͷεϖγϟϧςΟίʔώʔͷࢢ৔ن໛ਪҠ༧ଌʢถυϧʣ ग़యɿGlobal Specialty Coffee Market 2019-2029(USD Billion) / Adroit Market Research

Slide 23

Slide 23 text

アグロフォレストリーで⾼品質のコーヒーを育てることで ⼭地の森林減少の改善と 安定した収⼊・雇⽤につながる ࡔϊ్த͸ελοϑ͕ఆظతʹ౦ೆΞδΞ֤ࠃͷ࢈஍ʹ௨͍ɺ ࠿ഓɺऩ֭ɺਫ਼੡ͷτϨʔχϯά΍ϫʔΫγϣοϓΛߦ͍ͳ͕Β ਓʑͱҰॹʹίʔώʔͷ඼࣭޲্ʹऔΓ૊ΜͰ͍·͢ɻ ࢲͨͪͷண؟఺

Slide 24

Slide 24 text

ࣄۀ಺༰ ʢւ֎ʣ

Slide 25

Slide 25 text

ࣄۀ಺༰ ೥͔ΒϥΦεͰ׆ಈΛ։࢝ɺ೥ʹ͸ ʮԕ͘ʹࢥ͍Λ஘ͤΔɺ૝૾ྗΛɻʯΛίϯη ϓτʹɺʮւϊ޲͜͏ίʔώʔʯͱ͍͏ϒϥϯ υͱνʔϜΛ্ཱͪ͛·ͨ͠ɻελοϑ͕Ξδ Ξͷίʔώʔ࢈஍ʹ௨ͬͯɺ඼࣭޲্ͷͨΊͷ ٕज़ఏڙ΍࠿ഓɺऩ֭ɺਫ਼੡ͷτϨʔχϯάΛ ߦ͍ͬͯ·͢ɻ 遠くに想いを馳せる、想像⼒を。 「海ノ向こうコーヒー」を運営

Slide 26

Slide 26 text

ࣄۀ಺༰ ελοϑ͕ఆظతʹ௨͍ɺ඼࣭޲্ʹؔ Θ͍ͬͯΔ࢈஍͸ݱࡏ̕Χࠃɻ·ͨɺάΞ ςϚϥ΍ΤνΦϐΞͳͲɺύʔτφʔاۀ Λհͯ͠ੜ౾Λ༌ೖ͍ͯ͠Δࠃ͸Χࠃɻ ଟ༷ͳϥΠϯφοϓΛἧ͑Δ͜ͱͰϩʔε λʔ͞Μ͔Βࢧ͍͖࣋ͨͩɺੜ౾ͷൢചα Πτͷձһ਺΋ண࣮ʹ੒௕͍ͯ͠·͢ɻ ελοϑ͕࢈஍ʹ௨͍ɺ ௚઀ੜ౾Λ༌ೖ͍ͯ͠Δࠃ஍Ҭ ݱ஍ύʔτφʔΛհͯ͠ ੜ౾Λ༌ೖ͍ͯ͠Δࠃ஍Ҭ 累計取扱国は33カ国 そのうち9カ国が直接輸⼊

Slide 27

Slide 27 text

イベントやPodcastで 情報を広く発信 ւϊ޲͜͏ίʔώʔͷᖿḦ͕࢜ࣗΒᖿḦ͠ɺຯΛ͔֬Ίɺ ੹೚Λ࣋ͬͯൢച͢Δ͜ͱͰɺ࢈஍ʹϑΟʔυόοΫΛ ߦ͍ͬͯ·͢ɻ·ͨɺΦϦδφϧϒϨϯυͳͲͷ঎඼։ൃ΋ ߦ͍ɺࡔϊ్தͷΦϯϥΠϯγϣοϓͰൢച͍ͯ͠·͢ɻ ⾃家焙煎のコーヒーも 販売しています ࢈஍͔Βؼࠃͨ͠ޙʹ͸ɺΦϯϥΠϯͰ౉ߤใࠂձΛߦ͍ɺ ࢈஍Ͱͷ׆ಈ΍ݱ஍ͷਓʑ͔Βฉ͍ͨ৘ใΛڞ༗ɻଞʹ΋৽ ͘͠ೖՙͨ͠ίʔώʔ౾ͷಛ௃΍ᖿḦͷϙΠϯτͳͲΛ޿͘ ൃ৴ͨ͠ΓɺήετΛট͍ͯͷΦϯϥΠϯτʔΫΠϕϯτͳ Ͳ΋ओ࠵͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 28

Slide 28 text

ձࣾͷ੒௕ੑ

Slide 29

Slide 29 text

ࠃ಺ࣄۀͷ੒௕ੑ お野菜セット定期便の 会員数は9,000件を突破 提携農家さんは 231軒から346軒に増加 ݢ ʢ˞೥ˠ೥ʣ ݅ಥഁ

Slide 30

Slide 30 text

ւ֎ࣄۀͷ੒௕ੑ コーヒーの⽣⾖の出荷量は 直近2年間で4倍に成⻑ LH LH LH LH LH ⽣⾖の販売サイトの 会員数も増加中、3,600件に

Slide 31

Slide 31 text

ελοϑ਺ͷਪҠ スタッフ数は3年間で 66名から143名へ ೥ʹ໊ͩͬͨελοϑ਺͸̏೥ؒͰ ໊ʹ૿ՃɻΦϑΟεϑϩΞ΋ग़ՙ৔΋ ΩϟύγςΟ͕ݶքΛܴ͑ͨͨΊɺ೥ ʹ͸ΦϑΟεΛࠓͷ৔ॴ΁Ҡస͠·ͨ͠ɻ ଟ༷ͳҙݟΛऔΓೖΕͳ͕Β੍౓͕ੜ·Ε ͨΓ੔උ͞ΕͨΓͱɺձࣾΛͭ͘Δͷ͸ਓ ͳͷͩͱվΊͯײ͍ͯ͡·͢ɻ ʢ˞೥ˠ೥ɺΞϧόΠτؚʣ ໊

Slide 32

Slide 32 text

૊৫ʹ͍ͭͯ

Slide 33

Slide 33 text

෦ॺɾνʔϜ঺հ ๏ਓνʔϜ ҿ৯ళʢϨετϥϯ΍ΧϑΣʣ΍খചళʢඦ՟ళ΍εʔύʔʣʹࡔ ϊ్தͷ঎඼Λ͓ಧ͚͢ΔνʔϜͰ͢ɻചΓ৔ͷϙοϓ΍ύωϧΛ ࡞ͬͨΓɺ௝͍͓͠໺ࡊʹ͸ௐཧํ๏Λఴ͑ͨΓɻ࣌ʹ͸Ԡԉൢ ചͷͨΊখചళͷళ಄ʹཱͬͯࡔϊ్தͷ͓໺ࡊͷ͓͍͠͞Λ఻͑ Δ໾ׂ΋ɻ &$ࣄۀ෦ ࡔϊ్தͷ໺ࡊΛ͸͡Ίͱͨ͠঎඼ͷັྗΛͨ͘͞Μͷํʹ஌ͬͯ ΋Β͏ͨΊɺϚʔέςΟϯά΍঎඼اըɺ͓٬͞·ରԠͳͲΛߦͬ ͍ͯ·͢ɻ঎඼͚ͩͰͳ͘ɺഎܠʹ͋ΔετʔϦʔ΍قઅͷΊ͙Γ ͳͲ΋Ұॹʹָ͠ΜͰ͍͚ͨͩΔΑ͏ɺ8FC΍4/4Λ࢖ͬͯ৘ใൃ ৴΋ߦͳ͍ͬͯ·͢ɻ ੜ࢈ऀ૭ޱνʔϜ ੜ࢈ऀ͞ΜͱີʹίϛϡχέʔγϣϯΛऔΓͳ͕Β͓໺ࡊͷ࢓ೖΕ Λߦ͏෦ॺͰ͢ɻ͍Ζ͍Ζͳछྨͷ͓໺ࡊΛόϥϯεΑ͓͘٬͞· ʹ͓ಧ͚͢ΔͨΊɺʮখদࡊΛ΋͏ύοΫ͍͚·͔͢ʁʯͳͲɺ ࡉ͔͍ௐ੔͕͔ܽͤ·ͤΜɻ·ͨɺੜ࢈ऀ͞Μͷ൐૸ऀͱͯ͠ɺ͍ ͭԿΛͲΕ͘Β͍ҭͯΔ͔ɺ࡞෇͚ܭըͷαϙʔτ΋ߦ͍·͢ɻ ग़ՙνʔϜ ֤஍ͷఏܞ೶Ո͞Μ͔Βಧ͓͘໺ࡊΛ࢓෼͚ͯ͠ɺݕ඼ɺܭྔɺା٧ Ίɺശ٧ΊΛߦ͏νʔϜͰ͢ɻശ٧Ίͷࡍ͸ɺதͰ໺ࡊ͕ಈ͔ͳ͍Α ͏ɺॱ൪ͱ഑ஔΛߟ͑ͯஸೡʹ٧Ί͍͖ͯ·͢ɻʮࠓ͸େৎ෉͚ͩ Ͳɺࠓ೔ͷؾԹͩͱ༌ૹதʹইΜͰ͠·͏͔΋͠Εͳ͍ʯͳͲͷݟۃ Ί΋େࣄɻҰ൪͓໺ࡊʹ৮Ε͍ͯΔ͕࣌ؒ௕͍࢓ࣄͰ͢ɻ

Slide 34

Slide 34 text

෦ॺɾνʔϜ঺հ ւϊ޲͜͏ίʔώʔࣄۀ෦ ࡔϊ్தͷւ֎ࣄۀʮւϊ޲͜͏ίʔώʔʯΛ୲౰͠·͢ɻ͓͍͠ ͍ίʔώʔΛ͓ಧ͚͢Δ͚ͩͰͳ͘ɺ࢈஍ͷ՝୊ղܾΛ໨ࢦͯ͠ ೔ʑۀ຿Λߦͳ͍ͬͯ·͢ɻ࢈஍Λ๚Εͯਓʑͱίϛϡχέʔγϣ ϯΛऔΓͳ͕Β඼࣭޲্ʹऔΓ૊Ήελοϑ΍ɺᖿḦ࢜ɺ඼࣭؅ ཧɺӦۀͳͲͷϓϩϑΣογϣφϧ͕ू·͍ͬͯ·͢ɻ ӡ༌νʔϜ ࣗࣾศͰࡔϊ్தͷ঎඼Λ͓٬͞·ʹ௚઀͓ಧ͚͢ΔɺϦϨʔͰݴ ͏ͱΞϯΧʔͷ໾ׂͰ͢ɻ࠷దͳϧʔτͰޮ཰తʹ͓ಧ͚͢Δͷ΋ ΋ͪΖΜେࣄͰ͕͢ɺ͓٬͞·ʹ౉͢ࡍʹલճ͓ಧ͚͓ͨ͠໺ࡊͷ ײ૝Λฉ͍ͨΓɺ͓ࠔΓ͝ͱΛฉ͍ͨΓ͢Δͷ΋େࣄͳ࢓ࣄͷͻͱ ͭͰ͢ɻ͍͍͓ͨͩͨ੠Λࣾ಺ʹڞ༗ͯ͠վળʹͭͳ͛·͢ɻ *5νʔϜ ࡔϊ్தͷ*5·ΘΓͷશͯΛ࢘ΔνʔϜɻ໿ݢͷ೶Ո͞Μ͔Β ू·Δ೥ؒछྨҎ্ͷ͓໺ࡊΛ৽઱͔ͭόϥϯεΑ͓͘٬͞· ʹ͓ಧ͚͢ΔͨΊͷ࢓૊ΈΛͭ͘ΓɺͦͷͨΊʹඞཁͳγεςϜͷ ։ൃΛߦͳ͍ͬͯ·͢ɻ֤෦ॺͷ͓ࠔΓ͝ͱʹ΋ॊೈʹରԠ͠ͳ͕ ΒγεςϜͷվળΛߦ͍·͢ɻ ܦӦ؅ཧ෦ ܦཧࡒ຿΍ਓࣄ૯຿ͳͲͷελοϑ͕ॴଐ͢Δ෦ॺͰ͢ɻࣾ಺ͷଟ͘ ͷελοϑͱ΍ΓऔΓΛ͠ͳ͕Βɺ͓ۚͷ؅ཧ΍͓ࠔΓ͝ͱͷղ ܾɺؔ܎֤ॴͱͷௐ੔ͳͲΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ୭͔ʹݴΘΕΔͷΛ଴ͭ ͷͰ͸ͳ͘ɺઌ·ΘΓͯ͠ؾΛར͔ͤͨରԠΛߦ͏ͷ͕ಘҙͳਓͨͪ ͕ଟ͍Ͱ͢ɻ

Slide 35

Slide 35 text

෦ॺɾνʔϜ঺հ ళฮ ژ౎ɾ౦ࣉͷۙ͘ʹ͋Δখ͞ͳീඦ԰ʮࡔϊ్தTPJMʯͱɺژ౎ɾ ӊؙޚ஑ͷ৽෩ؗ'ʹ͋Δҿ৯ళʮຊͱ໺ࡊ0Z0Zʯͷ̎ళฮΛӡ Ӧ͍ͯ͠·͢ɻ໺ࡊ͸͍͖΋ͷͰ͋Δ͜ͱ΍ɺقઅͷΊ͙ΓΛָ͠ Ή͜ͱͳͲɺࡔϊ్த͕େ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱΛϦΞϦςΟΛ΋ͬͯ ఻͑ΒΕΔ৔ॴͰ͢ɻ ܦӦاըࣨ ܦӦਞͱͱ΋ʹܦӦશମͷҙࢥܾఆ΍ࣄۀߏஙɺ૊৫ઃܭ΍࢓૊Έ ͮ͘ΓͳͲΛ୲౰ɻ༧࣮෼ੳͳͲɺ਺ࣈͱᛀΊͬ͜͠ͳ͕Βଧͪख Λߟ͑ͨΓɺࢪࡦͷཱҊ΍࣮ߦͨ͠Γ΋͢ΔҰํɺ֤νʔϜͷ͓೰ Έ૬ஊΛड෇͚ͳ͕Β൐૸͢ΔʮͳΜͰ΋԰͞ΜʯతͳཱͪҐஔͰ ΋͋Γ·͢ɻ ೶৔ ࡔϊ్தͷࣗࣾ೶৔ʮ΍·ͷ͍͋ͩϑΝʔϜʯɻژ౎ͷُԬͱೆ୮ ͷ̎ϲॴʹാ͕͋ΓɺՆ͸ΦΫϥ΍φεɺౙ͸͍ͩ͜Μ΍ϧλόΨ ʢε΢ΣʔσϯΧϒʣͳͲΛ༗ػ࠿ഓͰҭ͍ͯͯ·͢ɻऩ͓֭ͨ͠ ໺ࡊ͸ɺ͓٬͞·ʹ͓ಧ͚͢ΔηοτʹೖͬͨΓɺ0Z0Zͷྉཧʹ ࢖ΘΕͨΓ͍ͯ͠·͢ɻ ࡔϊ్தͷݚڀࣨ ࡔϊ్த͕ɺ؀ڥ΍ਓɺ͋Δ͍͸ࣾձʹରͯ͠ͲΜͳΠϯύΫτΛͲ Ε͘Β͍༩͍͑ͯΔͷ͔Λఆྔతɾఆੑతʹଌͬͯੈͷதʹൃ৴͢Δ ͜ͱΛϛογϣϯͱͯ͠೥ʹ৽ઃ͞ΕͨνʔϜɻσʔλΛूΊ ͯ෼ੳͨ͠Γɺ͔ͦ͜ΒಘΒΕͨ஌ݟΛੜ࢈ऀʹγΣΞͨ͠Γɺ৽ نࣄۀͷݕ౼ʹ໾ཱͯͨΓ͍ͯ͠·͢ɻ

Slide 36

Slide 36 text

ελοϑߏ੒ ࣗࣾ೶৔ ݚڀࣨ اըൢଅ ͓٬͞·૭ޱ ϝσΟΞΑ΋΍·ࣨ ੜ࢈ऀ૭ޱ ܦӦ؅ཧ ւ֎ࣄۀ ళฮ υϥΠόʔ ग़ՙ ΞϧόΠτ ໊ ࣗࣾ೶৔ ݚڀࣨ ܦӦاը اըൢଅ ళฮ ๏ਓ૭ޱ υϥΠόʔ ϚʔέςΟϯά ΤϯδχΞ ܦӦ؅ཧ ͓٬͞·૭ޱ ւ֎ࣄۀ ग़ՙ ੜ࢈ऀ૭ޱ ࣾһ ໊ ˞೥݄࣌఺

Slide 37

Slide 37 text

ελοϑߏ੒ உੑ ঁੑ ୅Ҏ্ ୅ ୅ ୅ ୅ உঁൺ ೥ྸߏ੒ ˞೥݄࣌఺

Slide 38

Slide 38 text

ελοϑ঺հ দా໌೔߳͞Μʢ&$Ϛʔέʣ ໋ཱؗେֶࠃࡍؔ܎ֶ෦ଔۀɻϦΫϧʔτͰಇ͍ ͍ͯΔࡍʹ୅දɾখ໺ͷߨԋձʹࢀՃͨ͜͠ͱ͕ ͖͔͚ͬͰࡔϊ్த΁ɻ8FCαΠτΛ͸͡Ί༷ʑ ͳഔମ΍ࢪࡦΛ௨ͯ͠ɺ೔ຊதͷਓʑʹࡔϊ్த ͷ͜ͱΛ஌ͬͯ΋Β͏΂͘ฃಆதɻ࢈ٳɾҭٳΛ ܦͯ෮৬͠ɺݱࡏ͸ࢠҭͯͱ࢓ࣄͷཱ྆Λۤ࿑͠ ͭͭ΋ָ͠Ή̍ࣇͷ฼ɻࡔϊ్தͰҰ൪͓ञʹڧ ͍ͱݴΘΕ͍ͯΔɻ ాதӫҰ࿠͞Μʢ*5ʣ גࣜձࣾϫʔΫεΞϓϦέʔγϣϯζΛܦͯݱ ৬ɻࣇͷύύɻΦϯϥΠϯγϣοϓͷվળ΍ۀ຿ ΦϖϨʔγϣϯγεςϜߏஙΛ୲౰͢Δ*5νʔϜ ͷਓɻ֤νʔϜͷͬ͘͟͹ΒΜͳ͓೰Έ૬ஊΛฉ ͖ͳ͕Β࢓૊Έ࡞ΓΛͨ͠ΓɺܦӦࢦඪͷ෼ੳͳ ͲΛߦ͏ܦӦاըνʔϜͷҰһͰ΋͋Δɻ%*:޷͖ ͰʮυΞͷด·Γ͕ѱ͍ʯͳͲͷใࠂΛड͚ͯ͸ ΠϯύΫτυϥΠόʔΛ࣋ͬͯݱ৔΁޲͔͏ɻ દాࡊॹ͞Μʢւ֎ʣ ޿ౡେֶΛٳֶͯ͠ωύʔϧͷݱ஍اۀͰཱྀߦؔ ܎ͷ࢓ࣄ΍೔ຊޠֶߍͷઌੜͳͲΛ͍ͯ͠Δࡍʹ ࡔϊ్தͷւ֎ࣄۀ෦ελοϑͱग़ձ͍ɺεΧ΢ τ͞ΕͯؼࠃޙΠϯλʔϯੜͱͯ͠ࢀՃɻଔۀ௚ લ·ͰωύʔϧͰಇ͔͘೰Μ͕ͩɺࡔϊ్த΁৽ ଔೖࣾ͢Δ͜ͱʹɻݱࡏ͸ւϊ޲͜͏ίʔώʔͷ ᖿḦ࢜Λͭͭ͠༌ೖۀ຿΋୲౰͢Δɺւ֎ࣄۀ෦ ʹͱ͔ͬͯܽͤͳ͍ଘࡏɻ

Slide 39

Slide 39 text

ಇ͘؀ڥɺ෱རްੜɺ੍౓

Slide 40

Slide 40 text

ΦϑΟε ձٞࣨ̍ ձٞࣨ̎ ࣗ༝εϖʔε ग़ՙ৔

Slide 41

Slide 41 text

ϢχʔΫͳ੍౓ɾ෱རްੜ まかないごはん 休暇制度 ໺ࡊΛͨͬ΀Γ࢖ͬͨ·͔ͳ͍͕΄΅ຖ೔͋Γ·͢ɻ ͓ห౰ͳͲΛ࣋ࢀͷελοϑ΋΋ͪΖΜ͍·͕͢ɺ΄ͱΜ Ͳͷελοϑ͕ར༻தɻ͓ͳ͔Λຬͨͭͭ͠ɺ೔ʑѻ͏͓ ໺ࡊͷษڧʹ΋ͳΔɺࢲͨͪʹͱͬͯେࣄͳ࣌ؒͰ͢ɻ w ࣗ෼ॕ೔ɿ׬શिٳ೔੍ʹՃ͑ɺ݄ʹ೔޷͖ͳ೔ʹٳ ೔औಘՄೳ w (P(SFFOٳՋɿ೶Ո͞Μͷऩ֭౳ͷ͓ख఻͍ʹߦ͘৔߹ ͷಛผͳ༗څٳՋ w ͓ग़͔͚ɾҾ͖͜΋Γख౰ɿ̑೔Ҏ্࿈ଓͰ༗ٳΛऔͬ ͨࡍʹ͸ ԁͷख౰Λࢧڅɻԕ͘΁͓ग़͔͚ͯ͠΋ Α͠ɺՈʹ͜΋ͬͯ΋Α͠ɻ

Slide 42

Slide 42 text

͜͜ʹը૾͕ೖΓ·͢ ϢχʔΫͳ੍౓ɾ෱རްੜ 育休取得 その他 ঁੑऔಘ཰͸ɺஉੑͷऔಘ཰΋ʢ෦෼ٳۀؚΉʣ ͱ೥ʑ૿Ճ͖͍ͯͯ͠·͢ɻ·ͨɺ෮৬཰΋ࠓͷͱ͜Ζ Ͱ͢ɻ w ࢿ֨औಘख౰ w ॻ੶ߪೖิॿ੍౓ w ۙ͝ॴҾͬӽ͠঑ྭۚ w ࣗసं௨ۈิॿ ͳͲ

Slide 43

Slide 43 text

ΫϨυ ͻͱͭͻͱͭੵΈॏͶΔ খ͞ͳҧ࿨ײΛେ੾ʹ ࣗ෼͕΍Δ ޓ͍ΛҾ͖ग़͋͠͏ ໠ऀͰ͋Ζ͏ ཰௚Ͱ͋Ζ͏ɺର౳Ͱ͋Ζ͏ ਎ମੑͱ޲͖߹͏ ۙ͘΋ԕ͘΋ࢥ͑Δ૝૾ྗΛ ࡔϊ్தͷ ̔ͭͷߦಈࢦ਑

Slide 44

Slide 44 text

ΫϨυ ɹখ͞ͳҧ࿨ײΛେ੾ʹ ͳΜ͔ͩͪΐͬͱมͳؾ͕͢Δɻ ͏·͘આ໌Ͱ͖ͳͯ͘΋ɺͦ͏ݴ͑ΔਓͰ͋Ζ͏ɻ ҧ࿨ײΛ࣋ͬͨਓ͸ͦΕΛ໰͍͔͚ɺ ໰ΘΕͨਓ͸ͱ΋ʹͦͷਖ਼ମΛ୳͠ग़͢ɻ ͦ͏ͯ͠ϝοηʔδΛݚ͗੅·͠ɺ࢓ࣄͷີ౓Λ্͛ɺ αʔϏε඼࣭ΛߴΊ͍ͯ͜͏ɻ ɹͻͱͭͻͱͭੵΈॏͶΔ ࢲͨͪͷ࢓ࣄʹ͸ɺΘ͔Γʹ͍͘ͱ͜Ζ΋͋Δ͠ɺ ؆୯Ͱ͸ͳ͍͜ͱ΋ͨ͘͞Μ͋Δɻ ͔ͩΒͦ͜ɺ੣࣮͞ͱஸೡ͞Λେ੾ʹͯ͠޲͖߹͍ͬͯ͜͏ɻ ͻͱͭͻͱͭͷখ͞ͳग़དྷࣄɺݴ༿ɺੵΈॏͶ͕ɺࣗ෼ΛߴΊɺ ͓٬͞·΍೶Ո͞Μͷ৴པΛੜΜͰ͍͘ɻ ɹࣗ෼͕΍Δ ࣗ෼͕΍Δɺͦ͏͍͏ਓͰ͋Ζ͏ɻ ΦʔφʔγοϓΛ࣋ͬͯ೔ʑΛੜ͖Α͏ɻ ޿͘ɺਂ͍؟ࠩ͠ͰςʔϚΛݟͭΊΑ͏ɻ ௅ઓ͢Δ͜ͱͰࣗ෼Λ஁͑ɺ૊৫Λ஁͑ɺԕ͘·Ͱߦ͜͏ɻ ͦ͜͸ऴ఺Ͱ͸ͳ͍ɺߟ͑Α͏ɺͦͯ͠ߦಈ͠Α͏ɻ ɹޓ͍ΛҾ͖ग़͋͠͏ ΅ͨͪ͘ɺΘͨͨͪ͠͸ੜଶܥͷͳ͔ʹ͍Δɺ ͔ͩΒͻͱΓͻͱΓ͸͢΂ͯʹͭͳ͕͍ͬͯΔɻ ྡਓɺձࣾɺ͋Δ͍͸ࣾձɻখ͞ͳ୯ҐͰ΋େ͖ͳ୯ҐͰ΋ɺ ͦͷϙςϯγϟϧΛҾ͖ग़͢͜ͱΛେ੾ʹ͠Α͏ɻ ઌഐ΋ޙഐ΋ɺ࿝͍΋ए͖΋ɺ ͦΕͧΕ͕ޓ͍ͷ੒௕ʹίϛοτ͍ͯ͜͠͏ɻ

Slide 45

Slide 45 text

ΫϨυ ɹ཰௚Ͱ͋Ζ͏ɺର౳Ͱ͋Ζ͏ ΈΜͳ͕ΦʔϓϯϚΠϯυͰ͋Δ͜ͱ͸ɺ ؾ͕࣋ͪܰ΍͔ʹͳΔ͚ͩͰͳ͘ɺ ίϛϡχέʔγϣϯͷ࣭ΛߴΊΔɻ ձࣾͷ಺Ͱ͋ͬͯ΋֎Ͱ͋ͬͯ΋ɺΞαʔςΟϒωεɺ ͦΕͧΕ͕཰௚Ͱ͍ͯɺ͓ޓ͍Λଚॏ͢Δؔ܎͕ɺ લʹਐΉྗΛͭ͘Δɻ ɹ໠ऀͰ͋Ζ͏ ࣾձతҙٛͱࣄۀੑͷཱ྆ɻ ͦΜͳࡔϊ్தͷ໨ࢦ͔ͨͪ͢͸ɺ ཉுΓ͡Όͳ͍ͱͨͲΓண͚ͳ͍ɻ ͔ͩΒɺೋ㙽Λ௥͑Δڧ͞Λ࣋ͱ͏ɻ ֶͼɺඋ͑ɺ஁͑ɺઌखΛऔΖ͏ɻͰ͠Ό͹Ζ͏ɻ௅ઓ͠Α͏ɻ ɹ਎ମੑͱ޲͖߹͏ ఻ฉ৘ใͰ͸ͳࣗ͘෼ͷମײΛେࣄʹ͠Α͏ɻ ݱ৔ʹ͸ਅ࣮ͷॠ͕ؒ͋Δ͚ΕͲɺ ΅Μ΍Γ͍ͯͯ͠͸ͦΕ͸Θ͔Βͳ͍ɻ ࣗ෼Ͱ௫ΈऔΔྗͱɺҙࢤ͕ඞཁɻ ·ͣ͸ຯΘͬͯ৯΂Α͏ɺͦΕ΋େ੾ͳ͜ͱɻ ɹۙ͘΋ԕ͘΋ࢥ͑Δ૝૾ྗΛ ໨ͷલͷ͜ͱɺͣͬͱઌͷະདྷɺ਎ۙͳਓɺԕ͘ʹ฻Β͢ਓͨͪɺ ͢΂ͯʹಧ͘๛͔ͳ૝૾ྗΛ΋ͱ͏ɻඞཁͳ͜ͱɺت͹ΕΔ͜ͱɺ ͦͯ͠੒͢΂͖͜ͱ͸ͳʹ͔Λߟ͑ΔɻͦΕ͸ͱ͖ͱͯ͠ɺ ݴ༿ʹग़ͯ͠ٻΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱͱ͸ҧ͏͔΋͠Εͳ͍ɻ ৗࣝ͸ͣΕͳ͜ͱ͔΋͠Εͳ͍ɻͱͯ΋஍ຯͳ͜ͱ͔΋͠Εͳ͍ɻ ͦΕͰ΋౿ΈࠐΜͰߟ͑ɺͦ͜Λى఺ʹߦಈ͠Α͏ɻ

Slide 46

Slide 46 text

࠾༻ʹ͍ͭͯ

Slide 47

Slide 47 text

୅දɾখ໺͔Βͷϝοηʔδ ࡔϊ్த͸ɺ؀ڥෛՙͷখ͍͞฻Β͠΁ͱ޲͔͏ೖޱͳΜͩͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
 ೶ۀΛ࢝Ί͍ͨਓ΍࢝Ίͨਓɺੜ͖΋ͷͱͯ͠ͷ໺ࡊʹ৮Εɺقઅͷ͏ͭΖ͍ͳΜ͔Λײ͡ͳ͕Β ฻Β͍ͨ͠ͱࢥ͏͓٬͞·ɺੜ͖ํ΍ಇ͖ํΛม͑Α͏ͱࢥͬͯస৬ͯ͘͠Δελοϑͨͪɻ
 ͍ΖΜͳ৭Λࠞͥͳ͕Βɺ͜Ε·Ͱͷ҆ఆڙڅ΍εέʔϧϝϦοτΛલఏͱͨ͠೶࢈෺ྲྀ௨ͱ͸ͣ ͍ͿΜҧ͏͔ͨͪͷɺੜ࢈ྲྀ௨ফඅͷ͋ΓํΛ͍ͭͬͯ͘͘ɻ
 ͦΕΛɺΏΔ͘਎಺ͷϊϦͰ΍ΔΜ͡Όͳͯ͘ɺͪΌΜͱࣄۀੑΛ΋ͬͯ΍Δɻ͍ΘΏΔϕϯ νϟʔاۀ͕ٻΊΒΕΔ͘Β͍ͷ੒௕ੑΛ֬อ͢Δ͜ͱͰɺࣾձతͳΠϯύΫτΛେ͖͘ҭ͍ͯͯ ͘ɻͦΜͳ௅ઓΛ͍ͯ͠·͢ɻ ࡔϊ్தͰಇ͘ਓʑ͸ɺܦྺ΋όοΫάϥ΢ϯυ΋͞·͟·Ͱ͢ɻࣗ෼Ͱ೶ۀ΍ҿ৯ళΛӦΜͰ͍ͨ ਓ΋͍Ε͹ɺେखاۀ΍֎ࢿܥاۀ͔Βస৬͖ͯͨ͠ਓ΋͍·͢ɻ͜Ε͔Βىۀ͍ͨ͠ɺब೶͍ͨ͠ ਓ΋ͪΒ΄Βɻ
 ໺ࡊͱಉ͡Α͏ʹɺਓ΋ଟ༷ੑΛड͚ࢭΊͯɺ͓ޓ͍ͷϙςϯγϟϧΛҾ͖ग़͠ɺ׆͔͋͑͠ΔΑ ͏ͳνʔϜΛ͍͖͍ͭͬͯͨ͘ɻ͜Ε͸ɺࡔϊ్த͕ͱͯ΋େ੾ʹ͍ͯ͠ΔՁ஋؍Ͱ͢ɻ
 ാͰ͸૝ఆͲ͓ΓʹͳΒͳ͍͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Γ·͢ɻ΋ͪΖΜϕετ͸ਚ͘͢ͷ͚ͩͲɺҰํͰࢥ ͍௨ΓʹͳΒͳͯ͘΋ʮͦΜͳͱ͖΋͋ΔΑͶʯͱͦΕΛड͚ࢭΊΒΕΔײ֮Λɺ໺ࡊʹ޲͚ͯͩ ͚Ͱͳ͘ձࣾͷϝϯόʔʹରͯ͠΋ͪΌΜͱ͍͍࣋ͬͯͨɻ͓ޓ͍Λଚॏ͍͋͠ͳ͕ΒɺͦΕͧΕ͕ ΋ͭσίϘίΛ׆͔ͯ͠௕ظతͳࣄۀ੒௕΍ࣾձతͳΠϯύΫτͷ࠷େԽΛ໨ࢦ͍ͯ͘͠ɻͦΜͳ஥ ؒͰ͋Γ͍ͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ Ұ࣌తͳ͓ࡇΓ૽͗Ͱ͸ࣾձ͸มΘΒͳ͍ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻࡔϊ్தͰ͸ɺେ੾ʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ࣾ ձʹ࣌ؒΛ͔͚ͯ͠Έ͜ΜͰ͍͘Α͏ͳ௕ظઓΛ͚͍ͭͮͯ·͢ɻҰॹʹ௕ڑ཭૸Λ૸ͬͯ͘ΕΔํ ʹ͝Ԡื͍͚ͨͩΔͱخ͍͠Ͱ͢ɻ ୅දऔక໾ɹখ໺๜඙

Slide 48

Slide 48 text

͜Μͳਓʹདྷͯ΄͍͠ ໺ࡊ͕޷͖ͳํ ೥தଟछଟ༷ͳ໺ࡊΛѻ͍·͢ɻ ໺ࡊΛ৯΂Δ͜ͱ͕޷͖ͩͱָ͍͠ͱࢥ͍·͢ ࡔϊ్தͷ͜ͱΛʮࣗ෼ࣄʯͱͯ͠ଊ͑ɺ ओମతʹಈ͚Δํ ੔ͬͨ؀ڥͰܾΊΒΕͨ໾ׂʹ຅಄͍ͨ͠ํ͸ ͪΐͬͱ޲͍͍ͯͳ͍ͱࢥ͍·͢ ϥʔχϯάεΩϧ͕͋ΔํʢֶͿΫη͕͋Δํʣ ձࣾ͸͙Μ͙ΜมΘ͍͖ͬͯ·͢ɻ ͦͷ౎౓ͦͷ౎౓ඞཁʹͳΔεΩϧ΍஌ࣝΛ਎ʹ͚͍͚ͭͯΔํɺ ͦͷաఔΛָ͠ΊΔํΛٻΊ͍ͯ·͢ ΞϯϥʔϯͰ͖Δํʢख์ͤΔํʣ
 ࣾձਓܦݧͰഓͬͨ΋ͷͷ͏ͪɺ໾ʹཱͭ΋ͷ͸࢒͠ɺ ࣗ෼ͷՄೳੑΛڱΊͯ͠·͏࡮ΓࠐΈ͸ࣺͯͯ͠·͑Δɺ ͦΜͳํʹ͝Ԡื͍͖͍ͨͩͨͰ͢

Slide 49

Slide 49 text

ࡔϊ్தɹ࠾༻ IUUQTXXXPOUIFTMPQFDPNSFDSVJU ͝Ԡื͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂ

Slide 50

Slide 50 text